Brojno stanje jedinica TO opštine

Brojno stanje  ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, i na ZSR i Brodskom dijelu ratišta RS

Broj boraca u ratnim jedinicama TO opštine

Bare, južni dio Prnjavora

U 1991. i 1992.  godini , istraživanjem je utvrđena popuna od preko  pet hiljada  boraca koji su mobilisani u ratne oružane snage JNA i jedinice  TO opštine Prnjavor do preformacije u maju 1992. godine. Mobilisani čine 99,76%,  pripadnika muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 18 ili 0,24% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice.

Mobilisano je u ratne jedinice TO opštine 3.731 borac, kasnije kroz popunu raspoređeno je još 1.666 boraca, kroz prekomande 313 boraca. Ukupno kroz jedinice TO opštine Pnjavor prošlo je 5.710 boraca

Pregled strukture popune pripadnika TO Prnjavor po ratnim jedinicama i mjesecu mobilizacije 1991-92:

jedinica  svega % sept okt nov. dec. jan. feb. mart. apr. maj.
2.mtb 44 1,18% 44
2.OdTO 673 18,04% 104 407 162
3.OdTO 26 0,70% 26
hab122 45 1,21% 28 15 2
lpav 75 2,01% 22 38 15
mb120 13 0,35% 2 8 3
odredTO 580 15,55% 320 53 45 115 5 5 27 2 8
OpŠTO 18 0,48% 7 7 2 2
PbTO 46 1,23% 12 21 13
pdv 29 0,78% 3 2 12 10 2
pionv 16 0,43% 3 3 10
pov 16 0,43% 4 6 6
rjšto 15 0,40% 8 1 1 1 4
rjtomz 1833 49,13% 934 204 35 21 15 30 108 330 156
rjVV 178 4,77% 6 115 57
vT-12 30 0,80% 2 21 7
vvp 21 0,56% 21
zšč 73 1,96% 12 1 25 17 18
Ukupno 3.731 100,00% 1.284 260 80 137 21 35 363 999 552

86% pripadnika  TO  raspoređeni po kategoriji-grupi vojnika.

Pregled strukture ratnih jedinica prema kategoriji  mobilisanih vojnih lica u RJ TO:

jedinica svega    % vojnici podof  oficiri   Starost
2.mtb 44 1,18% 38 4 2 32,65
2.OdTO 673 18,04% 593 63 17 30,29
3.OdTO 26 0,70% 23 2 1 26,91
hab122 45 1,21% 35 6 4 32,54
lpav 75 2,01% 67 7 1 28,81
mb120 13 0,35% 11 2 31,45
odredTO 580 15,55% 451 100 29 29,31
OpŠTO 18 0,48% 1 17 42,47
PbTO 46 1,23% 34 10 2 33,91
pdv 29 0,78% 25 3 1 25,85
pionv 16 0,43% 16 32,70
pov 16 0,43% 15 1 28,93
rjšto 15 0,40% 3 4 8 40,79
rjtomz 1833 49,13% 1633 172 28 37,47
rjVV 178 4,77% 162 10 6 26,18
vT-12 30 0,80% 25 4 1 27,75
vvp 21 0,56% 21 25,55
zšč 73 1,96% 63 8 2 28,62
Ukupno 3.731 100,00% 3.215 397 119 31,23

Mobilisano 3.731 vojnih obveznika u ratne jedinice teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, uključujući i odred u sastavu 329.okbrJNA. Poginulo je 5 borca. Sa prekomandama brojno stanje TO opštine  iznosilo je  preko 5.700 pripadnika TO.

Pregled ratnih jedinica TO po mjesecu mobilizacije:

U 1991. godini moblisano je operativni dio jedinica TO (Odred, PDV, štab i prištabska jedinica zaštitno-štabna četa TO). U mjesnim zajednicama mobilisane su samostalne pješadijske čete i vodovi. 1992. godine vrši se domobilizacija jedinica TO i prefomiranje u druge jedinice TO. 2. odred TO, vojna policija i njihovo uključivanje u b/d na Derventskom ratištu.

Pregled strukture sastava ratnih jedinica TO opštine prema statističkoj analizi

jedinica popuna  % popun e   Sum Min Max   Range   Avg   StDev   Var
2.mtb 199 3,69% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
2.OdTO 1254 23,25% 1190,00 0,00 3 3 1 1 0
3.OdTO 95 1,76% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
hab122 104 1,93% 131,00 0,00 2 2 1 1 1
lpav 118 2,19% 105,00 0,00 2 2 1 1 1
mb120 14 0,26% 12,00 0,00 2 2 1 1 0
odredTO 858 15,91% 2085,00 0,00 9 9 2 2 5
OpŠTO 30 0,56% 58,00 0,00 8 8 2 3 6
PbTO 76 1,41% 64,00 0,00 2 2 1 1 1
pdv 87 1,61% 55,00 0,00 8 8 1 1 1
pionv 30 0,56% 11,00 0,00 2 2 0 1 0
pov 34 0,63% 14,00 0,00 2 2 0 1 0
rjšto 46 0,85% 68,00 0,00 8 8 1 2 5
rjtomz 2009 37,25% 5329,00 -5,00 36 41 3 3 7
rjVV 226 4,19% 71,00 0,00 2 2 0 0 0
vT-12 38 0,70% 22,00 0,00 2 2 1 1 0
vvp 59 1,09% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
zšč 117 2,17% 209,00 -1,00 37 38 2 4 15
Ukupno 5.394 100,00% 9424 -5 37 1 1,10 16,41

U TO je mobilisano 3.731 lice, sa prosjekom starosti od 33 godina, standardna devijacija odstupanja od prosjeka starosti  10 godina, dok je varijansa svih vrijednosti prosjeka starost 107 godina, najmlađi pripadnik sa 14 a najstariji pripadnik jedinice ima 68 godina.Ukupno raspoređeno sa popunom u ratne jedinice TO 5.397 pripadnika

Učešće raspoređenog brojnog stanja TO je  12% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

Kategorija svega    % mob popuna Starost
vojnici 4533 121,50% 3215 1318 32,61
podoficiri 666 17,85% 397 269 32,06
oficiri 195 5,23% 119 76 34,67
Ukupno 5.394 144,57% 3.731 1.663 33,11

Ukupno raspoređeno u TO opštine 5.394 pripadnika. Učešće brojnog stanja TO 1991. u broju stanovnika je 12%, prema broju vojne evidencije 45%. U 1995. godini odnosu na broj u evidenciji od 45% i raspoređenih v/o u RJ VRS 157% u odnosu na procjenjeni broj 45.995 stanovnika opštine u 1995. godini.  

U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti  u tz. prvi poziv, odnosno 41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine

Pregled starosne strukture raspoređenog sastava u ratnim jedinicama TO opštine

godine života Svega   % vojnici podof  oficiri
15-19 godina 230 4,26% 206 17 7
20 do 29 godina 2359 43,73% 1994 306 59
30 do 39 godina 1593 29,53% 1304 213 76
40 do 49 godina 842 15,61% 695 106 41
50 do 59 godina 347 6,43% 314 23 10
preko 60 godina 23 0,43% 20 1 2
Ukupno 5.394 100,00% 4533 666 195

Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 44%, a zatim piramida opada.

Grafikon pripadnika jedinice prema polu i starosti

pol-to

Pregled  strukture raspoređenih boraca prema činu u TO

U odnosu na vojni čin rasporeda  pripadnika, najviše je vodnika iz reda podoficira  i kapetana I klase iz reda oficira.

Čin svega   % voj  podf of Starost
vojnici na dužnosti 8 0,21% 8 42,13
vojnici 3543 94,96% 3530 13 33,23
razvodnici 311 8,34% 309 2 31,59
desetari 618 16,56% 616 2 29,82
mlađi vodnici 68 1,82% 67 1 28,40
vodnici 373 10,00% 1 372 29,99
vodnici 1 klase 42 1,13% 42 32,33
stariji vodnici 151 4,05% 151 36,27
stariji vodnici 1 klase 39 1,05% 39 34,44
zastavnici 42 1,13% 42 33,94
zastavnik 1 klase 2 0,05% 2 23,03
potporučnici 28 0,75% 2 26 30,32
poručnici 79 2,12% 79 30,22
kapetani 33 0,88% 33 33,17
kapetani 1 klase 32 0,86% 32 46,80
majori 24 0,64% 24 40,74
potpukovnici 1 0,03% 1 36,32
Ukupno 5.394 144,57% 4.533 666 195 33,69

Pregled strukture prema komandnoj dužnosti u RJ TO:

Komandna dužnost svega % voj podf    of Starost
bez dužnosti 4555 84,45% 4179 332 44 32,42
komandant TO opštine 2 0,04% 2 42,26
zamjenik k-danta TO opštine-NŠ 1 0,02% 1 50,43
pomoćnik k-danta TO opštine 14 0,26% 14 41,82
komandant odreda 12 0,22% 12 43,78
zamjenik komandanta odreda 6 0,11% 1 5 32,44
pomoćnik komandanta odreda 38 0,70% 5 8 25 38,33
komandir čete 53 0,98% 4 25 24 34,29
zamjenik komandira čete 29 0,54% 8 17 4 31,90
vodnici-komandir voda 234 4,34% 65 131 38 34,98
zamjenik komandira voda 62 1,15% 36 22 4 34,50
komandiri odjeljenja 275 5,10% 203 68 4 30,21
referenti 55 1,02% 10 29 16 38,35
četne stajrešine 31 0,57% 10 20 1 34,25
komandiri samostalnih odjeljenja 27 0,50% 13 13 1 30,47
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 36,70

Najviše komandira vodova i četa.

U odnosu na narodnost, najviše je iz reda Srba 95%

Narodnost svega % voj podf of Starost
Srbi 5104 94,62% 4275 649 180 32,66
Hrvati 44 0,82% 43 1 30,36
Muslimani 122 2,26% 111 5 6 31,52
Ukrajinci 111 2,06% 95 10 6 32,70
Poljaci 2 0,04% 2 20,01
Česi 2 0,04% 2 43,27
Crnogorci 4 0,07% 3 1 29,25
Italijani 5 0,09% 4 1 32,61
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,55

Prema strukturi kategorije borca stanje pripadnika TO:

Kategorija svega % voj podf of Starost
bez kategorije 1719 31,87% 1549 128 42 33,04
1 1625 30,13% 1183 339 103 29,24
2 174 3,23% 148 19 7 30,36
3 249 4,62% 214 32 3 29,88
4 283 5,25% 249 28 6 29,21
5 194 3,60% 152 39 3 30,46
6 281 5,21% 238 23 20 33,28
7 799 14,81% 733 57 9 41,44
poginuli 20 0,37% 20 31,46
poginuli 18 0,33% 17 1 33,94
poginuli 15 0,28% 14 1 35,34
nestali 5 0,09% 4 1 40,11
poginuli 12 0,22% 12 23,97
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 32,44

2.554 pripadnika TO opštine je utvrdilo status borca prema zakonu o pravima boraca .. Još 1710 pripadnika TO  nije kategorisano.

Poslije rata umrlo je oko 1.425 boraca sa područja opštine Prnjavor.

Status RVI ima 814 pripadnika TO

Svega % RVI VRS RVI MUP
827 100,00% 814 13

Odlikovana su 310  i nagrađena  70 pripadnika TO opštine – lpbr Prnjavor

Najviše pripadnika u RJTO  je bilo rapoređeno iz naselja Prnjavora 13%

Naselje svega % voj podf of Starost
Babanovci 50 0,93% 43 6 1 33,46
Banja Luka 28 0,52% 21 1 6 32,73
Bijeljina 1 0,02% 1 28,19
Brezik 37 0,69% 37 28,72
Brod 3 0,06% 3 29,88
Čelinac 28 0,52% 25 3 25,33
Čivčije 15 0,28% 13 2 30,74
Čorle 81 1,50% 68 9 4 30,60
Crkvena 57 1,06% 55 2 31,12
Derventa 8 0,15% 7 1 31,79
Doboj 14 0,26% 11 2 1 23,50
Doline 5 0,09% 4 1 34,57
Donja Ilova 149 2,76% 129 17 3 29,90
Donja Mravica 106 1,97% 88 18 32,22
Donji Galjipovci 78 1,45% 64 13 1 30,71
Donji Palačkovci 90 1,67% 84 6 30,83
Donji Smrtići 114 2,11% 103 9 2 32,54
Donji Štrpci 242 4,49% 208 34 34,57
Donji Vijačani 288 5,34% 254 32 2 35,47
Drenova 117 2,17% 101 16 32,10
Gajevi 14 0,26% 14 28,41
Galjipovci 31 0,57% 30 1 30,91
Gornja Ilova 140 2,60% 128 12 31,83
Gornja Mravica 114 2,11% 104 7 3 34,09
Gornji Galjipovci 40 0,74% 35 5 33,27
Gornji Palačkovci 143 2,65% 126 13 4 28,96
Gornji Smrtići 301 5,58% 263 34 4 33,61
Gornji Štrpci 257 4,76% 207 41 9 32,66
Gornji Vijačani 197 3,65% 176 21 33,16
Grabik Ilova 152 2,82% 132 12 8 36,32
Gradiška 2 0,04% 2 31,65
Gusak 29 0,54% 27 2 31,50
Hrvaćani 71 1,32% 57 13 1 34,05
Jadovica 8 0,15% 5 3 28,00
Jasik 2 0,04% 1 1 31,54
Karać 3 0,06% 3 24,89
Kneževo 13 0,24% 11 2 28,56
Kokori 28 0,52% 26 1 1 28,99
Konjuhovci 14 0,26% 13 1 32,78
Kotor Varoš 1 0,02% 1 26,99
Kremna 111 2,06% 95 14 2 32,97
Kulaši 68 1,26% 57 10 1 32,80
Laktaši 4 0,07% 4 25,25
Lišnja 68 1,26% 66 1 1 32,58
Lužani 44 0,82% 32 6 6 29,87
Maćino brdo 18 0,33% 16 2 30,21
Mlinci 15 0,28% 13 1 1 33,29
Mračaj 18 0,33% 15 3 35,40
Mravica 6 0,11% 5 1 31,77
Naseobina Hrvaćani 1 0,02% 1 46,97
Naseobina Lišnja 23 0,43% 17 5 1 34,10
Novo Selo 14 0,26% 13 1 34,17
Okolica 85 1,58% 78 5 2 33,94
Okučani 2 0,04% 2 39,55
Orašje 51 0,95% 48 3 30,13
Otpočivaljka 27 0,50% 22 5 28,91
Paramije 21 0,39% 21 31,36
Pečeneg Ilova 173 3,21% 146 26 1 34,22
Popovići 144 2,67% 122 20 2 30,25
Potočani 121 2,24% 95 20 6 31,15
Prijedor 1 0,02% 1 35,10
Prnjavor 687 12,74% 442 145 100 33,59
Prosjek 60 1,11% 54 5 1 31,58
Ralutinac 2 0,04% 2 23,92
Ratkovac 63 1,17% 52 9 2 32,89
Rudanka 1 0,02% 1 26,19
Šarinci 95 1,76% 82 12 1 32,01
Šereg Ilova 78 1,45% 63 11 4 30,24
Šibovska 42 0,78% 36 6 31,28
Skakavci 17 0,32% 14 3 28,15
Srbija 1 0,02% 1 36,68
Srpovci 29 0,54% 27 1 1 30,95
Štivor 9 0,17% 8 1 36,15
Teslić 5 0,09% 5 23,81
Velika Ilova 167 3,10% 151 12 4 34,64
Vršani 52 0,96% 50 2 29,68
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,54

Raspored mjesnih zajednica

Brojno stanje rejonskih štabova i ratnih jedinica TO u mjesnim zajednicama

Opština Prnjavor obuhvata teritoriju površine 631km2 sa 28 mjesnih zajednica sa formirana četri rejonska štaba teritorijalne odbrane koji rukovode i komanduju sa svim jedinicama TO mjesnih zajednica,tzv. prostorne strukture.

Četri rejonska štaba TO, šest samostalne čete TO i 20 samostalnih vodova TO u jačini od 2.055 pripadnika TO

kategorija  svega % rjšto   rjtomz    Starost
vojnici 1800 87,59% 17 1783 37,59
podoficiri 210 10,22% 18 192 35,66
oficiri 45 2,19% 11 34 35,31
Ukupno 2.055 100,00% 46 2009 36,18

Pregled strukture rasporeda i plana popune TO:

jedinica Oznaka plan svega % voj podf   of Starost
rejonski štab TO Prnjavor T-8755/1-1 10 9 0,44% 2 4 3 40,56
rejonski štab TO Potoćani T-8755/1-2 10 5 0,24% 1 2 2 43,38
rejonski štab TO Šibovska T-8755/1-3 10 13 0,63% 5 7 1 41,02
rejonski štab TO Donji Vijačani T-8755/1-4 10 24 1,17% 14 5 5 40,75
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Prnjavor T-8755/3-1 96 162 7,88% 127 25 10 38,33
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Štrpci T-8755/3-2 96 231 11,24% 203 24 4 38,54
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Velike Ilove T-8755/3-3 96 206 10,02% 187 16 3 39,35
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Potočani T-8755/3-4 96 148 7,20% 133 13 2 35,47
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Donji Vijačani T-8755/3-5 96 200 9,73% 179 20 1 38,11
samostalna pješadijska četa TO mjesne zajednice Smrtići T-8755/3-6 96 107 5,21% 92 14 1 33,13
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Kremna T-8755/4-1 23 38 1,85% 31 6 1 42,29
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Gornje Mravice T-8755/4-10 23 57 2,77% 53 1 3 38,62
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Drenova T-8755/4-11 23 49 2,38% 44 5 39,18
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Gornji Vijačani T-8755/4-12 23 88 4,28% 82 6 39,28
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Kulaši T-8755/4-13 23 80 3,89% 71 9 36,98
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Kokori T-8755/4-15 23 17 0,83% 17 35,30
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Čorle T-8755/4-16 23 23 1,12% 18 4 1 34,72
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Galjipovci T-8755/4-17 23 24 1,17% 23 1 30,04
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Vršani T-8755/4-18 23 40 1,95% 36 4 32,05
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Donja Mravica T-8755/4-19 23 28 1,36% 24 4 35,93
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Šibovska T-8755/4-2 23 78 3,80% 68 6 4 35,09
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Okolica T-8755/4-20 23 26 1,27% 24 2 36,01
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Konjuhovci T-8755/4-21 23 34 1,65% 34 37,78
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Smrtići T-8755/4-3 23 46 2,24% 42 3 1 43,69
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Palačkovci T-8755/4-4 23 79 3,84% 69 8 2 31,64
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Pečeneg Ilova T-8755/4-5 23 54 2,63% 49 5 38,90
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Hrvaćani T-8755/4-6 23 44 2,14% 40 4 39,04
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Lišnja T-8755/4-7 23 46 2,24% 45 1 34,50
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Naseobina Lišnja T-8755/4-8 23 54 2,63% 49 5 38,31
samostalni streljački vod TO mjesne zajednice Donji Galjipovci T-8755/4-9 23 45 2,19% 38 7 33,69
Ukupno 1.058 2.055 100,00% 1800 210 45 37,39

Prema planovima popune-razrezu u ratne jedinice TO mjesnih zajednica sleduje 1.058 v/o, a popuna je izvršena sa 2.055 pripadnika ili 149%, preko plana za pola razreza.

Pregled starosne strukture  RjŠTO i RJ TO MZ

godine života svega % vojnici podoficiri oficiri
15-19 godina 39 1,90% 33 2 4
20 do 29 godina 613 29,83% 528 74 11
30 do 39 godina 550 26,76% 482 55 13
40 do 49 godina 541 26,33% 469 59 13
50 do 59 godina 291 14,16% 268 20 3
preko 60 godina 21 1,02% 20 1
Ukupno 2.055 100,00% 1800 210 45

Najviše je zastupljeno period od 20 do 29 godina živata sa 30%

Prema komandnoj strukturi u rjŠTO i RJTOMZ

Komandir-komandant svega % voj podf of
bez dužnosti 1740 84,67% 1622 99 19
komandant rejonskog štaba TO 5 0,24% 5
zamjenik komamdanta štaba 1 0,05% 1
pomoćnik komandanta štaba 10 0,49% 2 4 4
komandir pješadijske čete 11 0,54% 1 8 2
zamjenik komandira čete 6 0,29% 2 3 1
komandiri vodova 102 4,96% 41 50 11
zamjenik komandira voda 37 1,80% 26 10 1
komandiri odjeljenja 116 5,64% 96 20
refernti u štabu 16 0,78% 4 11 1
četne starješine 11 0,54% 6 5
Ukupno 2055 100,00% 1800 210 45

Pregled strukture raspoređenih VES u jedinicama TO opštine

VES svega % voj pod of Starost Formacijska dužnost
11101 3639 67,46% 3348 260 31 33,26 strelac
11102 139 2,58% 111 25 3 25,26 izviđač u pješadiji
11103 48 0,89% 42 6 27,01 nišandžija- poslužilac mitraljeza-PM
11104 76 1,41% 69 7 29,13 nišandžija-poslužilac na BsT
11105 126 2,34% 113 11 2 29,32 nišandžija-poslužilac MB M60 i 82
11106 1 0,02% 1 56,19 nišandžija-poslužilac PAM
11107 65 1,21% 57 6 2 24,64 vojni policajac, nišandžija-poslužilac VP
11108 13 0,24% 13 26,08 operator-poslužilac POR
11109 11 0,20% 7 4 27,85 snajperist
11112 1 0,02% 1 24,87 diverzant
11117 1 0,02% 1 27,85 nišandžija-poslužilac ručnog bacača
11119 7 0,13% 6 1 34,68 nišandžija-poslužilac na MB120mm
11120 2 0,04% 2 23,55 operator-poslužilac POR POLK9K11
11121 2 0,04% 2 24,74 radiofonista-telefonista, poslužilac
11122 1 0,02% 1 18,92 izviđač u artiljeriji, mernik-osmatrač
11201 30 0,56% 27 3 28,42 PO topovska-vučna nišandžija-poslužilac
11205 3 0,06% 3 28,45 haubička-samohodna nišandžija-poslužilac
11207 9 0,17% 7 2 30,78 izviđač-mjernička
11208 2 0,04% 2 34,10 topograf-geodetska
11209 5 0,09% 5 32,76 računar-planšentist
11217 4 0,07% 4 26,78 operator PO RPA vođene
11221 1 0,02% 1 26,49 radio-telefonska
11223 37 0,69% 36 1 30,58 topovska i haubičaka nišandžija-poslužilac
11301 80 1,48% 78 2 28,67 poslužilac PAT PVO
11304 1 0,02% 1 38,76 poslužilac na SPAT PAT L
11314 5 0,09% 5 28,96 osmtrač-planšetnista
11322 5 0,09% 5 32,36 nišandžija-poslužilac PAT
11326 7 0,13% 6 1 29,77 poslužilac raketnog sist.PVO
11401 1 0,02% 1 25,20 nišandžija tenka T55
11405 1 0,02% 1 19,46 vozač b/v točkaša
11406 1 0,02% 1 23,27 vozač T55
11701 33 0,61% 33 32,10 pionir
11710 1 0,02% 1 26,08 послужилац
11801 41 0,76% 32 7 2 27,64 radio-telegrafist
11802 3 0,06% 2 1 26,90 teleprinterist
11807 2 0,04% 1 1 27,89 radio-relejac
11808 6 0,11% 4 2 26,56 radio-teleprinterist
11810 1 0,02% 1 31,36 teleprinterist-šifrer
11812 51 0,95% 49 2 29,03 telefonist-linijaš
11901 4 0,07% 4 37,27 izviđač ABHO
11903 2 0,04% 2 26,65 dekontaminator
12101 9 0,17% 6 2 1 31,82 mehaničar za pješ naoružanje
12102 5 0,09% 5 32,40 mehaničar za vozila točkaše
12107 3 0,06% 3 32,39 pogonski manipulant goriva
12117 1 0,02% 1 22,41 противпожарац
12118 6 0,11% 6 30,02 механичар за радио-уређаје
12126 7 0,13% 6 1 33,27 електромеханичар за изворе струје
12217 8 0,15% 8 39,48 pogonski manipulant
12251 1 0,02% 1 23,52 osmatrač-meterolog
12401 7 0,13% 7 33,36 pekar
12402 1 0,02% 1 18,69 mesar
12403 66 1,22% 58 8 32,06 kuvar
12407 1 0,02% 1 23,28 poslužilac motor filt za vodu
12409 1 0,02% 1 51,88 hidrotehničar
12418 2 0,04% 2 42,05 berberin
12501 39 0,72% 35 4 28,55 bolničar
12503 4 0,07% 4 32,85 medicinski tehničar
12601 1 0,02% 1 30,56 veterinarski bolničar
12602 2 0,04% 2 30,58 potkivač
12606 1 0,02% 1 31,18 veterinarski tehničar
12701 159 2,95% 139 16 4 31,00 vozač automobila
12703 4 0,07% 4 31,45 возач трактора
12704 3 0,06% 3 26,87 саобраћајац
12809 1 0,02% 1 51,93 електричар
13202 1 0,02% 1 35,76 dakitilogaf
21001 9 0,17% 8 1 37,99 KO-KV opšti kurs, SŠ u građanstvu
21101 70 1,30% 36 32 2 34,98 osnovna SVŠ smjer pješadija
21102 142 2,63% 46 86 10 37,18 KO-KV pješadije kurs ,SŠ u građanstvu
21103 8 0,15% 4 3 1 29,69 KO izviđački-div. kurs ,SŠ u građanstvu
21104 2 0,04% 2 42,84 KO-KV uMB120 kurs ,SŠ u građanstvu
21106 4 0,07% 3 1 30,93 KO-KV u BsT kurs ,SŠ u građanstvu
21107 5 0,09% 1 3 1 26,44 KO-KV MB82 kurs ,SŠ u građanstvu
21109 4 0,07% 4 28,50 KO-V kurs vojne policije,SŠ u građanstvu
21201 1 0,02% 1 27,21 SVŠ KoV smjer artiljerije
21203 2 0,04% 2 33,31 KO-KV PO topovska
21302 1 0,02% 1 38,52 KO LATPVO20mm kurs ,SŠ u građanstvu
21801 2 0,04% 2 41,66 SVŠ veze
21802 12 0,22% 2 10 33,75 radiotelegrafist, SŠ,kurs KO
21804 1 0,02% 1 40,58 teleprinterska, SŠ,kurs KO
21902 2 0,04% 2 38,56 KO izviđački-ABHO. Kurs ,SŠ u građanstvu
22113 5 0,09% 4 1 37,66 KO-za naoružanje kurs,STŠ u građanstvu
22133 1 0,02% 1 27,73 KO-elektronike
22141 5 0,09% 1 4 36,92 KO-municiju,MES,SŠ,kurs
22401 5 0,09% 3 2 37,10 InSVŠ- osnovna
22404 5 0,09% 5 35,69 KO kuvari,SŠ u građ.kurs za kuvare
22501 1 0,02% 1 34,70 KO-bolničar kurs,SŠ u građanstvu,
22503 5 0,09% 4 1 29,74 KO-med.tehničar kurs,SŠ u građanstvu,
22701 1 0,02% 1 36,52 Kurs SbSl,TSVŠ-saobraćajni smjer
31001 4 0,07% 3 1 25,87 Pješadija-VA ili ŠRO
31101 17 0,32% 2 6 9 32,81 Pješadija-Vojna akademija KOV
31102 231 4,28% 42 101 88 36,07 Pješadija-Škola rezervnih oficira
31201 2 0,04% 2 35,62 VA KoV-smjer artiljerije
31202 13 0,24% 3 3 7 35,03 ŠRO artiljerije
31302 9 0,17% 1 5 3 29,46 VAKoV ili ŠRO
31702 2 0,04% 2 31,48 ŠRO-inžinjerija
31801 1 0,02% 1 43,45 VA KoV smjer veza
31805 1 0,02% 1 55,07 ŠRO veza
32144 4 0,07% 1 3 36,64 TVA-ŠRO ThSl -naoružanje
32402 3 0,06% 1 2 35,94 ŠRO intendantske službe
32501 9 0,17% 2 2 5 32,79 Medicinski fakultet i ŠRO
32602 1 0,02% 1 32,81 Veterinarski fakultet, ŠRO
32702 2 0,04% 2 42,08 ŠRO saobraćajna služba
33142 1 0,02% 1 57,18 ŠRO finansijske službe, EF
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 32,31

Rezultati posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da je na podruju opštine Prnjavor manji broj  za 12.698 stanovnika.

Popis iz 1991. godine na području opštine živelo 47.055 stanovnika. U nekoliko najvećih naseljenih mjesta opštine muslimana je bilo u Lišnji 1.847, Konjuhovci 1.451 i Puraći sa 426, ukupno 3.724

Popisom iz 2013. godine na području opštine živelo je 34.357 stanovnika, 16.675 muškaraca i 17.682 žena.

Bošnjaka 2.749, Hrvata 423, Srba 29.478 i ostali 1.698

Migracije

Jedan od važnih modula popisa stanovništva odnosi se na migracije stanovnika, a obilježja koja su vezana mjesto sadašnjeg boravka stanovnika, mjesto odakle je došlo prije rata i njegova migracija u toku rata, da li je bio raseljeno ili izbjeglo lice.

Banja Luka, 2001.

Prema prikupljenim podacima  na području opštine Prnjavor izbjeglog i raseljenog stanovništva evidentirano je  943 koji su bili vojno angažovani u TO i VRS, kao pripadnici vojske na starješinskim dužnostima, sa vojnim činom i kao poginuli i ranjeni pripadnici vojske VRS i TO. Raseljenih lica iz BiH koji su došli u ratnom periodu u opštinu je 868 lica, iz drugih država, mahom iz  Hrvatske je 84 i iz Srbije 11 lica.

Broj poginulih, nestalih i umrlih pripadnika vojske iz reda raseljenih lica je 176 lica, iz izbjeglog 6 i iz Srbije 2 pripadnika VRS.

Stanovništvo prema migracionim obilježjima opštine Prnjavor po popisu iz 2013. godine je imalo ukupno 34.357 stanovnika, od toga 14.176 stanovnika od rođenja stanuje u istom naseljenom mjestu  opštine.

Doseljeno stanovništvo
ukupno Bosna i Hercegovina Strane države
svega Iz opštine Iz druge opštine RS IzFBiH Iz BD Nepoznato svega Iz RSFRJ Iz dr država nepoznato
20181 15059 4898 2284 2031 12 5834 5122 1398 1191 2533

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz BiH u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz opštine Iz druge opštine RS Iz FBiH nepoznato
1574 327 233 1013 1

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz drugih država  u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz bivših SFRJ republika Iz ostalih država nepoznato
Slovenija Srbija Hrvatska Crna Gora
576 94 24 390 1 66 1
[1] Analiza podataka rađena je iz baze podataka u procesu kategorizacije boraca Boračke organizacije  i nadležnog odjeljenja opštinske uprave.

Podaci za pripadnike ratnih jedinica TO mjesnih zajednica prikupljeni su na osnovu podataka za kategorizaciju boraca zaključno sa 2017. godinom.

Brojčano TO opštine (uključujući i odred TO u sastavu 329. okbr JA na ZSR), brojalo je oko 5.700 boraca i činilo je oko 2,6 odsto Vojske Republike Srpske sa 215.671 boraca u momentu formiranja 12.5.1992. godine (Podaci iz interviju ministra RBIZ RS, „Srpskom borcu“, januar/jul 2017. godine). Mobilisano je u ratne jedinice TO opštine 3.731 borac, kasnije kroz popunu raspoređeno je još 1.666 boraca, kroz prekomande 313 boraca. Ukupno kroz jedinice TO opštine Pnjavor prošlo je 5.710 boraca