Brojno stanje jedinica TO opštine

Brojno stanje  ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, i na ZSR i Brodskom dijelu ratišta RS

1. Broj boraca u ratnim jedinicama TO

Bare, južni dio Prnjavora

U 1991. i 1992.  godini , istraživanjem je utvrđena popuna od preko  pet hiljada  boraca koji su mobilisani u ratne oružane snage JNA i jedinice  TO opštine Prnjavor do preformacije u maju 1992. godine. Mobilisani čine 99,76%,  pripadnika muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 0,24% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice. I u 1992.godini, situacija je ista.

Pregled pripadnika TO po kategoriji lica i godini mobilizacije:

Grupa Ukupno      % 1991 1992
vojnika 3188 86,14% 1449 1739
podoficira 394 10,65% 235 159
vojnika 119 3,22% 64 55
ukupno 3.701 100,00% 1748 1953

86% pripadnika  TO  raspoređeni po kategoriji-grupi vojnika.

Pregled ratnih jedinica prema kategoriji  mobilisanih vojnih lica u RJ TO:

jedinica     vojnika     podoficira   oficira   Ukupno %
OpŠTO 1 16 17 0,46%
rjšto 3 4 7 14 0,38%
zšč 63 8 2 73 1,97%
1.OdTO 242 56 25 323 8,73%
Odred TO 208 43 6 257 6,94%
pdv 25 3 1 29 0,78%
rjtomz-čete 834 97 18 949 25,64%
rjtomz-vodovi 777 75 10 862 23,29%
PbTO 34 10 2 46 1,24%
2.OdTO 591 62 17 670 18,10%
3.OdTO 23 2 1 26 0,70%
hab122 36 6 4 46 1,24%
lpav 67 7 1 75 2,03%
mb120 11 2 13 0,35%
pionv 16 16 0,43%
pov 15 1 16 0,43%
rjVV 160 10 6 176 4,76%
vT-12 25 4 1 30 0,81%
vvp 20 20 0,54%
2.mtb 38 3 2 43 1,16%
UKUPNO 3188 394 119 3.701 100,00%

Mobilisano 3.700 vojnih obveznika u ratne jedinice teritorijalne odbrane opštine Prnjavor. Poginulo je 5 borca. Sa prekomandama brojno stanje TO opštine  iznosilo je  preko 5.000 pripadnika TO.

Pregled RJ TO prema oznakama ratnih jedinicaTO po godinama mobilizacije:

jedinica Oznaka svega % 1991 1992
OpŠTO T-8124/1 17 0,46% 5 12
rjšto T-8755/1-1 4 0,11% 2 2
rjšto T-8755/1-2 4 0,11% 2 2
rjšto T-8755/1-3 2 0,05% 2
rjšto T-8755/1-4 4 0,11% 3 1
zšč T-8124/2 73 1,97% 12 61
Odred TO T-8450 258 6,97% 212 46
1.OdTO T-8450 323 8,72% 323
pdv T-8639 29 0,78% 5 24
rjtomz T-8755/3-1 137 3,70% 46 91
rjtomz T-8755/3-2 211 5,70% 134 77
rjtomz T-8755/3-3 201 5,43% 127 74
rjtomz T-8755/3-4 135 3,64% 97 38
rjtomz T-8755/3-5 162 4,37% 100 62
rjtomz T-8755/3-6 103 2,78% 103
rjtomz T-8755/4-1 35 0,94% 15 20
rjtomz T-8755/4-10 49 1,32% 16 33
rjtomz T-8755/4-11 46 1,24% 25 21
rjtomz T-8755/4-12 83 2,24% 53 30
rjtomz T-8755/4-13 76 2,05% 48 28
rjtomz T-8755/4-15 14 0,38% 4 10
rjtomz T-8755/4-16 21 0,57% 21
rjtomz T-8755/4-17 24 0,65% 23 1
rjtomz T-8755/4-18 34 0,92% 34
rjtomz T-8755/4-19 27 0,73% 23 4
rjtomz T-8755/4-2 76 2,05% 52 24
rjtomz T-8755/4-20 25 0,67% 25
rjtomz T-8755/4-21 25 0,67% 4 21
rjtomz T-8755/4-3 24 0,65% 24
rjtomz T-8755/4-4 72 1,94% 52 20
rjtomz T-8755/4-5 51 1,38% 42 9
rjtomz T-8755/4-6 42 1,13% 23 19
rjtomz T-8755/4-7 45 1,21% 43 2
rjtomz T-8755/4-8 51 1,38% 39 12
rjtomz T-8755/4-9 42 1,13% 34 8
PbTO T-9299 46 1,24% 46
2.OdTO T-8460 671 18,12% 671
3.OdTO T-8265 26 0,70% 26
hab122 T-8124/10 46 1,24% 46
lpav T-8124/8 75 2,02% 75
mb120 T-8124/6 13 0,35% 13
pionv T-8124/9 16 0,43% 16
pov T-8124/7 16 0,43% 16
rjVV T-8124/12 176 4,75% 176
vT-12 T-8124/11 30 0,81% 30
vvp T-8124/5 21 0,57% 21
2.mtb T-8124/16 43 1,16% 43
Ukupno 3.704 100,00% 1749 1955

U 1991. godini moblisano je operativni dio jedinica TO (Odred, PDV, štab i prištabska jedinica zaštitno-štabna četa TO). U mjesnim zajednicama mobilisane su samostalne pješadijske čete i vodovi. 1992. godine vrši se domobilizacija jedinica TO i prefomiranje u druge jedinice TO. 2. odred TO, vojna policija i njihovo uključivanje u b/d na Derventskom ratištu.

Pregled prema polu, st.devijaciji i varijabili pripadnika TO:

Pol   Svega % Prosek St.Dev Var
Muški 3683 99,52% 33,59 10,35 107,3
Ženski 18 0,48% 27,55 7,73 59,79
Ukupno 3.701 100,00% 33,56 10,35 107,2

U TO je mobilisano 3.701 lice, sa prosjekom starosti od 33 godina, standardna devijacija odstupanja od prosjeka starosti  10 godina, dok je varijansa svih vrijednosti prosjeka starost 107 godina, najmlađi pripadnik sa 14 a najstariji pripadnik jedinice ima 68 godina. Učešće brojnog stanja TO je  8% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

Struktura prema polu i starosti

U odnosu na pol vojnih obveznika i raspoređenih 4.367 u RJ JA I TO na početku i kraju rata stanje je:

Pol Svega % %vo1991 %Rvo1991 %S1991 %vo1995 %Rvo1995 %S1995
Muški 4349 99,59% 32,34% 99,59% 9,24% 37,21% 99,59% 9,46%
Ženski 18 0,41% 0,13% 0,41% 0,04% 0,15% 0,41% 0,04%
Ukupno 4.367 100,00% 32,48% 100,00% 9,28% 37,37% 100,00% 9,49%

Učešće brojnog stanja TO u 1995. godini odnosu na broj u evidenciji od 37% i raspoređenih v/o u RJ VRS 157% u odnosu na procjenjeni broj 45.995 stanovnika opštine u 1995. godini.         Učešće brojnog stanja TO u 1991. godini odnosu na broj u evidenciji od 23% i raspoređenih v/o u RJ 157% i 9% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti  u tz. prvi poziv, odnosno 41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,

Starost ukupno % muški ženski
15-19 godina 111 3,00% 109 2
20 do 29 godina 1468 39,66% 1457 11
30 do 39 godina 1109 29,96% 1105 4
40 do 49 godina 660 17,83% 660
50 do 59 godina 322 8,70% 321 1
preko 60 godina 31 0,84% 31
ukupno 3.701 100,00% 3683 18

Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 40%, a zatim piramida opada.

Grafikon pripadnika jedinice prema polu i starosti

pol-to

Broj boraca prema činu u TO

U odnosu na vojni čin rasporeda  pripadnika, najviše je vodnika iz reda podoficira  i kapetana I klase iz reda oficira.

Čin raspored   Svega    %
Vojnik na k-noj dužnosti 122 11,73%
Vojnik 4 0,38%
Razvodnik 171 16,44%
Desetar 403 38,75%
Mlađi vodnik 39 3,75%
Vodnik 140 13,46%
Vodnik 1 klase 17 1,63%
Stariji vodnik 57 5,48%
Stariji vodnik 1 klase 10 0,96%
Zastavnik 6 0,58%
Potporučnik 8 0,77%
Poručnik 19 1,83%
Kapetan 13 1,25%
Kapetan 1 klase 30 2,88%
Major 1 0,10%
Ukupno 1.040 100,00%

Prema komandnoj dužnosti u RJ TO:

Komandne duznosti svega % 3 4 5
komandant TO opštine 2 0,61% 2
pomoćnik komandanta TO 8 2,42% 8
komandant odreda TO 9 2,73% 9
zamjenik komandanta odreda 3 0,91% 1 2
pomoćnik komandanta odreda 22 6,67% 3 3 16
komandir čete 25 7,58% 1 11 13
zamjenik komandira čete 19 5,76% 5 11 3
komandir voda 145 43,94% 48 74 23
zamjenik komandira voda 46 13,94% 32 12 2
referenti 26 7,88% 6 10 10
četne/baterijske starješine 15 4,55% 6 9
komandir samostalnog odjeljenja 10 3,03% 5 4 1
Ukupno 330 100,00% 106 135 89

Najviše komandira vodova i četa.

U odnosu na narodnost, najviše je iz reda srba 93%

Narodnost svega % vojnika podoficira oficira
Srbi 3458 93,43% 2970 382 106
Hrvati 36 0,97% 35 1
Muslimani 116 3,13% 105 5 6
Ukrainci 80 2,16% 70 6 4
Poljaci 1 0,03% 1
Česi 1 0,03% 1
Crnogorci 4 0,11% 3 1
Italijani 5 0,14% 4 1
Ukupno 3701 100,00% 3188 394 119

 

Prema kategoriji borca stanje pripadnika TO:

1 2 3 4 5 6 7
961 115 147 180 119 168 620

Još 1333 pripadnika TO  nije kategorisano

Status RVI ima 683 pripadnika TO

Svega % RVI VRS RVI MUP
683 100,00% 494 189

Odlikovana su i nagrađena  279 pripadnika TO

Najviše pripadnika u RJTO  je rapoređeno iz naselja Prnjavora 13%

naselje Svega %
Babanovci 41 1,11%
Banja Luka 25 0,68%
Bijeljina 1 0,03%
Brezik 25 0,68%
Brod 3 0,08%
Čelinac 25 0,68%
Čivčije 12 0,32%
Čorle 58 1,57%
Crkvena 39 1,05%
Derventa 6 0,16%
Doboj 14 0,38%
Doline 4 0,11%
Donja Ilova 96 2,59%
Donja Mravica 63 1,70%
Donji Galjipovci 47 1,27%
Donji Palačkovci 59 1,59%
Donji Smrtići 74 2,00%
Donji Štrpci 165 4,46%
Donji Vijačani 202 5,46%
Drenova 78 2,11%
Gajevi 9 0,24%
Galjipovci 30 0,81%
Gornja Ilova 97 2,62%
Gornja Mravica 81 2,19%
Gornji Galjipovci 27 0,73%
Gornji Palačkovci 90 2,43%
Gornji Smrtići 198 5,35%
Gornji Štrpci 159 4,30%
Gornji Vijačani 135 3,65%
Grabik Ilova 95 2,57%
Gradiška 2 0,05%
Gusak 21 0,57%
Hrvaćani 55 1,49%
Jadovica 8 0,22%
Jasik 2 0,05%
Karać 2 0,05%
Kneževo 13 0,35%
Kokori 22 0,59%
Konjuhovci 10 0,27%
Kotor Varoš 1 0,03%
Kremna 88 2,38%
Kulaši 54 1,46%
Laktaši 4 0,11%
Lišnja 67 1,81%
Lužani 29 0,78%
Maćino brdo 10 0,27%
Mlinci 14 0,38%
Mračaj 16 0,43%
Mravica 5 0,14%
Naseobina Hrvaćani 1 0,03%
Naseobina Lišnja 18 0,49%
Novo Selo 10 0,27%
Okolica 65 1,76%
Okučani 2 0,05%
Orašje 36 0,97%
Otpočivaljka 18 0,49%
Paramije 16 0,43%
Pečeneg Ilova 102 2,76%
Popovići 101 2,73%
Potočani 73 1,97%
Prijedor 1 0,03%
Prnjavor 465 12,56%
Prosjek 45 1,22%
Ralutinac 1 0,03%
Ratkovac 45 1,22%
Rudanka 1 0,03%
Šarinci 58 1,57%
Šereg Ilova 47 1,27%
Šibovska 29 0,78%
Skakavci 16 0,43%
Srbija 1 0,03%
Srpovci 21 0,57%
Štivor 7 0,19%
Teslić 5 0,14%
Velika Ilova 102 2,76%
Vršani 34 0,92%
Ukupno 3.701 100,00%

 

Brojno stanje rejonskih štabova i ratnih jedinica TO u mjesnim zajednicama

Opština Prnjavor obuhvata teritoriju površine 631km2 sa 28 mjesnih zajednica sa formirana četri rejonska štaba teritorijalne odbrane koji rukovode i komanduju sa svim jedinicama TO mjesnih zajednica,tzv. prostorne strukture.

Četri rejonska štaba TO, šest samostalne čete TO i 20 samostalnih vodova TO

Pregled rasporeda i plana popune TO:

Oznaka jedinica TO Ima sleduje  oficira  podoficira   vojnika
T-8755/3-1 sp četa TO mjesne zajednice Prnjavor 137 96 3 5 88
T-8755/3-2 sp četa TO mjesne zajednice Štrpci 211 96 3 5 88
T-8755/3-3 sp četa TO mjesne zajednice Velika Ilova 201 96 3 5 88
T-8755/3-4 sp četa TO mjesne zajednice Potočani 135 96 3 5 88
T-8755/3-5 sp četa TO mjesne zajednice Donji Vijačani 162 96 3 5 88
T-8755/3-6 sp četa TO mjesne zajednice Smrtići 103 96 3 5 88
T-8755/4-1 ss vod TO mjesne zajednice Kremna 35 23 1 2 20
T-8755/4-10 ss vod TO mjesne zajednice Gornja Mravica 49 23 1 2 20
T-8755/4-11 ss vod TO mjesne zajednice Drenova 46 23 1 2 20
T-8755/4-12 ss vod TO mjesne zajednice Gornji Vijačani 83 23 1 2 20
T-8755/4-13 ss vod TO mjesne zajednice Kulaši 76 23 1 2 20
T-8755/4-15 ssvod TO mjesne zajednice Kokori 14 23 1 2 20
T-8755/4-16 ssvod TO mjesne zajednice Čorle 21 23 1 2 20
T-8755/4-17 ssvod TO mjesne zajednice Galjipovci 24 23 1 2 20
T-8755/4-18 ssvod TO mjesne zajednice Vršani 34 23 1 2 20
T-8755/4-19 ssvod TO mjesne zajednice Donja Mravica 27 23 1 2 20
T-8755/4-2 ss vod TO mjesne zajednice Šibovska 76 23 1 2 20
T-8755/4-20 ssvod TO mjesne zajednice Okolica 25 23 1 2 20
T-8755/4-3 ss vod TO mjesne zajednice Smrtići 24 23 1 2 20
T-8755/4-4 ss vod TO mjesne zajednice Palačkovci 72 23 1 2 20
T-8755/4-5 ss vod TO mjesne zajednice Pečeneg Ilova 51 23 1 2 20
T-8755/4-6 ssvod TO mjesne zajednice Hrvaćani 42 23 1 2 20
T-8755/4-7 ssvod TO mjesne zajednice Lišnja 45 23 1 2 20
T-8755/4-8 ssvod TO mjesne zajednice Naseobina Lišnja 51 23 1 2 20
T-8755/4-9 ssvod TO mjesne zajednice Donji Galjipovci 42 23 1 2 20
T-8755/4-21 ssvod TO mjesne zajednice Konjuhovci 25 23 3 2 20
  UKUPNO 1.811 1.036 40 70 928

Prema starosti pripadnika RjŠTO i RJ TO MZ

jedinica svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
rjšto 14 0,38% 2 4 6 2
rjtomz 949 25,62% 15 249 246 265 165 9
rjtomz 862 23,27% 5 277 224 217 120 19
ukupno 1825 49,27% 20 528 474 488 287 28

Prema komandnoj dužnosti u rjŠTO i RJTOMZ

Komandne duznosti svega %
komandant odreda TO opštine 4 1,29%
pomoćnik komandanta odreda 4 1,29%
komandir čete 5 1,61%
komandir voda 11 3,54%
referenti 10 3,22%
referenti 2 0,64%

 Rezultati posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da je na podruju opštine Prnjavor manji broj  za 12.698 stanovnika.

Popis iz 1991. godine na području opštine živelo 47.055 stanovnika. U nekoliko najvećih naseljenih mjesta opštine muslimana je bilo u Lišnji 1.847, Konjuhovci 1.451 i Puraći sa 426, ukupno 3.724

Popisom iz 2013. godine na području opštine živelo je 34.357 stanovnika, 16.675 muškaraca i 17.682 žena.

Bošnjaka 2.749, Hrvata 423, Srba 29.478 i ostali 1.698

Migracije

Jedan od važnih modula popisa stanovništva odnosi se na migracije stanovnika, a obilježja koja su vezana mjesto sadašnjeg boravka stanovnika, mjesto odakle je došlo prije rata i njegova migracija u toku rata, da li je bio raseljeno ili izbjeglo lice.

Prema prikupljenim podacima  na području opštine iz reda izbjeglog i raseljenog stanovništva evidentirano je  943 koji su bili vojno angažovani u TO i VRS, kao pripadnici vojske na starješinskim dužnostima, sa vojnim činom i kao poginuli i ranjeni pripadnici vojske VRS i TO. Raseljenih lica iz BiH koji su došli u ratnom periodu u opštinu je 868 lica, iz drugih država, mahom iz  Hrvatske je 84 i iz Srbije 11 lica.

Broj poginulih, nestalih i umrlih pripadnika vojske iz reda raseljenih lica je 176 lica, iz izbjeglog 6 i iz Srbije 2 pripadnika VRS.

Stanovništvo prema migracionim obilježjima opštine Prnjavor po popisu iz 2013. godine je imalo ukupno 34.357 stanovnika, od toga 14.176 stanovnika od rođenja stanuje u istom naseljenom mjestu  opštine.

Doseljeno stanovništvo
ukupno Bosna i Hercegovina Strane države
svega Iz opštine Iz druge opštine RS Iz

FBiH

Iz BD Nepoznato svega Iz RSFRJ Iz dr država nepoznato
20181 15059 4898 2284 2031 12 5834 5122 1398 1191 2533

 

Stanovništvo prema migracionim obilježjima opštine Prnjavor po popisu iz 2013. godine je imalo ukupno 34.357 stanovnika, od toga 14.176 stanovnika od rođenja stanuje u istom naseljenom mjestu opštine.

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz BiH u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz opštine Iz druge opštine RS Iz FBiH nepoznato
1574 327 233 1013 1

 

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz drugih država  u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz bivših SFRJ republika Iz ostalih država nepoznato
Slovenija Srbija Hrvatska Crna Gora
576 94 24 390 1 66 1

 

[1] Analiza podataka rađena je iz baze podataka u procesu kategorizacije boraca Boračke organizacije  i nadležnog odjeljenja opštinske uprave.

Podaci za pripadnike ratnih jedinica TO mjesnih zajednica prikupljeni su na osnovu podataka za kategorizaciju boraca zaključno sa 2012. godinom.

Brojčano TO opštine (uključujući i odred TO u sastavu 329. okbr JA na ZSR), brojalo je oko 4.000 boraca i činilo je oko 2 odsto Vojske Republike Srpske sa 215.671 boraca u momentu formiranja 12.5.1992. godine (Podaci iz interviju ministra RBIZ RS, “Srpskom borcu”, januar/jul 2017. godine).