Analiza popune 2. odreda TO

Popuna 2.odreda TO opštine Prnjavor

Mobilisano u prvi odred  571pripadnika, još u toku rata popunjavano 15 boraca. Ukupno raspoređeno tokom rata u odred 586 borac, a u osnovne jedinice odreda popuna je izvršena sa 586 boraca.

Kroz [1] jedinice 2.odred TO je rapoređeno u jedinice odreda 1.226 boraca, a prošlo kroz prekomande  1.287pripadnika od fomiranja iz jedinica TO mjesnih zajednica  do preformacije (10.6.1992.) sa unutrašnjim  prekomandama i otpuštanjem. Prosjek starosti boraca 31 godina.

Mobilisano 581 u 2. odred TO opštine, još popunjeno 37 novih boraca, ukupno raspoređeno 658 boraca,  3 poginula boraca..

Pregled strukturi raspoređenih u jedinice odreda po kategoriji lica

kategorija svega % mob  popuna   prekomande   Starost
vojnici 1076 86,01% 523 58 495 30,64
podoficiri 139 11,11% 48 14 77 30,65
oficiri 36 2,88% 15 2 19 33,28
Ukupno 1.251 100% 586 74 591 31,52

Organizaciono-formacijska struktura odreda je po formaciji TO tip II četnog sastava: 3 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

Drugi odred nije bio predviđen planom razvoja TO opštine, ali je na osnovu ukazane potrebe u martu mjersecu fomiran 2.odred od pripadnika rejonskih štabova TO i prostornih struktura jedinica TO u mjesnim zajednicama.

U osnovne jedinice 2. odreda TO opštine popunom je bilo raspoređeno 1.251 boraca:

Jedinica svega % voj. podf. of. Starost
komanda 23 1,84% 3 5 15 34,22
prateća četa /vmb-pov 130 10,39% 111 17 2 30,53
vod PI-Pasija pravda 60 4,80% 55 5 31,48
pozadinski vod 87 6,95% 80 7 34,17
četa Štrpci 60 4,80% 55 5 28,22
odjeljenje veze 15 1,20% 11 4 30,89
izviđačko odjeljenje 26 2,08% 21 5 24,08
kurirsko odjeljenje 43 3,44% 40 2 1 36,16
1. pč 53 4,24% 41 8 4 31,70
2.pč 289 23,10% 255 27 7 31,26
3.pč 247 19,74% 211 33 3 30,34
4.pč 218 17,43% 193 21 4 28,73
Ukupno 1251 100,00% 1076 139 36 30,98

2.odred TO postao je najjača borbena jedinica TO opštine

of_odredii

Pregled mobilisanih pripadnika 2.odreda TO prema strukturi popune:

kategorija svega    % PROSJEK MUŠKI ŽENSKI
VOJNIKA 593 88,11% 30 590 3
PODOFICIRA 63 9,36% 29 63
OFICIRA 17 2,53% 34 17
UKUPNO 673 100,00% 30 GOD 670 3

 

Pregled popune mobilisanih u ratnim jedinicama 2.Odreda TO opštine

jedinica  plan  popuna      % vojnici podoficiri oficiri % popune
komanda 13 11 1,63% 2 1 8 84%
prateći vod 50 69 10,25% 62 7 138%
vod Pasije pravde 23 3,42% 23
pozadinski vod 36 42 6,24% 37 5 117%
borbena grupa 34 5,05% 33 1
veza 9 6 0,89% 6 67%
izviđači 10 10 1,49% 8 2 100%
kuriri 7 32 4,75% 30 1 1 457%
vod mb82mm 23 31 4,61% 22 6 3 135%
1.pješadijska četa 93 154 22,88% 140 10 4 166%
2.pješ<dijska četa 93 126 18,72% 109 17 138%
3.pješadijska četa 93 135 20,06% 121 13 1 145%
Ukupno 427 673 100,00% 593 63 17 158%

Popuna pripadnika 2. odreda TO opštine izvršena je sa 158%  mobilisanih u odnosu na plan-razrez popune prema proširenoj formaciji „Tip II“ odreda TO.

Prosječna starost pripadnika odreda iznosi  30 godina,

Grupa Svega     % Prosjek Najmladji   Najstariji
vojnika 1047 33,61% 30,67 17 56
podoficira 132 4,24% 31,18 19 53
oficira 33 1,06% 33,93 22 63
ukupno 1212 38,91% 31,93 19,33 57,33

Prema starosne strukture pripadnika odreda TO

Grupa Ukupno StarP 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
vojnici 1138 46 570 362 134 26
podof 143 6 71 42 21 3
oficiri 37 14 16 5 1 1
ukupno 1318 52 655 420 160 30 1

U popuni odreda vojnicima, podoficirima i oficirima najviše je u dobi između 20 i 29 godina starosti od 655 boraca, znači prvi poziv.

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri
Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

Prema nacionalnoj strukturi borca u mobilizaciji odreda

Najviše ima srba sa  651 ili  97% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine Srbi su činili  preko 72% populacije opštine. Prema narodnosti stanje strukture  popune:
Narodnost    svega       % vojnici  podof    oficiri
Srbi 651 96,73% 573 61 17
Hrvati 5 0,74% 5
Ukrajinci 16 2,38% 15 1
Poljaci 1 0,15% 1
Ukupno 673 100,00% 593 63 17

 

Pregled prema rodu-službi u nižim jedinicama.Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 88% pripadnika.
rod/sluzba svega %
Pješadija 1063 87,71%
Artiljerija 4 0,33%
ARJ PVO 1 0,08%
Oklopno-mehanizovane jedinice 1 0,08%
Veza 33 2,72%
Tehnička služba KOV 19 1,57%
Vazduhoplovnotehnička služba 1 0,08%
Intendantska služba 28 2,31%
Sanitetska služba 18 1,49%
Saobraćajna služba 44 3,63%
Ukupno 1212 100,00%

Prema statusu kategorije borca

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, još nije kategorisano 217 pripadnika odreda.

Svega <> 1 2 3 4 5 6 7
1212 432 432 41 65 56 40 59 87
23,29% pripadnika ima status RVI.U statusu vojnih invalida ima 126 pripadnika odreda
33 pripadnika nagrađeno ili 2,72% u toku rata .28 pripadnika odreda ili 2,31% je odlikovano  u toku rata,

Najviše je bilo raspoređeno iz naselja Gornji Smrtići 89 pripadnika, i zbog blizine fronta.

naselje Svega     % vojnici podof oficiri
Babanovci 4 0,59% 4
Banja Luka 1 0,15% 1
Brezik 6 0,89% 6
Čivčije 3 0,45% 2 1
Čorle 11 1,63% 9 2
Crkvena 4 0,59% 4
Derventa 5 0,74% 4 1
Doboj 1 0,15% 1
Donja Ilova 33 4,90% 29 4
Donja Mravica 8 1,19% 7 1
Donji Galjipovci 5 0,74% 5
Donji Palačkovci 12 1,78% 11 1
Donji Smrtići 28 4,16% 26 2
Donji Štrpci 15 2,23% 12 3
Donji Vijačani 30 4,46% 28 2
Drenova 10 1,49% 9 1
Gajevi 2 0,30% 2
Gornja Ilova 21 3,12% 21
Gornja Mravica 16 2,38% 13 3
Gornji Galjipovci 2 0,30% 2
Gornji Palačkovci 19 2,82% 16 3
Gornji Smrtići 89 13,22% 82 4 3
Gornji Štrpci 6 0,89% 5 1
Gornji Vijačani 32 4,75% 25 7
Grabik Ilova 15 2,23% 13 1 1
Gradiška 2 0,30% 2
Gusak 1 0,15% 1
Hrvaćani 16 2,38% 16
Jadovica 5 0,74% 3 2
Kokori 10 1,49% 8 1 1
Konjuhovci 1 0,15% 1
Kremna 2 0,30% 2
Kulaši 8 1,19% 7 1
Laktaši 1 0,15% 1
Lišnja 1 0,15% 1
Lužani 8 1,19% 7 1
Maćino brdo 1 0,15% 1
Mlinci 3 0,45% 2 1
Mračaj 1 0,15% 1
Naseobina Hrvaćani 1 0,15% 1
Naseobina Lišnja 4 0,59% 3 1
Novo Selo 1 0,15% 1
Okolica 11 1,63% 11
Orašje 10 1,49% 10
Otpočivaljka 2 0,30% 2
Paramije 2 0,30% 2
Pečeneg Ilova 30 4,46% 25 4 1
Popovići 21 3,12% 19 2
Potočani 9 1,34% 8 1
Prnjavor 72 10,70% 58 10 4
Prosjek 12 1,78% 10 1 1
Ratkovac 7 1,04% 6 1
Šarinci 9 1,34% 8 1
Šereg Ilova 3 0,45% 3
Šibovska 2 0,30% 2
Skakavci 6 0,89% 5 1
Srpovci 5 0,74% 4 1
Velika Ilova 17 2,53% 17
Vršani 11 1,63% 10 1
Ukupno 673 100,00% 593 63 17

 

Od 3 komandira čete bilo je raspoređeno 7 starješina na dužnost komandira čete TO.Prema komandnoj dužnosti:
Komandne duznosti
komandant bataljona 1
zamjenik komandanta bataljona 3
pomoćnik komandanta bataljona 7
komandir čete 7
zamjenik komandira čete 6
komandir voda 20
komandir odjeljenja 34
referenti 12
četne/baterijske starješine 10
Prema komandnoj dužnosti i činu stanje:
Komandna duznost čin
komandant bataljona Major
zamjenik komandanta bataljona Poručnik
zamjenik komandanta bataljona Kapetan
zamjenik komandanta bataljona Kapetan 1 klase
pomoćnik komandanta bataljona Vojnik na k-noj dužnos
pomoćnik komandanta bataljona Stariji vodnik
pomoćnik komandanta bataljona Potporučnik
pomoćnik komandanta bataljona Kapetan
pomoćnik komandanta bataljona Kapetan 1 klase
komandir čete Vodnik
komandir čete Stariji vodnik
komandir čete Kapetan 1 klase
zamjenik komandira čete Vojnik na k-noj dužnos
zamjenik komandira čete Vodnik
zamjenik komandira čete Vodnik 1 klase
zamjenik komandira čete Kapetan 1 klase
komandir voda Vojnik na k-noj dužnos
komandir voda Desetar
komandir voda Vodnik
komandir voda Potporučnik
komandir voda Kapetan

Prema činu, najviše bilo vodnika od podoficira i poručnika od oficira.

formacijski čin ima
Nema čina 862
vojnik na dužnosti 28
razvodnik 69
desetar 167
mlađi vodnik 11
vodnik 71
vodnik 1 klase 5
stariji vodnik 16
stariji vodnik 1 klase 4
zastavnik 2
potporučnik 3
poručnik 6
kapetan 5
kapetan 1 klase 5
Ukupno 1.254

 

U okviru vojno-evidencionih sposobnosti i sledujući VES-u

Formacijski VES Svega %
11101 867 69,14%
11102 31 2,47%
11103 29 2,31%
11104 22 1,75%
11105 44 3,51%
11106 1 0,08%
11108 4 0,32%
11112 1 0,08%
11120 1 0,08%
11121 2 0,16%
11201 1 0,08%
11217 1 0,08%
11301 1 0,08%
11401 1 0,08%
11405 1 0,08%
11406 1 0,08%
11710 1 0,08%
11801 11 0,88%
11807 1 0,08%
11808 2 0,16%
11812 12 0,96%
11901 1 0,08%
12101 2 0,16%
12102 2 0,16%
12107 1 0,08%
12117 1 0,08%
12118 2 0,16%
12126 1 0,08%
12401 2 0,16%
12402 1 0,08%
12403 21 1,67%
12409 1 0,08%
12501 11 0,88%
12503 2 0,16%
12701 44 3,51%
12703 3 0,24%
21101 10 0,80%
21102 37 2,95%
21103 1 0,08%
21104 2 0,16%
21802 3 0,24%
22113 2 0,16%
22141 2 0,16%
22401 1 0,08%
22503 2 0,16%
31001 1 0,08%
31101 2 0,16%
31102 56 4,47%
31302 1 0,08%
32402 1 0,08%
32501 3 0,24%
Ukupno 1254
Kolektivno naoružanje prema formaciji odreda.Muzej 1.KK

Zaključak

U Drugi odred teritorijalne odbrane opštine Prnjavor za tri mjeseca mobilisano je 673 borca: 104 u martu, najviše u aprili 407 i 162 borca u maju, što je znatno više od ratne fromacije odreda II tipa od 427 pripadnika. Prosječna starost boraca iznosi 31 godina, a najstariji je imao 63 a najmlađi pripadnik 16 godina. Standardna devijacija je 8,23 a varijansa 67,8. Ukupno učešće boraca iznosi 40.430 dana rata, sa prosjekom od 31 dan, a najviše sa 77 dana rata. Preko pola učesnika rata, 749 boraca ima učešće od 30 do 77 dana rata.

Poginulo je 3 borca, ranjeno 19 boraca i sa povredom ima jedan borac.

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka izrađene u accessu. U TO opštine tokom rata u jedinice TO opštine mobilisano je 3.718 boraca, a na mobilizaciju 2.odreda TO odlazi 673 borca ili 18%