Analiza popune lpbr Prnjavor

ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKA STRUKTURA BRIGADE

Naredbom komandanta 1.Krajiškog korusa VRS od 20.5.1992. godine formirana je 1.prnjavorska laka pješadijska brigada. Brigada je bila u formacijskom sastavu 1. KK VRS.

 • Komandant
  • komanda brigade
   • štab
    • vod vojne policije
    • izviđački vod
    • larv PVO
    • pionirski vod
    • inžinjerijski vod
    • vod veze
    • komanda stana
   •  pješadijski bataljon /tri bataljona/
   • četa MB120mm
   • mješovita PO baterija
   • pozadinska četa

Brigada je bila trojne formacije, bataljonskog sastava sa tri pješadijska bataljona, kasnije i 4.lpb,  jedinicama za podršku i prištabskim jedinicama. Jedinica za artiljerijsku podršku je bila minobacačka četa 120mm i mješovita PO baterija. Pod prištabskim jedinicama podrazumjevaju se vod vojne policije, izviđački vod, pionirski vod, vod veze i komanda stana. Logističku podršku brigade izvršavala je pozadinska četa.

Po planu popune lpbr iz 1992. godine,  formacija je bila: oficira 89, podoficira 134, vojnika 1276. Ukupno vojnih obveznika1.499 pripadnika; motornih vozila 46.

Brojno stanje brigade tokom rata najveće je bilo prilikom organizacijko-formacijske reorganizacije od TO u lpbr u maju i junu 1992. godine, iznosilo je 2.793 mobilisanih i preraspoređenih boraca. Krajem 1993. godine mobilisano je još 535 boraca, a 1994. godine 502 borca, zatim 1995. godine 778 boraca od vojnih obeznika raspoređenih na radnu obavezu i prekomandom iz 4.lpb, jer su gubici brigade bili najteži i trebalo je popuniti jedinice. U 1996. godini mobilisano je samo 12 boraca.

Procenat mobilizacije brigade iznosio je preko 300%

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1.316 kom i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih vozila; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a, POLK 9K11; LRL 128mm, top PAT 20/3;20/1, PAR S-2M. Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm, 4 MB60mm; tri PAM 12,7mm.

U toku izvršavanja borbenih zadataka brigada je često ojačavana raznim jedinicama zavisno od vrste zadataka koji je izvršavala (pionirske, oklopne i artiljerijske jedinice). Od jeseni 1993. godine u sastavu brigade i ostatak jedinice „Vukovi sa Vučijaka“.

Popuna brigade vršena je uglavnom sa vojnih obveznicima sa teritorije opštine Prnjavor. U toku 1995. godine brigada je popunjavana i sa v/o koji su dolazili iz zapadnog dijela RS.

Brojno stanje brigade , prema prikupljenim podacima, uglavnom, zavisno od procenta popune, kretalo oko 7.400 boraca, (mobilisano je bilo 4.620 boraca, a još raspoređeno sa popunom  u jedinicama brigade 1.756 boraca). Ukupno raspoređeno u brigadu 6.376 boraca, a prošlo kroz brigadu sa prekomandama 8.428 boraca. Sa ojačanima i pretpočinjenim jedinicama i do 8.700 vojnika. Imajući u vidu kretanje vojničkog i starješinskog kadra kroz ratne jedinice, broj lica koji je evidentiran u, a  knjigama vojnih obveznika je mnogo veći.

U Vob 8 lpbr do 31.3.1996. godine upisano je 4.248 pripadnika.

Podaci Boračke organizacije kazuju da je na rasporedu u lpbr bilo 4.063, a da je prošlo kroz brigadu 5.129 boraca.

Prema prikupljenim podacima, bilo mobilisano:

 • operativno stanje bataljona (1, 2, 3  i odred „Vukova“)  broji 2.456 boraca,
 • prištabske i jedinice podrške ( komanda brigade, komanda stana, izviđački vod, vod vojne policije, vod veze, lpa vod, inžv, mpov, mab, četa mb, hav, tv, pozaninska četa, ekonomija, pritvor, počasna jedinica) sa 541 pripadnika,
 • sa pripadnicima 4.lpb  koji su bili u zoni b/d 188 boraca,
 • ostale jedinice 4.lpb u mjesnim zajednicama sa 1.678 pripadnika,
 • sa radničkim bataljon 267, svega 4.623 moblisanih boraca
 • kroz brigadu sa ojačanjima prošlo preko 8.700 boraca.

Pregled mobilisanih boraca lpbr po osnovnim jedinicama

jedinica   svega % vojnici    podoficiri  oficiri
1.lpb 624 13,51% 538 72 14
2.lpb 801 17,34% 717 66 18
3.lpb 520 11,26% 479 33 8
4.lpb 1360 29,44% 1253 88 19
brp 3 0,06% 3
čmb120 36 0,78% 34 2
hav105 1 0,02% 1
inžv 27 0,58% 27
iv 55 1,19% 51 4
k-dabr 25 0,54% 2 3 20
ks 52 1,13% 45 7
lpav 40 0,87% 36 3 1
mab 5 0,11% 5
mpov 12 0,26% 11 1
odredVV 91 1,97% 90 1
pozč 146 3,16% 126 14 6
pv 7 0,15% 7
rb 268 5,80% 241 19 8
rjVV 415 8,98% 380 26 9
tv 19 0,41% 17 1 1
vv 39 0,84% 31 6 2
vvp 74 1,60% 62 10 2
ukupno 4.620 100,00% 4.155 356 109

Struktura mobilisanih u brigadi po kategoriji iznosila je 4.155 vojnika ili 90%, podoficira 356 ili 7,7% i oficira 109 ili 2,3%. Ili 38% u odnosu na broj vojnih obveznika u vojnoj evidenciji 1995. godine od 11.987 ili 27% od broja stanovnika opštine Prnjavor.

Pregled raspoređenih boraca lpbr

jedinica Ukupno % popune   mobilizacija   popuna
1.lpb 832 13,05% 624 208
2.lpb 1012 15,87% 801 211
3.lpb 860 13,49% 520 340
4.lpb 1465 22,98% 1360 105
bre 8 0,13% 8
brp 5 0,08% 3 2
čmb120 92 1,44% 36 56
hav105 15 0,24% 1 14
inžv 31 0,49% 27 4
iv 105 1,65% 55 50
k-dabr 46 0,72% 25 21
ks 91 1,43% 52 39
lpav 71 1,11% 40 31
mab 46 0,72% 5 41
mpov 17 0,27% 12 5
odredVV 224 3,51% 91 133
pozč 239 3,75% 146 93
pv 55 0,86% 7 48
rb 537 8,42% 268 269
rjVV 439 6,89% 415 24
tv 37 0,58% 19 18
vv 53 0,83% 39 14
vvp 95 1,49% 74 21
Ukupno 6.375 100,00% 4.620 1.755

 

 

Statistička analiza učešća u ratu prema broju mjeseci mobilisanih boraca brigade

jedinica Mob % mob Sum Min Max Range Avg StDev Var
1.lpb 1017 12,12% 13619,00 0,00 45 45 13 12 151
2.lpb 1271 15,15% 15395,00 0,00 46 46 12 12 153
3.lpb 1088 12,97% 10759,00 0,00 58 58 10 9 90
4.lpb 2472 29,47% 21849,00 0,00 46 46 9 10 102
bre 8 0,10% 88,00 5,00 15 10 11 4 16
brp 5 0,06% 137,00 6,00 42 36 27 19 349
čmb120 92 1,10% 1182,00 0,00 22 22 13 8 60
hav105 15 0,18% 69,00 3,00 5 2 5 1 1
inžv 43 0,51% 486,00 0,00 46 46 11 14 184
iv 118 1,41% 823,00 0,00 38 38 7 7 45
k-dabr 53 0,63% 1205,00 1,00 92 91 23 19 380
ks 98 1,17% 1191,00 0,00 46 46 12 11 120
lpav 88 1,05% 943,00 0,00 46 46 11 12 145
mab 47 0,56% 365,00 0,00 17 17 8 5 25
mpov 24 0,29% 112,00 0,00 31 31 5 8 62
odredVV 276 3,29% 3057,00 0,00 25 25 11 7 54
pozč 280 3,34% 3948,00 0,00 88 88 14 14 209
pv 60 0,72% 716,00 0,00 30 30 12 8 63
rb 541 6,45% 810,00 0,00 2 2 1 1 0
rjVV 590 7,03% 1282,00 0,00 24 24 2 3 7
tv 38 0,45% 76,00 0,00 5 5 2 1 2
vv 64 0,76% 828,00 0,00 46 46 13 12 147
vvp 100 1,19% 1979,00 0,00 46 46 20 16 272
ukupno 8.388 100,00% 80.919 0 92 11 5,41 11558,59

Broj raspoređenih 8.428 boraca brigade  ima ukupno učešće od 83.312 mjeseci, sa prosječnim učešćem od 10 mjeseci rata. Najveću mobilizaciju ima 4.lpb sa 1.360 borca sa 29,47%.

Prosječan broj mjeseci učešća u ratu je 10 mjeseci u brigadi, najveći u 1.lpb je 14 mjeseci sa brojem mobilisanih od 1017 boraca.  Od 42 do 47 mjeseci učešća, znači čitav rat, ima 224 borca brigade.

Prema statusu borca po zakonu o pravima boraca, prema prikupljenim podacima, kategorisano je 2.111 boraca brigade:

 • 370 boraca razvrstanih u 1 kategoriju
 • 86 boraca u 2 kategoriju
 • 121 borac u 3 kategoriju
 • 150 boraca u 4 kategoriju
 • 121 borac u 5 kategoriju
 • 186 boraca u 6 kategoriju, i
 • 772 borca u 7 kategoriju.

Prema statusu ratnih vojnih invalida po zakonu o pravima boraca ima 560 boraca razvrstanih od 1 do 10 kategorije invaliditeta.

Medijan je 5 mjeseci. Mod 1

Raspon varijacije (Range)  je 92 mjeseci. Standardna devijacija, prosječno odstupanje od prosječnog broja mjeseci učešća iznosi 10,9 mjeseci.  Varijansa .prosječno kvadratno odstupanje od aritmetičke  sredine iznosi 120;