Mobilizacijski plan TO

Mirnodopski razvoj teritorijalne odbrane opštine Prnjavor

Zakonom o opštenarodnoj odbrani,  opština Prnjavor je imala obavezu i dužnost da organizuje i formira jedinice teritorijalne odbrane i štab na svom području u skladu sa koncepcijom ONO, kao najširi oblik organizovanog  oružanog opštenarodnog otpora i kao sastavni dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ[1]

Počelo se u  drugoj polovini marta 1979. godine, kada  dolazi do preformiranja štaba i jedinica TO na osnovu (Mob-1-I-sto ) mobilizacijkog plana RJ TO, formacijske knjige starješina, naređenja za pripremu i izvršenje mobilizacije TO, plana popune sa MS, formacije (lićne i materijalne) sastava TO.(mob8-štabTO)

Karta mobilizacijskog zborišta

Prema pregledu strukture popune ratnih sastava i jedinica TO opštine u operativnom dijelu manevrarskih jedinica TO: štab TO, ZŠČ, PDV,PoB TO izvršena je popuna po formaciji od 508 pripadnika prije mobilizacije.

Prefomirana je teritorijalna odbrana opštine u  Opštinski štab teritorijalne odbrane, odred TO i protivdiverzantski odred TO kao manevarske jedinice TO, pozadinska baza TO i kasnije se formiraju regionalni štabovi TO i prostortne jedinice TO u mjesnim zajednicama i većim radnim organizacijama, (plan PoOb mobRJ8450 ).

U avgustu mjesecu 1991. godine izvršeno je ažuriranje mobilizacijskog plana TO prema aktuelnoj političko-bezbjedonosne situacije na teritoriji opštine i morala TO opštine za prvu polovinu 1991. godinu i promjenama koji su nastali kod raspoređenih vojnih obveznika u ratnim jedinicama TO, tako da vojna evidencija bude tačna i potpuna.

Iz mobilizacijke procjene za OpŠTO sa prištabskim jedinicama

Teritorija opštine Prnjavor zauzima sjeveroistočni dio teritorije vojnog okruga Banja Luka i sa svojim karakteristikama na težištu odbrane zatvarala je pravac sa sjevera komunikacijama: Derventa – Prnjavor – Klašnice i s. Bos. Kobaš – Prnjavor – Jelah.

Teritorija opštine je površine 631 m2, na kojoj živi 45.995 stanovnika, po popisu iz 1991. godine, u 28 mjesnih zajednica

Mobilizacijkim planom TO opštine  bilo je predviđeno pozivanje 508 pripadnika operativnih jedinica TO opštine, 40 članova rejonskih štabova TO i 1.036 pripadnika prostornih jedinica TO u mjesnimzajednicama. Ukupno 1.584 pripadnika, a mobilizacija je izvršena sa 3.024 pripadnika TO opštine Prnjavor.

Pregled strukture operativne popune TO opštine

Oznaka jedinica-štab plan mob % voj podf of starost
T-8124/1 štab TO 24 18 0,16% 1 17 42,47
T-8124/2 zaštitno-štabna četa 56 117 1,05% 93 18 6 29,46
T-8450 odred TO 343 858 7,69% 638 170 50 29,18
T-8639 protivdiverzantski vod 35 87 0,78% 73 12 2 25,39
T-9299 pozadinska baza 50 76 0,68% 60 12 4 33,62
Ukupno 508 1.156 10,36% 864 213 79 32,02

Opština je popunjavala pet operativnih jedinica TO sa planom od 508 pripadnika a izvršenje mobilizacije je bilo 1.156 boraca ili 227%

Pregled ratne oragnizacije TO i popuna ličnim i zajedničkim MS- MOB 8

mobuilizacija

Planiranje mobilizacije ratnih jedinica TO opštine činilo je jednu od osnovnih funkcija rukovođenja i komandovanja mobilizacijom i sam tok izvršenja mobilizacije RJ TO , rasčlanjuju na ratne zadatke, snage i sredstva za izvršenje tih zadataka, po mjestu i vemenu izvršenja. Od 1973. godine do danas, planiranje i izvršenje mobilizcije RJ obavlja prema [2].Pravilu, Uputstvo o sprovođenju odredbama PRAMOS_a, naredbi i dr. U radu se daje mogući prikaz modela za izrade plana mobilizacije na nov način, primenom računarske tehnike čime se obezbeđuje izrada plana u skladu sa situacijom u realnom vremenu.

1) Dokumenta planiranja Mob-1-I-sto

Izvod iz ratne formacije (obrazac Mob-8)

služi za davanje pregleda lične formacije osnovne jedinice po dužnostima i pripadanja ličnih i zajedničkih materijalnih sredstava pojedinica i jedinica [3] . Na osnovu izvoda iz ratne formacije starješina osnovne jedinice, ili komandiri vodova , dijele i zadužuju materijalna sredstva tokom izvršenja mobilizacije

01 Ratna organizacija OpŠTO
Šifra jedinica Opis  Formacija  ima   mobilisano
T-8124 Komanda štaba TO 22 oficira, 1 pof i 1 voj 24 24 30

02 Ratna organizacija zšč TO
Šifra jedinica Opis Formacija   IMA  MOBILISANO
T8124/2 Komanda zšč 2 of 2 2 2
T8124/2 Komanda stana 1 pof sv 15 15 22
T8124/2 Vod veze 1 podof 20 20 17
T8124/2 teleprinterista-šifrer 2 podof 2 2 2
T8124/2 Zaštitni vod 1 of 17 17 24
Svega    2 of, 3 podf i 51 vojnik 

 

56 56 73

Ratna organizacija OdTO

Šifra jedinica Opis naziva  Formacija ima mobilisano
T8450/1 Komanda odreda TO 6 of,4 pof i 2 voj 13 13 18
T8450/2 Odjeljenje veze 1 vodnik ko 9 9 12
T8450/3 Izviđačko odjeljenje 1 vodnik ko 10 10 18
T8450/4 Kurirsko odjeljenje 1 desetar ko 7 7 16
T8450/5 Pionirsko odjeljenje 1 vodnik ko 9 9 12
T8450/6 1. pješadijska četa 3 of, 7 pof i 83 voj 93 93 170
T8450/7 2. pješadijska četa 3 of, 7 pof i 83 voj 93 93 206
T8450/8 Prateća četa 4 of, 3 pod, 66 voj 73 73 82
T8450/9 Pozadinski vod of 1, 4 pod i 31 voj 36 36 46
Svega     343 343 580, 169%

 Ratna organizacija pdv

Šifra jedinica Opis naziva  Formacija ima mobilisano
T8639 Komanda idv of 2, 4 vojnika 6 6 11
T8639 odjeljenje  za blokadu, 

 pretres i prepad

4 pod, 16

vojnika

20 20 69
T8639 Odjeljenje pozadinsko 1 podofcir; 6 vojnika 9 9 10
     Ukupno 35 35 90
06 Ratna organizacija PBTO
Šifra jedinica Opis  Formacija Sleduje mobilisano
T9299/1 Komanda pbto 2 of 2 2 6
T9299 Intendantski vod 1 pod 15 15 18
T9299 Tehnički vod 1 pod 15 15 43
T9299 Sanitetski vod 1 pod 12 12 3
T9299 Pozadinsko odjeljenje  i ppo 1 vod 7+7 14 8
   Ukupno   50 51 76

 Ratna organizacija NČTO

Šifra jedinica Opis naziva  Formacija Sleduje Ima Razlika
T8265 Komanda nastavne čete TO 2 of 2 2 1 1

Pregled strukture ratne organizacije rejonskih štabova TO

Oznaka štab plan popuna % voj podf of Starost
T-8755/1-1 Prnjavor 10 9 25,71% 2 4 3 40,56
T-8755/1-2 Šibovska 10 4 11,43% 1 2 2 43,38
T-8755/1-3 Potočani 10 10 28,57% 5 7 1 41,02
T-8755/1-4 Donji Vijačani 10 12 34,29% 14 5 5 40,75
Ukupno 40 35 100,00% 22 18 11 41,43

 

 

 

 

 

Po ratnoj organizaciji i formaciji na području opštine Prnjavor bila su formirana četri rejonska štaba TO za komandovanje jedinicama TO mjesnih zajednica. Formacija je brojala 40 lica, a mobilizacija je izvršena sa 35 pripadnika ili 87%. Pred mobilizaciju su bili ukinuti, ali u toku mobilizacije ponovo su fomirani.

Pregled strukture ratne organizacije samostalnih pješadijskih četa i samostalnih streljačkih vodova TO u mjesnim zajedicama opštine:

Planom je predviđeno formiranje 6 četa i 20 vodova u svim mjesnim zajednicama opštine sa planom od 1.036 pripadnika, a mobilizacija je izvršena sa 1.833 pripadnika ili 177%

Oznaka jedinica plan popuna    % voj podf of   Starost
T-8755/3-1 četa Prnjavor 96 142 7,75% 113 20 9 38,92
T-8755/3-2 četa Štrpci 96 213 11,62% 185 24 4 38,69
T-8755/3-3 četa Velika Ilova 96 201 10,97% 183 16 2 39,20
T-8755/3-4 četa Potočani 96 136 7,42% 125 11 35,98
T-8755/3-5 četa Donji Vijačani 96 163 8,89% 149 13 1 39,16
T-8755/3-6 četa Smrtići 96 105 5,73% 91 13 1 32,97
T-8755/4-1 vod Kremna 23 35 1,91% 28 6 1 43,51
T-8755/4-10 vod Gornja Mravica 23 51 2,78% 47 1 3 39,10
T-8755/4-11 vod Drenova 23 46 2,51% 42 4 39,46
T-8755/4-12 vod Gornji Vijačani 23 84 4,58% 78 6 39,26
T-8755/4-13 vod Kulaši 23 78 4,26% 70 8 37,11
T-8755/4-15 vod Kokori 23 14 0,76% 14 36,18
T-8755/4-16 vod Čorle 23 21 1,15% 16 4 1 35,47
T-8755/4-17 vod Galjipovci 23 24 1,31% 23 1 30,04
T-8755/4-18 vod Vršani 23 34 1,85% 30 4 31,32
T-8755/4-19 vod Donja Mravica 23 27 1,47% 23 4 36,05
T-8755/4-2 vod Šibovska 23 76 4,15% 66 6 4 35,49
T-8755/4-20 vod Okolica 23 25 1,36% 23 2 36,21
T-8755/4-21 vod Konjuhovci 23 25 1,36% 25 40,09
T-8755/4-3 vod Smrtići 23 27 1,47% 26 1 45,64
T-8755/4-4 vod Palačkovci 23 72 3,93% 64 7 1 31,70
T-8755/4-5 vod Pečeneg Ilova 23 52 2,84% 47 5 38,32
T-8755/4-6 vod Hrvaćani 23 42 2,29% 38 4 38,86
T-8755/4-7 vod Lišnja 23 46 2,51% 45 1 34,50
T-8755/4-8 vod Naseobina Lišnja 23 52 2,84% 47 5 38,36
T-8755/4-9 vod Donji Galjipovci 23 42 2,29% 35 7 34,24
Ukupno 1.036 1.833 100,00% 1633 172 28 37,15

 

111 Pješadijsko naoružanje-lično

Šifra naziv Opis naziva MS Form Sleduje Ima Razlika
11102 Pištolj 7,65mmM70 (j) ,poluauto 3   20 -17
11104 Puška 7,62mmM70, automatska 215 0 0 215
11105 Puška M76, poluaut, snajperska 4 4 1 3
11105 Puška M76, poluaut, snajperska 4 4 4 0
11108 Automat M56 ili drugi 7,62mm 0 39 39 -39
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 2 2 2 0
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 0 3 3 -3
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 2 2 2 0
11108 Automat M56 ili drugi 7,62mm 0 6 6 -6
11108 Automat M56 ili drugi 7,62mm 0 36 36 -36
11104 Puška automatska 7,62mmM70 15 15 20 -5
11104 Puška automatska 7,62mmM70 52 11 11 41
11104 Puška automatska 7,62mmM70 33 20 20 13
11104 Puška automatska 7,62mmM70 48 7 7 41
11104 Puška automatska 7,62mmM70 368 30 30 338
11106 Puška poluatomatska M59/66 1 1 1 0
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 37 37 -37
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 57 57 -57
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 13 13 -13
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 1 1 -1
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 20 20 -20
11106 Puška poluatomatska M59/66 0 30 30 -30
11105 Puška poluauto, snajp7,9mmM76 6 6 6 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 1 1 1 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 21   21 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 3 3 3 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 1 1 1 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 20   1 19
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 4 4 4 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 6 0 0 6
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 4 4 -4
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 25 285 -285
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 1 1 -1
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 282 282 -282
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 206 206 -206
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 204 204 -204
11107 Puška obična M48 7,9mm 0 215 215 -215
11402 Puškomitraljez M53 7,9mm 0 10 10 -10
11402 Puškomitraljez M53 7,9mm 10 10 10 0
11402 Puškomitraljez M53 7,9mm 0 6 6 -6
11404 Puškomitraljez Zbrojevka“ 0 9 9 -9
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 3 3 3 0
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 12 12 12 0
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 7 7 7 0
11101 Pištolj 7,62mmM57 i TT,poluauto 2 2 2 0
11403 Puškomitraljez M72 7,62mm 12 6 6 6
11104 Puška 7,62mmM70, automatska 307 0 307 0
      1162 1355 1966 -804

1111 Pješadijska municija

Šifra naziv Opis naziva MS Form Sleduje Ima Razlika
11101 Metak 7,62mm za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 288 288 288 0
11101 Metak 7,62mm za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 64 64 64 0
11101 Metak 7,62mm za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 768 768 768 0
11101 Metak 7,62mm za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 96 96 96 0
11101 Metak 7,62mm za pištolj, obično zrno 2 b/k-32 64 64 64 0
11104 Metak 7,62mm za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka 4500 4500 500 4000
11104 Metak 7,62mm za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka 3300 3300 3300 0
11104 Metak 7,62mm za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka 6000 6000 6000 0
11104 Metak 7,62mm za AP, obično zrno 1b/k 105 metaka 2100 2100 2100 0
11106 Metak 7,62mm za PAP 60 60 60 0
11106 Metak 7,62mm za PAP 1110 1110 1200 -90
11106 Metak 7,62mm za PAP 1710 1710 11700 -9990
11106 Metak 7,62mm za PAP 780 780 2600 -1820
11106 Metak 7,62mm za PAP 60 60 300 -240
11106 Metak 7,62mm za PAP 600 600 4000 -3400
11106 Metak 7,62mm za PAP 900 900 4500 -3600
11105 Metak 7,9mm Snp 180 180 900 -720
11105 Metak 7,9mm PM 120 120 1200 -1080
11407 Metak 7,62mm PM 300 600 600 -300
11407 Metak 7,62mm PM 6300 12600 25200 -18900
11407 Metak 7,62mm PM 900 1800 3600 -2700
11407 Metak 7,62mm PM 300 600 1200 -900
11407 Metak 7,62mm PM 300 60 1200 -900
11407 Metak 7,62mm PM 1200 2400 4800 -3600
11403 Metak 7,9mm PM“Zbrojevka“ 2700 5400 10800 -8100
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 13050 10875 21750 -8700
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 30 75 150 -120
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 6180 15450 30900 -24720
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 6120 15300 42300 -36180
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 6120 15300 30600 -24480
11107 Metak 7,9mm obična M48 7,9mm 6450 16125 32250 -25800
11108 Metak 7,62mm automat M56 11700 5850 1140 10560
11108 Metak 7,62mm automat M56 1800 900 1800 0
11108 Metak 7,62mm automat M56 10800 5400 10800 0
11406 Mina za RB M57 16 16 192 -176
11406 Mina za RB M57 32 32 32 0
11406 Mina za RB M57 16 16 800 -784
11500 Mina BsT 75mm 32 40 32 0
11500 Mina BsT 82mm 32 40 32 0
11409 Mina za MB MB 82mm 60 60 720 -660
11105 Metak 7,9mm PM 120 120 1200 -1080
11105 Metak 7,9mm PM 120 120 14400 -14280
11105 Metak 7,9mm PM 120 120 7200 -7080
11406 Mina za RB M57 16 16 64 -48
      97514 132015 283402 -185888

113 Bombe i fišeklije

Šifra Naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
11301 Fišeklija univerzalna jednodje 643 643 4 639
11302 Bomba ručna protivoklopna 0 30 1 -1
11301 Bomba Ručne, odbrambene 4 4 4 0
      647 677 9 638

 

 

 

114 Pješadijsko naoružanje-zajedničko

Šifra naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
11404 RRB zolja 64mm M80 30 30 48 -18
11405 RRB osa 90mm M79 1 1 0 1
11406 RB M57 1 1 1 0
11407 Mitraljez 7,9mmM53 33 33 20 13
11410 Mitraljez M84 12 1 1 11
11406 RB M57 0 24 24 -24
11406 RB M57 0 3 3 -3
11406 RB M57 0 10 10 -10
11406 RB M57 0 8 8 -8
11406 RB M57 0 4 4 -4
11500 BsT 82mm 2 2 4 -2
11109 MB 82mmM-69 i M-69A 6 6 6 0
11408 MB 60mmM57 2 2 2 0
11405 RRB osa 90mm M79 4 1 0 4
11405 RRB osa 90mm M79 24 1 4 20
11405 RRB osa 90mm M79 45 0 0 45
11405 RRB osa 90mm M79 50 0 0 50
11405 RRB osa 90mm M79 45 0 0 45
11405 RRB osa 90mm M79 55 0 0 55
      310 127 135 175
 
Šifra Naimenovanje Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
11702 Busola lakog tipa 1 1 1 0

118 Neborbena vozila

Šifra Naimenovanje Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
11802 Automobil teretni do 5t 1 7 1 0
11802 Automobil teretni do 5t 1 7 1 0
11812 Automobil specijalni, sanitet 4 4 1 3
11800 Automobil putničko-terensko do 8 sjedišta 1 1 1 0
12301 Motocikli bez prikolice 2 2 2 0
11800 Automobil putničko-terensko do 8 sjedišta 4 4 4 0
12202 Sanitetska kolica priključna vozila 1   2 -1
      14 25 12 2

119 Inžinjerijska sredstva

Šifra Naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
12701 Alat specijalni za LR pje 1 1 4 -3
12702 Alat KT spec. Alat za TOD 1 1 1 0
12802 Ašov sklapajući u navlaci 532 532 4 528
12806 Sekira inžinjerijski 28 10 24 4
12901 Indikator električnih prepreka 5 5 6 -1
12902 Komplet za miniranje i razmi 1 1 1 0
      568 550 40 528

136 Stoka i pribor

Šifra Naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
11810 Jahaći pribor sedlo 1 3 1 0
11810 Jahaći pribor sedlo 2 1 2 0
13601 Konj jahaći 2 2 2 0
11811 Samar tovarni teški 1 2 1 0
13602 Konj vučni srednji 1 1 1 0
13601 Konj tovarni teški 8 4 8 0
11811 Samar tovarni teški 4 4 8 -4
11811 Samar tovarni teški 4 4 8 -4
13602 Konj vučni srednji 4 4 8 -4
11809 Zaprežna kola dvokolica 4 4 8 -4
13601 Konj tovarni teški 4 4 16 -12
11811 Samar tovarni teški 4 4 8 -4
13602 Konj vučni srednji 4 4 8 -4
11809 Zaprežna kola dvokolica 4 4 8 -4
13601 Konj tovarni teški 7 7 8 -1
13602 Konj vučni srednji 8 8 7 1
11809 Zaprežna kola dvokolica 8 8 7 1
      70 68 109 -39

171 Sredstva zaštite

Šifra naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
17101 Zaštitna maska za ljude 24 24 24 0
17105 Ogrtač zaštitni ABHO 24 24 24 0
17209 Dozimetar lični LD 23 23 24 -1
20810 Dektektor radiološki DR-3 1 1 1 0
     UKUPNO 72 72 73 -1

172 Intendantska sredstva

Šifra naziv Opis naziva MS Formacija Sleduje Ima Razlika
20101 Obrok tekući br 1 23 23 24 -1
20101 Obrok konzervirani za KoV 23 23 23 0
20201 Pribor za jelo M-69 23 23 24 -1
20506 Sud za vodu od 20 lit   1 1 1 0
20601 Odjeća za starješine KoV 23 23 23 0
20701 Odjeća za vojnike KoV 2 2 1 1
20809 Mantil sanitetska SMB 2 2 0 2
21007 Ćebe vojničko   1 1 3 -2
21012 Vreće za spavanje ili krevet poljski tip JNA 23 23 22 1
21403 Kancelarija ratna k-de bat.-brig 1 1 1 0
21407 Mašina pisaća portab sa kutijom 1 1 1 0
21411 Kaseta ručna   2 2 1 1
31203 Komplet Snk-4 za rad ljekara 1 1 0 1
      126 126 124 2

Pregled formacijskih dužnosti u TO opštine Prnjavor

rb naziv Formacijski položaj TO rJ čin VES ima
1 Komandant TO k-dantTO major 31039 1
2 Nacelnik štaba k-da kap 31001 1
3 PNŠ za ONP štab kap 31001 1
4 Referent ARJPVO štab kap 31302 1
5 Načelnik imžinjerije štab kap 31702 1
6 PN za ObP štab kap 31001 1
7 PN za popunu i personalne poslove štab kap 31001 1
8 Nacelnik veze štab kap 31805 1
9 Načelnik ABHO štab kap 31902 1
10 PK za MVPP OPR k1k 31001 1
11 Načelnik bezbjednosti OB kap 31001 1
12 PK za pozadinu OP kap 31001 1
13 Načelnik ThSl OP kap 32144 1
14 Načelnik InSl OP kap 32402 1
15 Načelnik SnSl OP kap 32501 1
16 Načelnik VtSl OP kap 32602 1
17 Nacelnik FnSl OP kap 33142 1
18 Načelnik SbSl OP kap 32702 1
19 Nacelnik GrSl OP kap 32802 1
20 PN za garnizonske poslove OGP k1-maj 31001 1
21 Referent za garn.poslove OGP kap 31001 2
22 Referent za opšte poslove OGP z-z1k 21001 1
23 kurir k-da voj 11101 1
1 komandir zaštitno-štabne čete zšč kap 31001 1
2 pkč za mv zšč por 31001 1
3 k-dir komande stana ks sv 21001 1
4 k-dir opštih poslova ks zast 21001 1
5 daktilograf ks voj 11101 1
6 kurir-vozač ks voj 11101 3
7 k-dir pozo ks sv 21001 1
8 mehaničar za PN ks kap 12101 1
9 električar-vozač ks por 12121 2
10 kuvar pozo voj 12403 2
11 bolničar pozo voj 12501 1
12 berberin pozo voj 12418 1
13 komandir voda veze vv stv-zas 21802 1
14 k-dir ro ro v1k 21802 1
15 teleprinterista tt voj 11808 1
16 radiotelegrafista ro voj 11801 2
17 radiofonista ro voj 11801 3
18 k-dir tel.o tto por 21001 1
19 telefonista tto voj 11812 3
20 šifreri tto v1k 21815 1
21 vozač tto voj 12701 1
22 komandir zaštitnog voda zv stv-zas 21102 1
23 k-dir so so v1k 21102 1
24 nišandžja so voj 11101 1
25 pomoćnik so voj 11101 1
26 strelac so voj 11101 7
27 k-dir ovp ovp des 11107 2
28 vojni policajac ovp voj 11107 13
1 komandir voda-PDV pdv kap 31102 1
2 zamjenik k-dira voda pdv por 31702 1
3 raditelegrafista pdv voj 11801 1
4 izviđač ABHO pdv voj 11901 1
5 vozač pdv voj 12701 1
6 kurir motociklictra pdv voj 12702 1
7 k-dir ido blokadu,pretres,prepad ido vod 21102 3
8 snajperist ido voj 11109 2
9 puškomitraljez ido voj 11101 4
10 strelac ido voj 11101 8
11 nišandžija RRB ido voj 11101 1
12 izviđač ido voj 11102 2
13 diverzant ido voj 11101 2
14 k-dir pozo pozo vod 21102 1
15 mehaničar za municiju i MES pozo voj 12105 1
16 kuvar pozo voj 12403 1
17 bolničar pozo voj 12501 1
18 vojnik za rad pozo voj 11101 1
19 vozač pozo voj 12701 2
1 Komandant odreda TO k-dant k1-maj 31001 1
2 zamjenik komandanta ZK k1 31001 1
3 referent za ONP ref por 31001 1
4 referent opštih poslova ref v1k 21001 1
5 referen ABHO ref vod 21902 1
6 PK za MiPV PK k-k1 31001 1
7 PK za Pozadinu PK kap 32144 1
8 PK za BOP PK por 31101 1
9 ref. ThSl ref v1k 22114 1
10 ref. InSl ref v1k 22401 1
11 ref.SnSl/k-dir sno ref por 32501 1
12 izvidjac ABHO izv voj 11901 1
13 dekontaminator dek voj 11903 1
14 Komandir odjeljenja veze ov mlv 11801 1
15 radio-telegrafist ov voj 11801 2
16 strelac-radiofonist ov voj 11812 3
17 strelac-telefonista ov voj 11812 3
18 komandir odjeljenja io vod 21103 1
19 izviđač io voj 11102 9
20 komandir odjeljenja kur des 11101 1
21 kurir kur voj 11101 4
22 vozač-kurir kur voj 12701 2
23 komandir odjeljenja piono vod 21702 1
24 pionir piono voj 11701 7
25 vozač piono voj 12701 1
26 Komandir pješadijske čete/93 k-da por-k 31102 2
27 zkpč-pmvp k-da por 31001 2
28 četni starješina k-da v1k 21102 2
29 radiofonist k-da voj 11812 2
30 bolničar k-da voj 12501 2
31 vozač k-da voj 12701 1
32 kurir k-da voj 11101 1
33 komandir streljačkog voda sv-ssv pp-p 31102 6
34 bolničar sv voj 12501 6
35 k-dir so sv mlv 11101 12
36 puškomitraljezac sv raz 11101 18
37 strelac-snajperista sv voj 11101 9
38 strelac sv voj 11101 63
39 k-dir mo sv des 11101 6
40 nišandžija sv voj 11101 9
41 pomoćnik sv voj 11101 18
42 komandir pratećeg voda prv ppor 31102 2
43 k-dir orbr prv des 11101 2
44 kurir sv voj 11101 2
45 nišandžija/4 prv voj 11101 8
46 poslužilac/4 prv voj 11101 8
47 k-dir omb 60mm prv vod 21107 2
48 nišandžija/2 prv voj 11105 4
49 poslužilac/3 prv voj 11105 6
50 vozač/VK prv voj 12701 5
51 k-dir prateće čete prč k1k 31202 1
52 zam.k-dira prč prč kap 31001 1
53 četni starješina prč prč vik 21101 1
54 vozač voj 12701 k-da 1
55 kurir voj 11101 k-da 1
56 k-dir pov pov pp-por 31001 1
57 radiofonist pov voj 11121 1
58 k-dir oBsT82mm pov vod 21106 2
59 nišandžija BsT pov voj 11104 2
60 poslužilac BsT pov voj 11104 8
61 vozač pov voj 12701 2
62 k-dir oRBR90mm pov vod 21113 1
63 nišandžija RBR pov voj 11117 4
64 poslužilac RBR pov voj 11117 4
65 komandir mb voda vmb82 p-por 31101 1
66 zam.k-dira/ujedno starješina VP vmb82 mlv 21107 1
67 radiofonista vmb82 voj 11121 4
68 izviđač-mjernik vmb82 voj 11105 4
69 k-dir omb82mm vmb82 des 11105 4
70 nišandžija vmb82 raz 11105 4
71 poslužilac vmb82 voj 11105 11
72 poslužilac-vozač vmb82 voj 12701 2
73 Komandir pozadinskog voda pozv pp-p 31101 1
74 k-dir tho/ujedno rukovalac pozv sv1-z 22113 1
75 mehaničar za pješ.naoružanje pozv raz 12101 1
76 mehaničar za vozila točkaše pozv voj 12102 1
77 mehaničar za radio sredstva pozv voj 12118 1
78 posl.elektroenerg.TMS pozv voj 12126 1
79 vozač pozv voj 12703 2
80 k-dir ino/ujedno rukovalac pozv sv1-z 22401 1
81 kuvar pozv des 12403 1
82 kuvar pozv voj 12403 8
83 berberin pozv voj 12418 1
84 vozač pozv voj 12703 2
85 k-dir sno pozv sv1-z 22503 1
86 medicinski tehničar pozv vod 22503 1
87 bolničar pozv des 12501 2
88 nosilac povređeni i oboljelih pozv voj 12501 4
89 nosilac povređeni i oboljelih pozv voj 11101 4
90 vozač pozv voj 12701 2
91 vojnik pozv voj 11101 1
90 Upravnik terit.opšt.baze TB por 31001 1
91 pomoćnik upravnika TB v1k 21102 1
93 radiofonista TB voj 11812 1
94 k-dir inv TB stv 22401 1
95 k-dir kuvarskog odjeljenja TB des 11101 1
96 kuvari TB voj 12401 6
97 manipulanti inv TB voj 12401 5
98 k-dir thv TB stv 22141 1
99 k-dir teh snab TB mlv 12401 1
100 vozači TB voj 12701 4
101 k-dir teh održ TB mlv 12401 3
102 manipulanti TB voj 11101 5
103 mehaničari TB voj 12101 4
104 k-dir sno TB des 12501 1
105 bolničar TB voj 12501 2
106 tehničar TB des 12501 2
107 vozači TB voj 12701 2
108 vojnik za rad TB voj 11101 2
109 k-dir poo TB des 12117 1
110 protivpožarac TB voj 12117 6
1 Komandant Rejonskog štaba TO k-dant k1-maj 31001 4
2 zamjenik komandanta ZK k1 31001 4
3 referent za ONP ref por 31001 4
4 PK za MPV PK kap 31101 4
5 PK za BOP PK por 31101 4
6 referent opštih poslova ref v1k 21001 4
7 kurir k-da voj 11101 4
8 kurir k-da voj 12701 4
9 radiofonist k-da voj 11801 4
10 vozać k-da voj 12701 4
1 Komandir spč/96 k-da por 31001 6
2 pom k-dira za pol rad k-da por 31001 6
3 pkobp u spč k-da v1k 21102 6
4 četni starješina k-da voj 11101 6
5 telefonista k-da voj 11812 12
6 izviđač ABHO u spč k-da voj 11901 6
7 kurir k-da voj 11101 6
8 kuvar k-da voj 12403 12
9 bolničar k-da voj 12501 6
10 k-dir 1.sv u spč sv vod 21102 18
11 snajperista sv voj 11101 6
12 kom odjelj u sv sv des 11101 54
13 puškomitraljezac sv voj 11101 54
14 strelac sv voj 11101 270
15 k-dir pratečeg voda prv por 31102 6
16 k-dir orrb prv des 11101 6
17 nišandžija rrb prv voj 11101 84
18 pomoćnik rrb prv voj 11101 84
19 k-dir omb60mm prv vod 21107 6
20 nišandžija mb60mm prv voj 11105 12
21 poslužilac mb prv voj 11105 18
1 komandir ssv ssv pp-k 31102 20
2 zamjenik k-dira ssv ssv vod 21102 20
3 kurir u ssv ssv voj 11101 20
4 snajperista u ssv ssv voj 11101 20
5 k-dir so u ssv ssv vod 21001 20
6 puškomitraljezac u ssv ssv voj 11101 40
7 strelac u ssv ssv voj 11101 420
8 k-dir rrb u ssv ssv des 11101 20
9 nišandžija rrb u ssv ssv voj 11101 40
10 pomoćnik rrb u ssv ssv voj 11101 40
Ukupno 1892

2) Dokumenta realizacije


a)
zapovjest za mob OpSTOsep1991 – sadrži:

• Aktivnosti neprijatelja;
• izvršenje mob štaba;
• izvršenje mob susjednih jedinica;
• borbeno osiguranje mob zborišta;
• dotur MS i opreme iz skladišta RMR;
• organizacija ishrane, SnOb, snabdijevanje vodom i PPZ;
• formiranje vojnog kolektiva;
• komandno mjesto štaba;
• smotra štaba;
• tablica signala;.

b) Mobilizacijski plan svake ratne jedinice.
c) Formacijska knjiga starješina.

ZAKLJUČAK.

Mobilizacijski plan ratnih jedinica TO opštine bio je izrađen kvalitetno i funkcionalno prema važelim pravilima. Brojno stanje jedinica TO prema knjigama formacije poslije mobilizacije iznosilo 508, a popuna sa 564 ili 110% pripadnika manevarskih jedinica TO . Plan prostrornih jedinica rejonskih štabova TO po mjesnim zajednica iznosio je 1209 pripadnika, a popuna je izvršena sa 1571 ili 130%, Mobilisano je  3.731 pripadnik TO opštine Prnjavor, i sa ratnim jedinicama JNA popuna izvršena  preko 4.900 pripadnika sa područja opštine Prnjavor.

[1] član 105. Zakona o ONO BiH iz 1984. godine.

Monografija Teritorijalna odbrana BiH, Sarajevo, 1989. godine. Počelo sa sa Ratnu zastavu „Prnjavorski partizanski odred“ primio je komandant odreda k1k Dragutin Milanković, 1971. godine. str. 244. Zadnji komandant odreda TO k1k Živojin Kuzmanović.

Opštinski štab ONOiDS Prnjavor, činili su: Mladen Cvijetić, kapetan, Boris Bijelić, k1k, Momir Krajišnik vodnik, i Đurađ Bogićević., str.299

OPŠTINSKI ŠTAB TO PRNJAVOR 1991-1992. komandant: Blažević Vjekoslav, major, Debeljak Nedeljko, poručnik, Vlado Živković, poručnik. Načelnici: Kuzmanović Živojin, k1k, štab: Ekrem Mehinović, k1k, Nikola Merlović k1k, Meho Jašarević, k1k, Momir Krajišnik, SV1K, Mirsad Mešić, vodnik i od marta 1992. Tomić Srđan kap. pomoćnik komandanta za ONP. str. 334

[2] Pravilo o mobilizaciji oružanih snaga SFRJ, Vojna štamparija, Beograd, 1973.            [3] Izvod iz ratne fomacije broj T-411.010 / lična i materijalna /OpŠTO – I varijanta. Pravilo o mobilizaciji oružanih snaga SFRJ, Vojna štamparija, Beograd, 1973.

ts