Analiza popune lpbr Prnjavor

ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKA STRUKTURA BRIGADE

Naredbom komandanta 1.Krajiškog korusa VRS od 20.5.1992. godine formirana je 1.prnjavorska laka pješadijska brigada. Brigada je bila u formacijskom sastavu 1. KK VRS.

 • Komandant
  • komanda brigade
   • štab
    • vod vojne policije
    • izviđački vod
    • larv PVO
    • pionirski vod
    • inžinjerijski vod
    • vod veze
    • komanda stana
   •  pješadijski bataljon /tri bataljona/
   • četa MB120mm
   • mješovita PO baterija
   • pozadinska četa

Brigada je bila trojne formacije, bataljonskog sastava sa tri pješadijska bataljona, kasnije i 4.lpb,  jedinicama za podršku i prištabskim jedinicama. Jedinica za artiljerijsku podršku je bila minobacačka četa 120mm i mješovita PO baterija. Pod prištabskim jedinicama podrazumjevaju se vod vojne policije, izviđački vod, pionirski vod, vod veze i komanda stana. Logističku podršku brigade izvršavala je pozadinska četa.

Po planu popune lpbr iz 1992. godine,  formacija je bila: oficira 89, podoficira 134, vojnika 1276. Ukupno vojnih obveznika1.499 pripadnika; motornih vozila 46.

Procenat mobilizacije brigade iznosio je preko 300%

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1.316 kom i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih vozila; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a, POLK 9K11; LRL 128mm, top PAT 20/3;20/1, PAR S-2M. Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm, 4 MB60mm; tri PAM 12,7mm.

U toku izvršavanja borbenih zadataka brigada je često ojačavana raznim jedinicama zavisno od vrste zadataka koji je izvršavala (pionirske, oklopne i artiljerijske jedinice). Od jeseni 1993. godine u sastavu brigade i ostatak jedinice „Vukovi sa Vučijaka“.

Popuna brigade vršena je uglavnom sa vojnih obveznicima sa teritorije opštine Prnjavor. U toku 1995. godine brigada je popunjavana i sa v/o koji su dolazili iz zapadnog dijela RS.

Brojno stanje brigade , prema prikupljenim podacima, uglavnom, zavisno od procenta popune, kretalo oko 7.499 boraca, (mobilisano je bilo 4.608 boraca, a još raspoređeno sa prekomandama u jedinicama brigade 2.891 boraca). Ukupno prošlo kroz brigadu sa prekomandama 8.389 boraca. Sa ojačanima i pretpočinjenim jedinicama i do 8.500 vojnika. Imajući u vidu kretanje vojničkog i starješinskog kadra kroz ratne jedinice, broj lica koji je evidentiran u knjigama vojnih obveznika je mnogo veći.

U Vob 8 lpbr do 31.3.1996. godine upisano je 4.248 pripadnika.

Podaci Boračke organizacije kazuju da je na rasporedu u lpbr bilo 4.063, a da je prošlo kroz brigadu 5.129 boraca.

Prema prikupljenim podacima, bilo mobilisano:

 • operativno stanje bataljona (1, 2, 3  i odred „Vukova“)  broji 2.456 boraca,
 • prištabske i jedinice podrške ( komanda brigade, komanda stana, izviđački vod, vod vojne policije, vod veze, lpa vod, inžv, mpov, mab, četa mb, hav, tv, pozaninska četa, ekonomija, pritvor, počasna jedinica) sa 542 pripadnika,
 • sa pripadnicima 4.lpb  koji su bili u zoni b/d 191 boraca,
 • ostale jedinice 4.lpb u mjesnim zajednicama sa 1.152 pripadnika,
 • sa radničkim bataljon 267, svega 4.608 mobulisanih boraca
 • kroz brigadu sa ojačanjima prošlo preko 8.500 boraca.

Pregled popune lpbr po osnovnim jedinicama

jedinica Ukupno % popune mobilizacija prekomanda
1.lpb 972 12,96% 626 346
2.lpb 1208 16,11% 803 405
3.lpb 962 12,83% 520 442
4.lpb 1938 25,84% 1343 595
bre 8 0,11% 8
brp 5 0,07% 3 2
čmb120 92 1,23% 36 56
hav105 15 0,20% 1 14
inžv 42 0,56% 27 15
iv 115 1,53% 55 60
k-dabr 49 0,65% 25 24
ks 96 1,28% 53 43
lpav 84 1,12% 40 44
mab 47 0,63% 5 42
mpov 24 0,32% 12 12
odredVV 225 3,00% 92 133
pozč 263 3,51% 146 117
pv 56 0,75% 7 49
rb 536 7,15% 267 269
rjVV 564 7,52% 415 149
tv 38 0,51% 19 19
vv 60 0,80% 39 21
vvp 100 1,33% 74 26
ukupno 7.499 100,00% 4.608 2.891

Statistička analiza učešća u ratu prema broju mjeseci mobilisanih boraca brigade

jedinica Mob % mob Sum Min Max Range Avg StDev Var
1.lpb 1017 12,12% 13619,00 0,00 45 45 13 12 151
2.lpb 1271 15,15% 15395,00 0,00 46 46 12 12 153
3.lpb 1088 12,97% 10759,00 0,00 58 58 10 9 90
4.lpb 2472 29,47% 21849,00 0,00 46 46 9 10 102
bre 8 0,10% 88,00 5,00 15 10 11 4 16
brp 5 0,06% 137,00 6,00 42 36 27 19 349
čmb120 92 1,10% 1182,00 0,00 22 22 13 8 60
hav105 15 0,18% 69,00 3,00 5 2 5 1 1
inžv 43 0,51% 486,00 0,00 46 46 11 14 184
iv 118 1,41% 823,00 0,00 38 38 7 7 45
k-dabr 53 0,63% 1205,00 1,00 92 91 23 19 380
ks 98 1,17% 1191,00 0,00 46 46 12 11 120
lpav 88 1,05% 943,00 0,00 46 46 11 12 145
mab 47 0,56% 365,00 0,00 17 17 8 5 25
mpov 24 0,29% 112,00 0,00 31 31 5 8 62
odredVV 276 3,29% 3057,00 0,00 25 25 11 7 54
pozč 280 3,34% 3948,00 0,00 88 88 14 14 209
pv 60 0,72% 716,00 0,00 30 30 12 8 63
rb 541 6,45% 810,00 0,00 2 2 1 1 0
rjVV 590 7,03% 1282,00 0,00 24 24 2 3 7
tv 38 0,45% 76,00 0,00 5 5 2 1 2
vv 64 0,76% 828,00 0,00 46 46 13 12 147
vvp 100 1,19% 1979,00 0,00 46 46 20 16 272
ukupno 8.388 100,00% 80.919 0 92 11 5,41 11558,59

Broj mobilisanih 8.388 boraca brigade  ima ukupno učešće od 80.919 mjeseci, sa prosječnim učešćem od 11 mjeseci rata. Najveću mobilizaciju ima 4.lpb sa 2472 borca sa 29,47%.

Prosječan broj mjeseci učešća u ratu je 11 mjeseci u brigadi, najveći u 1.lpb je 13 mjeseci sa brojem mobilisanih od 1017 boraca.

Medijan je 5 mjeseci. Mod 1

Raspon varijacije (Range)  je 92 mjeseci. Standardna devijacija, prosječno ostupanje od prosječnog broja mjeseci učešća iznosi 10,9 mjeseci.  Varijansa .prosječno kvadratno ostupanje od artimetičke sredine iznosi 120;