Formiranje vojne policije

32 godina od formiranja

VOJNE POLICIJE 1.prnjavorske lake pješadijske brigade

Vod vojne policije Brigade  formiran prema formaciji kao prištabska jedinica za izvršavanje vojnopolicijskih i posebnih zadataka.

Kao značajna prištabska jedinica zajedno sa Izviđačkim vodom Brigade učestvovao je u svim značajnim borbenim dejstvima Brigade od Koridora, Odžaka, Broda, Teslića, Doboja, Brčkog, Benkovca,  Ozrena, Novog Grada u neposrednoj borbi,  sadejstvujući bataljonima Brigade.

Po formaciji jedinica  je brojala 31 (1 oficir i podoficir i 29  vojnih policajaca), mobilisano je 65  i raspoređeno još 32 pripadnika kao mladi , časni i pošteni borci, sa prosjekom starosti od 26 godina. Izvršavali su i zadatke obezbjeđivanja komandanta brigade, NŠ,  komandnog mjesta brigade i druge elemente rasporeda Brigade (brigadni zatvor i dr.).

Katkad je bio, i sa Izviđačkim vodom, a kasnije i sa „Vukovima sa Vučijaka“ i jedina rezerva komandanta brigade.

Ove godine nije bilo okupljanje pripadnika vojne policije 1.lpbr Prnjavor.

Počelo se 1.5.1992. godine naredbom o formiranju  voda vojne policije pri Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Prnjavor. Mobilizacijom od 18.9.1991. godine u zaštitno – štabnoj četi TO mobilisano je i odjeljenje vojne policije.

Tokom rata ranjeno je 23 pripadnika, povrijeđeno 9, samoranjavanje i bolest po jedan i jedan  poginuli pripadnik, Petrušić Dragoljub, Garevac 1992.godine. Odlikovano je 10 pripadnika jedinice.

Komandiri voda bili su:

  • Lazić Ranko stariji vodnik, umro poslije rata
  • Milić Ljubomir, vojnik
  • Novarlić Živojin, vodnik
  • Španić Golub, potporučnik

Ovako je bilo:

Komandant 1.lpbr Prnjavor sa Druge godišnjice formiranja lpbr, 13.10.1993. godine, ističe:

Uporedo sa borbama u Zapadnoj Slavoniji i organizacijom popune Odreda iz jedinica mjesnih zajednica, na području opštine jača sistem odbrane. Od jedinica mjesnih zajednica ponovo su formirani rejonski štabovi TO Potočani,  Donji Vijačani i Šibovska. Počela je obuka komandira jedinica. Opštinski štab TO donosi odluku o formiranju odjeljenja Vojne policije,..[1]

vodnik Ranko Lazić, jedan od komandira voda vojne policije 1.lpbr: Nama je bilo najteže na Hatkinoj njivi, na području Teslićkog ratišta u pravcu Maglaja. U samo jednoj akciji, u samo jednom okršaju,  iz sastava Vojne policije izbačeno јe devet mladića. Svi ranjeni,  od toga trojica teško i sa trajnim tjelesnim posljedicama. Znaju to mnogi i ovdje u Prnjavoru, teško je bilo i u samom Prnjavoru. Sjećaju se onog „hapšenja” i onog famoznog Кineza. koji se drznuo i na tako nešto. Srećom, sve se dobro završilo, jer ne pohapsiše nas iz Vojne policije. Кažem srećom,  mada je upravo nakon ozbiljnih pritisaka ovdje u Prnjavoru, pa i posredstvom štampe. uslijedila ta kobna Hatkina njiva. Bilo je i drugih teških momenata, ali osjećam potrebu da kažem da bi svi ti momenti bili i teži da ih zajedno sa nama nije dijelio i naš komandant Vlado Živković. Bio je ispred, pa bilo da se radilo o nesuglasicama u Prnjavoru, ili o operacijama na frontu. Ništa draže od toga,  i ništa teže ne bi palo da se drugačije postavio – i ovom prilokom ističe u ime svojih https://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=108504  prijatelja policajaca. Ranko Lazić-Kinez. (Naš zavičaj Prnjavor, decembra 1992.str.7)

prilog TVk3 30.4.2022.

Galerija ratnih fotografija pripadnika vojne policije 1.lpbr

[1]  Govor 2.10.1993.komandant 1.lpbr na obilježavanju Druge godišnjice formiranja 1.lpbr u Domu kulture Prnjavor.