karta

Odžak, plan dejstava

Zadatak 1. bataljona je oslobađanje s. Cvek i s.Ada a u daljim aktivnostima oslobađanje Novog sela i Pruda, te izbijanje na rijeku Savu, 2. bataljon treba da uđe u Odžak preko Tvornice sivog liva. Bez ratnog iskustva, treći bataljon je u rezervi brigade.
Prikaz marša 1.lpb sa nasilnim prelaskom rijeke kod Garevca i ulazak u Modrički Lug. Rejon razmještaja 1.lpb bio je u s.Miloševac.