31 godina od formiranja

IZVIĐAČKOG VODA 1.prnjavorske lake pješadijske brigade

Izviđački vod brigade  formiran prema formaciji kao prištabska jedinica, izvršavao zadatke izviđanja, odnosno prikupljanja podataka o neprijatelju. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada.

Prefomiran od protiv-diverzantskog voda – PDV TO opštine . Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio, i sa vojnom policijom  i jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski 31 pripadnika (1 oficir, podoficir i ostalo izviđači). Mobilisano u jedinicu 55 boraca, raspoređeno još 50 borca, kao mladi , časni i pošteni borci sa prosjekom starosti 24 godine.

pripadnici izviđačkog voda 1.lpbr 2022.godine

Prvi komandir vod Milinčić Predrag, Savić Miroljub, sv1k Bogoljub Sanćanin, a zadnji vod Đukić Radenko, zamjenik Dragan Kovačević.

izviđači 2022.godine

Vukovi

Kao značajna prištabska jedinica zajedno sa vojnom policijom brigade učestvao je u svim značajnim borbenim dejstvima brigade od Koridora, Odžaka, Broda, Teslića, Doboja,Benkovca,  Ozrena, Novog Grada u neposrednoj borbi sadejstvujući bataljonima brigade. U početku vod nije u potpunosti funkcionisao, i dolaskom sv Sančanina i popunom novih boraca, avusta 1994. godine, vod dobija značajnu borbenu sposobnost i borbenu aktivnost.

Brojno stanje PDV brojalo je 73 boraca, 10 poginulo, 13 RVI, 3 ranjena i 4 umrla poslije rata. Skoro svaki 7 je poginuo, a 5 ranjen. Prosjek starosti 26 godina. Brojno stanje izviđačkog voda 102 boraca. Poginulo 8, RVI 23, 10 ranjeno i 4 umrli poslije rata. Svaki 12 pripadnik jedinice je poginuo,  a skoro svaki 3 ranjen. Prosjek starosti pripadnika jedinice 23,5 godina.

Okupljanje pripadnika izviđačke jedinice, voda 1.lake pješadijske brigade Prnjavor

13.8.2017. godine održano je prvo poslije ratno okupljanje pripadnika izviđačke jedinice, voda lake pješadijske brigade Prnjavor, odnosno pripadnika protivdiverzantskog voda TO u Grabik Ilova kod lovačke kuće.

3.pb-IKM

izviđački vod

izviđački vod

Ovako je bilo:

Komandant 1.lpbr Prnjavor sa Druge godišnjice formiranja 1.lpbr, 13.10.1993. godine, ističe:

Uporedo sa borbama u Zapadnoj Slavoniji i organizacijom popune Odreda iz jedinica mjesnih zajednica, na području opštine jača sistem odbrane. Od jedinica mjesnih zajednica ponovo su formirani rejonski štabovi TO Potočani,  Donji Vijačani i Šibovska. Počela je obuka komandira jedinica. Opštinski štab TO donosi odluku o formiranju izviđačkog odjeljenja ,..[1]

Galerija ratnih fotografija pripadnika izviđača

Sa izložbe ratnih fotografija lpbr