Služba OiO

Služba osmatranja i obavještavanja u opštini-gradu Prnjavor

Opšte je poznato da je Služba OiO u opštini Prnjavor, kao i u drugim opštinama RS,  u sklopu koje je funkcionisao Centar za obavještavanje (RJ 100/l-11), bila u sastavu OSNO Prnjavor.

Centar OiO je sačinjavao načelnik i određeni broj operativaca.

U okviru centra rezervni sastav je popunjavao službu OiO i 3 VOS-t (vizuelne osmatračke stanice) i opštinsku  jedinicu veze rukovođenja i KZ.

Pripadnici Službe su obezbjeđivali neprekidno vizuelno, meteorološko i radio izviđanje, funkcionisanje raznih vrsta veza, prenošenje javnih i šifrovanih podataka, obavještavanje i uzbuđivanje stanovništva. Jedinica je svaki dan dostavljala podatke K-di I KK, OBS, K-di RViPVO, komandi Prnjavorske brigade i ratnom predsjedništvu opštine Prnjavor. Pripadnici službe bili su uniformisani, naoružani i na platnom spisku prvo TO, a poslije i VRS.

U službi, u toku rata bilo je raspoređeno 25 pripadnika VRS , najviše  vesa vezista, a na kraju rata služba je brojala pripadnika:

RR svega % vojnici  podoficiri  oficiri
SOiO 23 0,23% 16 7 0

 

 

0,23% u odnosu na broj raspoređenih lica u VRS, MUP i druge odbrambene strukture grada Prnjavora.

U odnosu kategoriju stanovništadomicilno i raseljeno popuna je bila:

Slušba oio opštine svega
1002 Banja Luka 1
1002 Drvar 1
1002 Glamoć 1
1002 Grahovo 1
1002 Prnjavor 25
7450 Pale 1

 

 

 

 

 

Zgrada u kojoj je bila smlještena služba OiO opštine Prnjavor u ratu:

Na početu rata služba je po formaciji sa mjesnim osmatračkim stanicama po mjesnima zajednicama brojala 54 pripadnika, a jedinica veze opštine sa 29 pripadnika.