2.okbr

Obilježavanje  31 godina od formiranja Druge oklopne brigade VRS 1.KK VRS

U Banjaluci je  obilježeno godišnjica od formiranja Druge oklopne brigada Vojske Republike Srpske (10.6.1992.) koja je dala nemjerljiv doprinos u očuvanju Republike, njenog stanovništva i teritorije.
Brigada je u svom sastavu imala 55 boraca raspoređenih sa područja grada Prnjavora: jedan borac je poginuo i 14 boraca su ranjeni ( 12 sa statusom RVI, jedan borac bez statusa RVI i jedan borac RVI se odselio u Banja Luku).
1.lpbr Prnjavor sadesjtvovala je sa 2.okbr u borbama na Brodskom ratištu, kada je omogućila uvođenje tenkova 2.okbr preko Odobnog kanala u rejonu Zborišta., i dalje za oslobođenje Broda.
U borbama na Ododnom kanalu 1.lpbr od dodjeljenih tenkova T55 formirala svoj tenkovski vod sa posadom iz sastava brigade.
I na Ozrrenskom ratištu 1.lpbr Prnjavor pridodat je i jedan vod tenkova T55 iz sastava 2.okbr.

2.okbrBrigada je osnovana 10. juna 1992. od ljudstva i borbene tehnike Školskog centra OMJ JNA „Petar Drapšin“, Banja Luka  Prvi komandant, ujedno zadužen i za formiranje brigade, bio je tadašnji pukovnik,  Slavko Lisica  Sedište brigade bilo je na  Manjači  i u banjalučkoj kasarni  Vrbas. Imala je oko 2.000 pripadnika. Popunjavana je vojnim obveznicima sa prostora oko 40 opština.

U formaciji je imala: komandu, komandu stana, četu veze, izviđačku četu, vod vojne policije, dva oklopna bataljona, mješoviti artiljerijski divizion, laki samohodni artiljerijsko-raketni divizion PVO, inženjerijski bataljon i pozadinski bataljon.

Ratni put brigade

Tokom operacije Koridor, 2. oklopna brigada nalazila se u sastavu Taktičke grupe 3. Krajem 1992. brigada je razmeštena u širi rejon  Doboja  i  brčanskog koridora, gde je i provela najveći deo rata.

U decembru 1993, elementi brigade učestvuju u neuspelom pokušaju zatvaranja  tešanjskog  džepa u sklopu operacije  Drina 93.[  U jeku operacije „Uragan“ ARBiH, krajem septembra 1995, elementi 2. oklopne brigade na čelu sa komandantom  Mikom Škorićem  uspevaju da u odsudnom trenutku zaustave neprijateljevu ofanzivu, time sprečivši pad Doboja.

Brigada je odmah po slamanju ofanzive ARBiH na Doboj poslata na Manjaču, gde je zajedno sa 16. krajiškom motorizovanom brigadom dobila zadatak da zaustavi dalji prodor  HV  dolinom  Vrbasa. Kako je u međuvremenu otpočeo  Dejtonski mirovni proces, brigada je krajem novembra 1995. dočekala kraj rata na Manjači.

Brigada je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata  izgubila 99 boraca, a 345 ih je ranjeno

Brigadom su komandovali: pukovnik Slavko Lisica (od juna do novembra 1992), pukovnik Borislav Kojić (od novembra 1992. do aprila 1993), potpukovnik Miko Škorić (od aprila 1993. do septembra 1994) i potpukovnik Dragomir Keserović (1995-1996). Po završetku rata brigada je ušla u sastav 3. korpusa VRS kao 302. oklopna brigada, koja je nastavila tradicije 2. oklopne brigade, sve do integrisanja VRS u Oružane snage BiH. Spomen-soba brigade nalazi se u kampusu  Univerziteta u Banjoj Luci  (bivša kasarna „Vrbas“) . Brigada je odlikovana Medaljom Petra Mrkonjića.

Komandant 1.okb bio je i K1K Stamenko Novaković.

Promovisana monografija Druge oklopne brigade

U Banjaluci je 30.10.2023. godine  održana promocija monografije Druge oklopne brigade Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *