Arhive autora: tomics91

O tomics91

Živi u Prnjavoru. Radio u Prnjavoru i Sarajevu.

BO

Olimpijada u Kulašima

25.6.2019.

 24. Vidovdanska olimpijada u Kulašima, Prnjavor

2022.

U cilju očuvanja značajnih istorijskih datuma na području opštine Prnjavor, a povodom Vidovdana – Krsne slave Vojske Republike Srpske, u slavu i čast poginulim borcima VRS sa područja opštine Prnjavor i svim poginulim patriotima i rodoljubima u svim srpskim odbrambenim ratovima od Kosova do danas u Kulašima će 26.6.2022. godine, nakon dvije godine pauze zbog korana virusa, biti  održana 24. Vidovdanska olimpijada „Kulaši 2022.“ u organizaciji Boračke organizacije opštine Prnjavor. Nastavite sa čitanjem

Vukovi sa Vučijaka 1992.

30 godina od proboja Koridora 1992.

Šta o proboju koridora kažu oni koji su 1992. bili spremni dati život: Nismo imali pravo da ne uspijemo

Vedrana Kulaga Simić
 Šta o proboju koridora kažu oni koji su 1992. bili spremni dati život: Nismo imali pravo da ne uspijemo
BANjALUKA – U tim sudbonosnim trenucima za srpski narod 1992. viđeni su veliki podvizi, strahovito junaštvo, nevjerovatan moral. Koridor nije imao pravo da ne uspije. Bila je to bitka svih bitaka.

Tim riječima za “Glas Srpske” započeli su priču nekadašnji komandanti jedinica koje su, između ostalih, učestvovale u proboju koridora, jednoj od najsvjetlijih i najznačajnijih bitki u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prvobitni put ka Srbiji bio je, kako je u očaju i zatraženo, kao kozja staza ali je sadejstvom vojnika iz Srpske i nekadašnje Republike Srpske Krajine oslobođena velika teritorija i izvojevana sloboda.

ppor Šikarac,

Miro Šikarac, ratni komandant “Vukova s Vučijaka” i nasljednik legendarnog Veljka Milankovića na toj poziciji nakon njegove pogibije, kaže da se nada da će ova operacija biti izučavana i na vojnim školama te da će djeca imati priliku da uče o njoj. Prva bitka bila je zauzimanje Cera gdje su prvi izašli “Vukovi” i time otvorili vrata za proboj koridora.

– Bitka na Ceru treba da se slavi do neba. To je prva prava bitka gdje je VRS odnijela pobjedu. Sve do tada je bilo manje-više uspješno, ali to je jedna bitka koja je bila presudna za proboj koridora – rekao je Šikarac, ne zaboravljajući ni druge bitke u kojima su učestvovali njegovi, ali i na stotine drugih hrabrih vojnika……

Borbe u opštini Derventa

Povratkom sa Zapadno-Slavonskog ratišta, 16.3.1992. godine, gdje su bili kao interventni vod po evidenciji 26 pripadnika u sastavu 329.okbr JA Vukovi, odlaze na Vučaijak na odmor.

Koridor, 1992.

Nakon izvršene smotre jedinice, odmah se na derventsko ratište Vukovi se upućuju u rejon Pjevalovac – Trstenci  od 17.3.1992. do 30.4.1992.  na uspostavljanju linije odbrane i izviđanje p/k u sastavu Teritorijalne odbrane opštine Prnjavor.

Brojno stanje po evidenciji vojne pošte TO Prnjavor,  Vukova  čini 169 pripadnika u tri pješadijske čete, komandu i pozadinsko odjeljenje.

 

Derventa, raspored jedinica

Vukovi Sadejstvuju jedinicama novoformiranog 2.odreda TO opštine Prnjavor na liniji Pjevalovac – Agićko brdo-Agići na magistralnom putu Prnjavor

Na lijevom krilu napada Potočanska četa 2.odreda TO Prnjavor, sredina Vukovi i desno krilo četa TO iz Trstenaca sa komandirom st.vodnik  Vojko Vukajlović iz Kulaša.

Od dejstva streljačke i minobacačke vatre ranjena su 5 pripadnika Vukova u rejonu Pjevalovca 15.4.1992.

Kod pripadnika TO gubici na ovom pravcu su veliki: ranjavanje od MB vatre 9.4. Trstenci, 27.4. Bos.Lužani, 30.4. Pjevalovac, a najteži gubici 2.maja 17 pripadnika sa dva poginula.

Dalji zadadak na Derventskom ratištu Vukovi dobijaju pravac djelovanja kasarna u gradu prema ulazu u grad 20.4.1992. godine od dejstva streljačke i minobacačke vatre ranjena su 3 pripadnika Vukova, a jedan poginuo (Nenad Božić iz Štrbaca, Prnjavor) u rejonu oko benzinske pumpe Dervente.

Drugi put Vukovi primaju zadatak odbrane kasarne u gradu sa čuvanjem mostova na r.Ukrini i pravca prema s.Babinom brdu.

monografija 1.bvp,Banja Luka 2016.

U sadejstvu sa jedinicama 327.mtbr, 5.bvp 5.KJNA i jedinicom CJB Banja Luka Vukovi 12.5.1992. učestvuju u zajedničkoj akciji na presjecanju komunikacije Brod-Derventa-Doboj. Izvršen je početni uspjeh i prodor u rejon benzinska pumpa-partizansko groblje i prjesečena komunikacija Brod-Derenta. Oslobođen je veliki broj civila koji su prebačeni na lijevu stranu r.Ukrine. Na desnom krilu napada nalaze se  dijelovi 327.mtbr, odred „Živojin Mišić“ i tč sa zadatkom da presijeku komunikaciju na Rabiću. Usljed angažovanja rezervnih hrvatsko-muslimanskih snaga, došlo je do zastoja u napadu što je rezultiralo povlašenje naših naga na lijevu ovalu r.Ukrine prema kasarni JNA . (1.bataljon 1.KK, Banja Luka, 2016. str. 57)

Križ, Tešanj

Na dobojsko ratište vukovi se upućuju u rejon Križa prema jelahu u opštini Tešanj. U borbenim dejstvima od streljačke vatre ranjena su dva pripadnika Vukova u rejonu Križa-Vitkovci 6.4.1992. (Đumić Darko; , Milanković i Budak ?

Lišnja, Prnjavor

Po zahtjevu SJB Prnjavor Vukovi 1.6.1992. učestvuju u vojnopolicijskoj akciji oduzimanja nelegalnog oružja od pripadnike mjesne zajednice Lišnja Prnjavor u s.Puraći. Bilo je i obavještenje da se vrati oružje TO i ostalo na punkt na magistralnom putu. U pruženom oružanom otporu poginula su tri a četri lica su ranjena. Oštećeno je nekoliko kuća, džamija i drugih objekata. Zarobljena je značajna količina skrivenog MTS, naročito sanitetskog materijala i motornih vozila.

Mišinci, Derventa

Cer, juni 1992.

Dolaskom u rejon Mišinci-Cer u sadejstvu sa jedinicama VRS 27.mtbr, Osinjskom lpbr, Prnjavorskom 2.lpb, Vukovi učestvuju u operaciji proboju koridora.

Od minobacačkih destava  od 8.6.1992. do  19.6.1992. kada je oslobođen rejon ustaškog uporišta Cer, ranjeno je  15 pripadnika Vukova

U Mišincima se nalazi spomenik za 12 poginulih boraca iz ovog mjesta kojima se služi parastos i položu  vijenci.

Oslobađanjem Cera jedinica Vukova nastavlja dalje desjtva na proboju koridora prema Modriči i Odžaku. Čuvene borbe se vode oko Dobor kule

 

Jakeš, Modrića

Od minobacačke i streljačke vatre od 30.6.1992. do  7.7.1992. u borbama u rejonu Jakeša, Duge kose gubici Vukova broje 12 pripadnika: 4 poginula i 8 ranjenih pripadnika Vukova.

Dabor kula, Odžak

U rejonu Maksim skok i Dabor kule  opštine Odžak, izbačeno iz stroja 10 Vukova: 4 poginula i 6 ranjenih.

Bolničarka Biljana Aleksić preživjela paklene okršaje sa Vukovima sa Vučijaka

Biljana Alekstić, bolničarka

Derventa

Napad Vukova

U borba u Derventi u sastavu 27.mtbr 16.7.1992 do 26.9.1992. u rejonima Radešići, Babino brdo, Begluci, Raščići, Bijelo brdo, Sedlić, Koraće 34 gubitaka: 12 poginulih, 21 ranjenih i 1 povređenih.

Gradačac

U borba u Gradašcu u sastavu prnjavorske lpbr od  12.8.1992 do 18.9.1992. u rejonima Gradac, Turići, Prebrice, Brđani, Grabov Gaj, Cerik, Donja Mionica, Gašnjača, Tramošnica 33 gubitaka: 1 poginuli, 30 ranjenih i 2 povređenih.

Brod

U borba za Brod u sastavu prnjavorske lpbr od  1.10.1992 do 4.10.1992. u rejonima Zboriša i Broda 1 povreda, 1 ranjavanje i 1 samoranjavanje.

Zaključak u 1991. godini

Nakon značajnih borbenih dejstva i oslobađanja srpskih krajeva u Zapadnoj Slavpoiji Vukovi u 1992. godini prelaze na derventsko-brodsko ratište i učestvuju u značajnim bitkama vođenim za proboj koridora, oslobađanju Dervente, Modriće, Ožaka i Broda.

U 1992. godini jača brojno stanje i formiranje 1.udarnog bataljona 1.KK 28.6.1992. godine na Vučijaku.

Borbeni sastav Vukova u formacijskim ratnim jedinicama VRS, koji su prošli kroz jedinicu, prikupljanjem podataka:

 • 1991. u sastavu TO Okučani brojnog stanja 28 pripadnika
 • 1991. u satavu 329.okbr JA brojnog stanja 13 pripadnika
 • 1992. u sastavu 327.mtbr JA brojnog stanja 113 pripadnika
 • 1992. u satavu teritorijalne odbrane Prnjavor 169 pripadnika
 • 1992. u sastavu lpbr 550 pripadnika,
 • 1992 u sastavu 27.mtbr derventa  129 pripadnika, i
 • 1992. u sastavu SJB Prnjavor  5 pripadnika

1991. godini kroz jedinicu Vukova prošlo ukupno 55 pripadnika, dok gubici 9 pripadnika ( 1 poginuo i 8 ranjenih) ili 16% od brojnog stanja.

1992. godini u pet vojnih pošta evidentirano  986 pripadnika a gubici (poginuli,ranjeno i povređeno ) 135 ili 14% od brojnog stanja.

 Borbena dejstva Vukova u 1993. godini

Kašić, Benkovac , RSK

Naređenjem komandanta 1.KK od 26.1.1993. godine ponovo se formira 1. udarni bataljon „Vučijak“ u 27.mtbr na osnovu ukazane potrebe i pogoršanja situacije na prostoru RSK, a u cilju pružanja pomoći srpskom narodu i suprotstavljanju ustaške agresije.

Karin, Benkovac

Odlazak Vukova u Ravne Kotare-Benkovac doneo je nove pobjede, korišćenjem brzine izvođenja borbenih dejstava, manevar i sposobnost iznenađenja uz korišćenje PO sredstava, naročito „Ose“. Samo u jednoj akciji , prvi vod prve ćete izbacio je iz stroja više od 70 neprijateljskih vojnika. To su bili naši vrli borci: Pejić Duško, Lukić Dragan, Kaurin Vinko, Raljić Mitar i mogi drugi.  I svi ostali uložili su  pravo herojstvo i u borbama u Kašiću.

Ukupno je do sada u Vukovima izgubilo živote 49 pripadnika.-juli 1994.

I pored velikih gubitaka, jedan broj ljudi je od početka  u ovom sastavu Vukova. To su Šikarac, Milijaš, Ljubiša Slatinac, Spasojević Radojica, Biberi i još nekoliko drugih. Moće se reći da ova jedinica nema ni jednog aktivnog oficira. Razne profesije su ovdje, rame uz rame,  momci iz nekoliko opština, stasala za vođenje borbe na osnovu vlastitih iskustava i taktike.  Značajno je i dobra saradnja sa narodom. O vrijednosti „Vukova sa Vučijaka“ pohvalno se izražava i naša vrhovna komanda. (Naš zavičaj Prnjavor, avgust 1994. str.5)

U borba za Kašić u sastavu  i sadejstvu sa 92.mtbr Novigrad VSK u sastavu , Vukovi u fomacijskom sastavu 27.mtbr 1.KK VRS -VP 7127 Derventa,  od  1.2.1993 do 9.2.1993. nastradalih: 7 poginulih, komandant Vukova teško ranjen, 10 ranjenih, među njima i komadir 1. čete Šikarac Miro i 2 povređanih. Velika borba Vukova i velika količina ispaljenih artiljerijskih projektela iveliki gubici kod neprijatelja .[3]

Napad je izveden 4.2.1993. uspješno iz dva pravca, a cilj je pravoslavna crkva u selu Kašić.

Poslije ranjavanja komandanta bataljona Vukova i komandira 1. čete, nastavljaju se borbe pod komandom zamjenika Janše, Borke, Čate i nakon nekoliko dana zauzimaju se položaji prema Narandžićima-kula, ušli u Karin na more, i stali. Uborbama zarobljeno nekoliko tenkova, OT, artiljerijskih oruđa i dr. 19.3. vrši se smotra jedinice na Vučijaku, zaključuju vojne knjižice u sastavu 27.mtbr i jedinica se pušta na odmor.

Zbog  teškog ranjavanja i smrti komandanta Vukovi 15.3.1993.g. izvače se iz benkovačkog ratišta i odlaze u Prnjavor. Prisustvuju sahrani komandanat 17.3., a već

Smrt Veljka Milankovića jedne od legendi rata za odbranu srpskog naroda Dostojno heroja

Vučijak, 1992.

Genaral-pukovnik Momir Talić, komandant 1.KK, na pogibiju Veljke Milankovića ,  Kao da sam sina izgubio

Milan Martić, ministar MUP RSK za Veljku Milankovića kaže Veliki srpski junak..

Veljko ja sa svojim „Vukovima“ odradio na veličanstven, herojski, njemu svojstven način – Kašić. Svi su ga poštovali, svi su mu se divili. Noć uoči operacije za Kašić,  u kojoj je teško ranjen, kada su se sakupili svi komandanti rekao sam: „Znam ko neće izdati na bojnom polju, jel tako brate Veljko“. A on je odgovorio: “ Moji Vukovi nikada neće izdati“. (Krajiški vojnik, februar 1993.str. 18)

U rejonu Blizne Zavidovići poginuo  Zekić Ratko 26.8.1993.

Tešanj

U borba u opštini Tešanja, rejon  Cerovica – Križ u sastavu prnjavorske lpbr od  3.11.1992, u borbama dva ranjavanja u  Filipovići 21.8.1993. poginuo Siniša Gunjić  u sastavu bVP 1.KK

U sastavu 1.bataljona vojne policije 1.KK VRS

U naredbi komandanta 1.KK  ponovo se formira  jedinica „Vukova“ kao udarni odred vodnog strukture u sastavu 1.bvp 1.KK VRS majora Dragoslava Lakića. Komandant odreda zastavnik Miro Šikarac.

Amblem 1.bvp

U avgustu mjesecu u sastavu 1.bvp izvodi se borbena destva na pravcu s.Gojakovac  prema s.Filipovići prema Jelahu. U ovim borbama bataljon  uspjeva da pomjeri liniju fromna za 1-1,5km  u pravcu Jelaha. Borbe su bile teške sa 4 poginula pripadnika bvp, i Siniša Gunjević u neposrednoj rafalnoj vatri, pripadnik odreda Vukova, 21.8.. Ranjeno je 35 od čega 6 teže.

U knjizi  Bataljon vojne policije 1.KK, Birani da budu najbolji, banja Luka na strani 145 navodi se da U avgustu mjesecu pod 1.bvp, koji je tada imao pet četa, našla se i jedinica Vukova sa Vučijaka i jedna četa rezervnog sastava MUPRS. Komandant 1.bvp tada je bio kapetan Babić Dragomir, a komandant Vukova sa Vučijaka Miro Mlađenović.

U sastavu lpbr Prnjavor

Amblem 1.lpbr

Od novembra jedinica Vukovi sa Vučijaka su u formacijskom sastavu 3.lpb prnjavorske lpbr, brojnog stanja od 148 pripadnika rapoređenih u tri voda, komandu čete i minobacačko odjeljenje.

Naredbom komandanta lpbr od 2.5.1994. godine, Vukovi se izvlače iz sastava 3.lpb i formira se samostalna diverzantska jedinica sastava tri voda, komanda i pozadinska jedinica.

Vučijak, Kremna 1994.

9.5.2021ukovi .Naš zavičaj Prnjavor, avgust 1994.

2.7.1994. godine na Vučijaku okupili su se pripadnici udarnog bataljona 1.KK Vukovi sa Vučijaka radi smotre i obilježavanja treće godišnjice postojanja ove elitne jedinice VRS.

U ime komande 1.KK smotru je izvršio puk Milan Tomović uz pratnju komandanta Vukova Mire Šikarca.

Posljednja  akcija Veljke Milankovića (Krajiški vojnik,list 1.KK, 1993. februar, str.18)

krajiskiČetvrti februar 1993. godine, dva sata ujutro. U osnovnoj školi u Benkovcu bila je neubičajna živost. „Vukovi sa Vučijaka“ spremali su se za akciju. Veoma brzo natovareni su kamioni municijom. „Vukovi“ ulaze u autobus na kratko se čula žestoka buka motora, zatim tišina.

U improvizovanoj kuhinji, nakon što je izdao posljednja naređenja, Veljko Milanković, komandant Vukova, ostao je nadvijen nad topografskom kartom. Kava, doručak „s nogu“ i krećemo na položaj. Sa ugašenim svetlima stižemo na Pržine.

Ispred nas je srpsko selo Kašić. Vijeme kao da je stalo. Stalno dolaze i odlaze kuriri, Milanković i Miro Mlađenović (načelnik štaba) vrše zadnju provjeru veza. S prvim rumenilom na istoku pržine su oživjele. Tenkovi zauzimaju položaj, posade trocjevaca i maljutki vrše posljednje pripreme. Sa zorom počinju detonacije sa sve žešće je i paljba iz pješadijskog naoružanja. Još se nije dobro ni razdanilo, a već hitamo u Smiljane Donje. Milanković izdaje posljednje naredbe Vukovima i tenkistima. Komandant Vukova odlazi u obilazak drugih položaja, a ja počinjem sa snimanjem. Kolona Vukova približavaju se Kašiću iz tri pravca. oko 10 sati kreću i tenkovi.[1]  Počinje pakao.

Ustaše raspolažu sa tenkovima i artiljerijom. nemilice tuku po našim položajima. Vukovi se ne zaustavljaju  već ulaze u Kašić, vode borbu prsa u prsa. Oko podne stiže Milanković. Ljut je što svi tenkovi [2] nisu izašli na položaje. Krenuli su i ovi tenkovi. Pošto mi nije dozvolio da se u tenku prebacujemo do prvih linija, krećem sa janšom i jednom grupom boraca preko polja, kuda su već prošli Vukovi. Ispod Kašića  ponovo srećem Milankovića i ne rastajemo se do tragičnog kraja.

Snimam pokret tenkova i njihova dejstva.

Svuda oko nas strašne detonacije i fijukanje metaka. Tenkisti nakon svake  ispaljene granate premeštaju položaje. Smoje desne strane Milanković objašnjava Janši šta bi valjalo preduzeti da sa tenkovi razvuku kako ne bi bili grupisani na tako malomprostoru.  Iako sve trešti od detonacija, ustajem i stojeći snimam.

U tom trenutku nekoliko metara ispred nas eksplodirala je granata. Detonacija me je bacila na zemlju. Postaljem svestan tek u transporteru da sam ranjen. U benkovačkoj bolnici čujem da je i komandant Vukova teško ranjen. Sudbina je htjela da smo ranjeni od iste granate i da sam čak snimio eksploziju te granate.

Veljko je potom prebačen u Knin, zatim za nekoliko dana u Banja Luku i na kraju na VMA u beogradu, gdje je od posljedica ranjavanja i umro.

Imao sam sreću da radeći kao ratni reporter dobro upoznam tog velikog čovjeka i komandanta. Na žalost, kad je napokon javnost počela saznavati punu istinu o „Vukovima sa Vučijaka“ i Veljku Milankoviću desilo se to što se desilo. (Rade Malešević, reporter TV Banja Luka i Stalni član Pres centra 1.KK).

[1] Jako brojno stanje Vukova, preko 250 pripadnika raspoređeni u tri čete na tri pravca prema s.Kašiću.

[2] Novi tenkovi T84 jačine 15 tenkova, i problem oko uvođenja tenkova u borbu.

.[3]  ostalo je 76 mrtvih ustaša. Krajiški vojnik, februar 1993. str.17

Koridor 92

30 godina od proboja Koridora 1992.

Proboj koridora na terenu obznanjen improvizovanim putokazima na daskama: Ne pucajte, braćo, mi smo Srbi

Vedrana Kulaga Simić
 Proboj koridora na terenu obznanjen improvizovanim putokazima na daskama: Ne pucajte, braćo, mi smo Srbi
BANjALUKA – Teške borbe vođene su širom fronta. Brigade su brojale mrtve i ranjene, ali koridor prema Srbiji je morao biti probijen i to do Vidovdana, makar bio i kozja staza kako je glasilo naređenje koje je izdao general Momir Talić kada je odlučeno da se krene u pohod jer drugog izlaza nije bilo.

17.6.1992. oslobođen Cer (Mišinci) na Derventskom ratištu

Otpočele pripreme za učešće u borbama za proboj koridora

20.6.1992. str.6

Svake godine u čast Vidovdana na Dugoj Njivi kod Modriče (IKM 1.KK u vrijeme operacije Koridor) obilježava se godišnjica od proboja koridora kroz Posavinu, poznatijeg kao „Koridor života“ koji je odlučivao o opstanku Republike Srpske.

Prva operacija VRS kojom je prekinuta 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

Tim povodom i ovaj članak o učešću Prnjavorske brigade u proboju Koridora 1992.g

2.lpb Prnjavorske brigade u borbama na Ceru ( Mišinci)

U[1] Donjim Vijačanima 6.6.1992. godine formiran je Drugi pješadijski bataljon uglavnom od v/o koji su gravitirali selu Vijačanima, a u sastav ovog bataljona  ulazi i pješadijska četa MZ Potočani, koja je već ranije učestvovala  u sastavu Drugog odreda TO u borbama na derventskom ratištu.

major Nemanja Segić, Mačak

Na dužnost komandanta Drugog bataljona postavljen  je KIK Nemanja Segić.

Drugi odred TO Prnjavor, formiranje

Po formiranju Drugi bataljon, već 8.6.1992. godine, upućuje se na derventsko ratište preko Brestova u Donje Cerane a  zatim na borbenu liniju u Mišince /Cer/.[2] Sa Drugim bataljonom su i vod vojne policiije  i protivdiverzantski vod (izviđački vod brigade), koji učestvuju u borbama za oslobađanje Cera.

U borbama za Cer teško je ranjen komandant 2.bataljona Nemanja Segić, KIK, a zamiijenio ga je na dužnost komandanta 2. bataljona KIK Milorad Kuzmanović.

Cer u srpskim rukama, reportaža Glasa Srpske od 18.6.1992. godine

14.6.1992. priprema, koridor

Po uspješno okončanoj borbi za Cer  bataljon se vraća u Donje Cerane, nakon čega se, po naređenju 25.6.1992. godino odlazi na modričko ratište u rejon Gornji Skugrić preko Dugih njiva, gdje preuzima polazni položaj koga je do tada držao drugi bataljon 16.mtbr / Pajin bataljon/ a koji je u dva pokušaja proboja u selo Čardak pretrpio značajne gubitke.

Proboj „Koridora“

selo Skugrić

Komandant  TG -1[3] odlučuje da ubaci svježu jedinicu. /Brigada je bila pridodata TG-1 kojom je komandovao puk. Novice Simić/. Brigada je sa svojim Drugim bataljonom, vodom vojne policije PDV-om  (izviđačkim vodom), a pod komandom KIK Milorada Kuzmanovića, te ojačanom 2.tenkovskom četom, 2.okb, 1.okbr 1.KK  kojom je  komandovao kapetan Panić, sa polaznim položajem u s. Skugrić  /želj.pruga/ krenula u napad na selo Čardak 26.6.1992. godine, preko s.Živkovo Polje, nakon što je neprijatelj podignut sa položaja u s. Živkovom Polju, i prije podne dolazi do prvog spajanja sa jedinicama IBK VRS.[4]

Lijevo od nase brigade  napadao je Bataljon vojne policije 1. KK na pravcu Živkovo Polje – Modriča.

Prvi pješadijski prnjavorski bataljon bio je u rezervi TG. u s. Drenovi, Prnjavor i s. Rudanka. 2.7.1992. godine starješine 1.lpb odlaze na komandantsko izviđanje na pravcu Duge njive -IKM 1.KK i prijem zadatka  od TG-1 puk Simića – Modriča, i vraćanje u s.Rudanka. Bataljon se priprema za izvršenje zapovjesti k-de TG-1 za zaposjedanje rejona odbrane u rejonu B. Miloševac, opština Modriča.

Treći pješadijski bataljon, nakon formiranja 28.6.1992. godine, nalazi se u pripremama i u rezervi u rejonu škole u Ceranima. Po probijanju koridora 5.7.1992. godine upućuje se u rejon s.Čardaka, a 8.7. u Garevac, opština Modriča. bataljon je u pripremi za forsiranje r. Bosne na pravcu Modrički Lug.

U žestokon napadu istog dana u 18.00 časova izbija se na glavnu komunikaciju u s. Čardak  gdje se spaja sa semberskim jedinicama. Istovremeno u rejonu Žarkovo Polje sa semberskim jedinicama spaja se Bataljon vojne policije 1.KK.

Naprijed ka -Ž. Polju

Pravac napada Drugog bataljona Skugrić-Živkovo Polje-Čardak i dalje prema r. Savi

26.6.1992. proboj koridora

Koridor je probijen, a kroz  dubinu naše odbrane na Vidovdan 28.06.1992. godine prolazi prvi konvnoj sa kiseonikom i lijekovima za Krajinu.

Pukovnik Novica Simić lično dolazi u brigadu da čestita na postigutom uspjehu.

Zarobljeno je dosta sanitetskog materijala i  lijekova, i pun kamion poslat je Domu zdravlja Prnjavor,  kao pomoć oboljelim građanima.

Grarevac

Brigada sa svojim drugim bataljonom, vodom vojne policije i PDV-om te ojačana tenkovska četa produžila je napad pravcem s.Čardak – s.Trnjanji – s.Garevac – rijeka Bosna 28.6.1992. godine u poslije podnevnim časovima izbila je na rijeku Bosnu gdje se utvrđuje i orgranizuije odbranu.

 

Miloševac

Na modričko ratište dolazi Prvi bataljon pod komandon Živojina Kuzmanovića i 4.7.1992. godine razmješta se u rejonu Bos. Miloševac.

Komanda brigade sa prištabskim jedinicama i pozadinakom bazom su razmještene su u s.Garevac 5.7.1992. godine. Nastavite sa čitanjem

Proboj koridora 1992.

30 godina od proboja Koridora 1992.

PROBOJ KORIDORA Kako je proglašena pobjeda: Put je slobodan, srećan Vidovdan

Vedrana Kulaga Simić
General-pukovnik Novica Simić
 Foto: GS | General-pukovnik Novica Simić
MODRIČA – Rat u Modriči počeo je 3. maja. Komšije su počele da pucaju jedni na druge, a mi smo prvi put proživljavali smrti najmilijih. To je bilo stanje haosa, rat je zavladao gradskim područjem. U jednom trenutku je neko iz kriznog štaba zvao i pitao gdje je taj novinar, sa porukom da se odmah javi na istureno komandno mjesto. Pod čuvenom kruškom.

– Krenuli smo preko Ozrena i Tuzle i došli u RTV Beograd, za koju sam bio dopisnik od marta. Rekao sam zbog čega sam došao, da su ovi uzeli našu gradsku radio stanicu koja je bila na srednjem talasu i da nas ubiše dezinformacijama, čime dodatno sluđuju, ionako ratom sluđen narod – priča Blagojević.

Direktor sa kojim je pričao mu je rekao da je kamo sreće došao juče, bila bi tu.

– Mislio sam da je to onaj stari fazon, ali uzeo je telefon i nazvao nekoga, pitao gdje je radio stanica koja je trebalo da ide za Petrovac, taj neko je rekao da je tu, da nije otišla, onda je kazao da je donesu u kancelariju. Bila je to kutija od 110 vati. Bio sam presrećan, sačekali smo antenu iz Čačka i transportovali to u Modriču, te smo 28. maja u 17 časova počeli da emitujemo program bukvalno iz šume. Sa Duge njive. Tu smo, u jednoj sobici, nas četvorica napravili radio stanicu – nastavio je.

Ono što je kuriozitet jeste da su je sklapali, uz njega kao profesora geografije koji je jedini imao dodira sa novinarstvom, još i autoelektričar Savo Gajić, student elektrotehnike Saša Savić i profesor srpskog jezika Dragan Simić.

– Kada nam je proradio radio, bili smo presrećni i kada je počeo proboj koridora, bio je glavno sredstvo informisanja za ovo područje. Tu je bilo i komandno mjesto, odmah uz tu kućicu pod onom famoznom kruškom. Dobijali smo informacije, odmah ih čitali, a upućivali smo ih i za Banjaluku i ostale medije – ispričao je za “Glas” uoči 30. godišnjice operacije “Koridor 92”.

Kao terenac, na borbene linije, išao je sa malim diktafonom, a Radio Modriča je bio sve za narod, od Modriče, Trebave, Odžaka, Vučijaka, Posavine. Kada je 24. juna počela operacija “Koridor”, za dva dana je naša vojska probila uzak pojas, ali bilo je to, kako opisuje, jedno sokače koje je vodilo “tamo gdje nas je srce vuklo”. U Srbiju.

– Ja sam 27. ujutru prošao na putu ka Beogradu, gdje sam bio gost na radiju kao prvi čovjek koji je prošao kroz to sokače koje je spajalo istok i zapad, koje je donosilo kiseonik bebama – istakao je Blagojević.

U Modriču se ušlo zvanično dan kasnije, a tada je u mikrofon Radetu Maleševiću i njemu general Novica Simić izgovorio čuvenu rečenicu da je put slobodan, čestitajući veliki srpski praznik Vidovdan.

– Kasnije su nam govorili ljudi iz Miloševca, odnosno Šamca, da su se, kada su čuli Radio Modriču, toliko obradovali jer su mislili da više niko ne postoji s ove strane. Značaj medija u tom periodu je bio neprocjenjiv – zaključio je Blagojević.

Vojna operacija “Koridor 92” je akcija vojske i policije Republike Srpske za koju je okidač bila smrt 12 beba u Banjaluci, zbog nedostatka kiseonika. Operaciju je vodio tadašnji komandant Prvog krajiškog korpusa general Momir Talić. Nakon višemjesečnih borbi i velikih gubitaka, njom je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapada Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, kompletna operacija završena je 6. oktobra, a kao legendarna ostala je naredba koju je Talić izdao Novici Simiću kad je sve počelo:

– Hoću koridor do Vidovdana, makar bio kozja staza.

Sa Trebave vila

Uz pomoć jednog mikrofona i harmonike, kako je ispričao Vid Blagojević, snimili su najpopularniju ratnu pjesmu “Progovara sa Trebave vila” ili “Na Vidovdan 1992”.

– To se toliko slušalo da su pojedinci koji su putovali za inostranstvo naručivali kod nas da im nasnimamo cijelu kasetu i s jedne i druge strane istu pjesmu da mogu da je slušaju tokom cijelog puta – otkrio je.

Vezani tekst:

Kako je donesena odluka o proboju „koridora života“: Naređenje poranilo, napad bio jedina odbrana

Vedrana Kulaga-Simić
 Kako je donesena odluka o proboju „koridora života“: Naređenje poranilo, napad bio jedina odbrana
BANjALUKA – „Hoću koridor do Vidovdana, pa makar bio kozja staza. Neću da djeca umiru“! Tom naredbom, koju je tadašnji komandant Prvog krajiškog korpusa Vojske RS general Momir Talić izdao naređenje tadašnjem komandantu taktičke grupe jedan Novici Simiću, počela je istorijska operacija pod nazivom „Koridor 92“, od koje se navršavaju pune tri decenije.

Organizovano od početka marta 1992. godine hrvatske paravojne jedinice su prelazile most na Savi i polako zauzimale tadašnji Bosanski Brod, a prilikom osvajanja grada snage HVO-a su napale selo Sijekovac i počinile masovni zločin nad srpskim civilima. Modriča, Derventa i okolna sela došli su pod vojnu upravu od strane HV i HVO i time se spojili sa snagama u Gradačcu, presjekli sve putne pravce koji iz Krajine vode prema Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Srbiji i ostatku svijeta.

– Proljeće 1992. godine došlo je neosjetno, kao da se prikradalo. Zima je bila blaga, prava sirotinjska, kako bi narod rekao. Snijega je bilo malo, a ni hladnoće nisu bile velike. Jedinice Petog korpusa nalazile su se u Slavoniji još od avgusta prethodne godine. Borbenih dejstava gotovo nije ni bilo, sem poneke provokacije sa hrvatske strane. Primirje, koje je sklopljeno za Novu godinu, poštovalo se – te riječi u uvodu svoje knjige o koridoru iskoristio je upravo general Simić, koji je priznao da se dugo mislio da li da krene sa pisanjem, ali je osjetio obavezu „prema poginulim saborcima da se ti junački dani najhumanije operacije ne zaborave“.

U BiH je došlo do totalne podjele na nacionalnoj osnovi. Organizovane su, naveo je, seoske straže i teritorija se počela dijeliti prema većinskom etničkom stanovništvu. Tamo gdje to nije bio slučaj, otpočele su borbe za preuzimanje vlasti. Derventa i Modriča pale su pod kontrolu hrvatskih jedinica. Time je preko noći zapadni dio BiH ostao odsječen od ostalih srpskih prostora u istočnoj Bosni, Podrinju i Hercegovini. Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a zabranjen je vazdušni saobraćaj sa aerodroma u BiH, pa je time Bosanska Krajina u potpunosti ostala u okruženju. Počele su nestašice lijekova i robe široke potrošnje. Zalihe naftnih derivata bile su pri kraju.

– Nije bilo puno mogućnosti. Ili se prepustiti na milost i nemilost neprijatelju ili krenuti u borbu za put života. To je bio okidač za početak operacije „Koridor“ i pravljenje puta života ili bitke za život – izjavio je svojevremeno general Momir Talić, koji je u intervjuu neposredno nakon završetka akcije naveo da je za njega bila nastavak kosovske bitke.

Načelnik Štaba Prvog krajiškog korpusa pukovnik Boško Kelečević je, sagledavši cijelu situaciju na frontu, predložio da se operativna zona korpusa proširi na Derventu, Brod, Odžak, Teslić, Doboj, Modriču, ali i Ozren i Trebavu. U selu Stanovi kod Doboja, general je 17. juna 1992. održao sastanak sa komadantima. Poslije opširne procjene neprijatelja i stanja na teritoriji, dao je i zvaničan naziv operaciji „Koridor – 92“.

– Talić je odlučio i rekao: „Glavni udar hoću preko Trebave, najkraćim putem. Djeca nam umiru. Hoću koridor do Vidovdana, pa makar bila i kozja staza. Odluka sutra u isto vrijeme – ovjekovječeno je u knjizi „Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu“, koju je objavio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

Tačan datum nije, kako piše, javno saopštavan vojnicima, ali naslućivalo se da će to biti 26. jun. Sve srpske snage spremno su čekale naređenje. Po Talićevoj odluci, operacija je otpočela dva dana ranije jer su imali informacije da će neprijatelj jačati. Proboj je počeo u sedam časova ujutru.

Uspjeh

Operacijom koja će ostati zapisana u vojnim analima, odnosno probojem koridora okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine. Tom akcijom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja završena je 6. oktobra iste godine.

(Nastaviće se)

Zbog čega je Duga Njiva bila jedna od ključnih tačaka u operaciji “Koridor 92”: Dio strategije skrojen ispod kruške

Vedrana Kulaga Simić
 Zbog čega je Duga Njiva bila jedna od ključnih tačaka u operaciji “Koridor 92”: Dio strategije skrojen ispod kruške
BANjALUKA – Na putu “koridora života”, čije je probijanje bilo ključno za opstanak Srpske u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ostale su upamćene brojne staze kojima su vojnici prošli u borbi za slobodu, ali i jedna osmatračnica, ispod kruške, na Dugoj Njivi kod Modriče, gdje je dogovarana strategija istorijskog pohoda i gdje su se upoznali ratni blizanci.

Vojna operacija “Koridor 92” je akcija vojske i policije Republike Srpske za koju je okidač bila smrt 12 beba u Banjaluci, zbog nedostatka kiseonika. Operacijom je rukovodio tadašnji komandant Prvog krajiškog korpusa general Momir Talić. Za potrebe komandovanja u rejonu Duga Njiva, na kojoj će u nedjelju biti obilježeno punih 30 godina od proboja koridora prema Srbiji, inženjerski uređena osmatračnica, odnosno formirano je istureno komandno mjesto korpusa 19. juna. Kompletnu komandu je oformio tadašnji načelnik Štaba Prvog krajiškog korpusa, a danas penzionisani general Boško Kelečević.

Prisjećajući se tih teških, ali sudbinskih dana i odlučnosti starješina i svih vojnika da se probije koridor do slobode, za “Glas Srpske” je istakao da je mjesto osmatračnice bilo pogodno. Iako je bilo u zoni odgovornosti Istočnobosanskog korpusa, naglašava da, kao vojnici, nisu gledali toliko u tu zonu odgovornosti, koliko u uspjeh postavljenog zadatka.

– Trebalo je dati predlog za donošenje odluke i to brzo jer je neprijatelj već forsirao reku Savu i ušao duboko u teritoriju Srpske. Modriča je tri puta prelaza iz ruku neprijatelja u naše, isto i Derventa. Došli su na osam kilometara do Doboja i trebalo je što pre doneti odluku. General Momir Talić je izdao naređenje Novici Simiću da hoće se probije koridor za Vidovdan, makar to bila i kozja staza – prisjetio se Kelečević.

Osmatračnica je, otkrio je, bila ispod kruške, a prisjećajući se dešavanja iz tih dana sjetio se i jedne anegdote.

– Jedan borac je jednog dana tražio neke podatke i trebalo je da se pokažu lične karte. Pogledah, pa upitah generala Talića da li si rođen na ovaj datum, kaže jesam, pa reknem i ja sam. I tako smo tu utvrdili da smo rođeni istog datuma. Ako se u vojničkom smislu može nešto reći, onda je to da smo ratni blizanci. Tako da nas dvojicu, i još neke, veže ta osmatračnica, kao i mnoge druge stvari – rekao je Kelečević.

I danas, podvlači, kao i ranije, da je ta operacija bila odlučujuća za Srpsku.

– Osmatračnica na Dugoj Njivi se praktično nije ugasila. Ako su odlazile glavne snage, ostajala je neka jedinica koja ju je koristila, ne za donošenje odluka kao u toj fazi proboja koridora – istakao je Kelečević.

Ono što su vojnici uspjeli da urade tada, kazao je, nije operacija za korpus ili taktičku jedinicu, već za cijelu armiju.

– Kada je planiran i probijan, koridor je praktično bio od Brčkog do Dubice. Trebalo je to sve obezbediti da neprijatelj ne bi udario drugim pravcem – kazao je Kelečević i dodao da je ključno za postizanje ovakvog uspjeha bilo angažovanje kvalitetnih jedinica i uspješno komandovanje jer je onu kozju stazu s početka priče trebalo veoma brzo širiti kako bi druge jedinice mogle dolaziti.

– Neprijatelj nije očekivao da ćemo glavne snage uputiti tim putem. Bilo je to iznenađenje za njih, ali treba zahvaliti mnogim organizacijama koje su za kratko vreme pripremile teren za borce – istakao je Kelečević.

Operacijom “Koridor” okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine. Oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja završena je 6. oktobra iste godine.

Taktičke grupe

U proboju koridora učestvovalo je na stotine boraca, a iako su tokom vojne operacije ključne bile određene taktičke grupe, svjedoci tog istorijskog poduhvata ističu da svaki borac, kao i jedinica, imaju zasluženo mjesto u priči o toj akciji. Komandant taktičke grupe jedan bio je Novica Simić, drugom je komandovao Mile Novaković, trećom Slavko Lisica, a četvrtom je komandovao potpukovnik Radmilo Zeljaja.

(nastaviće se)

27.6.2021.

Obilježavanje 29 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 29 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Cvijanović: Snaga Srpske u jedinstvu

Srna
 Cvijanović: Snaga Srpske u jedinstvu
MODRIČA – Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas u Dugoj Njivi kod Modriče da je snaga Republike Srpske u jedinstvu, što je pokazala za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i u mirnodopsko vrijeme.

21.6.2020.

Obilježavanje 28 godina od proboja „Koridora života“

Na Dugoj Njivi kod Modriče danas je obilježeno 28 godina od proboja „Koridora života“ čime je prekinuta 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom.

Susret Prvog krajiškog i Istočnobosanskog korpusa u operaciji Koridor 1992, kojim su spojeni istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske, dogodio se 26. juna 1992. godine oko 16.00 časova, na liniji Živkovo Polje-Filomena-rječica Tolisa.

Jedinice TG-1 25.6.1992. neprijateljski napad su dočekale spremne i odbile ga u jednosatnoj borbi, bez sopstvenih gubitaka. Komanda TG-1 je zbog pretpljenih gubitaka i pada morala izvukla iz borbe 7/16. Kmtbr i postavila ga na desni bok radi zaštite od eventuvalnog napada iz pravca Gradačca. Umjesto ove jedinice u napad  su uvedeni : 1.bataljon VP (-1) (dvije čete vojne policije) i 1. prnjavorska lpbr, popunjena sa 340 boraca. Odluka za napad nije mijenjana. Nakon odbijenog protivnapada i izvršenih priprema, dio glavnih snaga TG-1 nastavi je sa napadom i oslobodio selo Živkovo Polje, a sa pomoćnim snagamaje potpuno oslobođena Kužnjača i izbilo se na prednji kraj odbrane sela Tartevci i Riječani Donji. Gubici:jedan lakše ranjen. (iz knjige Operacija koridor-92 , general Novica Simić, Boračka organizacija RS Banja luka, mart 2011. godine, str.178)

23.6.2019.

„Koridor života“ najveća uspješna operacija VRS

Objavljeno: 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da je u akciji „Koridor života“ srpska strana u jednom trentuku angažovala više od 54.000 vojnika i da je to bila najveća uspješna borbena operacija Vojske Republike Srpske /VRS/ u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Milunović je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obilježavanju 27 godina od probijanja „Koridora života“ u Posavini, napomenuo da je ova akcija tako nazvana, jer je trebalo odblokirati oko milion ljudi koji su bili u okruženju i izgubili vezu sa maticom Srbijom.

„Prijetila nam je humanitarna katastrofa“, rekao je Milunović novinarima.

Prema njegovim riječima, snage VRS i SAO Krajine dobile su bitku protiv hrvatsko-muslimanskih snaga, jer su se borile za svoje najbliže, ognjišta, čast i slobodu.

„Neprijatelj je bio osuđen na neuspjeh. Htjeli su da nam uzmu slobodu i teritorije, a i živote“, rekao je Milunović, koji je bio ranjen u proboju Koridora.

Milunović je rekao da su u akciji deblokade učestvovali VRS i snage SAO Krajine.

„Neprijatelj je imao od 20.000 do 25.000 vojnika, od čega je poginulo njih 1.261, dok su imali 6.250 ranjenih. VRS i snage SAO Krajine su imali 413 poginulih i 1.505 ranjenih“, rekao je Milunović.

Vojna operacija „Koridor 92“ trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i RSK sa ostalim djelovima Srpske i Srbijom.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i RSK.

Akciju „Koridor 1992“ izvele su združene jedinice VRS i RSK protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna vojna operacija proboja i obezbjeđivanje „Koridora“ završena je 6. oktobra 1992. godine.

U akciji „Koridor 92“, koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, dok je ranjeno 1.505 boraca.

KOMENTAR

Mjesto na Dugim njivama kod Modriče, gdje je bio IKM 1.KK, na kome je general Talić , 1.7.1992. godine, izdao zadatke starješinama Prnjavorske lake pješadiske brigade za realizaciju druge faze Koridora, za oslobađanje Odžaka i proboj prema r.Savi.

Mišinci 16.6.2019. godine

 

Na pravcu napada prema Ceru:

Komandno mjesto HVO, mjesni udred u Mišincima.

Cer 2019.godine

Godišnjica formiranja „Vukovi sa Vučijaka“

21.6.2022.

Obilježavanje 31 godine od osnivanje ratne jedinice “Vukovi sa Vučijaka” događaj od opštinskog značaj

2021.

U Prnjavoru je obilježavanje 31 godine od formiranja jedinice “Vukovi s Vučjaka”, prve srpske dobrovoljačke jedinice i Prvog udarnog bataljona Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Kasnije je jedinica u sastavu 1.okbr 1.KK,  27.mtbr Derventa, 1.bvp 1.KK i od novembra 1993.g  1. Prnjavorske lpbr do kraja rata.

DF iz 2015.g. https://www.youtube.com/watch?v=5w4DQ93LG2g

Prema programu obilježavanja, u 08:30 časova okupljanje  u prostorijama Spomen-sobe na Vučijaku, u 09.00h polaganje cvijeća i vijenaca na grobu komandanta Veljke Milankovića, u 10.00h  biće služeni parastos i pomen poginulim i umrlim borcima, u 11.00h polaganje vijenaca i cvijeća kod Spomenika na Vučijaku, i u 12:00 časova će se obaviti postrojavanje jedinice.

Kroz ovu jedinicu je prošlo oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.

Amblem VRS

Uoči proboja Koridora jedinica je proglašena za Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Ratni komandant “Vukova s Vučijaka” Veljko Milanković preminuo je 14. februara 1993. godine od posljedica ranjavanja u borbama u Republici Srpskoj Krajini. Posmrtno je odlikovan Ordenom Miloša Obilića.

Vukovi 22.6.2021.

Ukazom predsjednika Republike Srpske jedinica “Vukovi s Vučijaka” odlikovana je 1993. godine Ordenom Miloša Obilića i 2018. godine Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

SRNA

Dokumentarni film “Vukovi sa Vučijaka” (VIDEO)

U susret 30. godišnjice formiranja ove jedinice donosimo vam dokumentarni film Vukovi sa Vučijaka sastavljen od arhivskih snimaka sa prve borbene linije.

Ima još vukova na Vučijaku

Ponosan je čovjek koji drugome spasi život, a “Vukovi sa Vučijaka”, mladići sa tek navršenih dvadesetak godina, bitkom za koridor spasili su mnoge živote, cijeli narod. Svi kao braća, pod komandom Veljka Milankovića, borili su se za slobodu, život i ognjište, bili i ostali ponos i prkos Krajine.

Gdje god je otvaran front bili su vrh koplja Prvog krajiškog korpusa, prvi na braniku otadžbine, jedinica koja je prva oslobodila Jasenovac, najveći srpski podzemni grad koji danas nije u sastavu Srpske i zbog toga je Jasenovac ostao najveći žal “Vukova”, koji će 22. juna obilježiti 30 godina od osnivanja.

Jedan od prvoboraca “Vukova sa Vučijaka” Borko Cvijanović prisjetio se početaka slavne jedinice koja je iz Prnjavora započela ratni put. U to vrijeme već se “kuvalo” u bivšoj Jugoslaviji i njih 23 mladića, tek stasala da pušku uprte na ramena, krenuli su u Kninsku Krajinu, u Golubić, gdje su proveli dvadesetak dana na obuci. Po završetku obuke, vrativši se na Vučijak, izabrali su najstarijeg i najsposobnijeg među njima za vođu. To je bio Veljko Milanković, a s obzirom na naziv mjesta sa kojeg kreću, dileme oko naziva jedinice nije bilo. Ispostavilo se kasnije da su svi do jednog bili pravi vukovi u borbi.

– Veljko je bio jedan od najboljih vođa. Znao je kako treba voditi vojsku, kako osposobiti jedinicu u svim uslovima. Vodio nas je tako što je on uvijek išao naprijed. Njegova komanda uvijek je bila “Za mnom”. Bio je izvanredan borac. Svojim postupcima davao nam je moral da ne pokleknemo – prisjetio se Cvijanović početaka i prvoga među jednakima koji je život dao za slobodu.

Ratni put “Vukova” ispisale su borbe uvijek na prvoj liniji i uvijek tamo gdje je najteže. Bitka za koridor je bila jedna od najtežih. Spomen-soba na Vučijaku u Prnjavoru, iz koje su kretali u najveće bitke, danas čuva uspomenu na pale saborce, na njihove junačke podvige i viteštvo kakvo se rijetko sreće.

– Ovdje se probude sve uspomene i emocije. Sjetimo se drugova, borbi, ranjavanja i lijepih trenutaka iz mladosti – priča Cvijanović, koji je šest puta ranjen.

Rat nikada nikome ništa dobro nije donio, ali između borbi za slobodu i straha za svoj i živote svojih saboraca, priča Cvijanović, ponekad bi se i nasmijali i zaboravili sve muke.

– Pamtim ulazak u Jasenovac. Prelazili smo prugu, minsko polje i tada mi je jedan moj borac rekao: “Pa zar ja prvi da uđem u Jasenovac, a ni vojsku služio nisam.” Bio je maloljetan – prisjetio se Cvijanović.

Hrabrošću se istakao i Vojko Duronjić zvani Janša, koji je bio zamjenik komandanta. Na početku ratnog puta bili su okarakterisani kao paravojna jedinica, preživjeli su hapšenja, a potom kao najhrabriji i najspremniji stali na branik otadžbine. Prisjeća se i ranjavanja komandanta Milankovića, koji se sa gipsom na nozi vratio da vodi svoje saborce. Dok priča o počecima, glas mu drhti, a oči se u sekundi ispuniše suzama. Desetak dana prije našeg razgovora, priznaje, prvi put je kročio u Spomen-sobu na Vučijaku.

– Bitka za koridor bila je bitka našeg života. Jedna od ključnih bitaka bila je ona za Cer, kada smo tu tačku zauzeli, borba za koridor mogla je da počne. Proboj koridora bio je najveličanstveniji dan za sve nas – kazuje Janša.

Najteže mu je da gleda fotografije palih saboraca na zidu Spomen-sobe, a još teže bilo je nositi se sa pogibijom saboraca, biti sabran dovoljno da čuvaš glavu i da nikoga ne ostaviš iza neprijateljske linije.

– Prvi pripadnik jedinice koji je poginuo je bukvalno raznesen u paramparčad. Skupljali smo ga u šatorsko krilo. Imali smo dvadeset i koju godinu. To nas je obilježilo za sav život – prisjetio se Duronjić.

Među “Vukovima” bilo je i maloljetnika, iako se komandant tome protivio, ali želja da budu na braniku otadžbine bila je jača čak i od toga.

– Nakon jednog postrojavanja na Vučijaku, iako je komandant bio izričit da ne idu u borbu, njih trojica maloljetnika sjeli su u kamion pod ceradu. Kada smo se iskrcavali, pitao sam komandira Šikarca otkud mu ta trojica, jer su bili kod njega u četi. On je slegnuo ramenima i kazao da će se pobrinuti za njih. Teško je bilo u ratu da vodiš računa o sebi, a kamoli o nekome drugom, ali ti momci su bili toliko hrabri da su ponekad možda oni čuvali nas, a ne mi njih – rekao je Duronjić.

Goran Prodanović već je bio odslužio vojni rok kada je pristupio “Vukovima”. Na pitanje šta je tjeralo mladiće od dvadesetak godina da dobrovoljno idu u rat, znajući da nikome ništa dobro nije donio, kaže da je borba za slobodu, život i ognjište bila vodilja. Prvi put je ranjen tokom odsluženja vojnog roka, a inače bio je i prvi ranjeni “vuk” sa Vučijaka.

– U jedinici sam bio s bratom, a osim toga, svi smo mi jedni drugima bili braća. Bilo je teško i pomisliti da se neko neće vratiti, a sa druge strane znao sam, brat mi čuva leđa. Najteže sam podnio pogibiju našeg prvog druga u Slavoniji. Raznijela ga je zolja i to je bio šok za sve nas – priča Prodanović.

Mladost i ideal slobode za koji su se borili držali su ih da ne pokleknu. Ni on nije propustio da naglasi, po ko zna koji put, da je ponosan na ratni put “Vukova”, a posebno na slavnu bitku za koridor.

Jedan od najmlađih bio je Dalibor Perišić iz Banjaluke. Bio je maloljetan kada je došao u jedinicu.

– Puno je emocija danas kada gledam fotografije braće koja su dala svoje živote za slobodu – kazuje Perišić.

Sjeća se bitaka koje su obilježile njegovo sazrijevanje, od Gradačca, Bijelog brda do koridora. Najteže mu je bilo na Bijelom brdu, gdje su “Vukovi” pretrpjeli velike gubitke.

– Gledao sam saborce koji su umirali u mukama, izranjavane. I sada mi te slike dolaze pred oči – kaže.

Nakon pogibije prvog, Veljka Milankovića, “Vukove” je u nove bitke vodio Miro Šikarac, koji je odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost.

– Ratni put “Vukova” bio je težak. Bili smo prva srpska jedinica koja je organizovana na ovim prostorima. “Vukovi” su bili i ponos i prkos Krajine – ponosno ističe Šikarac.

Prisjeća se da su Veljko i on imali neku svoju životnu priču. Zajedno su ratovali, zajedno su i ranjeni. Nakon što je nastradao komandant, Šikarac se pobrinuo da jedinica opstane.

– Teško je pričati o tim godinama, u ratu je sve teško, a najteža su stradanja. U ratu sam izgubio najboljeg druga. Taj događaj me je polomio i od tada plačem. I dan-danas teško podnosim ljudske tragedije. Moja četa je na koridoru bila bukvalno izmasakrirana, a onda nam je na Bijelom brdu zadat završni udarac, četvorica su poginula u jednom trenutku – sa suzama u očima priča Šikarac i dodaje da je najponosniji bio kada je na kraju rata vidio da Vukova ipak ima još.

Dokumentarac

“Vukove s Vučijaka” u ratu je vodio Veljko Milanković, a danas se njegov sin Slaviša Milanković nalazi na čelu Udruženja “Vukovi sa Vučijaka”, koji vodi računa o tome da vukovi koji su preživjeli ratne strahote, a kojih ima od Prnjavora do Australije, uvijek ostanu zajedno.

– Priča o “Vukovima s Vučijaka” je priča o opstanku i preživljavanju srpskog naroda i oni su u tome odigrali ključnu ulogu. Premijerno ćemo ove godine prikazati dokumentarni film “Ratni put jedinice” – rekao je Milanković.

Jedinicu je predsjednik RS 1993. godine odlikovao Ordenom Miloša Obilića za junačke podvige, a 2018. Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

Glas Srpske

Prnjavor: Obilježeno 30. godina od osnivanja jedinice ,,Vukovi sa Vučijaka”

U Prnjavoru je obilježeno 30 godina od formiranja jedinice “Vukovi s Vučjaka”, prve srpske dobrovoljačke jedinice i Prvog udarnog bataljona Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tom prilikom u prostorijama Spomen-sobe na Vučijaku služen je parastos i pomen poginulim i umrlim borcima a izvršeno je i postrojavanje jedinice.

Ustanička krv hrabrih ljudi iz prnjavorskog kraja probudila se tih junskih dana 1991. godine, kada je u mjestu Vučijak osnovao prva dobrovoljačka jedinica, koja je hrabro gazeći naprijed otišla u odbranu srpskog življa. I danas nakon trideset godina, sjećanja kod mnogih veterana ne blijede. Navode da su to bili teški dani, puni krvi i suza, koje je trebalo pustiti kako bi se odbranio narod i zemlja.

Svoje prisustvo su upriličili I srpski član I presjedavajući predjedništva BiH Milorad Dodik kao I predsjednik Srpske Željka Cvijanović. Poručuju kako je obaveza društva I institucija da poštuju ove ljude. Navode da ovi ljudi dali mnogo u temelje Republike Srpske.

Vijence i cvijeće položile su opštinske delegacije prnjavora na čelu sa prvim čovjekom Prnjavora Darkom Tomašem i zamjenikom načelnika i predsjednikom udruženje ,,Vukova sa Vučijaka” Slavišom Milankovićem. Za veterane i zvanice upriličen je i svečani ručak.

Kroz ovu jedinicu je prošlo oko 1.000 boraca koji su bili u mnogim ratnim žarištima Slavonije, Krajine, Posavine i drugih mjesta. Poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.Uoči proboja Koridora jedinica je proglašena za Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Ratni komandant ove jedinice Veljko Milanković preminuo je 14. februara 1993. godine od posljedica ranjavanja u borbama u Republici Srpskoj Krajini. Ukazom predsjednika Republike Srpske ova jedinica odlikovana je 1993. godine Ordenom Miloša Obilića i 2018. godine Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

TV K3

“Vukovi s Vučjaka” uz svoj narod kad je bilo najpotrebnije FOTO

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Обиљежавање 30 година од формирања јединице „Вукови с Вучјака“, којем присуствују предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић и српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je jedinica “Vukovi s Vučijaka”, koja danas obilježava 30 godina od formiranja, bila uz svoj narod kada je to bilo najpotrebnije, a da su njeni pripadnici iskazali patriotizam, hrabrost i požrtvovanost.

Ona je istakla da je ovo veliki dan koji podsjeća na slavna vremena formiranja jedinice.

“To su bili ljudi koji se prvi, kao velike patriote, stali na liniju odbrane Republike Srpske. U to ratno vrijeme imala sam priliku da živim u Prnjavoru, da sa građanima dijelim sve što se događalo i svi smo bili ponosni na ono što su radili `Vukovi s Vučijaka`”, rekla je Cvijanovićeva na Vučijaku, gdje je prisustvovala obilježavanju 30 godina od formiranja jedinice “Vukovi s Vučjaka”.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Обиљежавање 30 година од формирања јединице “Вукови с Вучјака”, којем присуствују предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић и српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик.

Ona je istakla da je nažalost bilo i mnogo teških momenata, ljudskih gubitaka, ranjenih.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик.

Cvijanovićeva kaže da je bilo važno što su postojali ljudi koji su se odlikovali svojim patriotizmom, hrabrošću i požrtvovanošću i koji su kao pojedinci i patriote mnogo dali Republici Srpskoj.

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da su borci sa Vučijaka branili srpski narod kada je trebalo stvarati Republiku Srpsku.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Обиљежавање 30 година од формирања јединице “Вукови с Вучјака”, којем присуствују предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић и српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик.

Danas, 30 godina poslije, sjećamo se tih ljudi, slavnog komandanta Veljka Milankovića, koji zaslužuju sve društvene pohvale i priznanja”, rekao je Dodik na Vučijaku, gdje je prisustvovao obilježavanju 30 godina od formiranja jedinice “Vukovi s Vučjaka”.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић.

On je istakao da su veliki patriotizam koji su imali i imaju vrhunska odlika junaštva.

“Zato smo danas ovdje da odamo priznanje za sve što su učinili i da se prisjetimo njihovih ratnih drugova koji su dali život za Republiku Srpsku”, rekao je Dodik.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић.

Predsjednik Udruženja “Vukovi s Vučijaka” Siniša Milanković kaže da je priča o “Vukovima” priča o opstanku i preživljavanju srpskog naroda u kojoj su oni odigrali ključnu ulogu.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović je položila vijenac u Spomen sobi gdje su služeni parastos i pomen poginulim i umrlim borcima, a nakon toga je pozdravila preživjele pripadnike i obavila postrojavanje jedinice.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић изјавила је да је јединица “Вукови с Вучијака”, која данас обиљежава 30 година од формирања, била уз свој народ када је то било најпотребније, а да су њени припадници исказали патриотизам, храброст и пожртвованост.

Kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu “Vukovi s Vučjaka” prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.

ПРЊАВОР, 20. ЈУНА /СРНА/ – Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик каже да су борци са Вучијака бранили српски народ када је требало стварати Републику Српску.

Uoči proboja Koridora jedinica je proglašena za Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Predsjednici Republike Srpske odlikovali su jedinicu “Vukovi s Vučijaka” Ordenom Miloša Obilića i Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

SRNA

Milanković: Priča o “Vukovima” – priča o opstanku srpskog naroda

 

Nastavite sa čitanjem

30 godina od formiranja i ratnog puta 1.mtb 27.mtbr VRS Derventa

ZABILJEŽENO FOTO OBJEKTIVOM

Ratni put 1.motajičkog bataljona 27.mtbr  zabilježen je, manje-više u nekoliko novinskih članaka, knjiga (npr.Hranioci ratnika, Nedeljko Sančanin, Laktaši 2008.), video materijala, kroz bilten 27.mtbr, fejzbuk stranicu 27.mtbr Soko, Naš zavičaj Prnjavor, list Glas borca lpbr, veb sajt: lpbr-prnjavor.info i dr.

Milan Bojić

20.6.2022. godine sahranjen Milan Bojić iz Prnjavora, komandir 3. pješadijske čete 1.mtb, motajičkog, 27.mtbr Derventa VRS.

Slava mu.

 

 

 

 

 

 

Komandant bataljona je više puta govorio o ratnom putu bataljona.

Za Dan opštine 20.3.2017. godine organizovana je izložba ratnih fotografija, pored Prnjavorske brigade i Motajički bataljon 27.mtbr Derventa. I danas  se mogu vidjeti te ratne fotografije na zidovima u novoj lokaciji Boračke organizacije u Prnjavoru.

linije odbrane koje su povjerene Motajičkom bataljonu su granitno čvrste.

I ovo je prilika da kroz fotografiju prikažemo ratni put bataljona  i sjetimo se njenih boraca, da mlađe generacije ne zaborave, a počelo se:

26.3.1992. godine mobilizacijom i izilaskom jedinica odreda TO opštine na Motajicu:

Borbena dejstva u 1992. godini

1.mtb na Vozućkom ratištu maj-septembar 1994. godine

1.mtb na Vučijoj planini Tesličko ratište 1994.- 1995. godine

Zdužene jedinice 27.mtbr

3.mtb i okč 27.mtbr-video

Izložba ratnih fotografija 1.mtb na Dan opštine 20.3.2017. godine

Predsjednik opštinske Boračke organizacije i komandant lpbr Vlado Živković rekao je nakon otvaranja izložbe da je došlo vrijeme da borci iz Prnjavora stanu na mjesto koje im pripada u samom vrhu stvaralaca Republike Srpske. On je istakao da Prnjavor, osim fotografija, ima i veliko bogatstvo u video-zapisima sa ratišta.
„Do građe za izložbu bilo je teško doći, ali osim fotografija imamo veliko bogatstvo od 48 časova zapisa direktno sa ratišta. Pozvao bih sve borce koji imaju fotografije da ih donesu u Boračku organizaciju jer je u toku priprema dokumentacije za Spomen-sobu prnjavorskih boraca“, naglasio je Živković. On je podsjetio da su borci sa područja ove opštine prošli kroz 124 ratne jedinice, te učestvovali u najznačajnijim borbama za stvaranje Republike Srpske.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš koji je naglasio da je ova opština ponosna na svoje borce, jer su svojim ratnim zadacima odgovorili časno i pošteno. „Sa područja Prnjavora 626 boraca dalo je život za stvaranje Republike Srpske, što se nikada ne smije zaboraviti. Večerašnji događaj je dobar potez Boračke organizacije koja sakupljajući sve fotografije iz ratnog perioda dokumentuje jedan period u razvoju naše lokalne zajednice, ali i svih ovih ljudi koji su učestvovali u tim događajima“, rekao je Tomaš.

Tomić Srđan/ lpbr-prnjavor.info

 

Kalendar značajnih datuma

2022.

Skupština opštine Prnjavor usvojila program u oblasti BIZ.

Kalendar obilježavanja značajnih datuma organizacija i udruženja građana opštine iz oblasti boračko-invaliske zaštite u 2022. godini:

Realizacija Programa

BOBoračke organizacije i boračkih udruženja u saradnji sa Odjeljenjem za boračko-invalidsku zaštitu

Stavka programa

OPIS

Datum održavanja
1. Dan Republike Srpske

Nosilac aktivnosti: opština Prnjavor

9.1.2022.
2. Dan Boračke organizacije i Dan Prvog srpskog ustanka – 14. februar 2022. godine.

–         Parastos i liturgija u Spomen hramu na Vučijaku ( polaganje cvijeća u spomen hramu),                                                                      –         Posjeta i polaganje cvijeća na grobna mjesta poginulih ratnih komandanata za vrijeme angažovanja u Vojsci Republike Srpske ili umrlih u poratnom periodu Nabavka 12 vijenaca i svijeće.

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor.BO

14.2.2022.
3. Dan opštine “Motajica 2022“ – 24.mart 2022.godine -posvećeno 24 .martu 1992. godine -organizovan izlazak boraca VRS opštine Prnjavor , radi odbrane od agresije u ratu 1991-1995. godina

Dan kada su borci sa područja opštine Prnjavor izašli na obronke Motajice radi odbrane opštine Prnjavor od agresije muslimanskoustaških formacija. Planirano je okupljanje manjeg broja boraca sa područja opštine Prnjavor, Trstenaca i Dervente. Pored navedenog Planirano polaganje vijenaca i prisustva nosioca vlasti opštine Prnjavor.

Nosilac aktivnosti: Opština Prnjavor

Amblem opštine

27.3.2022.
4. Obilježavanje Dan pobjede – 09. maj 2022. godine

Polaganje cvijeća na biste narodnih heroja i spomen obilježje žrtvama fašističkog terora.

Nosilac aktivnosti: OO SUBNOR Prnjavor

Subnor

9.5.2022.
5. Dan Vojske Republike Srpske

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor

12.5.2022.
6. Obilježavanje Krsne slave Udruženja RVI opštine Prnjavor Sv. Vasilija Ostroškog

Nosilac aktuvnosti: Udrženje RVI

Amblem URVI

12.5.2022.
7. Obilježavanje Dana Opštinske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Prnjavor – 27.maj 2022. godine.  Organizovan odlazak na Spomen kosturnicu u Banja Luku i polaganje vijenaca manjeg broja lica. 27.5.2022.
8. Dan krštenja Spomen hrama Vučijak 31.5.2022.
9. NOR ofanziva u 2. svjetskom ratu SUTJESKA – TJENTIŠTE.            Nosilac aktivnosti: OO SUBNOR Prnjavor 17.6.2022.
10. Obilježavanje Dana formiranja jedinice „Vukova sa Vučijaka“ Polaganje vijenaca , parastos i pomen poginulim pripadnicima jedinice i komandantu Veljki Milankoviću

Nosilac aktivnosti: Udruženje „Vukova sa Vučijaka“ Prnjavor

Amblem „Vukovi sa Vučijaka“

21.6.2022.
11. Održavanje Vidovdanske olimpijade “Kulaši 2022.“ -u programu obilježavanja Krsne slave Vojske Republike Srpske – VIDOVDAN 28.6.2022. godine.

Nosilac aktivnosti : Boračka organizacija opštine Prnjavor

26.6.2022.
12. Obilježavanje Krsne slave Vojske Republike Srpske – VIDOVDAN

Obilježava se na Vidovdan pored Spomen hrama na Vučijaku

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor

28.6.2022.

 

13. Učestvovanje u obilježavanju Krsne slava Vojske Republike Srpske – VIDOVDAN 28.6.2022. godine.

Druge aktivnosti prema programu rada.

Nosilac aktivnosti: Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“

Veterani RS

28.6.2022.
14. Obilježavanje Dan borca – 4. jul 2022. godine.

Polaganje cvijeća na biste narodnih heroja i spomen obilježje žrtvama fašističkog terora.

Nosilac aktivnosti : OO SUBNOR Prnjavor

4.7.2022.
15. Održavanje kupa u sportskom ribolovu ratnih vojnih invalida

Republike Srpske i Udruženja RVI Prnjavor – Akumulaciono jezero “Drenova 2022.“

Nosilac aktivnosti: Udruženje RVI RS i opština Prnjavor

4.7.2022.
16. NOR – Dan oslobođenja Prnjavora

Polaganje vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima i žrtvama fašističkog terora

Nosilac aktivnosti : OO SUBNOR Prnjavor

10.7.2022.
17. 27 . juli Dan ustanka naroda i narodnosti BiH Nosilac aktivnosti : OO SUBNOR Prnjavor 27.7.2022.
18. Održavanje kupa u sportskom ribolovu ratnih vojnih invalida

Republike Srpske – Akumulaciono jezero “Drenova 2022.“

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor

30.7.2022.
19. Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih lica, 30.avgusta 2022. godine, u organizaciji Republičke organizacije, delegacija Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor sa predstavnikom opštine prisustvovaće parastosu, polaganju cvijeća i paljenje svijeća kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu. 30.8.2022.
20. Obilježavanje Dan RVI RS.

Održavanje svečane sjednice skupštine Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor, polaganje vijenaca i parastos poginulim RVI i borcima

Nosilac aktivnosti: Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor.

10.9.2022.
21. Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske , u organizaciji Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor u Banja Luci. 15.9.2022.
22. Dan formiranja RJ VRS Prva prnjavorska brigada Nosilac aktivnosti: ratna jedinica 18.9.2022.
23. Otkrivanje spomen obilježja poginulih pripadnika ravnogorskog pokreta u Popovićima

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor

12.10.2022.
24. Dan formiranja RJ VRS 1. Motajičkog bataljona Nosilac aktivnosti: ratna jedinica 7.11.2022.
25. Obilježavanje Krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske – Mitrovdan 08.novembar 2022.godine

Nosilac aktivnosti: Boračka organizacija opštine Prnjavor

8.11.2022.
26. Obilježavanje oslobođenja Prnjavora u Velikom ratu:

Pomen u Spomen hramu na Vučijaku

Polaganje vijenaca u Spomen kompleksu Šibovska na spomeniku iz Velikog rata

Nosilac aktivnosti: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918.  i njihovih potomaka i poštovalaca Prnjavor

21.11.2022.

 

27. Obilježavanje Međunarodnog dana invalida – 03.decembar 2022. godine. Nosilac aktivnosti: Odbor ratnih vojnih invalida Boračke organizacije 3.12.2022.

Ove godine uvršteni su novi datumi republičkog i lokalnog značaja u obilježavanju značajnih datuma.

[1] Podaci iz Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini  Prnjavor u 2022. godini , usvojen na 10.sjednici SO-e  Prnjavor, održane 2.3.2022. godine. Objavljen u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 8/22.

BO

Prosjek

19.6.2022.

19 godina od otkrivanja spomenika

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE PROSJEK

prosjek

Spomenik u Prosjeku.

Kod spomenika u blizini Srpske pravoslavne crkve u Prosjeku u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Prosjek , koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 14.6.2003. godine,

Ugrađeno je 12 likova poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor  6 boraca
 2. VP 7127 Derventa  2    borca
 3. VP 7372 Banja Luka  1    borac
 4. VP 8304 Banja Luka  1    borac
 5. VP Jasenovac  1    borac
 6. Demobilisani borac  1   lice

Ukupno pripadnici   5 ratnih jedinica Vojske Republike Srpske i jedan demobilisani borac

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje 11 boraca Vojske Republike Srpske i jedan demobilisani borac

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, umrli na putu do bolnice  1    borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, na odmoru poginuli u saobraćaju  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac, umrli  1       lice

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Prosjek

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  2    borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci VRS  1    borac

Sahranjeni: opština Laktaši, groblјe Klašnice

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac

Sahranjeni: Republika Hrvatska, Okučani, groblјe Novi Varoš

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava   9  boraca
 • Van zone borbenih dejstava  2   borca
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac  1  lice

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  10       lica

Groblјe Prosjek    8   lica

 • Zona borbenih dejstava    6 boraca
 • Van zone borbenih dejstava  1 borac
 • Van zone borbenih dejstava, demobilisani borac  1 lice

Prnjavor, gradsko groblјe    2   borca

 • Zona borbenih dejstava   3    borca
 • Van zone borbenih dejstava, civil … lice

Prnjavor, gradsko groblјe   3   borca

 • Zona borbenih dejstava    2    borca
 1. Opština Laktaši  2   borca

Groblјe Klašnice    1   borac

 • Zona borbenih dejstava  1    borac
 1. Republika Hrvatska   1   borac

Okučani, groblјe Novi Varoš  1   borac

 • Zona borbenih dejstava   1    borac

Iz protokola predsjednika Mjesne Boračke organizacije

MNOGO JE JUNAKA NARODA OPŠTINE PRNјAVOR OTIŠLO A NIJE VRATILO, NAŠIH JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE REPUBLIKE SRPSKE.

 U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA OVDJE SMO DA SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVIH NAS, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: 

 1. NOVKOVIĆ NOVICA
 2. PAJIĆ DRAGIŠA
 3. PETKOVIĆ NEDELjKO
 4. MANDIĆ DOJČIN
 5. MANDIĆ VELjKO
 6. TEŠANOVIĆ MOMIR
 7. TEŠANOVIĆ VUKAŠIN
 8. GLIGORIĆ PERO
 9. DANјKO PAVLE
 10. POPOVIĆ MARINKO
 11. MIHAJLOVIĆ MILAN i
 12. MANDIĆ VUJADIN

U TIŠINI I MIRU MINUTOM ĆUTANјA ISKAŽIMO POŠTOVANјE POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE I SVIM POGINULIM PATRIOTAMA U SRPSKIM ODBRAMBENIM RATOVIMA

Vijence i cvijeće pored spomenika položili su:

 1. PORODICE POGINULIH BORACA 
 2. DELEGACIJA NAČELNIKA OPŠTINE PRNјAVOR, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PRNјAVOR ,  PREDSTAVNIK BORAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRNјAVOR I MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE PROSJEK
 3. ZAJEDNIČKA DELEGACIJA OPŠTINSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH I ZAROBLjENIH BORACA I NESTALIH CIVILA, UDRUŽENјA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRNјAVOR I PREDSJEDNIKA OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a,

CVIJEĆE NA SPOMEN-OBILjEŽJE PALIM BORCIMA NARODNO-OSLOBODILAČKOG RATA BIĆE POLOŽENO NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI PORED OVOG SPOMEN-OBILjEŽJA

DANA 14.06.2003. GODINE, ODNOSNO PRIJE 19 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO  POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA SLOBODU SVIH NAS I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISAN JE JEDAN DEMOBILISANI BORAC I JEDANAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ PET RATNIH JEDINICA: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  6 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 2 BORCA, VP 7372 BANјA LUKA – 1 BORAC, VP 8304 BANјA LUKA – 1 BORAC I VP JASENOVAC – 1 BORAC.

DESET POGINULIH ILI UMRLIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: PROSJEK – 7 BORACA I 1 DEMOBILISANI BORAC I GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR – 2 BORCA. 

DVA POGINULA BORCA ČIJE PORODICE ŽIVE NA PODRUČJU SELA PROSJEK UPISANA SU NA OVOM SPOMEN-OBILjEŽJU OD KOJIH JE JEDAN SAHRANјEN U GRADSKOM GROBLjU PRNјAVOR, A JEDAN POGINULI BORAC SAHRANјEN JE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PODRUČJU OPŠTINE OKUČANI, GROBLjE NOVI VAROŠ. 

DEVET BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, DVA BORCA POGINULI SU VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA, A JEDAN DEMOBILISANI BORAC UMRO JE VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

MJESNA BORAČKA ORGANIZACIJA PROSJEK, U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR JE ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

NEIZMJERNO SE ZAHVALIMO NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS KAO I PRETHODNIH GODINA  SA NAMA I KOJI OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE OVIH I SLIČNIH AKTIVNOSTI. 

NE ZABORAVIMO PROŠLOST, PRIČAJMO O HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

Spomenik NOR u Prosjeku

Godišnjice stradanja-pomeni

Spomen hram

I ove godine u  svim mjesnim zajednicama opštine Prnjavor, od 2000. godine, održavaju se redovni godišnji pomeni poginulim srpskim junacima i obilježavaju značajni datumi u opštini  iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

BO

Pomen, parastos i godišnjice otkrivanja spomenika poginulim pripadnicima VRS u mjesnim zajednicama  organizuje se na osnovu programa kojeg je usvojila skupština opštine Prnjavor. Nosilac aktivnosti Boračka organizacija opštine Prnjavor u saradnji sa boračkim udruženjima.

Skupština je na 10. sjednici održanoj 2.3.2022. godine usvojila Program za rješavanja pitanja u oblasti BIZ u opštini Prnjavor za 2022. godinu  i objavila u Službenom glasniku opštine Prnjavor, broj  8 od 3.3.2022. godine

 Redni broj Mjesna zajednica Lokacija-selo Datum realizacije Vrijeme realizacije
1. ŠIBOVSKA Centar , kod Osnovne škole-Šibovska 24.3.2022. 13:00
2. PRNJAVOR Krug policijske stanice-Prnjavor-policija 4.4.2022. 10:00
3. POTOČANI Odluka organizatora 2.5.2022. 16:00
4. PRNJAVOR Prostor pored bisti narodnih heroja 12.5.2022. 13:00
5. BABANOVCI Omladinski dom 15.5.2022. 12:00
6. DONJA MRAVICA I OKOLICA Okolica -Omladinski dom 22.5.2022. 12:00
7. CRKVENA Pored kapele u groblju. Krsna slava sela. 5.6.2022. 11:30
8. ŠTRPCI Štrpci -Centar 5.6.2022. 12:30
9. GORNJI VIJAČANI Gornji Vijačani -Centar i krsna slava 12.6.2022. 12:00
10. ORAŠJE -NOVO SELO Orašje-Centar. Krsna slava sela. 12.6.2022. 15:00
11. DRENOVA Gornja Drenova-Omladinski dom 12.6.2022. 17:00
12. NASEOBINA LIŠNJA – PARAMIJE Paramije – raskrsnica Čorle – Careva gora (Glavendekići) 5.6.2022. 12:00
13. PROSJEK Prosjek -pored crkve. Krsna slava sela. 19.6.2022. 12:00
14. POPOVIĆI-KULAŠI Kulaši -u blizini Osnovne škole 26.06.2022. 13:30
15. KREMNA-VUČIJAK Kremna – pored spomen hrama 28.06.2022. 11:00
16. SMRTIĆI -DONJI SMRTIĆI Donji Smrtići-pored Osnovne škole 03.07.2022. 13:00
17. MAĆINO BRDO Maćino Brdo-pored Omladinskog doma 03.07.2022. 15:00
18. GUSAK-GAJEVI Gusak-Centar. Krsna slava sela. 14.07.2022. 14:00
19. POTOČANI NOVO NASELJE Potočani – centar Novo naselje 17.07.2022. 16:00
20. POTOČANI Potočani – Centar, pored SO palim borci NOR-a 17.07.2022. 17:00
21. VELIKA ILOVA Velika Ilova-pored Osnovne škole 21.07.2022. 11:00
22. SMRTIĆI-

GORNJI SMRTIĆI

Gornji Smrtići-Centar, pored OŠ.

Krsna  slava sela

21.07.2022. 16:00
23. DONJI VIJAČANI Donji Vijačani – centar, na zidu mjesnog ureda 24.07.2022. 12:00
24. VRŠANI Vršani -Centar , kod osnovne škole. Krsna slava sela 26.07.2022. 12:00
25. DONJI GALJIPOVCI Donji Galjipovci -pored Crkve 31.07.2022. 10:30
26. PALAČKOVCI Palačkovci – centar 31.07.2022. 14:00
27. NASEOBINA LIŠNJA Naseobina Lišnja-pored

Osnovne škole i Crkve

07.08.2022.. 12:00
28. GORNJA MRAVICA Gornja Mravica-pored Mjesnog ureda 07.08.2022. 14:00
29. HRVAĆANI Hrvaćani-Centar. Krsna slava 09.08.2022. 11:30
30. ŠARINCI Šarinci -Centar pored Omladinskog doma 14.08.2022. 14:00
31. PRISOJE Prisoje -Centar , pored Osnovne škole 21.08.2022. 16:00
32. ČORLE Čorle -Centar , pored Omladinskog doma 28.08.2022. 13:00
33. KREMNA Kremna – Lužani. Pored kapele. Krsna slava 21.09.2022. 10:00
34. PEČENEG ILOVA Pečeneg Ilova- pored osnovne škole 02.10.2022. 13:00
35. POPOVIĆI Popovići – Španići pored crkve. Krsna slava sela. 12.10.2022. 10:00
36. GRABIK ILOVA Grabik Ilova, pored Crkve 14.10.2022. 10:30
37. OTPOČIVALJKA-MRAČAJ Otpočivaljka , pored Crkve 14.10.2022. 12:30
38. PRNJAVOR-LJUBIĆ Ljubić 17.10.2022. 12:00
39. KOKORI Kokori – pored osnovne škole. Krsna slava sela. 19.10.2022. 14:00
40. PRNJAVOR Prnjavor -kod Gradskog groblja i gimnazije 04.12.2022. 12:00

Skupština je usvojila program za rješavanja pitanja u oblasti BIZ u opštini Prnjavor za 2021. godinu i objavila u Službenom glasniku opštine Prnjavor, broj 27 od 29.6.2021. godine

Analiza popune odreda TO

30 godina od preformacije odreda TO Prnjavor u 1.lpb 1.lpbr Prnjavor

Struktura popune ratne jedinice TO opštine Prnjavor

Bare

Kroz odred je prošlo   571 pripadnika od mobilizacije 18.9.1991. godine sa prelaskom preko r. Save 13.10.1991. godine na Zapadno – Slavonsko ratište do preformacije (16.6.1992.) sa unutrašnjim (dvema) prekomandama i otpuštanjem.

 mobilisano  538,  a 571 boraca prošlo kroz odred, odnosno bili na rasporedu.

Značajno je da je 159 pripadnika odreda od mobilizacije 18.09.1991.godine koji su tada bili  pretpočinjeni 2.partbrTO i prešli r.Savu 13.10.1991. godine [1]

Pregled strukture popune  i  polu Odreda TO Prnjavor po izvršenoj mobilizaciji

Kategorija   lica    Mobilisano    %   muškarci    žene   Sleduje % popune 
vojnici 395 73,42% 390 5 297 133%
podoficiri 116 21,56% 116 28 414%
oficiri 27 5,02% 27 18 150%
UKUPNO 538 100,00% 533 5 343 157%

57% je  izvršena veća popuna od plana popune odreda, jer se tokom čitavog ratnog perioda vršila domobilizacija odreda, ali nikada trenutna popuna odreda nije bila po formaciji od 343 pripadnika.

Prema starosnoj strukturi sastava odreda TO opštine Prnjavor, stanje poslije mobilizacije je:

GRUPA svega % DO 27 28 – 35 godina 36 – 40 godina 41 – 45 godina 46 – 50 godina preko 50 godina
VOJNICI 395 73,42% 215 114 46 13 4 3
PODOFICIRI 116 21,56% 48 45 17 6
OFICIRI 27 5,02% 6 9 5 4 2 1
UKUPNO 538 100,00% 269 168 68 23 6 4

Odred po starosnoj strukturi, može se reći, bila omladinska jedinica, jer je najveći procenat popune jedinica do 27 godina života.

U ODNOSU NA PREGLED STAROSNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

GODINE ŽIVOTA /KATEGORIJA LICA DO 27 28 – 35 36-40 41-45 46-50 Preko 50 UKUPNO
Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % Broj %
OFICIRA 3 16,67 6 33,33 3 16,67 5 27,78 1 5,56 18
MLAĐIH OFICIRA 7 25,00 11 39,28 6 21,43 1 3,57 2 7,14 1 3,57 28
VOJNIKA 149 50,17 120 40,40 21 7,07 3 1,01 3 1,01 1 0,43 297
UKUPNO 159 46,35 137 39,94 30 8,75 9 2,62 5 1,46 3 0,87 343

U odnosu na prije i poslije mobilizacije, najviše pripadnika odreda je bilo starosne dobi do 27 godina

Organizaciono-formacijska struktura odreda je po formaciji JNA četnog sastava: 2 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

of_odredi

Šema organizacije odreda TO

Pregled plana i popune po nižim jedinicama pripadnika koji su prošli kroz odred, ili kako su ga zvali bataljon TO:

NIŽE JEDINICE ODREDA   voj    podf   of   svega     %   plan % formacije 
komanda odreda 3 5 9 17 3,16% 13 130,77%
odjeljenje veze 2 2 1 5 0,93% 9 55,56%
izviđačko odjeljenje 15 5 2 22 4,09% 10 220,00%
kurirsko odjeljenje 13 5   18 3,35% 7 257,14%
pionirsko odjeljenje 4 1   5 0,93% 9 55,56%
1.pješadijska četa 137 32 4 173 32,16% 93 186,02%
2.pješadijska četa 170 44 7 221 41,08% 93 237,63%
prrateća četa 19 10 3 32 5,95% 73 43,84%
pozadinski vod 32 12 1 45 8,36% 36 125,00%
UKUPNO 395 116 27 538 100,00% 343 145,72%

Tokom rata mobilisano je i bilo na rasporedu ukupno 538 pripadnika odreda. Trenutno brojno stanje nikad nije bilo po formaciji od 343 pripadnika, već se kretao oko 62% popune.

 
NJ jedinica plan  voj   podf   of       % stanje %popune
1 komanda OdTO 13 1 5 8 107,69 14 2,46
2 odjeljenje veze 9 5 6   122,22 11 1,93
3 izviđačko odjeljenje 10 12 5 1 180,00 18 3,16
4 kurirsko odjeljenje 7 11 6   242,86 17 2,98
5 pionirsko odjeljenje 9 8 2 1 110,00 11 1,93
6 1.pč 93 147 29 6 195,70 182 31,93
7 2.pč 93 177 45 8 247,31 230 40,35
8 prč 73 22 11 3 49,32 36 6,32
9 pozv 36 37 11 3 141,67 52 8,95
  ukupno 343 420 120 30   571 100,00

Popuna- mobilizacija po mjesecima

jedinica TO UKUPNO okt nov dec jan feb mart apr maj
Odred TO 538 229 81 130 7 7 60 3 21

Grafički prikaz popune Odreda TO

Popuna TO odreda

Prosječna starost pripadnika odreda iznosi  29 godina,

u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 18 a najstariji 58 godinu. Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 6 godina.

Grupa Prosjek Najmladji Najstariji
vojnici 28,48 18 58
podoficiri 29,60 20 45
oficiri 34,55 19 51

Prosječno brojno stanje 62% od formacije ratne jedinice,

sa odstupanjem u prosjeku od 6,01 pripadnik, što iznosi 3,19% od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 1,15% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

Prema polu i prosječnom brojnom stanju jedinice:

Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti

Pregled nacionalne strukture sastava odreda TO opštine Prnjavor:

Najviše ima Srba sa 96% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine Srbi su činili  preko 72% populacije opštine.

Nacionalnost/grupa lica    svega    % vojnici  podoficiri  oficira
Srbi 517 96,10% 378 114 25
Hrvati 3 0,56% 3
Muslimani 7 1,30% 6 1
Ukrainci 11 2,04% 8 1 2
UKUPNO 538 100,00% 395 116 27

PREGLED NACIONALNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

NACIONALNOST /KATEGORIJA LICA Srbi Hrvati Muslimani Jugosloveni Česi Poljaci Ukrajinci Ostali Ukupno pripadnika
OFICIRA BROJ 8 1 4 3 2 18
% 44,44 5,55 22,22 16,67 11,11 100
MLAĐIH OFICIRA BROJ 21 2 2 2 1 28
% 75,00 7,14 7,14 7,14 3,58 100
VOJNIKA BROJ 177 23 77 2 1 2 14 1 297
% 59,60 7,74 25,93 0,67 0,34 0,67 4,71 0,34 100
UKUPNO BROJ 206 26 83 5 1 4 17 1 343
% 60,06 7,58 24,20 1,46 0,28 1,17 4,96 0,28 100

PREGLED SOCIJALNE I KVALIFIKACIONE STRUKTURE I ZASTUPLJENOSTI ŽENA U TO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

ZANIMANJE /KATEGORIJA PRIPADNIKA Poljopri-vrednici Radnici iz proizv-odnje Radnici u uslužnim Radnici u društv-enim Zanat-lije Neza-posleni/ studenti ZASTUPLJENO
Osno-vna škola Srednja škola Viša škola Viso-ka žena
OFICIRA         18 BROJ 1 4 2 9 2 6 3 9
% 5,56 22,22 11,11 50,00 11,11 33,33 16,67 50,00
MLAĐIH OFICIRA         28 BROJ 1 10 7 6 1 3/0 5 17 2 4
% 3,57 35,71 25,00 21,43 3,57 10,71/0 17,86 60,71 7,14 14,29
VOJNIKA      297 BROJ 81 83 22 9 20 74/8 149 122 5 21
% 27,27 27,95 7,41 3,03 6,73 24,92/2,69 50,17 41,08 1,68 7,07

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 63% pripadnika.

Pregled prema rodu-službi u nižim jedinicama.

rod/sluzba svega   %  vojnici podoficiri oficiri
Opštevojna specijalnost 1 0,19% 1
Pješadija 340 63,20% 233 86 21
Artiljerija 18 3,35% 15 2 1
ARJ PVO 27 5,02% 23 4
Oklopno-mehanizovane jedinice 26 4,83% 22 3 1
Inžinjerija 15 2,79% 13 2
Veza 30 5,58% 20 9 1
ABHO 2 0,37% 1 1
JEIPED 1 0,19% 1
Tehnička služba KOV 16 2,97% 13 3
Vazduhoplovnotehnička služba 3 0,56% 3
Intendantska služba 23 4,28% 20 3
Sanitetska služba 8 1,49% 5 2 1
Veterinarska služba 2 0,37% 1 1
Saobraćajna služba 23 4,28% 22 1
Građevinska služba 2 0,37% 2
Vazdušno osmatranje i javljanje 1 0,19% 1
Ukupno 538 100,00% 395 116 27

Na ratištu Zapadne Slavonije (oktobar 91-maj 92), od ukupno angažovanih boraca odreda 63 odsto činili su borci pješadije.(znatno iznad formacije). Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao pridodata jedinica okbr.

zima 1992.

Prema statusu kategorije borca

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, kategorisano 187 pripadnika odreda.

U statusu vojnih invalida ima 121 pripadnika odreda
23,29% pripadnika ima status RVI.
Svega % RVI VRS RVI MUPRS
157 29,18% 118 39
71 pripadnik odreda ili 13% od ukupno odlikovanih na području opštine Prnjavor.
42 pripadnika odreda je nagrađeno ili 38% od ukupno nagrađenih na području opštine Prnjavor.

Najviše je bilo mobilisano – raspoređeno iz naselja Prnjavora 80 pripadnika.

naselje Svega    %
Babanovci 7 1,29%
Brezik 5 0,92%
Čivčije 2 0,37%
Čorle 9 1,66%
Crkvena 6 1,11%
Donja Ilova 14 2,59%
Donja Mravica 6 1,11%
Donji Galjipovci 13 2,40%
Donji Palačkovci 10 1,85%
Donji Smrtići 5 0,92%
Donji Štrpci 19 3,51%
Donji Vijačani 27 4,99%
Drenova 26 4,81%
Gajevi 2 0,37%
Gornja Ilova 14 2,59%
Gornja Mravica 11 2,03%
Gornji Galjipovci 3 0,55%
Gornji Palačkovci 22 4,07%
Gornji Smrtići 13 2,40%
Gornji Štrpci 24 4,44%
Gornji Vijačani 14 2,59%
Grabik Ilova 6 1,11%
Gusak 2 0,37%
Hrvaćani 7 1,29%
Jadovica 1 0,18%
Karać 1 0,18%
Konjuhovci 1 0,18%
Kremna 11 2,03%
Kulaši 7 1,29%
Lišnja 1 0,18%
Lužani 4 0,74%
Maćino brdo 2 0,37%
Mlinci 3 0,55%
Mračaj 2 0,37%
Mravica 4 0,74%
Naseobina Lišnja 2 0,37%
Novo Selo 2 0,37%
Okolica 7 1,29%
Okučani 2 0,37%
Orašje 8 1,48%
Otpočivaljka 1 0,18%
Paramije 1 0,18%
Pečeneg Ilova 4 0,74%
Popovići 27 4,99%
Potočani 14 2,59%
Prnjavor 80 14,79%
Prosjek 11 2,03%
Ratkovac 14 2,59%
Šarinci 6 1,11%
Šereg Ilova 3 0,55%
Šibovska 4 0,74%
Skakavci 3 0,55%
Velika Ilova 10 1,85%
Vršani 4 0,74%
Banja Luka 8 1,48%
Čelinac 10 1,85%
Doboj 1 0,18%
Kneževo 8 2,03%
Kotor Varoš 1 0,18%
Laktaši 1 0,18%
Rudanka 1 0,18%
Srbija 1 0,18%
UKUPNO 538

Prema komandnoj dužnosti:

Od formacijski 3 komandira čete bilo je raspoređeno 7 starješina na dužnost komandira čete TO.

Komandne duznosti 1991    1992     Svega
komandant odreda 1   1
zamjenik komandanta odreda 2   2
pomoćnik komandanta odreda 4 1 5
komandir čete 7   7
zamjenik komandira čete 5 1 6
komandir voda 17 3 20
zamjenik komandira voda 1   1
referenti 9 1 10
četne/baterijske starješine 7 1 8
komandir samostalnog odjeljenja 10   10
ukupno 63 7 70

Prema komandnoj duž

komandant Major
zamjenik komandanta Poručnik
zamjenik komandanta Kapetan
zamjenik komandanta Kapetan 1 klase
pomoćnik komandanta Vojnik na k-noj dužnos
pomoćnik komandanta Stariji vodnik
pomoćnik komandanta Potporučnik
pomoćnik komandanta Kapetan
pomoćnik komandanta Kapetan 1 klase
komandir čete Vodnik
komandir čete Stariji vodnik
komandir čete Kapetan 1 klase
zamjenik komandira čete Vojnik na k-noj dužnos
zamjenik komandira čete Vodnik
zamjenik komandira čete Vodnik 1 klase
zamjenik komandira čete Kapetan 1 klase
komandir voda Vojnik na k-noj dužnos
komandir voda Desetar
komandir voda Vodnik
komandir voda Potporučnik
komandir voda Kapetan

Prema činu, najviše bilo vodnika od podoficira i kapetan 1 klase od oficira

čin Svega     %
Vojnik na k-noj dužnosti 21 9,86%
Razvodnik 21 9,86%
Desetar 80 37,56%
Mlađi vodnik 7 3,29%
Vodnik 57 26,76%
Vodnik 1 klase 3 1,41%
Stariji vodnik 6 2,82%
Stariji vodnik 1 klase 3 1,41%
Zastavnik 1 0,47%
Potporučnik 3 1,41%
Poručnik 1 0,47%
Kapetan 3 1,41%
Kapetan 1 klase 6 2,82%
Major 1 0,47%
UKUPNO 213 100,00%

Komandne dužnosti prema formacijskom položaju u odredu

Komandne duznosti svega     % vojnici  podoficiri  oficiri
komandant 1 1,43% 1
zamjenik komandanta 2 2,86% 2
pomoćnik komandanta 5 7,14% 1 4
komandir čete 7 10,00% 2 5
zamjenik komandira čete 6 8,57% 2 3 1
komandir voda 20 28,57% 2 12 6
zamjenik komandira voda 1 1,43% 1
referenti 10 14,29% 4 4 2
četne starješine 8 11,43% 2 5 1
komandir samostalnog odjeljenja 10 14,29% 5 5
ukupno 70 100,00% 15 32 23
Komandne duznosti svega % Formacijski položaj TO VES-TO FČ TO
komandant 1 0,18% KOMANDANT ODREDA TO 31102 k1-maj
zamjenik komandanta 3 0,53% zamjenik komandanta 31102 k1
referenti 1 0,18% referent opšt poslova 21001 v1k
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za MiPV 31301 k-k1
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za Pozadinu 31102 kap
pomoćnik komandanta 2 0,35% PK za BOP 31102 por
referenti 1 0,18% ref. ThSl 22113 v1k
referenti 1 0,18% ref. InSl 22401 v1k
referenti 4 0,70% ref.SnSl/k-dir sno 32501 por
referenti 2 0,35% izvidjac ABHO 11901 voj
1 0,18% komandir odjeljenja 11801 mlv
2 0,35% komandir odjeljenja 11102 des
1 0,18% komandir odjeljenja 11101 des
komandir voda 1 0,18% komandir odjeljenja 11701 mlv
komandir čete 4 0,70% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% zkpc-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31101 pp-p
komandir voda 1 0,18% komandir voda 21102 2.sv
zamjenik komandira čete 1 0,18% puškomitraljezac 11103 raz
zamjenik komandira čete 1 0,18% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% strelac-snajperista 11109 voj
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31102 ppor
četne/baterijske starješine 1 0,18% k-dir 1.orbr 11117 des
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija 11117 voj
komandir čete 2 0,35% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 2 0,35% zkpč-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31102 ppor
komandir čete 1 0,18% komandir čete 31001 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% pom k-dira za MPR 31001 por
četne/baterijske starješine 1 0,18% četni starješina prč 21001 v1k
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija BsT 11104 voj
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31001 por
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21101 z-z1
referenti 1 0,18% k-dir tho/ujedno rukovalac 22113 sv1-z
referenti 1 0,18% medicinski tehničar 12503 des

Raspored po dužnosti u odredu

VES Formacijsko mjesto Ukupno vojnici podoficiri oficiri
11101 strelac 329 282 46 1
11102 izviđač u pješadiji 23 15 7 1
11103 nišandžija- poslužilac mitraljeza-PM 12 10 2
11104 nišandžija-poslužilac na BsT 11 8 3
11105 nišandžija-poslužilac MB M60 i 82 26 20 6
11109 snajperist 7 5 2
11117 nišandžija-poslužilac ručnog bacača 1 1
11701 pionir 1 1
11801 radio-telegrafist 5 2 2 1
11812 telefonist-linijaš 5 5
11903 dekontaminator 1 1
12101 mehaničar za pješ naoružanje 3 2 1
12118 механичар за радио-уређаје 2 2
12126 електромеханичар за изворе струје 2 1 1
12403 kuvar 15 11 4
12418 berberin 1 1
12501 bolničar 8 7 1
12701 vozač automobila 16 12 4
21001 KO-KV opšti kurs, SŠ u građanstvu 2 1 1
21101 osnovna SVŠ smjer pješadija 3 1 2
21102 KO-KV pješadije kurs ,SŠ u građanstvu 13 2 9 2
21103 KO izviđački-div. kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
21107 KO-KV MB82 kurs ,SŠ u građanstvu 2 1 1
21802 radiotelegrafist, SŠ,kurs KO 1 1
21902 KO izviđački-ABHO. Kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
22113 KO-za naoružanje kurs,STŠ u građanstvu 1 1
22401 InSVŠ- osnovna 1 1
22404 KO kuvari,SŠ u građ.kurs za kuvare 1 1
22501 KO-bolničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
22503 KO-med.tehničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
31001 Pješadija-VA ili ŠRO 1 1
31101 Pješadija-Vojna akademija KOV 1 1
31102 Pješadija-Škola rezervnih oficira 35 3 16 16
31202 ŠRO artiljerije 1 1
32144 TVA-ŠRO ThSl -naoružanje 1 1
32501 Medicinski fakultet i ŠRO 3 1 1 1
ukupno 538 395 116 27

Status pripadnika odreda poslije rata:

status Svega   % vojnici   podoficiri    oficiri
kategorisani borac 219 47,30% 150 54 15
RVI minulog rata 118 25,49% 88 26 4
RVI pripadnik MUP 3 0,65% 3    
poginuo 39 8,42% 28 11  
nestao 3 0,65% 3    
umro 2 0,43% 1   1
umrli poslije rata 53 11,45% 38 9 6
ranjavan 6 1,30% 5 1  
povrijeđen 1 0,22% 1    
bolest 19 4,10% 14 4 1
UKUPNO 463 100,00% 331 105 27
1. kategorisan borac, 2. statsu RVI, 3. status pripadnika MUP-a, 4. poginuli tokom rata, a bili u sastavu odreda, 5. nestali tokom rata,  koji su bili u sastavu odreda, 6. umro tokom rata, 7. umrli poslije rata, 8.ranjeni, nisu riješili status, 9. povređen, 10. bolesni, nisu riješili status.  Za 75 pripadnika odreda nije riješen status.

Kolektivno naoružanje prema formaciji odreda.Muzej 1.KK

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka u accessu