Formiranje 1.lpbr Prnjavor

32 godina 1.PRNJAVORSKE LAKE PJEŠADIJSKE BRIGADE  VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE – PREGLED 1992. – 96.

Prnjavor

U septembru 1991. godini, nakon izvršene mobilizacije jedinica TO opštine Prnjavor i upućivanja 1. odreda TO opštine Prnjavor na Zapadno-Slavonsko ratište, opština Prnjavor formira u martu 1992. godini  i 2.odred TO opštine.

Aprila 1992. godine otpočela su ratna dejstva 2.odreda TO opštine na Bijelom brdu na Derventskom ratištu.  2.Odred TO preformiran je u bataljon, a od naših jedinica formiran je još jedan bataljon, koji su kasnije /20.5.1992. godine/ ušli u sastav 327. mt brigade pod komandu 5. korpusa JNA.

29.5.1992. godine  stigla je naredba o formiranju 1.prnjavorske lake pješadijske brigade. Opštinski štab TO je stavljen u ulogu komande brigade, a 5. korpus je reorganizovan u 1. KKVRS. [1]

Amblem lpbr

Ovaj pregled prezentacije kratkog ratnog puta lpbr pred borcima 1.lpbr, RVI, porodicama poginulih i nestalih boraca, pred mladom generacijom i svim drugima kojima je ostalo sjećanje na prošle dane  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, i to na : značajne datume ratnog puta 1.lpbr, spisak poginulih i nestalih boraca lpbr, odlikovanja, ratna zastava i amblem Brigade, organizacijsko-formacijska struktura Brigade, komandni kadar Brigade tokom rata, smotre – Dan Brigade, Glas borca – ratni bilten 1.lpbr Prnjavor, rekli su o Brigadi, objavljeno o Brigadi, i na kraju.

Pregled o ratnom putu lpbr 1.krajiškog korpusa VRS, koja je dala svoj puni doprinos odbrani srpskog naroda i njegove teritorije  u periodu 1992. do 1995. godine. I koja je, na kraju rata, odlikovana i proglašena za najbolju laku brigadu u 1.KK VRS.

RTRS

 

Dokumentarni film o 1.prnjavorskoj lakoj pješadijskoj brigadi 1.KK VRS emitovan na RTRS 2.5.2023. godine

 

Amblem lpbr

U proljeće i ljeto 1992. godine obilježeno je upravo formiranje velikog broja brigada VRS, pa je tako Naredbom komandanta Glavnog štaba VRS, pored niza drugih naređeno fomiranje i 1.prnjavorske lake pješadijske brigade. U skladu sa tom naredbom , komandant 1. krajiškog korpusa VRS general Momir Talić donosi pripremno naređenje o formiranju 1.lake pješadijske brigade na teritoriji opštine Prnjavor,  29.5.1992. godine, uz niz drugih uslova i ativnosti koje su tome predhodile još od marta i aprila  iste godine. Naredbom komandanta 1. KK VRS  pov. broj 495-1 od 4.6.1992. godine za komandanta 1.prnjavorske pješadijske brigade postavljen je k1k Vlado Živković.

Bila je to laka pješadijska brigada, imala formaciju broj 111.978 sa 1.703 pripadnika, bataljonskim sastavom  sa nešto skromnijom artiljerijskom podrškom, sposobna da izvršava borbene zadatke u svim uslovima, a posebno na brdskom i teško prohodnom terenu (kao Ozren)  na ratištima u zoni 1.KK i drugim ratištima.

ZNAČAJNI DATUMI RATNOG PUTA 1.LPBR 1. KK VRS[2]

Ratni put lpbr

24.3.1992.

 • formiranje 2.odreda TO – Od ratnih jedinica Rejonskog štaba TO Šibovska formiran je Drugi odred

  Amblem TO

  TO opštine Prnjavor jačine tri pješadijske čete i pratećom četom, u sadejstvu sa vodom iz Pjevalovca i pješadijskom četom iz Trstenaca, i izvodi borbena dejstva u rejonu Pjevalovca i Kuljenovci na Dervenskom ratištu. Mobilisano je 673 borca, još popunjeno sa 581 borac što čini 1.254 raspoređenih boraca.  64 borca su prekomandama ušli u sastav odreda. Ukupno kroz odred je prošlo 1.318 boraca TO opštine Prnjavor.                 Kasnije u  sastav odreda ušli su i dijelovi 327.mtbr Derventa. Odred je bio okosnica za formiranje Drugog pješadijskog bataljona, najbrojnijeg bataljona u Prnjavorskoj brigadi. Komandant kap. Đurđević Vitomir.

2.5.1992.

 • formiranje voda vojne policije – formira se od zaštitno-štabne čete TO vod vojne policije

  Amblem vojne policije

  Opštinskog štaba TO Prnjavor prefomiran je u vod vojne policije formacije 31 vojni policajac (1 oficir i podoficir, a ostalo vojni policajci u dva odjeljenja i treće saobraćajno). Formiran kao prištabska jedinica za izvršavanje vojnopolicijskih i posebnih zadataka.U okviru voda bio je i brigadni pritvor.

  Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa izviđačkim vodom i jedina rezerva komandanta brigade. Prvi komandir stariji vodnik Lazić Ranko, a na kraju rata potporučnik Golub Španić. U toku rata raspoređeno oko 100 boraca, mobilisano i popunom 76 boraca. Sa prekomandom još 6boraca. Ukupno prošli kroz jedinicu 106 boraca.

29.5.1992.

 • formiranje Brigade po naređenju komandanta 1.KK VRS – formirana je 1.prnjavorska

  Amblem VRS

  lpbr „B“ (bataljonskog sastava) sa određenom vojnom poštom 7001/45 Prnjavor,  naređenjem od 14.6.1994. godine vojnom poštom 7519 Prnjavor.[2]

 • komandant brigade bio je čitavo vrijeme rata  ppuk Vlado Živković.
 • načelnici štaba brigade: major Živojin Kuzmanović i major Tomić Srđan.
 • komanda brigade , formirana od članova iz sastava OŠTO, svi rezervni oficiri, koji su

  komanda

  mobilisani još 18.9.1991. godine. Formacija  25 (19 oficira, 3 podoficira i 3 vojnika): PNŠ za operativne poslove kap Tomić Srđan, maj Nikola Merlović, referent ONP major Vojin Trivičević, major Milorad Kuzmanović i por Mladen Bukovica, načelnik artiljerije k1k Nedeljko Mikić, načelnik inžinjerije kap Jevđenić Boro, načelnik veze k1k Boris Bijelić, a na kraju rata ppor Dragan Tošić,  PNŠ za OBP k1k Tomašević  Slobodan, zadnji načelnik bezbjednosti ppor Borivoje Popadić,  PNŠ za popunu i PP ppor Krajišnik Momir, PK brigade za moral K1K Ljubomir Jugović, zadnji ppor Bore Mitrić, PK brigade za pozadinu ppor Nedeljko Ilišković, načelnik saobraćajne službe ppor Momčilo Novaković, major Dragan Pupovac, načelnik tehničke službe ppor Živojin Vuković, naćelnik intendantske službe ppor Ivanović Drago, načelnik sanitetske službe ppor dr Zoran Lončarević, kasnije ppor dr Mihajlo Figurek, načelnik veterinarske službe por Petrović Željko, načelnik finansijske službe k1k Kljajić Dane, PK brigade za garnizonske poslove ppor Peulić Tane i za referenta ppor Prosan Nenad.

  Mobilisano 25, a još popunjeno sa 21 članom komande. Raspoređeno tokom rata u komandu brigade 46 pripadnika.

 • komanda stana: Preformirana od komande stana zaštitno-štabne čete TO za borbeno i pozadinsko opsluživanje komande brigade u uslovima razmještaja KM i organizovati uslove za rad komande. Komandir voda: vod Vasić Radivoje, a kasnije vod Dujaković Rajko. Formacijski brojalo 10 pripadnika (2 podoficira i 8 vojnika, kuvara, vozača i ostalih specijalnosti). Mobilisano je 59 pripadnika,  popunjeno prekomandom 148 borca. Kroz jedinicu prošlo 158 pripadnika. U sastavu vodio se i počasni vod brigade.
 • vod veze: Preformirana od voda veze zaštitno-štabne čete TO za organizacija veze u zoni

  vod veze na KM brigade

  odgovornosti brigade i prema predpostavljenoj komandi (TG, OG 1.KK) uspješno su izvršavali zadatke u b/d da osposobe vezu i omoguće komandovanje brigadom. Formacijski 34 ( 1 oficir, 5 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano 38 boraca,  raspoređeno 14. Prošlo kroz jedinicu 64 boraca. Prvi komandir vod Tošić Dragan, a zadnji sv Lasica Aleksandar.

 • izviđački vod: preformiran od protivdiverzantskog voda -PDV TO opštine i izvršavao

  izviđački vod

  zadatke izviđanja, odnosno prikupljanja podataka o neprijatelju. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa vojnom policijom  i jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski 34 pripadnika (1 oficir i ostalo izviđači). Raspoređeno u jedinicu 106 boraca, mobilisano i  popunom raspoređeno još u jedinicu 52 pripadnika, sa prosjekom starosti 24 godine. Prošlo kroz jedinicu 117 boraca.

  Prvi komandir vod Milinčić Predrag, Savić Miroljub, sv1k Bogoljub Sančanin, a zadnji vod Đukić Radenko. U početku vod nije u potpunosti funkcionisao, i dolaskom sv Sančanina , 1994. godine, i popunom novih boraca, vod dobija značajnu borbenu sposobnost i aktivnost.

 • laki atriljerijsko-raketni vod PVO. Izvršavao zadatke brigade dejstvom po ciljevima na

  zemlji i vatrenom podrškom jedinica brigade. Vod je bio naoružan PAT-vima, GEŠ-om  i raketama „Strela 2M“). Formacijski 27 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Mobilisano je 40 boraca, a popunjeno još 31 raspoređeno 71 borca. Kroz jedinicu ukupno prošlo 88 boraca. Prvi komandir vod Bijelić Željko, a zadnji sv Savković Mile.

 • pionirski vod. U početku izvršavao inžinjerijsko obezbjeđenje brigade, a kasnije u sadejstvu sa pridodatim pionirskim vodom 1. KK izvršavao borbene zadatke. Formacijski 31 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Mobilisano i još raspoređeno 30 boraca. Prvi komandir voj Pezerović Drago, a zadnji ppor Danjko Ivan.
 • mješoviti POV. U početku izvršavao zadatke POB bestrzajnim topovima, i ručnim bacačima, pridodatim  pot T-12,

  prateći vod 2.lpb

  a kasnije pridodavan bataljonima izvršavao borbene zadatke. Formacijski 31 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Mobilisano 12, a raspoređeno još 27 boraca. Kroz jedinicu prošlo 39 boraca. Prvi komandir vod Ostojić Željko, a kasnije od 31.1.1995. vodnik Starčevič Željko do kraja rata.

 • pozadinska četa.  Preformirana od pozadinske baze TO za pozadinsko obezbjeđenje

  tehnička ekipa,

  jedinica  brigade u uslovima razmještaja KM i organizovati uslove za rad komande i osnovnih jedinica. Formacijski  71 pripadnika (4 oficira, 7 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano  i popunjeno još 144 pripadnika. Ukupno raspoređeno 246. U sastavu jedinice bila brigadna ekonomija. Kroz jedinicu prošlo 288 pripadnika sa prekomandama. Komandir čete: k1k Orlić Dejan, sv Usorac Milan, por Subotić Dragoje, k1k Šljivić Slobodan, zadnji zastavnik Simić Milutin.

6.6.1992.

 • formiranje 2. pješadijskog bataljona. U Donjim Vijačanima. Formiran je 2. lpb od boraca

  2.lpb smotra u 1994.

  iz Donjih Vijačana i Potočana. Za komandanta postavljen k1k Nemanja Segić, komandant rejonskog ŠTO Šibovska. Zatim k1k Milorad Kuzmanović, a zadnji ppor Popović Ranko. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano i popunjeno  797 boraca. Raspoređeno je bilo 1.117 boraca. Kroz jedinice bataljona ukupno prošlo 1.291 boraca.

8.6.1992. – 25.6.1992.

 • Derventsko ratrište. Borbena dejstva za koridor. Brigada je bez 1. i 3. lpb upućuje u

  Cer

  Donje Cerane. Borbeni položaji 2.lpb sa vodom vojne policije i PDV brigade rapoređuje se na p/k u s. Mišince . Vode se borbe za oslobođenje Cera.

15.6.1992.

 • formiranje 1. pješadijskog bataljona. Poslije dolaska 1.odreda TO opštine Prnjavor sa
  prikupljanje za Benkovac

  1.lpb

  Zapadno_Slavonskog ratišta  u Drenovi kod Prnjavora prefomiran je u  1. lpb. Za komandanta postavljen major Živojin Kuzmanović – Žika , komandant odreda i NŠ OŠTO Prnjavor. Zatim k1k Nikola Merlović i zadnji ppor Brane Tubak. Bataljon je bio na odmaranju i rezervi 1.KK VRS. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano i kroz popunu raspoređeno  još 615 boraca. Ukupno je bilo raspoređeno 836 borca.   Ukupno kroz jedinice bataljona sa prekomandama je prošlo 1.018 boraca. Poginulo je 55 boraca. 4 se vode još kao nestali borci.

  25.6.1992.

 • Modričko ratište. Borbena dejstva za proboj koridora. Brigada sa 2.lpb, vodom VP i PDV u sadejstvu sa okč 2.okb 1.okbr VRS sa polaznih položaja u s.Skugrić napreduje na proboju koridora prema s.Čardaku.

26.6.1992. – 28.6.1992.

28.6.1992.

 • formiranje 3. pješadijskog bataljona. U Prnjavoru formiran je 3. lpb od boraca, najviše iz

  Prnjavor

  grada Prnjavora i okoline. Za komandanta postavljen k1k  Ratko Desić – Roda, komandir čete sa Zapadno-Slavonskog ratišta. Zatim k1k Tomić Srđan i zadnji ppor Nedeljko Blagojević. Isti dan se upućuje u očekujući rejon  Donji Cerani, Derventa. Formacijski je  brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano i  raspoređeno još 511 borca. Ukupno raspoređeno 863 borca. Kroz jedinice bataljona sa prekomandama prošlo ukupno 1.087 boraca.

2.7.1992. – 8.7.1992.

 • Prvi pješadijski bataljon bio je u rezervi TG u s. Drenovi, Prnjavor i s. Rudanka.

  brana u Drenovi

  2.7.1992. godine starješine 1.lpb odlaze na komandantsko izviđanje na pravcu Duge njive – IKM 1.KK i prijem zadatka  od TG-1 puk Simića – Modriča, i vraćanje u s.Rudanka. Bataljon  zaposjeda rejon odbrane u Bos. Miloševac, opština Modriča.

 • Treći pješadijski bataljon, nakon formiranja 28.6.1992. godine, nalazi se u pripremama i rezervi u rejonu škole u Ceranima, Derventa.  Po

  Cerani, Derventa.

  probijanju koridora 5.7.1992. godine upućuje se u rejon s.Čardaka, a 8.7.1992. u Garevac, opština Modriča.

6.7.1992. – 16.7.1992.

 • Odžačko ratište. Forsiranje r. Bosne 1.lpb na pravcu Ada – Cvek. U prelasku bataljon ima 5

  za Odžak

  lakših i jedan teže ranjeni pripadnik. 8.7.1992. godine 1.lpb prelazi pontonski most preko r. Bosne i zauzima  početne položaje u Modričkom Lugu. U napadu na Odžak 10.7.1992. godine bataljon ima jednog poginulog i ranjenog borca.

 • 2.lpb sa početnog položaja u Modričkom Lugu napada na Odžak u pravcu tvornice sivog lima. Ima jednog lakše ranjenog pripadnika. Nastavlja b/d prema Donjoj Dubici.
 • 3.lpb je 10.7.1992. godine u rejonu Modričkog Luga prema Odžaku.  Ima jednog lakšeg ranjenog borca 16.7.1992.
 • 14.7.1992. godine  u  s. Cvek komandant lp brigade izdaje zapovijest za dalja dejstva: 1.lpb sa vodom VP napada pravcem Novo Selo – Gornja Dubica – Prud, 2.lpb pravcem Gornja Dubica – Begluci i 3.lpb  iza 1.lpb i u gonjenju neprijatelja 17.7.1992. 1. pješadijska četa 1. pješadijskog bataljona izbija na r. Savu u s. Prud.

15.9.1992.

 • formiranje 4. pješadijskog bataljona. – Od jedinica Rejonskih štabova i ratnih jedinica TO mjesnih zajednica,naredbom komandanta lpbr  od 7.9.1992. godine, uz saglasnost

  zgrada Štaba TO -lpbr

  komande 1.KK, formiran je 4.lpb za kontrolu teritorije opštine i obezbjeđenja objekata opštine Prnjavor i dopunu izvođenju aktivnih borbenih dejstva u rejonu i zoni odgovornosti brigade. Komandant bataljona  je bio čitavo vrijeme rata k1k Ranko Gnjatović. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano i popunom raspoređen 1360  pripadnik sa područja mjesnih zajednica opštine Prnjavor. Kroz jedinice bataljona raspoređeno  1.470 pripadnika, do sada prikupljenih podataka. U aktivnoj zoni b/d bilo je 225  boraca ove jedinice, a prošlo kroz b/d 775 pripadnika.

25.7.1992. – 6.10.1992.

 • Brodsko ratište. Brigada  25.7.1992. godine preuzima liniju odbrane Bos.Lužani – Unka na obodnom kanalu. KM brigade u s. Grk
 • 2. lpb preuzima rejon odbrane u Lužani Bos. na obodnom kanalu,
 • 3.lpb u rejonu s. Unke.
 • 1. lpb, 30.7.1992. godine,   preuzima dio položaja u s.Unki od 3.lpb.

  k.93

 • 18.8.1992. godine, proboj Obodnog kanala. Pravac napada 1.lpb u koloni s. Lovrići – obodni kanal – k.93 (raskrsnica)  i jedna pješadijska četa 3. bataljona prelazi obodni kanal na k. 94 i raspoređuje se lijevo od 1.lpb u rejonu kuća na obodnom kanalu. Nešto kasnije uvodi se i jedan naš tenk T-55 u rejon 1.lpb radi podrške. U predveče , jedinice brigade se izvlače na početne položaje zbog neaktivnosti susjeda.
 • 30.9.1992. godine, Drugi bataljon, ojačan vodom vojne policije, brigadnim izviđačima i pridodatom tenkovskom četom borbom izbija  prema selu Matići i kotu 94  i
 • 1.10.1992. 2.lpb ulazi u s.Zborište.
 • Treći lpb vatrom podržava dejstva 2.lpb dejstvujuću preko obodnog kanala u pravcu s.Zborišta, dok je dio jedinice u neposrednom borbenom dobiru sa neprijateljem.
 • 1.10.1992.  i 3.lpb prelazi u s.Zborište i zauzima položaje sa lijeve strane puta Zborište – Kolibe.
 • Brigada oslobađa Parašlike, Hrastovaču, Lucin Trn, Novo Selo, Močila, izbija na granicu Republike Srpske, 6.10.1992. godine na obale r.Save u rejon s.Sjekovac.

25.10.1992. – 29.10.1992.

 • Učešće u operaciji oslobađanja Jajca.  Borbena grupa brigade od 61 borac sa komandantom, major Vlado Živković i komandantom 3. bataljona, Ratko Desić. Tu je i dio jedinice Osinjske lpbr sa komandantom majorom Borom Bukovicom, učestvovali su u oslobađanju Jajca.

3.11.1992. – 14.12.1992.

 • Teslićko ratište. 
 • 14.11.1992. godine, borbe za Stražu- Hatkina njiva – Todićevo. Neprijatelj je bio izuzetno dobro utvrđen i organizovan , miniran p/k.
 • 16.11.1992. godine, U napadu na Hatkinu njivu učestvuje vod vojne policije brigade sa

  k1k Ratko Desić

  komandantom brigade i pješadijskom četom 3.lpb kapetana Ratka Desića. Izvršen je upad u liniju rovova HVO. Među ranjenima je i komandant 3.lpb.

14.12.1992. – 3.2.1993.

 • Dobojsko ratište . Brigada posjeda položaje u zoni odbrane : Bandera – Smajine vode- Blaževića brdo – Pašići- Jevadžije- Ćemani -Gojakovac. Komandno mjesto brigade je u selu Donja Grabovica.
 • Vozućko ratište. 19.12.1992. godine, komandant 3.lpb sa 2.pč 3.lpb upućuje se u rejon

  k1kTomić Srđan,

  Vozuće, opština Zavidovići na uspostavljanju linije odbrane na pravcu Ljeskovac (1.017m) i jedna pješadijska četa 1.lpb sa komandantom brigade i zamjenikom komandanta 1.lpb  vod Tubak zauzima položaje na kosi Stolići preko r. Krivaje iznad s.Stog.

 • 11.1.1993. godine odlazi kompletan 1. bataljon, gdje posjeda liniju odbrane iznad Stoga, a na brdu Stolići, dok je 2. lpb i 3. lpb i dalje u zoni odbrane širi rejon Stanovi – Gojakovac.

10.1.1993. – 31.3.1996.

 • formiranje počasnog vod.u sastavu komande stana.  Izvršavao zadatke odavanja počasti poginulim borcima lpbr. Formacijski 31pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 55 boraca. Komandir vodnik Blagojević Miladin.

3.2.1993. – 29.10.1993.

 • Brčansko ratište. Učešće u operaciji „Struja“.  Brigada bez jednog bataljona, zajedno sa k-dom, smještena je u kasarnu Brčko.
 • 11.1.1993. godine na Vozućko ratište odlazi kompletan 1. bataljon, gdje posjeda liniju odbrane iznad Stoga a na

  Brčko sanitet lpbr

  vijencu  Stolići,

 • 4.2.1993. godine zapovijest za napad, brigada sa pridodatim jedinicama za podršku, prelazi u napad iz pokreta sa linije tt.115 – tt.143 – Potočari. Opštim pravcem Potočari-Omerbegovača sa zadatkom – izbiti u rejon Vranjevače.
 • 9.2.1993. godine jedinice 3.lpb aktivno izvode izviđanje prednjeg kraja neprijatelja i izvodi napad sa susjedima u rejonu s. Šumari.
 • 23.2.1993. godine, novi napad na objekat Vranjevaču izvodi 1. bataljon sa 3.lpb , upali smo u prve rovove, nanijeli neprijatelju gubitke, ali nismo mogli dalje, dostignute položaje nismo mogli zadržati zbog žestoke neprijateljske vatre, povukli smo se na polazni položaj.
 • 13.3.1993. godina brigada je opremljena novim ljetnjim maskirnim uniformama VRS.
 • Borba 21.7.1993. godine (bez jednog bataljona) u ranim jutarnjim časovima. 1. bataljon dobro napreduje, 2. bataljon izbjegava borbu, uzeti su prvi rovovi i čekalo se na uvođenje tenkova koji bi omogućili nastavak ofanzivnih dejstava. Vodimo žestoku borbu i za sebe vezujemo velike neprijateljske snage, kako bi rasteretili naše lijevo krilo na kome napada 16. kmtbr i 5.klpbr potisnuli neprijatelja iz dobro utvrđenih rovova. Borbe neprekidno traju do 29.7.1993. godine, cilj je ostvaren, oslobođen je Brod i stvoreni su uslovi za obezbjeđenje struje za Krajinu.
 • 18.3.1993. izvlači se 3.lpb iz zone odbrane lpbr u Brčkom i zamjenjuje 1.lpb sa položaja u Vozućoj u rejonu Stalići do 26.10.1993. godine predaje položaje Krnjinskoj brigadi i izvlači se i kompletan 3. bataljon koji ulazi u sastav brigade.

4.11.1993. – 2.2.1994.

 • Benkovačko ratište. Odbrana šireg rejona Benkovca u sastavu VRSK.

  Karin, Benkovac

 • 4.11.1993. godine rejon prikupljanja brigade kasarna u Benkovcu. U sastavu 3.lpb je i četa „Vukova sa Vučijaka“, kao 2.pč jačine 193 pripadnika
 • očekujući rejon brigade s.Popovići u zoni odgovornoisti 92.mtbr VRSK.
 • 7.11.1993. godine 1.lpb vrši smjenu 1. bataljona 92. mtbr na liniji odbrane pravcem s.Popovići – Debelo brdo- s.Novigrad.
 • Drugi i treći bataljon trebaju biti u gotovosti za aktivna dejstva i intervencije protiv DTG i HD u zoni odbrane brigade.
 • 21.11.1993. godine. Zadatak brigade spriječiti prodor neprijatelja pravcem s.Gornji Zemunik – s.Suhovare i biti spreman za aktivna dejstva na datom pravcu. Težište odbrane imati na pravcima z. Valjanska Kosa – Drače – Banjići – s.Potkosa – Goleš-Subotići- S.Istok.
 • 3.12.1993. godine 3.lpb preuzima rejon odbrane po frontu s. Barabe – s.Ramići –  s. Predići sa KM u s. Donji Baturi, gdje uspješno izvodi odbranu do izvlačenja 3.pb 3.2.1994. godine.
 • 2.2.1994. godine, naređenje 1. KK VRS da se brigada izvlači u rejon Prnjavora.

7.2.1994. – 27.2.1994.

 • Dobojsko ratište. Učešće u operaciji „Prsten“.
 • očekujući rejon razmještaja brigade širi rejon s. Stanova.

  Stanovi, Doboj

 • 18.2.1994. godine, prije svitanja,  „Vukovi“ sa dijelovima 3.lpb, upali u liniju odbrane neprijatelja prema Sivši, 12 vojnika je zarobljeno. Kao osiguranje bokova i na lijevom krilu učestvuje dio  2.lpb. Uvodi se 1.lpb radi smjene Vukova, dijelova  3.lpb i 2.lpb.
 • Zbog neaktivnosti Gradiške lpbr početni uspjeh nije iskorišćen i operacija je propala.
 • 2.3.- 6.3.1994. godine,  3.lpb učestvuje u izvođenju borbenih aktivnosti u rejonu Makljenovac (ušće), gdje izvršava prelazak r. Usore preko mosta prema Matuzićima, ali bez borbe.
 • 27.2.1994. godine brigada je u rezervi OG Doboj.

10.3.1994. – 26.3.1994.

 • Teslićko ratište. Očekujući širi rejon Crne Rijeke.

  Teslić

 • 10.3.1994. godine, nakon marša brigada posjeda rejon Deventinsko Brdo -s. Dobaljice – s.Bradići Gornji, sa zadatkom u sadejstvu 4/TG-Ozren i 4/27. mt brigade Derventa,  a uz primjenu zaprečavanja i utvrđivanja spriječi prodor muslimanskih snaga na pravcima s.Dolac – s.Radunice – Paserić i dolinom rijeke Bosne.
 • 13.3.1994. godine dio 3.lpb uputio se prema Hatkinoj njivi i Novom Šeheru pa prema Dolcu. Izviđa širi rejon upotrebe 1/27. mtbr u s. Lješnica u z/o 111. br HVO Žepče.

14.3.1994. – 19.3.1994.

 • Rejon s.Bradići HVO , Maglajsko ratište, 14.3.1994. godine izvodi se marš 2/3 snaga 3.lpb sa komandantom 3.pb bez bataljonske podrške i vodom vojne policije brigade sa komandantom brigade u očekujući rejon s. Bradići, teritorija HVO kroz liniju odbrane 27. mtbr VRS.

  rejon s.Brdići u zoni 111.brHVO

 • 19.3.1994. godine, nakon uspješno izvršenog  zadataka borbenog osiguranja desnog krila 27. mtbr i sprečavanje napada sa pravca Zavidovića. Dijelovi 3.lpb izvlače se kroz zonu 111.br HVO Žepče preko r. Bosne u rejon s. Donja Bočinja.
 • 19.3.1994. do 26.3.1994. godine,   3.lpb je u ulozi rezerve TG Ozren pri 3. ozrenskoj lpbr u rejonu Donja Bočinja. Učestvuje sa pješadijskom četom „Vukova“ u izvođenju uspješne odbrane od napada ABiH na frontu s.Dolac – Blizna u r/o Dolačke pješadiske čete.
 • Dio snaga 1. i 2. bataljona posjeda položaje na Hatkinoj njivi štiteći eventualni prodor snaga HVO-a i muslimana prema Crnoj Rijeci na Blatnici.

21.3.1994.

 • Dobojsko i Trebavsko ratište. Neposredna odbrana Doboja, z/o brigade  lijevo Jabučić Polje, desno Pridjeli, ušće r.Usore u Bosnu. KM brigade, kasarna Potočani.
 • 4.4.1994. – 1.7.1994. godine,   3.lpb uspješno organizuje izvođenje odbrane u rejonu Jabučić

  Potočani, Doboj

  Polja , opština Doboj. Dolazi do izdvajanja čete „Vukova“ iz sastava 3.lpb i formiranje odreda „Vukova“ pod komandom komande brigade.

 • 31.5.1994. godine , komandant Vlado, dio komande brigade sa interventnom grupom „Vukova“ i 3/2.pb, ukupno 80 boraca odlaze u rejon Trebave, gdje vode borbe za Obilić-Donja Paležnica..

  Trebava 1994.

 • 17.6.1994. godine, oko 20.30 časova sa interventnom grupom „Vukova“, člana komande brigade stižemo na Ozren – rejon Sjenokosa. Laktaška lpbr je razbijena, da je opšti haos. Linije odbrane ne postoje, podrške nemaju, borci laktaške brigade se panično izvlače. Komanda ne funkcioniše.
 • 18.6.1994. godine, rejon Potočana, napušta 2. bataljon i odlazi u širi rejon Svinjašnice, gdje organizuje odbranu na otvorenom, pod bukvama, treba se ukopavati.
 • 18.4.1994. godine zonu odgovornosti 2.lpb preuzima naš 4.lpb iz Prnjavora.

2.5.1994. – 31.3.1996.

 • formiranje odred „Vukovi sa Vučijaka“: prefomiran naredbom komandanta lpbr od 2.pč

  2.pč 3.lpb

  3.lpb. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Odred je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa vojnom policijom i izviđačkim vodom,  jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski  je jačine jedne pješadijske čete od 152 pripadnika (1 oficir, 2 podoficira i ostalo vojnici). Formira se kao samostalna diverzantska jedinica sastava tri voda, komanda i pozadinska jedinica. Raspoređeno bilo u jedinicu „Vukova sa Vučijaka“ , prvi put, 439 boraca, a kasnije popunjavano 590 borac. Kroz jedinicu „Vukova“  je bilo raspoređeno u sastavu lpbr 646 boraca. Kroz odred „Vukova“ raspoređeno 439 , a prošlo je 590 boraca 1995.Prosjekom starosti 27 godine. Komandant  por Miro Šikarac, a zamjenik ppor Lukić Dragan.

18.6.1994. – 12.8.1995.

 • Ozrensko ratište. Uspostavljanje linije i odbrana Ozrena. KM brigade je Gornja Brijesnica.

  greda Podcijelova,,

 • 25.6.1994. godine. „Vukovi“ i izviđači 1. lpb ulaze u neprijateljsku liniju odbrane između Sjenokosa i Tunjika.
 • 28.6.1994. godine, „Vidovdan“, krsna slava VRS, 1.lpb i vojna policija akitno nastavljaju ispade prema Tunjiku i Sjenokosu.
 • 1.7.1994. godine kreće 2. lpb u ofanzivna dejstva prema Sjenokosu i susret sa Muslimanima koji su dobro ukopani, pružaju žestok otpor, jedinica ima ranjenih, ne može naprijed.
 • Dio snaga 3.lpb dolaskom u s. Gornja Bijesnica, odmah se upućuje za smjenu položaja voda vojne policije brigade u večernjim satima na padinama k. 702 Podcijelova.
 • 2.7.1994. godine dio snaga 3lpb učestvuje u izvođenju b/d sa izviđačkom četom  1. KK (komandir sv Čaruga) na pravcu prema Šupljoj bukvi.
 • 3.7.1994. godine 3.lpb posjeda dio položaja prvog i dio položaja drugog bataljona, u rejonu

  Kota 715 Šujanac

  Hunke, kako bi jedan broj boraca izvukli sa linije odbrane u dubinu i malo odmorili.

 • 4.7.1994. godine novi napad. OG Doboj i odred „Vukovi“ prolaze između naših položaja u p/k neprijatelja, muslimani i naše snage  imaju ranjenih. Ponovo nismo imali uspjeha, ali 7.7.1994. godine nastavljamo d/d na ovim prostorima.
 • 8.7.1994. godine u rejonu Humke – kote 726,  muslimani kreću u protivnapad. Borba prsa u prsa. Treći bataljon se žestoko bori, ne uzmičemo, ali imamo veći broj ranjenih i jedan borac poginuo.
 • 19.7.1994. godine komandant Vlado sa članovima komande . Iznenada, žestoka artiljerijska

  Podcijelovo

  priprema na rejonu kote 721 – Humke i Šujanca, z/o 3. lpb i „Vukova“. Žestoka borba traje preko tri sata. U ovoj borbi izvanredno je radila i podrška MB 82 mm 1. i 3. bataljona, GŠ, praga i MB 120 mm. Pohvale komandanta brigade 3.lpb i „Vukovima“.

 • 10.11.1994. godine , neprijatelj izvodi jak napad prema koti 551 i lijevom krilu našeg bataljona. Neprijatelj probija liniju odbrane PJP i uzima kotu 551, para liniju do bijeljinske čete PJP bez otpora, te desno do spoja sa našom brigadom.
 • 14.11.1994. godine, napad na kotu 551 izveden je. Izvršena je dobra artiljerijska priprema i sadejstvo sa artiljerijom  „Vukovi“ upadaju u prve rovove i počinje
  tubak

  ppor Brane Tubak

  paranje linije i zauzimanje kote 551.

 • 1.2.1995. godine, naređenje OG Doboj o proširenju linije odbrane uključujući kotu 551.
 • 20.4.1995. godine, izvršili smo jaku artiljerijsku pripremu, Napad  na kotu 571 i to udarne grupe: „Vukovi“, „Cigini“, „Bekšini“, vod vojne policije i interventna grupa Srbačke brigade, stalo se. Kota 571 nije uzeta,
 • 27.5.1995. godine , u muslimanskoj operaciji „Proljeće 95 “ probijena je linija u rejonu kote

  vijenac Podcijelovo ,

  Hunke iz Stjepanskog potoka od sela Tunjika, jurišem na rovove  2. lpb padaju kote  715. ,726 i 702. počelo je povlačenje 1. i 2. lpb na rezervni položaj, 3. lpb se organizovano i dobro brani. Za posljednja tri dana, pretrpjeli smo teške gubitke, imamo 9 poginulih boraca, 54 borca su ranjena, a 49 boraca vode se kao nestali.

 • 2.6.1995. godine žestoko napadaju desnog susjeda Gostovićki bataljon i na kotu 551 i naš

  ppor Vlado Blagojević

  3.lpb. Borba traje oko 2 sata, komandant Blagojević koji je izuzetno vodio ovu borbu, borci se dobro drže, pridodata jedinica Srbačke brigade izvanredna je. Imamo ranjenih boraca i oštećene borbene tehnike (praga).

 • U pomoć su nam pritekli, prije svih, srpčani sa komandantom puk. Suvajcem Miodragom, vojna policija TG, „Đurina policija“, 2 ozrenska, „Rusakovi“, „Cigini“, „Bekšini“, 4. ozrenska lpbr. 1.mtb 27.mtbr-„Motajički bataljon“  sa 42 pripadniuka.
 • 14.6.1995. godine, komandant brigade na dužnost komandanta 2. lpb  postavlja

  por Ranko Popović, Pop

  potporučnika Popović Ranka- Popa, komandira 1.pč 3.lpb, a njegov zamjenik je zast. Subić Tomislav. Na dužnost pomoćnika komandanta za moral postavljen je vodnik Radošević Obrad. Dotadašnji komandant 2. bataljona Kuzmanović Milorad postavlja se na dužnost referent operativnih poslova u komandi brigade.

 • 7.6.1995. godine, komandant brigade sa izviđačima i vojnom policijom lpbr u obezbjeđenju, te komandant Gostovićkog bataljona, kapetanom Lazić Mirkom i njegovim pomoćnikom za obavještajno-bezbjednosne poslove, idu na komandantsko izviđanje u zasjedi gine komandant Gostovićkog bataljona i njegov pomoćnik.
 • 28.6.1995. godine, krsna slava VRS – Vidovdan,  u Bijeljini primili ratnu zastavu. Zastavu je
  DSC_0065

  ratna zastava lpbr

  primio ppor Sančanin Bogoljub, zamjenik komandanta 3. lpb.

 • 21.7.1995. godine, velika muslimanska operacija „Proljeće 95-2“ , napad na  3. lpb – rejon Krčevine, na 1. lpb sa čela bivši IKM bataljona – tt 685. Napadnuta je kota 551 i 599,  ali preko kote 576 – Platoa neprijatelj prolazi na mjestu gdje su bili izviđači OG 9 i brzo stižu iza leđa komandi 3.lpb u Kestenu.
 • ZK 3.lpb izvlači komandu bataljona sa vezom na rezervni položaj. Kapetan Živković,

  Svinjašnica

  komandir 1. pješadijske čete 3.lpb, uspijeva da sa kote 599 iza neprijateljskih leđa izvuče četu na rezervni položaj. U Kestenu u sanitetu  dr Šikanić Branko i tehničari Trivičević Velibor i Knežević Miroslav, koji se nisu uspjeli izvući iz okruženja.

 • Najteži i najtragičniji dan za našu brigadu od njenog formiranja. Sve poginule i nestale vodimo kao nestale, a takvih je 57, 90 boraca je teže i lakše ranjeno, podaci nisu konačni.
 • 25.7.95. godine. Na Podsjelovo dolazi 14. Srpska brigada, s komandantom ppuk Barašanin Ostojom. Ova brigada trebala bi vratiti izgubljene položaje  i preuzeti liniju odbrane od naše brigade.
 • 27.7.1995. godine , Izviđači, policija i “Vukovi”  uz dobru podršku, napadaju prema koti 685, raniji položaj 1.lpb.  iz rovova su potisnuti Muslimani. kompletna linija 1.lpb vraćena je, ušli

  IKM 1.lpb 1994.

  smo u svoje rovove. 2.lpb s k-dantom Popom na čelu i 30-ak boraca radi položaje oko pekare i selo Čevaljuše, Muslimani pale Čevaljušu i bježe.

 • 29.7.1995. godine planiran napad na kotu 706. naše udarne grupe, zamjenik komandanta 3. bataljona Sančanin vodi 22 borca, “Vukove” vodi Lukić – 20 boraca, 40 boraca iz Srpske brigade i četa 16. kmtbr. Akcijom komanduje ppuk. Barašanin. U napadu učestvuje i NS sa pratnjom uz upotrebu eksplozivne naprave (na čamcu) ispaljenu na k.706. Muslimani otkrili podilaženje i poklopili minobacačkom vatrom, tri borca 16. kmtb poginula su, a bilo je i ranjenih, nismo mogli dalje, morali smo se povući.

31.1.1995. – 31.3.1996.

 • formiranje mješovite baterije lrl 128mm.

  blrb128mm M71

  U početku izvršava zadatke vatrene podrške bataljonima a kasnije, pridodavan bataljonima izvršavao je borbene zadatke. Formacijski

  mješovita baterija, 1994.

  45 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Baterija formirana počekom  1995. godine u rejonu sela Gornja Brijesnica, Orzren za neposrednu vatrenu podršku bataljonima  u izvršavanju borbenih zadataka na Ozrenu i kasnije na Novom Gradu, kratak ratni put, ali trnovit. Formacijski 67 pripadnika (3 oficir i 3 podoficira i ostalo vojnici).

  12.5.92

  Baterija se sastojala od tri voda, dva su borbena i brojala su po tri odjeljenja i svako odjeljenje je u sastavu imalo jedan top B-1, 2.oLRL,  vod haubica 105mm i nekoliko kamiona koji su vukli topove i svu ostalu prateću opremu, treći vod je bio komandni vod koji je takođe raspolagalo sa jednim vozilom i u sastavu tog voda su bili računači, vezisti i izviđači . Mobilisano 6 boraca, a još raspoređeno 39 borca. Kroz jedinicu ukupno prošlo 41 pripadnika.  Komandir baterije  vojnik  Jovanović Milenko, a zamjenik raz Pratljačić Mladen.

7.5.1995. – 14.5.1995.

 • Oraško ratište. Borbena grupa lpbr  odred „Vukova“ ,izviđači, sanitet, dio jedinice voda MB

  Orašje

  120mm, dio POV-a, dio veze, inženjerije i dio k-de brigade- IKM brigade sa NŠ, u sastav 1. okbr 1. KK.

 • 15.4.1995. godine, izviđači i Vukovi,  uspijevaju probiti liniju odbrane neprijatelja, uzimaju oko 30 rovova, pravcu s. Lepnica – s. Vidovice u rejonu lovačke kuće, uvodi se dio rezerve u tenkovima. Čekalo se sa snagama za produženje napada. Ali kada smo se morali povlačiti, u toku povlačenja imali smo jednog poginulog i 23 ranjena borca grupe.
 • 12.8.1995. godina, glavnina brigade se izvlači. 2.lpb sa pridodatim jedinica za podršku i NŠ brigade i dalje je ostao na Ozrenu u rejonu Nikolinog Brda do preuzimanja ovih položaja od strane  Vučijačke brigade 6.9.1995. godine.
 • 6.9.1995. godine , dio snaga 2.lpb sa NŠ  izvlači se sa Ozrena i ulazi u sastav Brigade u Novi Grad. 10.9.1995. godine u muslamanskoj operaciji pada Vozuća , Podcijelovo do Brijesnice . Zajedno 2. i 3.ozrenska lpbr sa Srbačkom lpbr organizuju novu liniju odbrane iznad sela Brijesnica, a KM u rejonu sela Panjik.

8.5.1995.-31.5.1995.

 • formiranje čete 120mm . Četa minobacača 120mm formirana počekom maja 1995. godine

  četa 120 mb

  u rejonu sela Gornja Brijesnica, Ozren za neposrednu vatrenu podršku bataljonima. Izvršavala je borbene zadatke na Ozrenu i kasnije na Novom Gradu, kratak ratni put, ali trnovit. Formacijski 66 pripadnika (3 oficir i 3 podoficira i ostalo vojnici). Četa se sastojala od tri voda, dva su borbena i brojala su po tri odjeljenja i svako odjeljenje je u sastavu imalo jedan minobacač 120mm i jedan kamion koji je vukao minobacač i svu ostalu prateću opremu. treći vod je bio komandni vod koji je takođe raspolagalo sa jednim vozilom i u sastavu tog voda su bili računači, vezisti i izviđači.  Mobilisano i raspoređeno još 89 boraca.  Komandir čete ppor Cvijanović Željko, a zamjenik vod Mitrić Zoran.

12.8.1995. – 27.10.1995.

 • 12.8.1995. godine . novogradsko ratište, bez drugog bataljona. Borci su smješteni po kućama i veoma dobro su primljeni od strane mještana.
 • Prvi i 3. pješadijski bataljon posjedaju liniju odbrane na rijeci Uni od ušća Sane u Unu do Vodičeva. KM brigade s.Vodičevo.
 • 13. do 17.9. 1995. godine, u rejonu grada Jajca kao ojačanje gdje učestvuje borbena grupa

  komandant Miro Šikarac

  NŠ sa komandantom 1.lpb i „Vukova“,  vodi “Vukove”, 27 boraca 1. bataljona i sanitet, u borbene aktivnosti u rejonima HE Jajce I i II, z. Zdanjevac, s. Vlasinje sa IKM u s. Bjelajci. Zadatak praćenje izvlačenje stanovništva i preostalih snaga VRS i obezbjeđenje linije odbrane Crna Rijeka- Bjelajci- Mrkonjić Grad.

 • Odred „Vukovi sa Vučijaka“ se upućuju u rejon Manjače u z. Stričići, uspostavljanje linije odbrane i sprečavanje prodora neprijatelja prema kasarni  na Manjači i dalje prema  Banja Luci, a potom produžuju dejstva prema Ključu, Petrovac i Sanski Most. Odbrana pravca i protivnapad prema Sitnici u sadejstvu sa Orlovima Grmeča. U borbama gine jedan pripadnik „Vukova sa Vučijaka“.
 • 16.09.1995. godine, upućuje se pješadijska četa u rejon Sanskog Mosta, sa njim je i komandant brigade ppuk Vlado, razočarenje, nigdje organizovane odbrane, i Sanski Most je ugrožen.
 • 17.9.1995. godine, 3.pješadijska četa 2. lpb koju vodi zamjenik komandanta 2. lpb ppor Subić i izviđači brigade odlaze u rejon Krupe, s. Orasi, Donji Petrovići preko Budimlić Japre.
 • 18.9.1995. godine, počinje žestoki artiljerijski i tenkovski napad iz rejona Dvora na Novi Grad i Tunjice, sve do “Lignošpera” i po dubini. U  Tunjicama , rejon Londža, neprijatelj je uspostavio mostobran. Rječicom Žirovnica iz Dvora, spuštaju se desantnim čamcima, jačine pješadiskog bataljona iz 1.gbr i izbijaju na putnu komunikaciju Novi Grad – Kostajnica.
 • Borba se vodi cijeli dan. Izuzetno žestoka borba. Na brdu iznad Tunjica, na ključnom objektu za odbranu grada kota Mešinovac,  u rejonu tt. 242,  neposredne bliske borbe 3.lpb, 2.lpb, izviđača protiv 1.gbr HV. Na ušću r.Sane u Unu, položaj željezničke stanice, je i interventni vod sa zamjenikom komandanta iz 1. bataljona, praktično neprijatelj je u poluokruženju prikiješten.
 • General Zec  šalje dva tenka T- 55 i avijaciju kao podršku na mjesto prelaza HV koja dejstvuje u pravcu toka riječice  Žirovnica i mjesto forsiranja i proboja linije u Tunjicama.
 • u 18.10 časova naređenje sa lijeve obale Une “Počnite sa povlačenjem, akcija je propala.” Zbog snažnog dejstva  prnjavorske brigade, jedinice HV otpočele su izvlačenje svojih jedinica iz mostobrana na lijevu obalu r. Une.
 • 20.9.1995. godine, Na desnoj obali r. Une i Sane nema jedinica HV, naše jedinice brigade ponovo su posjele predhodne prednje krajeve obrane bataljona. Sa svih strana stižu nam čestitke, pismena od komandanta OG-10 generala Momira Zeca,
 • Na novogradskom ratištu, u borbama brigada  imala velikih gubitaka. 35 lakše ranjenih, 7 teže ranjenih i 6 poginulih pripadnika brigade.

26.10.1995. – 31.3.1996.

 • formiranje haubičkog voda 105mm u sastavu mblrl128mm. HAV 105mm formiran  krajem oktobra 1995. godine u

  105mm M56

  rejonu sela Poljavice, Novi Grad za neposrednu vatrenu podršku bataljonima. Izvršavao je  borbene zadatke na Novomgradskom ratištu, kratak ratni put. Vod se sastojao  od tri odjeljenja, i svako odjeljenje je u sastavu imalo jednu haubicu 105mm M56 i M2 i jedan kamion koji je vukao haubicu i svu ostalu prateću opremu. Treće odjeljenje  bilo je komandno i u sastavu tog odjeljenja su bili računači, vezisti i izviđači.  Formacijski  12 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Mobilisan 1 borac, a raspoređeno još 14 boraca. Kroz jedinicu prošlo 15 boraca. Komandir kap Tepšić Aćim.

27.10.1995.-5.11.1995.

 • 21.10.1995. godine naređenje 1. KK koje glasi: “Brigadu izvući iz dosadašnje zone borbenih dejstava u rejon Lomovita – Omarska – Kozarac. Brigada će biti u ulozi interventne rezerve OG-10 za intervenciju na ugroženim pravcima“.

8.11.1995.-31.3.1996.

 • Dobojsko ratište. 8.11.1995. godine 1. prnjavorska lpbr posjela je položaje od  16. kmtbr. Linija odbrane brigade od Gojakovca do rijeke Usore u dužini od oko 18 kilometara , nikada duža z/o, srećom svi položaji su uređeni. KM brigade u s. Vitkovci, zadružni dom, a IKM u s. Ugljarica i Glavica tt.303. KM bataljona: 1.lpb u G.Vitkovci, 2.lpb Vitkovci, 3.lpb s. Budžak i rb u s.Slavuljice.
 • Radnički bataljon Prnjavor. kao ojačanje brigade, jačine 540 pripadnika od 9.11.1995. do 19.1.1996. godine. Komandant kap Đurđević Vitomir a zamjenik por Mandić Miroslav i k1k Vinčić Mladen.
 • Povremena dejstva neprijatelja u r/o 3.lpb u rejonu Gojakovca poginula su tri pripadnika Brigade, poslije potpisivanja sporazuma u Dejtonu, izilaze i snage AFOR-a.
 • 6.1.1996. godine brigada se povukla u dubinu teritorije, liniju razrgraničenja kontrolišemo  patrolama.
 • 21.3.1996. godine i posljednji borac povukao se iz zone razdvajanja. Do 31.3.1996. godine razduženi su gotovo svi borci.

1.12.1995. – 31.3.1995.

 • formiranje tenkovskog voda. Na početku rata formiran tv T-55,  8.8.1992. godine i

  tenk T-55

  1.12.1995. godine formiran tv od T-34 U početku izvršavao neposredna b/d u sadejstvu sa bataljonima u izvršavanju borbenih  zadatka na Brodskom ratištu. Na Dobojskom ratištu tenkovski vod sastojao se od tenkova T-34 sa uređenim VP i služili su kao NVT, ostavljeni od 16,kmtbr.Vod se sastojao od 4 ispravna tenka sa posadama iz 16.kmtbr. Formacijski 18 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Mobilisano 20 boraca, raspoređeno još 18 boraca. Kroz jedinicu pukupno rošlo 38 boraca. Komandir kap Dereh Genjo.

31.3.1996.

 • demobilizacija. Prnjavor. Svečano, Drugo postrojavanje brigade i demobilizacija.

SPISAK POGINULIH I NESTALIH BORACA

Spomenik u Prnjavoru

„SVE NA OVOM KAMENU PIŠE, NEKA NAS MILUJU ROSE I OBASJA JUTARNјE SUNCE, … NEKA NAS NE BUDE NIKADA, OVDE VIŠE …“ 

(„JOŠ ČUJEM JAUKE,“N.ILIŠKOVIĆ), na spomen ploči na Spomen kompleksu u Šibovskoj.

Oni otadžbini ništa ne duguju, dug svojim životima platili. Čuvajmo slobodu koju su nam darovali da bi mogli u miru počivati. (Spomen soba 1.KK Kozara.)

ARDALIĆ Mladen ANDRIJA GLIGORIĆ Savo BORISLAV
ARDAN Vladimir GORAN GLIGORIĆ Savo PERO
AULIĆ Milenko ZORAN GOLIĆ Milutin NEDELJKO
BANOVIĆ Živko NENAD GRUJIĆ Mikajlo ŽIVKO
BATINIĆ Dragutin SPASOJE GRUMIĆ Anđelko JADRANKO
BEGLEROVIĆ Ibrahim JASMIN IGNJATIĆ Nenad ŽELJKO
BIJELIĆ Spasoje MLADEN IVANČEVIĆ Milorad SLOBODAN
BLAGOJEVIĆ Branko SLAVKO JANJIĆ Mitar LJUBOMIR
BLAGOJEVIĆ Slavka LJUBO JERINIĆ Milutin ZORAN
BOJIĆ Pero VESELKO JOTIĆ Jakov NEDELJKO
BOŽIĆ Dragutin ZORAN JOVIĆ Bogomir SINIŠA
BOŽIČIĆ Vlado SLAVKO JUGOVIĆ Vida RAJKO
BUDAK Strahinja SLAVKO KELEČEVIĆ Branko DRAGO
BUKALO Taras MITAR KEREZOVIĆ Miloš PERO
BUKOVICA Boško NEBOJŠA KITANOVIĆ Mladen DRAGAN
BUNIĆ Tomislav MIROSLAV KITIĆ Simo ZDRAVKO
ĆETOJEVIĆ Rajko VELIMIR KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
ĆUĆIĆ Jovan BRANKO KNEŽEVIĆ Ostoja PREDRAG
ČUPELJIĆ Mitar BRANISLAV KONEČNI Vlado ANTONIO
CVIJANOVIĆ Spasoje NIKO KOSTREŠEVIĆ Momir LUKA
DANJKO Štefana PAVLE KOVAČEVIĆ Momčilo ZLATKO
ĐERMAN Tomo ČEDO KOVAČEVIĆ Mihajlo LJUPKO
DEVIĆ Obrad SLAVKO KOVALJEVSKI Štefan SLAVKO
DOCIĆ Anđelko DRAGAN KRAJIŠNIK Vlado ŽELJKO
DOMUZ Sofija PERO KRAJIŠNIK Ljubo GRUJO
DUBRAVAC Dragomir DEJAN KRAJIŠNIK Milorad STANIMIR
DUJAKOVIĆ Gojko OSTOJA KULEŠKO Nikola MIHAJLO
ĐUKARIĆ Milan MILORAD KUSIĆ Milenko MIRKO
DUKIĆ Stanko GORAN KUSTURIĆ Stanko ČEDO
ĐUKIĆ Momčilo MILENKO KUZMANOVIĆ Sveto SLAVKO
ĐUKIĆ Nedeljka PERO KUZMANOVIĆ Dragutina RANKO
ĐURAŠ Trivo MIRKO LAZIĆ Dušan RANKO
ĐURĐEVIĆ Milan STANKO LEBURIĆ Ljubomir GORAN
ĐURĐEVIĆ Milenko MLADENKO LIŠKOVIĆ Veljko MLADEN
ĐURĐEVIĆ Vito BRANE LJUBOJEVIĆ Stojan ŽIVOJIN
ĐURIĆ Milutin ŽELJKO LUGONJIĆ Đođre SRETEN
ĐURIĆ Kostadin GORAN LUKENIĆ Dragutin VIDOSLAV
ĐURIĆ Milovan NENAD LUKENIĆ Pero BRANISLAV
ĐURIĆ Radivoje DEJAN MAČINKOVIĆ Jure JOSIP
DVORANČIĆ Ranko SLOBODAN MALIĆ Sredoje MIROSLAV
DVORANČIĆ Radivoj DOBRINKO MALIĆ Dragutin DUŠKO
FEDENA Slavko IVICA MALINOVIĆ Dušan DRAGOSLAV
GAJIĆ Slavko RAJKO MANDIĆ Čede DOJČIN
GARIĆ Milivoje NEVENKO MANDIĆ Velimir VELJKO
MARIĆ Ranko MIROSLAV POPOVIĆ Milan MARINKO
MARINKOVIĆ Petar SLAVKO POPOVIĆ Rajko GOJKO
MARJANOVIĆ Mladen STEVICA PRERADOVIĆ Radovan SLOBODAN
MARKOVIĆ Dušan MLAĐAN PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
MARTINOVIĆ Jure ŽELJKO PRODANOVIĆ Novo LJUBO
MELJNIK Borislav ADAM RADONJIĆ Slavko DRAGAN
MIJAJLOVIĆ Đorđe MILORAD RADONJIĆ Petar VLADO
MIKIĆ Radivoj SAVO RADONJIĆ Čedo PETAR
MILANKOVIĆ Aleksa VIDOMIR RADONJIĆ Petar GRUJO
MILANKOVIĆ Blagoje SLAVIŠA RAKIĆ Ljubomir RADENKO
MILANOVIĆ Nedeljko RADIVOJE REPIĆ Nedo MLADEN
MILANOVIĆ Ljubomir ANĐELKO ŠAHBAZ Osman MERSAD
MILIĆ Lazo SLOBODAN SAMARDŽIĆ Ilija ĐURAĐ
MILIJAŠ Vojislav DANKO SANČANIN Dragomir MILORAD
MILIJEVIĆ Pejo VASO SANČANIN Miladin DRAGIŠA
MILOŠEVIĆ Rajko MILORAD SANDIĆ Kostadin RADOMIR
MIRECKEJ Jaroslav IVICA SANDIĆ Slavko BORISLAV
MITRIĆ Vladimir SRETKO SANDIĆ Čedo SLOBODAN
MITRIĆ Milovan MILANKO SARIĆ Stjepan DRAGOMIR
MITROVIĆ Nedo MOMIR SAVIĆ Milan MIROLJUB
MORAVAC Novak DANE SIBINČIĆ Savo ŽELJKO
MORAVAC Milorad PREDRAG SIBINČIĆ Milorad NEDELJKO
MUSIĆ Uglješa ŽELJKO SIMIĆ Petar VLADO
OSTOJIĆ Borivoje SINIŠA ŠLAPAK Natalija PETAR
PANČIĆ Bogosav BOŽIDAR SLIJEPČEVIĆ Stevo DRAGUTIN
PANIĆ Branko ILIJA ŠLJIVIĆ Milan DUŠKO
PANIĆ Marinko ŽELJKO SOPRENIĆ Uroš NOVO
PETKOVIĆ Dragoljub NEDELJKO SOPRENIĆ Milan VINKO
PETKOVIĆ Milan PREDRAG STANIĆ Bore VIDOMIR
PETROVIĆ Đurađ NEDELJKO STANIŠIĆ Gojko MILAN
PETROVIĆ Grujica MITAR STARČEVIĆ Đuro ZORAN
PETRUŠIĆ Pero DRAGOLJUB STEVANOVIĆ Slobodan ZORAN
PETRUŠIĆ Andrija ĐORĐE STEFANIŠIN  PETAR

ŠTIKIĆ

Rajko MILORAD
PEULIĆ Stanoje STJEPAN STOJKOVIĆ Miroslav GORAN
PEULIĆ Novak DRAGUTIN STOKANOVIĆ Petar VOJISLAV
PEULIĆ Đuro MIRAN SUBOTIĆ Đurađ LAZAR
PEULIĆ Vida LJUBIŠA ŠUMAN Nemanja MILAN
PEZEROVIĆ Dragica ZDRAVKO ŠUMAN Ostoja MIROSLAV
PIVAŠEVIĆ Nenad NEVENKO ŠUMAN Zdravko GORAN
PODGORAC Slavko SINIŠA ŠUMAN Danilo MILADIN
POPADIĆ Ranko OGNJEN SUVAJAC Dušan LJUBIŠA
POPADIĆ Savo VLADO SUVAJAC Grujo ZORAN
POPOVIĆ Dragoljub NEDELJKO TAMBUR Stipe BOŽO
POPOVIĆ Marko SRETKO TANASIĆ Zdravko DRAGOLJUB
TEŠIĆ Jevto VESELINKO VUČENOVIĆ Branko MILENKO
TODIĆ Vid MARKO VUJASINOVIĆ Velimir DOBRIĆ
TOFIL Mihajlo VASILJ VUJIĆ Mirko VLADO
TOPIĆ Novak RADENKO VUKADINOVIĆ Dušan MILE
TOPIĆ Slavko RADENKO VUKADINOVIĆ Branko VIDOMIR
TOŠIĆ Radovan TOMISLAV VUKIĆ Milorad NEDELJKO
TUBAK Vojko VID VUKOMANOVIĆ Đuro DARKO
USORAC Luka PETAR VUKOVIĆ Neđeljko BRACO
VASIĆ Petar JADRANKO VUKOVIĆ Marinko ŽELJKO
VASIĆ Živko SLOBODAN ZARIĆ Nedeljko NENAD
VINČIĆ Tomo PETKO ŽARKOVIĆ Svetko SAVO
VRHOVAC Mirko PERICA ZEČEVIĆ Milutin BORISLAV
VUČENOVIĆ Ostoja ZORAN ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR

Kao izrazit primjer hrabrosti i požrtvovanja odlikovana je Desa Đurić iz Kokora, majka dvojice poginulih boraca Vojske Republike Srpske – Pere i Nenada.

Đurićeva kaže da joj uručeno odlikovanje mnogo znači jer pokazuje da nije zaboravljena, da neko o njoj misli i brine.

Desa Đurić (79), majka heroj Republike Srpske (FOTO)

 

Desa Đurić majka sa dva poginula borca i treći sin umro koji je bio pripadnik VRS. Odlikovana 2020. godine sa načelnikom opštine i g. Kojićem , izaslanikom predsjednika RS.

Spisak nestalih -zarobljenih boraca

BLAŽ Josip PETAR   Umrli borci
ĐURĐEVIĆ Nikola ĐURO HOLOD Mihajlo SLAVKO
HLADUN Vlado MIHAJLO LEPIR Sredoje MLADEN
KALABIĆ Živko MILOMIR RADOSAVAC Vasilije MILORAD
KNEŽEVIĆ Krsto MIROSLAV ŠUŠAK Radovan LJUBO
KUSIĆ Savo STANIMIR TOPIĆ Čedomir SLOBODAN
MARINKOVIĆ Aco SAŠA Samoubistvo
PEULIĆ Veljko DUŠKO
SAMAC Čedo RANKO
SEJDIĆ Himzo ESIM
BREZOVSKI Ivan ZDRAVKO
TOPIĆ Spasoje BOGOLJUB BUDAK Tomislav LJUBIŠA
VASIĆ Ratko SLOBODAN HABIJANEC Miroslav DARKO
VUJASINOVIĆ Živko RANKO JERINIĆ Rade NEŠA
VUJIČIĆ Risto GOJKO MALINIĆ Pero GORAN
VUKOMANOVIĆ Janko ŽELJKO MARIĆ Vladimir NEBOJŠA
ŽIVKOVIĆ Sredoje MILAN OSTOJIĆ Drago ŽIVKO

Opština Prnjavor izgradila je spomenike poginulim borcima VRS u svim mjesnim zajednicama. Još ostaje izgraditi centralni spomenik u gradu.

ODLIKOVANJA

Ukazom Predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, 1.lpbr Prnjavor je 28.juna 1994. godine odlikovana MEDALJOM PETRA MRKONJIĆA, za izvojevane pobjede u borbama na ratištima Republike Srpske u toku odbrambeno-otadžbinskog rata.

Medalja se dodjeljuje jedinicama VRS koje su u oružanoj borbi ostvarile više značajnih podviga i odlučujuće doprinijele pobjedi nad neprijateljem.

Pripadnici brigade su posebno ponosni na ovo odlikovanje, jer im je time ukazana velika čast za doprinos u odbrani srpskog naroda.

Pored Odlikovanja koje je dodijeljeno brigadi, kao jedinici VRS, 309 boraca i starješina brigade je pojedinačno odlikovano za iskazanu hrabrost i požrtvovanje u toku rata. Članci u listu Glas borca lpbr i Naš zavičaj Prnjavor to dokazuju.

Takoreći, svi poginuli borci brigade su posthumno odlikovani „Medaljom zasluga za narod“

Osim odlikovanja, u toku rata su uručene i druge vrste priznanja brigadi, kao što su pohvale i zahvalnice od strane nadležnih starješina, a za odgovorno i savjesno izvršavanje borbenih i drugih zadataka i za poseban doprinos hrabro i junačko držanje u borbi za slobodu Srpskog naroda:

 • pohvala komandanta Prvog Krajiškog korpusa VRS,
 • pohvala komandanta Istočnobosanski korpus,
 • pohvala komandanta 1. oklopne brigade 1.K VRS,
 • zahvalnica Ministarstva unutrašnjih poslova RS

Naredbom komandanta 1.KK VRS brigada je proglašena za najbolju laku pješadijsku brigadu u  rangu od 16 lakih brigada u zoni odgovornosti 1.KK VRS.

Organima civilnih vlasti, javnim i drugim ustanovama i preduzećima su dodjeljivane zahvalnice za pruženu pomoć u snabdijevanju jedinica i boraca brigade. (Prema podacima iz lista Tvrđava, broj 5 od septembra 1997. godine, ratni troškovi opštine  prnjavorskih jedinica  iznose pet miliona KM).

Oblikovanja su primili 309 boraca i starješina brigade:

 • Orden Nemanjića, 1 lice
 • Orden karađorđeve zvijezde Republike Srpske III reda, 2 komandant i prvi načelnik štaba brigade.
 • Orden Miloša Obilića, 1 borac
 • Medalja Petra Mrkonjića, 1 borac
 • Medalja heroja Milana Tepića, 9 boraca
 • Medalja zasluga za narod, 224 borca
 • Zlatna medalja za hrabrost, 27 boraca
 • Srebrna medalja za hrabrost, 16 boraca
 • Medalja za vojne zasluge, 12 boraca
 • Medalja za vojničke vrline, 13 boraca
 • Krst milosrđa, 4 borca
Naziv odlikovanja borca Datum ukaza Prezime Ime oca Ime
Orden Nemanjića 26.1.1994. ĐURIĆ Momčilo DRAGAN
Orden karađorđeve zvijezde                                 Republike Srpske III reda 28.6.1994. KUZMANOVIĆ Dušan ŽIVOJIN
Orden karađorđeve zvijezde                          Republike Srpske III reda 28.6.1994. ŽIVKOVIĆ Radovan VLADO
Orden Miloša Obilića 30.5.1996. ŽIVKOVIĆ Radovan VLADO
Medalja Petra Mrkonjića 5.1.1999. ĆETOJEVIĆ Rajko VELIMIR
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. TOMIĆ Savo SRĐAN
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SUBIĆ Ćetoje TOMISLAV
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SEGIĆ Boško NEMANJA
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SMILJANIĆ Ljubo DUŠKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. RADONJIĆ Petar VLADO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. BLAGOJEVIĆ Slavka LJUBO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. DESIĆ Jovan RATKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. ŠLJIVIĆ Milan DUŠKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. ALEKSIĆ Čedo DRAGAN
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. MERLOVIĆ Atanas NIKOLA
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. KUZMANOVIĆ Milan MILORAD
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. SANČANIN Dragomir BOGOLJUB
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. SARIĆ Milovan PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1995. KULEŠKO Nikola MIHAJLO
Medalja zasluga za narod 28.6.1995. SANČANIN Dragomir MILORAD
Medalja zasluga za narod 30.5.1996. KNEŽEVIĆ Krsto MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 30.5.1996. SAVKOVIĆ Bogdan LJUBINKO
Medalja zasluga za narod 31.5.1996. BLAGOJEVIĆ Nedeljko VLADO
Medalja zasluga za narod 20.6.1997. SMILJANIĆ Ljubo DUŠKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALIĆ Dragutin DUŠKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVALJEVSKI Štefan SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Momčilo ZLATKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOSTREŠEVIĆ Momir LUKA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Vlado ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Ljubo GRUJO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Milorad STANIMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUSTURIĆ Stanko ČEDO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SLIJEPČEVIĆ Stevo DRAGUTIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BATINIĆ Dragutin SPASOJE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SIBINČIĆ Milorad NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SIBINČIĆ Savo ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SANDIĆ Čedo SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SAVIĆ Milan MIROLJUB
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUZMANOVIĆ Dragutina RANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUNIĆ Tomislav MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GAJIĆ Slavko RAJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GRUMIĆ Anđelko JADRANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ARDALIĆ Mladen ANDRIJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALINOVIĆ Dušan DRAGOSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOMANOVIĆ Đuro DARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ARDAN Vladimir GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PIVAŠEVIĆ Nenad NEVENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PEULIĆ Đuro MIRAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĆUĆIĆ Jovan BRANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIRECKEJ Jaroslav IVICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KITIĆ Simo ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Čedo PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILIJEVIĆ Pejo VASO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SARIĆ Stjepan DRAGOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DVORANČIĆ Ranko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETRUŠIĆ Pero DRAGOLJUB
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILOŠEVIĆ Rajko MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BLAGOJEVIĆ Branko SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KITANOVIĆ Mladen DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Mihajlo LJUPKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUJASINOVIĆ Velimir DOBRIĆ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANOVIĆ Nedeljko RADIVOJE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANKOVIĆ Aleksa VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANKOVIĆ Blagoje SLAVIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIKIĆ Radivoj SAVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIJAJLOVIĆ Đorđe MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MELJNIK Borislav ADAM
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARTINOVIĆ Jure ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARINKOVIĆ Petar SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARKOVIĆ Dušan MLAĐAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARIĆ Vladimir NEBOJŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MANDIĆ Velimir VELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RAKIĆ Ljubomir RADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKIĆ Milorad NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Milorad PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUJAKOVIĆ Gojko OSTOJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUCAN Bogdan TOMISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PAVLOVIĆ Spasoje ŽELIMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUSIĆ Milenko MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. IRIĆ Ostoja MARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALIĆ Sredoje MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LUKENIĆ Pero BRANISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LJUBOJEVIĆ Stojan ŽIVOJIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LIŠKOVIĆ Veljko MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LEBURIĆ Ljubomir GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LAZIĆ Dušan RANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MANDIĆ Čede DOJČIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPADIĆ Ranko OGNJEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. REPIĆ Nedo MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUZMANOVIĆ Sveto SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADOSAVAC Vasilije MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOJIĆ Pero VESELKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Petar GRUJO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Slavko DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRODANOVIĆ Novo LJUBO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRERADOVIĆ Radovan SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Marko SRETKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Dragoljub NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILIJAŠ Vojislav DANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPADIĆ Savo VLADO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Živko NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PODGORAC Slavko SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETRUŠIĆ Andrija ĐORĐE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETROVIĆ Đurađ NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETROVIĆ Grujica MITAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETKOVIĆ Dragoljub NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANČIĆ Bogosav BOŽIDAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANIĆ Branko ILIJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANIĆ Marinko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. OSTOJIĆ Borivoje SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. OSTOJIĆ Drago ŽIVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MUSIĆ Uglješa ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SANDIĆ Slavko BORISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Milan MARINKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Milenko MLADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STANIŠIĆ Gojko MILAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUBRAVAC Dragomir DEJAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. IVANČEVIĆ Milorad SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠTIKIĆ Rajko MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BREZOVSKI Ivan ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUVAJAC Grujo ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALINIĆ Pero GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GOLIĆ Milutin NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETKOVIĆ Milan PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Rajko GOJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GRUJIĆ Mikajlo ŽIVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KEREZOVIĆ Miloš PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ZEČEVIĆ Milutin BORISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DANJKO Štefana PAVLE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JOVIĆ Bogomir SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOVIĆ Marinko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JERINIĆ Milutin ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUKOVICA Boško NEBOJŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BANOVIĆ Živko NENAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KONEČNI Vlado ANTONIO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. CVIJANOVIĆ Spasoje NIKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SOPRENIĆ Uroš NOVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKADINOVIĆ Branko VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DOCIĆ Anđelko DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽIĆ Božidar NENAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠAJINOVIĆ Bogdan SVETO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARIĆ Ranko MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MITRIĆ Vladimir SRETKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. FEDENA Slavko IVICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MITRIĆ Milovan MILANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRGONJIĆ Veljko ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUKIĆ Stanko GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽIĆ Dragutin ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BLATEŠIĆ Ljubica ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Novak DANE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SAMARDŽIĆ Ilija ĐURAĐ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUDAK Strahinja SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BIJELIĆ Spasoje MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GLIGORIĆ Savo PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŽARKOVIĆ Svetko SAVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Petar SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOPIĆ Čedomir SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PEZEROVIĆ Dragica ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JUGOVIĆ Vida RAJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LEPIR Sredoje MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GARIĆ Milivoje NEVENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DOMUZ Sofija PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. HOLOD Mihajlo SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BEGLEROVIĆ Ibrahim JASMIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Vito BRANE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Nemanja MILAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKIĆ Momčilo MILENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKADINOVIĆ Dušan MILE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKARIĆ Milan MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURAŠ Trivo MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUJIĆ Mirko VLADO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐERMAN Tomo ČEDO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Milan STANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STANIĆ Bore VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VASIĆ Živko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JERINIĆ Rade NEŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURIĆ Kostadin GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOVIĆ Neđeljko BRACO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUČENOVIĆ Ostoja ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠAHBAZ Osman MERSAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠLAPAK Natalija PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Zdravko GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Ostoja MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ČUPELJIĆ Mitar BRANISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STARČEVIĆ Đuro ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKIĆ Nedeljka PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STEVANOVIĆ Slobodan ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STOKANOVIĆ Petar VOJISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUBOTIĆ Đurađ LAZAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUVAJAC Dušan LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TAMBUR Stipe BOŽO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURIĆ Milutin ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽUNOVIĆ Petar VID
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VRHOVAC Mirko PERICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TODIĆ Vid MARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOFIL Mihajlo VASILJ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOPIĆ Novak RADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TUBAK Vojko VID
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. USORAC Luka PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VASIĆ Petar JADRANKO
Medalja zasluga za narod 1.5.1999. BOŽIČIĆ Vlado SLAVKO
Medalja zasluga za narod 1.5.1999. TOPIĆ Slavko RADENKO
Medalja zasluga za narod 13.5.2002. ĐURIĆ Radivoje DEJAN
Medalja zasluga za narod 15.9.2014. GUNJEVIĆ Miloš MILORAD
Medalja zasluga za narod 28.6.2015. PEULIĆ Veljko DUŠKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MAČINKOVIĆ Jure JOSIP
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MILANOVIĆ Ljubomir ANĐELKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. DEVIĆ Obrad SLAVKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. BUKALO Taras MITAR
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. AULIĆ Milenko ZORAN
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MALIĆ Dragutin DUŠKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. DVORANČIĆ Radivoj DOBRINKO
Medalja zasluga za narod 26.6.2017. JANJIĆ Tomo LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 28.6.2017. STEFANIŠIN Ivan PETAR
Medalja zasluga za narod 28.6.2017. ĐURIĆ Milovan NENAD
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. HLADUN Vlado MIHAJLO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. PEULIĆ Vida LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. MITROVIĆ Nedo MOMIR
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. VASIĆ Ratko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. TEŠIĆ Jevto VESELINKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. VUKOMANOVIĆ Janko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. SAMAC Čedo RANKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. ŠUMAN Danilo MILADIN
Medalja zasluga za narod 28.6.2020. MARINKOVIĆ Aco SAŠA
Medalja zasluga za narod 28.6.2020. ŽIVKOVIĆ Sredoje MILAN
Medalja zasluga za narod 10.9.2020. SIMIĆ Petar VLADO
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. KALABIĆ Živko MILOMIR
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. ĐURĐEVIĆ Nikola ĐURO
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. LUGONJIĆ Đođre SRETEN
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. TANASIĆ Zdravko DRAGOLJUB
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. KNEŽEVIĆ Ostoja PREDRAG
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. VUJIČIĆ Risto GOJKO
Medalja zasluga za narod 15.9.2021. SEJDIĆ Himzo ESIM
Medalja zasluga za narod

Medalja zasluga za narod

15.9.2021.

19.9.2022.

TOPIĆ

VUČENOVIĆ

Spasoje

Branko

BOGOLJUB

MILENKO

Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. GLIGORIĆ Savo BORISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. MARINKOVIĆ Milovan BRANISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. KNEŽEVIĆ Vojislav ŽELJKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. SAVIĆ Miroslav LAZO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPADIĆ Bogomir GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPOVIĆ Nedeljko RANKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. VOJVODIĆ Ostoja RADENKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. SUBOTIĆ Tomislav MIODRAG
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. GRUJIĆ Dujak GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. TRIPIĆ Milan RANKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. ŠIKARAC Živko MIRO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. BLAGOJEVIĆ Drago NEDO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. ĐEKIĆ Veljko LJUBIŠA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRODANOVIĆ Vlade GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. VRHOVAC Ljubo DRAGAN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MALEŠEVIĆ Dragutin MILORAD
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. POPADIĆ Nedeljko BORIVOJA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. VASIĆ Živko GOJKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. TOMAŠ Savko MLADEN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. BIJELIĆ Spasoje MLADEN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PEJČIĆ Ilija DUŠKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MODIĆ Radivoje SINIŠA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MITRIĆ Milovan MILANKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. SUBIĆ Ćetoje TOMISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRERADOVIĆ Milivoj ŽELJKO
Zlatna medalja za hrabrost 5.1.1999. MILIĆ Lazo SLOBODAN
Zlatna medalja za hrabrost 20.6.2007. PEJAKOVIĆ Dragutin DARKO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. MALETIĆ Radovan NENAD
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. GVOZDENOVIĆ Mirko JOVO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. SAVIĆ Dragan JADRANKO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. VOJVODIĆ Gojko MIROSLAV
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPADIĆ Nedeljko GORAN
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. ĐURIĆ Ratko MILADIN
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. HABIJANEC Miroslav DARKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. SAVIĆ Milan MIROLJUB
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. SANČANIN Dragomir MILORAD
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. BUDAK Tomislav LJUBIŠA
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. TEŠIĆ Milorad OZBILJKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. JERINIĆ Rade NEŠA
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR
Srebrna medalja za hrabrost 30.6.1996. PRODANOVIĆ Novo LJUBO
Medalja za vojne zasluge 28.6.1993. PEJIČIĆ Veljko ŽELJKO
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. VUKOVIĆ Milivoj ŽIVOJIN
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. ŠUŠAK Uroš DANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. AKSENTIĆ Vukašin VOJISLAV
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. KRAJIŠNIK Nedo MOMIR
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. PEULIĆ Radovan TANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. TUBAK Jezdimir BRANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. TRIVIČEVIĆ Žarko VOJIN
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. VINČIĆ Rajko VESELKO
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. DUJAKOVIĆ Milorad MARIJAN
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. SIBINČIĆ Novak BUDIMIR
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. TOŠIĆ Borislav DRAGAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1993. PETROVIĆ Dane DRAGIŠA
Medalja za vojničke vrline 28.6.1993. LUKENIĆ Dragutin ANĐELKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. NOVAKOVIĆ Petar MOMČILO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. MITRIĆ Lazar BORE
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. ČOLIĆ Milivoje ZORAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. ILIŠKOVIĆ Vid NEDELJKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. STANIVUK Živojin PREDRAG
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. PEZER Andrija ZORAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. TODOROVIĆ Borislav NENAD
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. PEJIČIĆ Veljko ŽELJKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. KOVAČEVIĆ Vladimir BRANKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. BUKOVICA Ostoja MLADEN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. KEREZOVIĆ Miloš PERO
Krst milosrđa 28.6.1994. LONČAREVIĆ Stevo ZORAN
Krst Milosrđa 30.5.1996. CVIJANOVIĆ Dragoljub LJUBIŠA
Krst Milosrđa 30.5.1996. KLJUNIĆ Dragoljub MLADEN
Krst milosrđa 30.5.1996. DAVIDOVIĆ Drago BORISLAV

RATNA ZASTAVA I AMBLEM BRIGADE

Ratnim jedinicama Vojske tradicionalno se dodjeljuju ratne zastave.  Povodom Krsne slave Vojske Republike Srpske, brigadi je predsjednik Republike Srpske 1995. godine dodijelio zvaničnu ratnu zastavu. Na prigodnoj svečanosti tim povodom u Bijeljini, zastavu je preuzeo zamjenik komandanta 3.lpb brigade ppor Bogoljub Sančanin sa pratiocima zastave. Do kraja rata brigada je uspješno ratovala pod okriljem ove zastave.

Zastava se danas čuva u Spomen sobi Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka u kasarni „Kozara“ u Banja luci.

ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKA STRUKTURA BRIGADE

Naredbom komandanta 1.Krajiškog korusa VRS od 29.5.1992. godine formirana je 1.prnjavorska laka pješadijska brigada. Brigada je bila u formacijskom sastavu 1. KK VRS.

 • Komandant
  • komanda brigade
   • štab
    • vod vojne policije
    • izviđački vod
    • vod veze
    • komanda stana
   • pješadijski bataljon /tri bataljona/
   • četa MB120mm
   • mješovita baterija
   • mješoviti pov,
   • larv PVO
   • pionirski vod
   • pozadinska četa

Brigada je bila trojne formacije, bataljonskog sastava sa tri pješadijska bataljona, jedinicama za podršku i prištabskim jedinicama. Jedinica za artiljerijsku podršku je bila minobacačka četa 120mm i mješovita baterija. Mješoviti pov i pionirski vod. Pod prištabskim jedinicama podrazumjevaju se vod vojne policije, izviđački vod, vod veze i komanda stana. Logističku podršku brigade izvršavala je pozadinska četa.

Po planu popune lpbr iz 1992. godine,  formacija je bila: oficira 89, podoficira 134, vojnika 1.276. Ukupno vojnih obveznika1.499 pripadnika; motornih vozila 46.(Prema formacija lake pješadijske brigade broj 111978 popuna je  iznosila je 1.732 pripadnika, odnosno sa ispravkama 1.719 lica.).

Procenat mobilizacije brigade iznosio je preko 300%

Brojno stanje lpbr 1995.

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1.316 kom (formacija 947)  i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27, (formacija 27), a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm po formaciji, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a (formacija 18), POLK 9K11( formacija 4); LRL 128mm (formacija 12), , top PAT 20/3;20/1,formacija 4,  PAR S-2M (formacija 3). Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm(formacija 18), 4 MB60mm (formacija 18); tri PAM 12,7mm.

U toku izvršavanja borbenih zadataka brigada je često ojačavana raznim jedinicama zavisno od vrste zadataka koji je izvršavala (pionirske, oklopne i artiljerijske jedinice). Od jeseni 1993. godine u sastavu brigade i ostatak jedinice „Vukovi sa Vučijaka“.

Popuna brigade vršena je uglavnom sa vojnih obveznicima sa teritorije opštine Prnjavor. U toku 1995. godine brigada je popunjavana i sa v/o koji su dolazili iz zapadnog dijela RS.

Brojno stanje svih jedinica brigade , prema prikupljenim podacima,  iznosilo preko 4.500 raspoređen borac, uglavnom, zavisno od procenta popune, kretalo oko 6.347 boraca u osnovnim jedinicama brigade (bataljoni i samostalne čete i vodovI)[3]

U Vob 8 lpbr do 31.3.1996. godine upisano je 4.248 pripadnika.

Podaci Boračke organizacije kazuju da je na rasporedu u 1.lpbr bilo 4.063, a da je prošlo kroz brigadu 5.129 boraca.

Prema prikupljenim podacima, bilo mobilisano:

 • operativno stanje bataljona po mobilizaciji (1, 2, 3  i odred „Vukova“)  broji 2.454 boraca,
 • prištabske i jedinice podrške ( komanda brigade, komanda stana, izviđački vod, vod vojne policije, vod veze, lpa vod, inžv, mpov, mab, četa mb, hav, tv, pozaninska četa, ekonomija, pritvor, počasna jedinica) sa 541 pripadnika,
 • sa pripadnicima 4.lpb  koji su bili u zoni b/d 225 boraca,
 • ostale jedinice 4.lpb u mjesnim zajednicama sa 1.678 pripadnika,
 • sa radničkim bataljon 228, svega na rasporedu 4.520 moblisanih boraca (bez rb, rjVV i sa pripadnicima 4.lpb koji su bili u zini b/d- brojno stanje brigade 2.727 boraca)
 • kroz brigadu sa ojačanjima prošlo preko 8.500 boraca.

KOMANDNI KADAR BRIGADE TOKOM RATA

jedinica Formacijski položaj lpbr Od Komandiri – komandanti, ves, čin
k-dabr Komandant brigade 1992 ŽIVKOVIĆ VLADO, 31102, Potpukovnik
k-dabr Nacelnik staba 1992 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik staba 1994 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Major
k-dabr PNŠ za ONP 1992 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan
k-dabr PNŠ za ONP 1994 MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Major
k-dabr ref. ONP 1992 NJEŽIĆ DUŠKO, 31102, Vodnik
k-dabr ref. ONP 1995 KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Major
k-dabr ref. ONP 1992 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr ref. ONP 1992 JEVĐENIĆ Boro, 31701, Kapetan 1 klase
k-dabr ref. ONP 1992 MIKIĆ NEDELjKO, 31201, Kapetan 1 klase
k-dabr ref. ONP 1992 PEULIĆ TANE, 31102, Poručnik
k-dabr ref. ONP 1993 ŽIVKOVIĆ Milorad, 31302, Kapetan 1 klase
k-dabr PNŠ za OBP 1992 TRIVIČEVIĆ Vojin, 31102, Major
k-dabr PNŠ za popunu i pers poslove 1992 KRAJIŠNIK Momir, 31102, Poručnik
k-dabr Nacelnik veze 1992 BIJELIĆ BORIS, 31805, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik veze 1994 TOŠIĆ DRAGAN, 31805, Potporučnik
k-dabr Nacelnik ABHO 1995 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr Šef kanc./del./ 1992 MARINKOVIĆ NOVAK, 21102, Vodnik 1 klase
k-dabr Šef kanc./del./ 1992 MUSIĆ PERO, 21102, Vodnik 1 klase
k-dabr PK za MVPP 1992 JUGOVIĆ LJUBOMIR, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr PK za MVPP 1994 MITRIĆ BORE, 31102, Poručnik
k-dabr referent o OM i PP 1994 POPADIĆ VESELKO, 31102, Stariji vodnik 1 klase
k-dabr referent o OM i PP 1994 SAVKOVIĆ LjUBINKO, 31102, Zastavnik
k-dabr referent 1992 Kostrešević Luka, 32702, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1992 NOVAKOVIĆ MOMČILO, 32702, Potporučnik
k-dabr referent 1992 Prosan NENAD, 31102, Potporučnik
k-dabr referent 1993 DAVIDOVIĆ NEDELjKO, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1993 NJENJIĆ Dalibor, 31102, Poručnik
2.lpb referent 1993 POPOVIĆ BOŠKO, 21102, Desetar
k-dabr referent 1994 BIJELIĆ BORIS, 31805, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1994 MILOŠEVIĆ LjUBISAV, 21102, Vojnik na dužnosti
k-dabr referent 1995 DAVIDOVIĆ BRANKO, 21001, Stariji vodnik
k-dabr referent 1995 Pupovac Dragan, 32144, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik kluba 1993 Glavina Mirko, 31805, Potpukovnik
k-dabr Nacelnik kluba 1995 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1992 Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1992 Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1994 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1995 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr PK za Pozadinu 1992 ILIŠKOVIĆ NEDELJKO, 31102, Poručnik
k-dabr referent ThSl 1992 VUKOVIĆ OBRAD, 32144, Vodnik 1 klase
k-dabr referent ThSl 1992 VUKOVIĆ ŽIVOJIN, 32144, Potporučnik
k-dabr referent ThSl 1994 SLATINAC PERICA, 32144, Stariji vodnik 1 klase
k-dabr referent InSl 1992 IVANOVIĆ Drago, 32402, Potporučnik
k-dabr referent SnSl 1992 LONČAREVIĆ Zoran, 32501, Poručnik
k-dabr referent SnSl 1993 FIGUREK MIHAJLO, 32501, Vojnik  k-noj dužnosti
k-dabr referent VtSl 1992 PETROVIĆ ŽELjKO, 32602, Poručnik
k-dabr Nacelnik FnSl 1992 KLJAJIĆ Dane, 33142, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1994 POPADIĆ BORIVOJA, 31102, Potporučnik
ks k-dir komande stana 1992 VASIĆ RADIVOJE, 31102, Vodnik
ks k-dir komande stana 1993 BOŽIĆ ŽIVKO, 31102, Vodnik 1 klase
ks k-dir komande stana 1993 SLATINAC PERICA, 21102, Stariji vodnik 1 klase
ks k-dir komande stana 1995 DUJAKOVIĆ RAJKO, 31102, Stariji vodnik
ks upravnik-ekspeditor 1995 STANIĆ BOŽO, 21101, Vodnik
ks k-dir oop/zkv 1992 VUKOVIĆ MILORAD, 21102, Stariji vodnik
iv k-dir iv 1992 MILINČIĆ PREDRAG, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1992 MILINČIĆ Slavko, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1992 SAVIĆ MIROLjUB, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti
iv k-dir iv 1994 ĐUKIĆ RADENKO, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1994 SANČANIN BOGOLjUB, 31102, St. vodnik 1 klase
iv k-dir ido/zkv 1994 KOVAČEVIĆ DRAGAN, 11103, Razvodnik
vvp komandir voda vp 1992 LAZIĆ RANKO, 31102, Stariji vodnik
vvp komandir voda vp 1992 MILIĆ LjUBOMIR, 31102, Vodnik
vvp komandir voda vp 1992 NOVARLIĆ ŽIVOJIN, 31102, Vodnik
vvp komandir voda vp 1992 ŠPANIĆ GOLUB, 31102, Potporučnik
vvp komandir ovp/zkv 1992 ĐUMIĆ PERICA, 21102, Vodnik
vvp komandir ovp/zkv 1992 LAKIĆ OBRENKO, 11107, Vojnik k-noj dužnosti
3.lpb komandant bataljona 1992 DESIĆ RATKO, 31102, Kapetan 1 klase
4.lpb komandant bataljona 1992 GNJATOVIĆ Ranko, 31102, Kapetan 1 klase
2.lpb komandant bataljona 1992 KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Major
1.lpb komandant bataljona 1992 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
1.lpb komandant bataljona 1992 MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Kapetan 1 klase
rjVV komandant bataljona 1992 MILANKOVIĆ VELjKO, 31102, Poručnik
2.lpb komandant bataljona 1992 SEGIĆ NEMANJA, 31102, Kapetan 1 klase
3.lpb komandant bataljona 1992 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan 1 klase
rjVV komandant bataljona 1994 ŠIKARAC MIRO, 31102, Potporučnik
1.lpb komandant bataljona 1994 Tubak Brane, 31102, Potporučnik
rb komandant bataljona 1995 ĐURĐEVIĆ Vitomir, 31102, Kapetan
2.lpb komandant bataljona 1995 POPOVIĆ RANKO, 31101, Potporučnik


Pregled ostalih komandnih dužnosti  po jedinicama brigade: lpbr

GLAS BORCA -RATNI BILTEN 1.LPBR PRNJAVOR

Glas borca lpbr u pet svojih izdanja od decembra 1994. godine do decembra 1995. godine

Broj 1.XII 1994.

zabilježio je važne događaje, borce i starješine brigade i kretanja u opštini Prnjavor i dao svoj doprinos u izgradnji i jačanju brigade. Opisao je ratni put brigade, kroz kazivanje boraca i starješina u ratnim godinama.

U Glasu borca u svim brojevima objavljavao je imena i fotografije naših poginulih i nestalih boraca i tako prvi održao sjećanje na njih i opominja ,nas preživjele borce da ni tada, a ni sada njihove likove, imena i hrabrost,  ne smijeno zaboraviti . U periodima primirja i prekida b/d borci i komandanti jedinica su uspjeli naći vremena da napišu po neki članak za list i tako daju doprinos da se sačuva sjećanje na ratni put brigade.

 

Pored Glasa borca lpbr, prilozi su pisani i u Našem zavićaju Prnjavor, Krajiškom vojniku 1.KK, pojedinim knjigama i sl. dajući svoj doprinos ratnom putu brigade.

SMOTRA ZA DAN BRIGADE

REKLI SU O BRIGADI

General Momir Talić u Glasu borca lpbr:

gen.puk Momir Talić

Bez uvrede za druge, Prnjavorska laka je uz Šesnaestu brigadu. Izgubiće i to što ima svako ko sanja o pobjedi nad srpskim narodom i njegovom vojskom. Prnjavor je sebe branio na distanci – u Derventi, Zapadnoj Slavoniji, na Ozrenu, u Sjevernoj Dalmaciji. Do sada njegova brigada nije imala ni jedan kiks. Izuzetna je saradnja opštinske vlasti i boraca Prve prnjavorske lake. U komandi korpusa spokojni, jer im je ova brigada od početka rata zadavala najmanju brigu.

U Našem zavičaju Prnjavor  od novembra 1992. godine , puk

gen Lisica Slavko

Slavko Lisica na smotri brigade kaže: Od kada se nalazi pod mojom komandom Brigada je naročito veliku ulogu odigrala u borbama na Obodnom kanalu protjerivanju neprijateljskih  snaga sa ovog položaja i oslobađanju Zborišta. Bila je to dobra najava konačnog oslobođenja Broda što smo i uspjeli. Ovaj grad je 6. oktobra u 22 sata postao srpski rekao je pukovnik Lisica.

gppuk Momir Zec

Sa svih strana stižu nam čestitke, pismena od komandanta OG-10 generala Momira Zeca, zahvalnost, svi smatraju da smo odbranili Novi Grad, mnogi smatraju da padom Novog Grada bio bi ugrožen Prijedor i dalje.

 

Dokumentarni film na RTRS

komandant brigade,

Predsjednik opštinske Boračke organizacije i komandant 1.lpbr Vlado Živković rekao je, nakon otvaranja izložbe ratnih fotografija brigade za dan opštine Prnjavor 2017. godine, da je došlo vrijeme da borci iz Prnjavora stanu na mjesto koje im pripada u samom vrhu stvaralaca Republike Srpske. On je istakao da Prnjavor, osim fotografija, ima i veliko bogatstvo u video-zapisima sa ratišta.
„Do građe za izložbu bilo je teško doći, ali osim fotografija imamo veliko bogatstvo od 48 časova zapisa direktno sa ratišta. Pozvao bih sve borce koji imaju fotografije da ih donesu u Boračku organizaciju jer je u toku priprema dokumentacije za Spomen-sobu prnjavorskih boraca“, naglasio je Živković. On je podsjetio da su borci sa područja ove opštine prošli kroz 124 ratne jedinice, te učestvovali u najznačajnijim borbama za stvaranje Republike Srpske.

Spomen soba Boračke organizacije je, još u pripremi, u novoj zgradi Boračke organizacije Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš koji je naglasio da je ova opština ponosna na svoje borce, jer su svojim ratnim zadacima odgovorili časno i pošteno. „Sa područja Prnjavora 626 boraca dalo je život za stvaranje Republike Srpske, što se nikada ne smije zaboraviti. Večerašnji događaj je dobar potez Boračke organizacije koja sakupljajući sve fotografije iz ratnog perioda dokumentuje jedan period u razvoju naše lokalne zajednice, ali i svih ovih ljudi koji su učestvovali u tim događajima“, rekao je Tomaš.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je ratni put brigade bio obilježen velikim podvizima, herojstvom i žrtvovanjem, a način na koji je vođena bio je častan jer niko nije osumnjičen, niti je protiv nekoga vođen krivični postupak. (Dan brigade 2012.)

OBJAVLJENO O BRIGADI

Ratni put Prnjavorske brigade  zabilježen je, manje-više u nekoliko novinskih članaka, knjiga (Hranioci ratnika, Nedeljko Sančanin, Laktaši 2008.), video materijala, kroz list Glas borca lpbr, veb sajt: lpbr-prnjavor.info i dr.

Komandant brigade je više puta govorio o ratnom putu brigade.

Za Dan opštine 20.3.2017. godine organizovana je izložba ratnih fotografija Prnjavorske brigade i Motajičkog bataljona 27.mtbr Derventa. I danas  se mogu vidjeti te ratne fotografije na zidovima u novoj lokaciji Boračke organizacije u Prnjavoru.

I NA KRAJU

Ratni put Prnjavorske brigade bio je trnovit i slavan oko 36 ratišta, što dokazuje odlikovanje brigadi 1994. godine MEDALJOM PETRA MRKONJIĆA, za izvojevane pobjede u borbama na ratištima Republike Srpske u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata. Na Koridoru, oslobađenju Odžaka, Broda, odbrani Teslića, Doboja,  Ozrena, Vozuće i Novog Grada.

Brigada je ostvarila značajne podvige, ali i pretrpila teške gubitke, i odlučujuće doprinijela pobjedi nad neprijateljem i odbrani RS.

310 je odlikovanih boraca brigade.

Mobilizacijom jedinica TO opštine Prnjavor u 1991. i 1992. godini od 3.700 pripadnika, stvoreni su uslovi za formiranje lpbr.

Brigada je mobilizacijom od maja 1992. godine brojala 2.634 boraca,  1993 godine, mobilisano još 433 boraca, 1994. godine još 390 boraca i 1995. godine još 433 boraca i 9 mobilisanih u 1996. godini.

Tokom rata raspoređeno u osnovne ratne jedinice 1. lpbr Prnjavor  preko 6.400 boraca. Mobilisanih i prvom popunom iz drugih jedinica  raspoređeno je preko 4.500 borca. Sa prekomandama od 2.000 , prošlo kroz brigadu oko 8.400 boraca.

ali je zato imala gubitke od  1.518  pripadnika (36%), što poginulih 204  i nestalih 15, umrlih 5 boraca, samoubistava 7 kod boraca,ili 5% od brojnog stanja. Ranjenih je bilo 818, povrijeđenih 185, samoranjavanje 40, samopovređivanje 1 i 229 bolesnih   boraca ili 30%.

Tomić Srđan/lpbr-prnjavor.info

[1] Borbeni put prnjavorske lpbr 1991.-95. od str. 6

[2] isto, str. 6. Pomoćnik NŠ za popunu i personalne poslove poručnik Momir Krajišnik, tvrdi da je naredba o formiranju Prnjavorske brigade došla 15.5.1992. godine od Zonskog štaba TO Banjaluka, u prisustvu 5 oficira JA koji su obišli i prvu linuju 2.odreda TO opštine Prnjavor na Derventskom ratištu.

Troškovi rata.Opština Prnjavor je obezbjeđivala pozadinsko snabijevanje jedinica VRS, posebno prnjavorskih, gdje je utrošeno 4.328.552 marke. (Tvrđava, broj 21, april 2000. str.6)

[3]Mobilisano je bilo i  još raspoređeno prvom popunom u jedinicama brigade oko 4.500 boraca. Ukupno prošlo kroz brigadu sa prekomandama iz jedinice u jedinicu preko 8.400 boraca. Sa ojačanima i pretpočinjenim jedinicama i preko 8.500 vojnika. Imajući u vidu kretanje vojničkog i starješinskog kadra kroz ratne jedinice, broj lica koji je evidentiran u knjigama vojnih obveznika je mnogo veći.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *