Vojska Grada Prnjavora

Amblem BOUz Dan borca RS poznato je da je Vojska Republike Srpske formirana  12. maja 1992. godine i na kraju rata brojala je 210.000 mobilisanih boraca. U Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine poginula su 23.752 borca.

Grad Prnjavor na kraju rata brojao je 8.900 pripadnika Vojske Republike Srpske

odajući počast svim borcima i učesnicima rata od 1991- 1996. godine, i žrtvama koju su dali živote za stvaranje Republike Srpske, Grad Prnjavor je mobilisao i na prvom rasporedu imao 9.800 vojnih obveznika.[1]

RR svega % voj pod of %voj %pod %of
bez RR 36 0,37% 9 27 0% 25% 75%
VRS 8944 90,75% 8044 666 234 90% 7% 3%
JNA 84 0,85% 76 3 5 90% 4% 6%
TO 406 4,12% 379 15 12 93% 4% 3%
OiO 23 0,23% 16 7 70% 30% 0%
MUP 289 2,90% 272 11 6 94% 4% 2%
RO 30 0,30% 24 3 3 80% 10% 10%
PVL 44 0,45% 12 11 21 27% 25% 48%
SVR 3 0,03% 3 100% 0% 0%
ukupno 9.859 100% 8826 725 308 90% 7% 3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tabeli je prikazan broj vojnih lica sa područja grada raspoređeni u odbrambene strukture grada i Republike Srpske. Učešće boraca u jedinicama VRS u ukupnom broju angašovanih u ratu bilo je 91%. Prikazana je i horizontalna procentualna struktura učešća u ratu.

Od ukupno evidentiranih učesnika rata bilo je mobilisano i rapoređeno samo jednom u strukture odbrane grada i Republike Srpske: u ratne jedinice VRS 91% stanovnika grada; u jedinice JNA na početku rata 1991.1992. godine bilo je raspoređeno 1% stanovnbika;  u jedinice teritorijalne odbrane opštine raspoređeno je bilo 4%; u jedinice i strukture MUP-a RS raspoređeno je oko 3%;, u službu osmatranja i obavještavanja opštine raspoređeno 0,3%; na radnu obavezu u organe ministarstva odbrane RS i MUP-a bilo na raspoređeno  0,3%;, profesionalnih vojnih lica  bilo 0,4%, na služenju vojnog roka kao stradalnici 0,03% i bez rasporeda 0,36% lica u kategoriji podoficira i oficira.

Prema informaciji o ostvarivanju prava u oblasti BIZ u Gradu Prnjavor za 2023. godinu evidentirano je ativnih 4398  lica sa statusom i kategorijom borca: 1.kategorija 1706 boraca, druge 263, treće 342, četvrte 439, pete 323, šeste 405 i sedme 920 lica. U zoni borbenih dejstava naviše je u prvoj, a  vanzone borbenih dejstava je u devetoj kategoriji. Ukupno je kategorisano u gradu Prnjavoru 5.808 boraca.[2]

U odnosu na ukupan broj pripadnika VRS, 45% je kategorisanih boraca; 6,3 % je poginulih boraca, 11,4% umrli borci poslije rata. Znači još jedna trećina boraca  nije kategorisana u status borca RS.

U odnose na pol i kategoriju stanovnika grada stanje je:

kategorija   svega     %    muškarci    žene
domicilno 8451 80,81% 8346 105
izbjeglo 126 1,28% 120 6
raseljeno 12 12,88% 1220 51
iz Srbije 11 0,11% 11
Ukupno 9.859 100% 9697 162

 

Domicilno stanovništvo je bilo zastupljeno preko 86%, a padom srpskih opština u Hrvatskoj i Zapadnoj Krajini Republike Srpske u strukture odbrane RS  i grada bilo je rapoređeno i 1,2% izbjeglog i 13% raseljenog stanovništva RS. Iz Srbije, kao dobrovoljci bilo je manje od 1% pripadnika VRS.

U 124 ratne jedinice, odnosno vojne pošte Vojske Republike Srpske bilo je mobilisano 8.839 pripadnika, a  raspoređeno  8.927 vojnika, 741 podoficira i 259 oficira .ukupno 9927 pripadnika.

 

U ratne jedinice Jugoslovenske narodne armije u početku rata bilo je mobilisano  76 vojnika JNA, 3 mlađa oficira i 4 oficira i raspoređeno u129  vojne pošte, odnosno ratne jedinice JNA 1719 pripadnika.

 

U ratne jedinice teritorijalne odbrane opštine bilo je 379 vojnika, 15 podoficira i 12 oficira u 11 ratnih jedinica, sa komandantima. Raspoređeno   u  dvije vojne pošte 3660 pripadnika.  Vojnapošta   8840  Banja  Luka  329.okbr5.k  225 i ujedinice   TO   opštine  Prnjavor 3435 pripadnikaTO.

 

 

Zaključak

Kraj rata 1995. godine Prnjavor u Vojsci Republike Srpske ima 8.900 boraca ili 4,23% od ukupnog broja mobilisanih u Republici Srpskoj.

Ranjeni, povređeni i bolesni borci VRSPoginuli, nestali i umrli borci VRS opštine  Poginuli borci VRS u slikama

u počeku mobilizacije na rasporedu u jedinicama JNA bilo 1.553 borca sa područja opštine Prnjavor. Plan, odnosno razrez za mobilizaciju je 691 v/o za 5.KJNA i 1.066 v/o za 7.KJNA, ukupno 1.757 vojnih obveznika, a bilo je raspoređeno 1.000 ili 57%, što je značajni uspjeh u odnosu na druge opštine.

Od prvih mobilizacija vojnih obveznika za popunu ratnih jedinica JNA i teritorijalne odbrane opštine i dobrovoljačkih jedinica do preformacije, odnosno stvaranje VRS  izvršena je mobilizacija 4700 vojnih lica, sa prosjekom starosti od 30 godina, najviše od 20 do 29 godina starosti   65,45%, što  čini 16,93% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,  6,11% učešća stanovništva opštine i  2,18% u odnosu na oko 215.670 lica po evidenciji resornog ministarstva koji su učestvovali u otadžbinskom ratu ili 54,42% po evidenciji nadležnog opštinskog organa za vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u odnosu na 8.477 evidentiranih učesnika ratu na području opštine.[3]

Ukupno raspoređeno u TO opštine 5.394 pripadnika. Učešće brojnog stanja TO 1991. u broju vojno sposobnih stanovnika je 12%, i prema broju vojne evidencije iznosi 45% raspoređenih.U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti  u tz. prvi poziv, odnosno 41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine

Spomenik u Prnjavoru

U odnosu na kraj rata 1995.[3] , Opština je  31.12.1995. godine prema evidenciji OMO u odnosu na ukupan broj stanovnika opštine od 45.995, imala 11.987 v/o u evidenciji ili 26,06%. Rapoređeno u VRS 4.382 lica ili 73,30%. Ukupno rapoređenih u strukture odbrane RS 5.978 ili 49,87% u odnosu na broj v/o. Izbačeno iz stroja:  361 poginuli i 1.575 ranjenih, što iznosi 35,94% u odnosu na broj v/o, odnosno 3,4% u odnosu na broj stanovnika samo su opštine Sanski Most 6,8%, Kneževo 5,3%, Kotor Varoš 3,7%, Prijedor i Čelinac 3,5% imale više gubitaka.

Ukupno raspoređeno u TO opštine 5.394 pripadnika. Učešće brojnog stanja TO 1991. u broju vojno sposobnih stanovnika je 12%, i prema broju vojne evidencije iznosi 45% raspoređenih.U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti  u tz. prvi poziv, odnosno 41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine

[1] na osnovu prikupljenih podataka ratnih jedinica VRS u bivšem odsjeku MO RS Prnjavor.

Predsjednik Boračke organizacije prnjavor ističe da su prnjavorski borci biuli raspoređeni u 124 ratne jedinice VRS. (14.2.2019.godine)

Pukovnik Boško Peulić, predsjednik odbora staješina Prnjavor 2022. godine izjavio da po podacima Boračke organizacije grada Prnjavor bilo mobilisano i sa dobrovoljcima 10.300 lica u 128 vojnih pošta Vojske Republike Srpske.

[2] Informacija je usvojena na sjednici skupštine Grada Prnjavor, održane 27.12.2023. godine

Pregled ratnih jedinica-vojnih pošta VRS u kojima su mobilisani i raspoređeni preko 9900 boraca  sa područja Grada Prnjavora:

Vojna pošta-ratna jedinica vrs  svega    %
2210 Srbac 107.pbr 1.K VRS 14 0,13%
7001 Banja Luka komanda 1.KK sa PJ 30 0,31%
7001/44 Osinja 1.lpbr 6 0,06%
7002 Banja Luka 1.bv 1.KK 33 0,33%
7004 Banja Luka 1.mpoabr 1.KK 32 0,32%
7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK 56 0,59%
7011 Banja Luka 31.lpbr/30.lpd 1.KK 29 0,28%
7012 Bileća 7.bvp HK 1 0,01%
7013 Doboj 3.ozrenska lpbr 1.KK 12 0,13%
7015 Banja Luka  1.map 1.KK 16 0,16%
7021 Pale 63.atb SRK 5 0,05%
7022 Banja Luka 1.lap PVO 1.KK 17 0,15%
7024 Banja Luka 1.dio 1.KK 31 0,32%
7029 Petrovo 4.ozrenska lpbr 100 1,03%
7031 Dubica 11. dubićčka pbr 1.KK 2 0,02%
7033 Vogošća 3.sarajevska pbr SRK 33 0,33%
7035 Nevesinje 8.hercegovačka mtbr HK 1 0,01%
7037 Bijeljina 3.semberska lpbr IBK 1 0,01%
7039 Banja Luka 1.inžp 1.KK 76 0,77%
7041 Mrkonjić Grad k-da 30.lpd sa PJ 1.KK 6 0,06%
7044 Sarajevo 67.pv GŠVRS 16 0,16%
7048 Mrkonjić Grad 1.šipovska lpbr/30.lpd 1.KK 6 0,06%
7050 Sarajevo 4.bvp SRK 1 0,01%
7051 Doboj komanda OG „Doboj“ 1.KK 3 0,03%
7053 Banja Luka 1.pontb 1.KK 22 0,22%
7057 Doboj 1.dobojska lpbr 1.KK 10 0,10%
7063 Lukavica 1.ilidžanska pbr SRK 23 0,223
7065 Drvar 2.ido 2.KK 2 0,02%
7066 Blažuj 1.igmanska pbr SRK 17 0,17%
7068 Doboj 9.bvp OG Doboj 1.KK 11 0,11%
7070 Banja Luka komanda V i PVO sa PJ 8 0,08%
7074 Srbobran 19.donjevakufska pbr/30.lpd 12 0,12%
7079 Lopare 1.majevička lpbr IDK 2 0,02%
7286 Ključ 17.ključka lpbr 2.KK 1 0,01%
7088 Novi Grad 1.novigradska pbr 1.KK 2 0,03%
7097 Mrkonjić Grad 11.mrkonjićka lpbr/30.pd 2 0,02%
7101 Banja Luka 14.PoB 122 1,24%
7103 Sokolac 27.PoB SRK 3 0,03%
7109 Bijeljina 35.PoB IBK 4 0,04%
7115 Šekovići 1.birčanska pbr DK 2 0,02%
7121 Banja Luka 1.atb 1.KK 1 0,01%
7127 Derventa 27.mtbr 1.KK 2743 27,79%
7134 Čelinac 1.čelinačka lpbr 1.KK 2 0,02%
7139 Banja Luka 1.snb 1.KK 5 0,05%
7144 Banja Luka 474. larp PVO 1.KK 23 0,23%
7149 Pale 4.mpoap SRK 1 0,01%
7152 Banja Luka RZ „Kosmos“ GŠ 5 0,05%
7158 Goražde 5.podrinjska lpbr DK 1 0,01%
7171 Banja Luka 92.marbr ViPVO 10 0,10%
7202 Borci 2.hercegovačka lpbr HK 2 0,02%
7207 Mrkonjić Grad 30.okb 2.KK 1 0,01%
7210 Srbac 1.srbačka lpbr 1.K 8 0,08%
7218 Doboj 1.krnjinska lpbr 1.KK 17 0,7%
7221 Doboj 1.ozrenska lpbr 1.KK 15 0,15%
7223 Kalinovik kalinovačka brigada SRK 1 0,01%
7225 Banja Luka 1.okbr 1.KK 236 2,38%
7225/tg-1 Banja Luka radnički bataljon 230 2,33%
7226 Derventa 1.vučijačka lpbr 1.KK 2 0,02%
7229 Trebinje 1.hercegovačka mtbr 1 0,01%
7235 Drvar komanda 2.KK sa PJ 11 0,11%
7248 Teslić 1.teslićka pbr 1.KK 8 0,08%
7252 Gradiška 1.gradiška lpbr 1.KK 14 0,14%
7256 Drvar 2.bvp 2.KK 19 0,19%
7263 Manjača NDC „Manjača“ 55 0,56%
7347 Lukavica 4.inžb 1 0,01%
7272 Banja Luka 15.rbr PVO 1.KK 68 0,69%
7275 Brod 9.minžb 1.KK 5 0,05%
7283 Drvar 2.bv 2.KK 3 0,03%
7286 Ključ 17.ključka lpbr 2.KK 11 0,11%
7290 Banja Luka 1.banjalučka lpbr 2 0,02%
7293 Grahovo 2.map 2.KK 13 0,13%
7304 Derventa 2.okbr 1.KK 31 0,31%
7304 Manjača 2.okbr 1.KK 25 0,25%
7312 Petrovo 2.ozrenska lpbr 1.KK 102 1,03%
7319 Petrovac 2.lap PVO 2.KK 12 0,12%
7322 Banja Luka 16.krajiška mtbr 1.KK 60 0,61%
7327 Ključ 2.mpoap 2.KK 1 0,01%
7328 Pelagićevo 3.posavska lpbr IBK 1 0,01%
7333 Banja Luka 3.banjalučka lpbr 1.KK 2 0,02%
7337 Ključ 2.inžp 2.KK 12 0,12%
7353 Banja Luka 51. bVOJIN 11 0,11%
7362 Prijedor 43.mtbr 1.KK 40 0,40%
7372 Banja Luka 2.krajiška pbr 1.KK 25 0,25%
7377 Banja Luka ŠC VRS 9 0,09%
7381 Trebinje 3.mpoad HK 1 0,01%
7388 Prijedor 5.kozaračka lpbr 1.KK 1 0,01%
7395 Pale 4.snb SRK 1 0,01%
7404 Kneževo 22.pbr 1.KK 49 0,50%
7405 Drvar 2.snb 2.KK 3 0,03%
7410 Brčko 1.posavska pbr IBK 2 0,02%
7421 Sanski Most 6.sanska pbr 1.KK 36 0,36%
7426 Modriča 1.trebavska pbr 1.KK 1 0,01%
7428 Banja Luka  1.pozb 1.KK 2 0,02%
7445 Šamac 2.posavska pbr IBK 1 0,01%
7446 Drvar 1.drvarska lpbr 2.KK 102 1,03%
7450 Pale MO RS 2 0,02%
7431 Banja Luka 4.banjalučka lpbr 1 0,01%
7452 Pale 4.atb SRK 1 0,01%
7463 Petrovac 3.petrovačka lpbr 2.KK 81 0,82%
7469 Zvornik 1.zvornička pbr DK 6 0,06%
7480 Kotor Varoš 1.kotorvaroška lpbr 1.KK 4 0,04%
7484 Banja Luka 474.VB 73 0,74%
7491 Ilijaš 1.ilijaška pbr SRK 44 0,45%
7500 Glamoč 5.glamočka lpbr 2.KK 33 0,33%
7512 Lukavica 1.sarajevska mtbr SRK 6 0,06%
7519 Prnjavor 1.prnjavorska lpbr 1.KK 4536 45,70%
7529 Kupres 7.kupreško-šipovačka mtbr 2.KK 74 0,74%
7531 Grahovo 6.grahovska lpbr 2.KK 53 0,53%
7536 Han Pijesaka 1.romanijska pbr SRK 6 0,06%
7542 Krupa na Uni 11.krupska lpbr 1.KK 6 0,06%
7551 Banja Luka 2.banjalučka lpbr 1.KK 1 0,01%
7556 Lukavica 2.sarajevska lpbr SRK 2 0,02%
7561 Bijeljina 2.semberska lpbr IBK 2 0,02%
7565 Banja Luka vod EIiO 3 0,03%
7568 Banja Luka 89.rbr 1.KK 16 0,16%
7574 Petrovac 15.bihaćka pbr 2.KK 11 0,11%
7577 Sarajevo 1.gardijska mtbr GŠVRS 88 0,89%
7581 Sokolac 2.romanijska mtbr SRK 11 0,11%
7586 Banja Luka 1.studentska lpbr 1.KK 5 0,05%
7588 Bileća OC 10 0,10%
7590 Sarajevo 65.zmtp GŠVRS 25 0,25%
7598 Sarajevo komanda  SRK sa PJ 2 0,02%
Ukupno 9.927 100%

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *