Tomić Srđan

13. oktobar 2023.

Bila je stalna pomoć porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca VRS od strane opštine Prnjavor

VIŠEKRATNA  POMOĆ OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine u Glasu borca 1.lpbr Prnjavor,  kaže:

 • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca 1.lpbr Prnjavor, XII 1994. godine:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

RJEŠAVANјE STAMBENIH PITANјA UČESNIKA OVOG RATA NA PRNјAVORSKOJ OPŠTINI

Skupština opštine je krajem 1992. godine stambeno pitanje učesnika ovog rata detalјnije regulisala posebnom odlukom, a Izvršni odbor opštine je, početkom 1993. godine, na osnovu ovlašćenja Skupštine. donio Pravilnik o uslovima kreditiranja stambene izgradnјe.

BO

Na prijedlog Opštinskog udruženja učesnika rata od 1990-1994. godine Izvršni odbor opštine je imenovao komisiju za stambena pitanja boraca, kao prvostepeni organ za razmatranje zahtjeva i njihovo rješavanje. zatim na osnovu odluke odredio stanove za raspodelu, a Fond solidarnosti opštine Prnjavor odobrio određena sredstva za dodelu stambenih kredita.

Pored navedenih vidova rješavanja stambenih pitanja boraca, ovi problemi rješavani su i davanjem novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu u izgradnji stambeno porodičnih objekata, kao i dodjelom na privremeno korištenje napuštenih kuća na području naše opštine. Zavisno od veličine stambenog fonda i broja napuštenih stanova, neka preduzeća su rješavala stambena pitanja supruga com palih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su zaposleni u preduzeću. Na osnovu saznanja, konstatovano je da je i na taj način riješeno dosta slučajeva, a u većem broju slučajeva je racionalnijom raspodjelom pobolјšana  stambena situacija, što je omogućeno izmjenama Zakona o stambenim odnosima.

Preduzeća i ustanove su dodjeljivali stanove na osnovu vlastitih kriterija, kao što je stambena situacija, broj članova domaćinstva i drugo. Iako u ratu nema intezivnije stambene gradnje, jedan broj boraca odlučio se da obezbijedi lokaciju za gradnju stambeno-porodične kuće. Imajući u vidu takav način rješavanja stambenih pitanja boraca, u opštinskim propisima su izvršene dopune za pribavlјanje građevinskih placeva kao i lokacija za izgradnju poslovnih objekata. I na ovaj način riješen je jedan broj zahtjeva, a prednost je data porodicama palih boraca i teškim ratnim vojnim invalidima.Polovinom aprila ove godine Komisija za stambena pitanja boraca raspisala je konkurs za dodjelu kredita za stambenu izgradnju i na ovaj konkurs prijavilo se 361 borac ili porodica poginulih boraca. Od 361 zahtjeva, 72 su zahtjevi porodica palih boraca, 126 podnosilaca su ranjeni borci, a 163 zahtRva su od strane ostalih boraca. na osnovu odluke o dodjeli stanova i kredita, kao i Pravilnika o uslovima kreditiranja stambene izgradnje. Komisija je pristupila rješavanju podnesenih zahtjeva na taj način što je sve zahtjeve razvrstala po prioritetima. Učinjeno je to jer su različita mRrila za vrednovanje pordinih kategorija učesnika na konkursu.

Prema iznosu raspoloživih sredstava (200.000 dinara) Komisija je sačinila rang listu, prema kojoj je udovolјeno zahtjevima 46 porodica, sa ukupnim iznosom od 98 hilјada dinara, od čega 27 hilјada bez obaveze vraćanja. Takođe je udovolјeno zahtjevima 26 ratnih vojnih invalida sa ukupnim iznosom od 66 hilјada dinara, od čega 7.500 bez obaveze vraćanja i zahtjevima 18 boraca sa ukupno 36 hilјada dinara.

Zbog teške stambene situacije jednog broja boraca i potrebe zbrinjavanja njihovih porodica, kao i stvaranja bolјih uslova za vrijeme dok se nalaze na odmoru, između sm’ena, korišćena je mogućnost da se takva situacija rješava i privremenim smještajem zainteresovanih u napuštene kuće na području OPŠTINe. Na taj način je odgovarajuća služba smjestipa 131 porodicu boraca. Istim načinom su privremeno riješena pitanja nekih porodica palih boraca, naročito u slučajevima kada je obezbjeđeno zaposlenje za suprugu palog borca. U poslјednje vrijeme je na ovaj način riješeno i nekoliko slučajeva smještaja dječe palih boraca, koja pohađaju srednju školu u Prnjavoru, a rodom su sa područja naše opštine.

U vezi sa ovakvim načinom smeštaja bitno je naglasiti da se radi o privremenom smještaju, kao i da postoje stavovi republičkih organa, da se napuštene kuće ne mogu dodjelјivati stanovništvu sa podru-ja opštine, već prema republičkim propisima, samo određenim kategorijama građana.

NOVA KOMISIJA ZA STAMBENA PITANјA BORACA

Na prijedlog Opštinskog udruženja boraca ovog rata Izvršni odbor opštine imenovao je Komisiju  za stambena pitanja boraca u novom sastavu:

Simić Milutin – predsjednik i članovi: Vuković Gojko, Rudonjić Pero, Trivalić Duško

Na istoj sjednici Izvršni odbor opštine usvojio je prijedlog Udruženja boraca da se roditelјima palih boraca koji po ranije raspisanom konkursu nisu dobili kredit. već su predviđeni za narednu fazu, dodijeli po 1.500 dInara pomoći iz budžeta opštine na ime stambenih potreba.

U ZAHVALNOST POGINULIMPORCIMA OD PREDUZEĆA RIBNJAK

Oni koje pamćenje služi, sjećaju se da su zaposleni u Mješovitom preduzeću “Ribnjak-Prnjavor“, za Nikolјdan prošle godine, porodicama poginlih srpskih boraca, odvojili po 50KM.  Za prošlogodišnji Nikolјdan-to  je inače krsna slava prnjavorskih ribara – bez kućne glave, bilo je 186 porodica. Ovog Nikolјdana, u ime zaposlenih, direktor preduzeća, magistar Nedelјko Jugović, porodicama je uručio po 50 dinara. Ovaj put, broj porodica bez najsposobnije glave, veći je za 94, što znači da je svoj život za mir i slobodu srpskog naroda, dalo ukupno 280 boraca prnjavorskog kraja.

DODJELA POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠITA NA KORIŠĆENJE

Udružnju učesnika rata od 1990. godine obratio se izvjestan broj boraca, zainteresovanih za dodjelu na korištenje polјoprivrednog zemlјišta, koje je u državnoj svojini. Izvršni odbor Opštine je na prijedlog Udruženja donio zaklјučak kojim je saglasan da se zemlјište vanpolјoprivrednog kompleksa i urbanističkih redova može ustupiti privremeno, odnosno na rok od jedne do pet godina, na korištenje zainteresovanim licima.

pod određenim uslovima, korišćenje će se omogućiti porodicama palih boraca i borcima. Zemlјište se do jedne godine korišćenja ustupa besplatno, a na duži period uz simboličnu naknadu od 5 dinara po dunumu godišnje. Uz saglasnost i mišlјenje boračke organizacije, zemlјište će dodjelјivati imovinskopravna služba opštine. Opštinska uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisaće konkurs za dodjelu zemlјišta u decembru ove godine i sprovesti, kako bi u prolјetnoj sjetvi zemlјište moglo da se koristi.

USVOJEN PROGRAM MJERA ZA PREVAZILAŽENјE PROBLEMA U VEZI SA IZVRŠAVANјEM ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Polazeći od potrebe za jačanjem pravne, materijalne i moralne discipline i doslјednog izvršavanja obaveza prema opštini, Republici Srpskoj i Vojsci Republike Srpske, Izvršni odbor opštine na sjedniči održanoj poslјednjeg dana oktobra donio je poseban Program mjera kojima su predviđene mjere i to za:

 1. Neizvršavanje poreskih i drugih obaveza prema Opštini i Republici od strane privatnih i državnih preduzeća i samostalnih radnji ‘oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i građevinskog zemlјišta, plјenidba imovine i robe, mobilizacija rdnika odobrenih u radnu obavezu i dr./.
 2. Neprijavlјivanje zaposlenih radnika, odnosno zapošlјavanje bez rešenja o radnoj obavezi /oduzimanje rješenja za rad, raskidanje ugovora o zakupu, vojna mobilizacija, prekršajne prijave..].
 3. Otvaranje firmi od strane dezertera [izvršiće se kontrola i ako se utvrde takvi slučajevi, oduzeće se rješenje za rad i izvršiti mobilizacija svih vojno sposobnih radnika u takvim slučajevima].
 4. Zapošlјavanje većeg broja radnika od broja odobrenog po ratnoj sistematizaciji ju okviru čega će se utvrditi stvarno potreban broj radnika, imajući u vidu stepen korištnja kapacitta, a gdje god je to moguće zamjenu mlađih radnika starijim muškarcima i ženama, kao i vojnim obveznicima koji su duže vremena u jedinicama[
 5. Neizvršenje obaveza od strane preduzeća čije je sjedište u Saveznoj Republici Jugoslaviji. i na teritoriji Opštine imaju radnju, poslovnu jedinicu i slično ‘izvršiti razrez poreza za finan• siranje Vojske Republike Srpske, a zbog neplaćanja poduzeti mjere kao i prema drugim subjektima].

6.Neizvršenje obaveza radnika na privremenom radu u inostranstvu po osnovu posebnog poreza u konvertibilnoj valuti i opštinskog samodoprinosa ,ćug iz 1992. i 1993. godine po 100 njemačkih maraka poreza mjesečo i 30 maraka mjesečno samodoprinosa za lokalne puteve, pri čemu odbiti izdavanje raznih isprava, oduzimanje putnih isprava, plјenidbe pokretne i nepokretne imovine, mobilizacija i drugo’.

 1. Kontrola angžovanosti vojnih obvezika, i to onih koji imaju otvoreno učešće u ratu, a ne odlaze u jedinice, ili su po bilo kom osnovu pušteni iz jedinica. Ovo stanje će se utvrditi putem spiskova boraca i dezertera, uspostavlјanjem kartoteka u Odsjeku minstarstva odbrane i ratnim jedinicama, putem vojne policije i dr.

Za izvršenje navedenih mjera i zadatka zaduženi su resorni opštinski organi, organi milicije, vojne policije, odbrane, sudovi,inspekcijski i poreski organi, svako u okviru svojih ovlašćenja i zajednički uz koordinaciju od strane Izvršnog odbora opštine.

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA PORODICE PALIH BORACA I TEŠKE RATNE VOJNE INVALIDE

Jedan broj porodica palih boraca na osnovu rješenja ovog Sekretarijata za pitanje boraca i žrtava rata ostvarili su pravo na porodičnu invalidninu, ali već šest mjeseci se isplata po rješenjima ne vrši jer invalidnine sa Pala kasne, što se odnosi i na ratne vojne invalide.

Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju i činjenicu da je poslјednja jednokratna pomoć dijelјena sredinom jula ove godine, kao i da su se svi ovi slučajevi desili poslije juna mjeseca, Udruženje boraca ovog rata predložilo je da se izvrši isplata jednokratne pomoći ove kategorije porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima od 1. do 4. grupe koji nisu primili invalidninu ni za jedan mjesec do sada.

Izvršni odbor Opštine prihvatio je prijedlog udruženja boraca i odobrio isplatu jednokratne pomoći u visini od 150 dinara pomoći, za što će biti angažovano oko 10.000 dinara.

STIPENDIJA ZA UČENIKE I STUDENTE

Na sjednici odbornici Skupštine opštine  donijeli su odluku o stipendiranju učenika i studenata.- Prema ovoj odluci predviđa- se stipendiranje učenIka i studenata  djece poginulih boraca, djece teških ratnih vojnih invalida ..(od 1 .-do 4.:) grupe, zatim učenika i studenata. koji se školuju za deficitarna zanimanja, a stipendija se može odobriti i  talentovanim učenicimai s1udentima.

Visinu stipendije, listu deficitarnih zanimanja i druga pitanja u vezi sa stipendijama utvrđuje Izvršni odbor opštine.

Takođe je pomenutom odlukom utvrđeno da će Opština na početku školske  godine obezbijediti sredstva za nabavku udžbenIka djeci palih boraca, koja pohađaju osnovne i srednje škole.

Treba napomenuti  da je i Republika Srpska pitanje stipendiranja učenika i studenata regulisala  Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, ali njegova potpuna primjena zavisi od stvorenih materijaliih pretpostavki,

Izvršni odbor opštine na osnovu ovlašćenja iz odluke o stipendijama utvrdio je da stipendija za Decu palih boraca -učenika srednjih–škola iznosi 50 dinara, a za studente 100 dinara mjesečno. Do sada je odobreno 29 stipendija za učenike srednjih škola i dvije stipendije za studente. Istovremeno Izvršni odbor  je zaključio da  će stIpendiranјe  učenika i studenata deficitarnih zanimanja početi iduće godine kada se za te potrebe predvide sredstva u budžetu za 1995. godinu . u tu svrhu biće raspisan  konkurs kako bi zainteresovani mogli podnijeti zahtjeve.

REZIME

Opština Prnjavor je u saradnji sa Opštinskim udruženjem boraca rata od 1991.-1994. godine, otpočela sa dodjelom jednokratnih pomoći svim boračkim kategorijama građanja kad doprinos jačanja socijalnog i materijalnog stanja pomenutih kategorija i podršci jedinicama VRS u odbrani RS.

Izvršena je dodjela osnovnih vidova pomoći:

 • stambenih kredita za rešavanje stambenih pitanja za 46 porodica PB sa ukupnim iznosom od 98.000 dinara, od čeka 27 hiljada bez obaveza vraćanja,
 • stambenih kredita za 26 RVI sa ukupnim iznosom od 66 hiljada dinara, od čega 7,500 dinara bez obaveze vraćanja, i
 • stambenih kredita za 18 boraca sa iznosom od  36 hiljada dinara.
 • privremeni smještaj u napuštene kuće za 131 porodicu, djece poginulih boraca koji pohađaju srednju školu.
 • zapošljavanje supruga poginulih boraca,
 • dodjela građevinskih placeva, kao i lokacija za igradnju poslovnih objektata,
 • dodjela novčane pomoći i pomoći u građevinskom materijalu
 • dodjela 29 stipendija za djecu poginilih boraca i RVI i dvije za studente, po 50 dinara za učenike i 100 dinara za studente.