karta Odžak

Odžak, plan dejstava

Zadatak 1. bataljona je oslobađanje s. Cvek i s.Ada a u daljim aktivnostima oslobađanje Novog sela i Pruda, te izbijanje na rijeku Savu, 2. bataljon treba da uđe u Odžak preko Tvornice sivog liva. Bez ratnog iskustva, treći bataljon je u rezervi brigade.
Prikaz marša 1.pb sa nasilnim prelaskom rijeke kod Garevca i ulazak u Modrički Lug. Rejon razmještaja 1.pb bio je u s.Miloševac. Karta komandira 1.pč 1.pb 1.lpbr
2.pješadijski bataljon 30.juna drži liniju odbrane na desnoj obali r. Bosne kota 101. – kota 107. po dubini s. Trnjani. Liniju odbrane po danu drži se predstražnim obezbjeđrenjem i osmatranjem, a ostatak ljudstva četa odmarati u prvim kućama gdje će imati rezervnu liniju odbrane. vod mb82mm posjeda VP u s.Trnjani i priprema vatru za dejstva po ustaškim snagama preko r.Bosne. ( iz naređenja komandanta 2.pb 1.lpbr od 30.6.1992. godine).