Analiza popune teritorijalne odbrane

Popuna ratnih jedinica TO opštine Prnjavor sa prekomandama

Zakonom o ONO iz 1984. godine svaka opština u BiH imala je obavezu da formira jedinice i štabove teritorijalne odbrane u skladu sa zahtjevima i potrebama prema mobilizacijskim razrezima.

Operativna popuna jedinica i štabova TO izvršena je kroz formiranje šest manevarskih ratnih jedinica TO opštine: opštinski štab TO sa zaštno-štabnom četom TO,  odred TO, protivdiverzantski vod TO i pozadinska baza TO jačine izvršenja popune od 682 pripadnika). Veće opštine ili više opština formirale su partizanske brigade TO. U mjesnim zajednicama formirane su prostorne snage TO za čuvanje objekata i kontrolu svojih teritorija.

Kroz [1] ratne jedinice TO opštine je prošlo   preko 5600 pripadnika od mobilizacije  do preformacije (19.5.1992.) sa unutrašnjim prekomandama i otpuštanjem.

Sa prvim odredom TO u sastavu 329.okbr na ZSR, mobilisano je i raspoređeno u TO без prekomandi je 3694 pripadnika TO

 Preko 5.680 boraca prošlo kroz jedinice TO, odnosno bili na rasporedu, 5 poginulih.

Operativna popuna ratnih sastava i jedinica pred mobilizaciju u jesen 1991. godine iznosila je po formaciji 508 pripadnika ( Štab TO sa zšč, odred TO, pdv TO, PoB TO).

Organizaciono-formacijska struktura TO razvijana je kroz novoformirani Drugi odred koji je po formaciji TO četnog sastava tipa II: 3 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

Zatim, opštinski štab za rukovođenje i komandovanje u TO:

Ratna organizacija opštinskog štaba TO:

komandant, načelnik štaba (organ za operativno nastavne poslove, organ za obavještajne poslove, organ za ratnu popunu i personalne poslove, ARJ PVO, Inžinjerija, Veza, ABHO i Zaštitno-štabna četa

Zaštitno-štabna četa TO, sastava:

  1. vod, komanda stana sa odjeljenjem za opšte poslove,kurirsko odjeljenje i pozadinsko odjeljenje,
  2. vod veze,
  3. zaštitni vod sa odjeljenjem vojne policije i streljačkim odjeljenjem

Samostalne pješadijski vodovi i čete TO u sastavu rejonskjih štabova TO u mjesnim zajednicama

Pregled izvršene popune ljudstvom po polu i kategoriji koji su raspoređeni u RJTO

Grupa svega % muški     ženski     Prosek OdStarost
vojnici 4444 84,34% 4423 21 32,62
podoficiri 638 12,11% 637 1 32,10
oficiri 187 3,55% 187 35,07
ukupno 5269 100% 5247 22 33,27

Prema kategoriji v/o: izvršena popuna vojnicima je 84%, podoficirima 12% i oficirima 4% sa 99,5% muđkog pola u ratne jedinice TO opštine i jedinice formirane prema ukazanoj borbenoj potrebi: OpŠTO sa zšč, pdv,PoBTO,  2 i 3. odred TO, lpav, pionv, pov, RJ „Vukovi sa Vučijaka“, haubička baterija 122mm M38, vod MB120mm, i vod T-12 100mm nastali na osnovu raspada 329.mtbr Derventa.

Pregled izvršene popune rapoređenih RJ TO opštine 3694 pripadnika je brojno stanje TO po mobilizaciji  i popunjavanju do dana preformacije (27.5.1992.), a sa prekomandama u osnovnim jedinicama TO opštine je iznosio 5.269 pripadnika na rasporedzu, što je podatak za dalju analizu

Sledovanje ljudstva po formaciji ratnih jedinica TO iznosilo je oko 2.300,  a izvršena popuna RATNIH JEDINICA sa ojačanjima od 5.700 v/o.

Popuna sa 26 motornih vozila, a plan je predviđao i popunu stoke sa 76 grla.

Pregled strukture izvršenja popune ratnih jedinica TO opštine po kategoriji i osnovnim jedinicama:

kategorija svega % mob.   popuna    prekomande PrStarost
vojnici 4444 84,34% 3027 152 1265 32,62
podoficiri 638 12,11% 359 35 244 32,10
oficiri 187 3,55% 106 14 67 35,07
ukupno 5269 100,00% 3492 201 1576 33,27

Mobilisano je 3492 pripadnika, na prvoj popuni 201 lice i kroz prekomande u osnovne jedinice TO opštine  izvršenje popune je iznosilo 5.269 boraca

jedinica svega % vojnici podoficiri oficiri Starost
2.mtb 200 3,80% 175 22 3 30,79
2.OdTO 1249 23,70% 1075 138 36 30,73
3.OdTO 97 1,84% 66 25 6 28,31
hab122 103 1,95% 85 12 6 30,46
lpav 117 2,22% 105 10 2 28,31
mb120 14 0,27% 12 2 33,04
odredTO 742 14,08% 562 138 42 29,06
OpŠTO 30 0,57% 4 26 41,68
PbTO 75 1,42% 59 12 4 33,49
pdv 87 1,65% 73 12 2 25,39
pionv 30 0,57% 30 32,93
pov 33 0,63% 32 1 28,73
rjšto 47 0,89% 18 18 11 40,89
rjtomz 2002 38,00% 1773 197 32 37,21
rjVV 227 4,31% 203 17 7 26,01
vT-12 38 0,72% 32 5 1 27,65
vvp 59 1,12% 50 7 2 24,90
zšč 119 2,26% 94 18 7 29,45
ukupno 5269 100,00% 4444 638 187 31,06

Stanje izvršene popune ratnih jedinice TO opštine prema osnovnim jedinicama iznosi 84% vojnici, 12% podoficiri i 4% oficiri

U toku 1991. godine izvršena je mobilizacija sa 1.750 pripadnika (samo u septembru 1284 lica),  dok u 1992. godini  sa mobilizacim od 1743 pripadnika RJ TO opštine. Ukupno na rasporedu u TO bilo 3493 pripadnika TO opštine Prnjavor po izvršenoj mobilizaciji.

Stanje popune jedinice prema godinama rata

Grafički prikaz popune RJ TO

torj1

Prosječna starost pripadnika iznosi  31 godina,

u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 14 a najstariji 68 godinu. Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 6 godina.

Prema broju mjeseci učešća, statističko stanje je :

jedinica popuna % popuna Sum   Min   Max   Range   Avg   StDev  Var
2.mtb 199 3,69% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
2.OdTO 1254 23,25% 1190,00 0,00 3 3 1 1 0
3.OdTO 95 1,76% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
hab122 104 1,93% 131,00 0,00 2 2 1 1 1
lpav 118 2,19% 105,00 0,00 2 2 1 1 1
mb120 14 0,26% 12,00 0,00 2 2 1 1 0
odredTO 858 15,91% 2085,00 0,00 9 9 2 2 5
OpŠTO 30 0,56% 58,00 0,00 8 8 2 3 6
PbTO 76 1,41% 64,00 0,00 2 2 1 1 1
pdv 87 1,61% 55,00 0,00 8 8 1 1 1
pionv 30 0,56% 11,00 0,00 2 2 0 1 0
pov 34 0,63% 14,00 0,00 2 2 0 1 0
rjšto 46 0,85% 68,00 0,00 8 8 1 2 5
rjtomz 2009 37,25% 5329,00 -5,00 36 41 3 3 7
rjVV 226 4,19% 71,00 0,00 2 2 0 0 0
vT-12 38 0,70% 22,00 0,00 2 2 1 1 0
vvp 59 1,09% 0,00 0,00 0 0 0 0 0
zšč 117 2,17% 209,00 -1,00 37 38 2 4 15
Ukupno 5.394 100,00% 9424 -5 37 1 1,10 16,41

Prosjek starosti pripadnika RJTO 31 godina, sa odstupanjem u prosjeku od 6,25 godina, 17,91 odsto od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 6,49% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

U odnosu na kraj rata 31.12.1995.,  79 odsto od ukupno raspoređenih sa područja opštine u VRS, odnosno 6,6% u odnosu na broj stanovnika opštine krajem 1995. godine,

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti pripadnika odreda po kategoriji grupe: vojnici, podoficiri i oficiri

godine života svega %  voj   podf   of Starost
15-19 godina 230 4,26% 206 17 7 18,80
20 do 29 godina 2359 43,73% 1994 306 59 24,95
30 do 39 godina 1593 29,53% 1304 213 76 34,71
40 do 49 godina 842 15,61% 695 106 41 44,45
50 do 59 godina 347 6,43% 314 23 10 53,57
preko 60 godina 23 0,43% 20 1 2 62,85
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 39,89

Prema pregledu nacionalne strukture jedinica TO stanje popune:

Najviše ima srba sa 95% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine nacionalna struktura stanovništva je bila sljedeća: srba 71,60% , bošnjaka 15,22%, hrvata 3,70% populacije opštine.

Narodnost   svega     % vojnici   podf   oficiri   Starost
Srbi 5104 94,62% 4275 649 180 32,66
Hrvati 44 0,82% 43 1 30,36
Muslimani 122 2,26% 111 5 6 31,52
Ukrajinci 111 2,06% 95 10 6 32,70
Poljaci 2 0,04% 2 20,01
Česi 2 0,04% 2 43,27
Crnogorci 4 0,07% 3 1 29,25
Italijani 5 0,09% 4 1 32,61
Ukupno 5394 100,00% 4533 666 195 31,55

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 86% pripadnika.

Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao i pridodate jedinice 327.mtbr i okbr

Pregled strukture rapoređenih prema rodu-službi u jedinicama

rod-služba svega % voj   podf   of Starost
pješadija 4652 86,24% 3941 558 153 32,88
artiljerija 108 2,00% 85 13 10 30,69
PVO 103 1,91% 91 8 4 28,86
OMJ 3 0,06% 3 22,65
inžinjerija 36 0,67% 34 2 31,80
veza 114 2,11% 83 27 4 29,71
ABHO 6 0,11% 4 2 31,56
JEIiPED 1 0,02% 1 26,30
tehnička služba 46 0,85% 28 14 4 33,61
JVOJ 5 0,09% 5 31,25
intendantska služba 89 1,65% 68 16 5 34,20
sanitetska služba 56 1,04% 40 10 6 29,68
veterinarska služba 5 0,09% 3 1 1 31,14
saobraćajna služba 167 3,10% 145 17 5 31,06
finansijska služba 2 0,04% 1 1 42,05
služba informatike 1 0,02% 1 35,76
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,45

 

 

 

 

 

Prema statusu kategorije borca[2]  od 2152 što čini preko 45% u odnosu na ukupan broj od 4764 kategorisanih boraca u 2011. godini

status svega % vojnici   podf   of Starost
bez statusa 1061 19,67% 994 53 14 34,66
kategorisani borac 2554 47,35% 2126 330 98 33,04
RVI 814 15,09% 640 152 22 28,00
RVI MUP-a 13 0,24% 13 23,70
poginuli 280 5,19% 236 40 4 30,17
nestali 14 0,26% 14 30,23
zarobljeni 3 0,06% 3 26,03
umrli 14 0,26% 12 2 41,50
umrli poslije rata 479 8,88% 356 74 49 36,58
odselili 15 0,28% 13 1 1 29,97
ranjeni bez statusa 80 1,48% 74 5 1 25,76
povrijeđeni 6 0,11% 6 25,35
bolesni 61 1,13% 46 11 4 31,96
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 30,53
Svega <> 1 2 3 4 5 6 7
3.560 1625 174 249 238 194 281 799

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, još nije kategorisano 882 pripadnika RJTO.

Najviše boraca prve kategorije

15% pripadnika ima status RVI.
U statusu vojnih invalida ima 663 pripadnika RJTO
90 pripadnika nagrađeno ili 2,97% u toku rata .
90 pripadnika odreda ili 3% je odlikovano  u toku rata,

Najviše je bilo raspoređeno iz naselja Prnjavora 687 pripadnika, odnosno 12,74%

Naselje svega   %  vojnici   podf   oficiri   Starost
Babanovci 50 0,93% 43 6 1 33,46
Banja Luka 28 0,52% 21 1 6 32,73
Bijeljina 1 0,02% 1 28,19
Brezik 37 0,69% 37 28,72
Brod 3 0,06% 3 29,88
Čelinac 28 0,52% 25 3 25,33
Čivčije 15 0,28% 13 2 30,74
Čorle 81 1,50% 68 9 4 30,60
Crkvena 57 1,06% 55 2 31,12
Derventa 8 0,15% 7 1 31,79
Doboj 14 0,26% 11 2 1 23,50
Doline 5 0,09% 4 1 34,57
Donja Ilova 149 2,76% 129 17 3 29,90
Donja Mravica 106 1,97% 88 18 32,22
Donji Galjipovci 78 1,45% 64 13 1 30,71
Donji Palačkovci 90 1,67% 84 6 30,83
Donji Smrtići 114 2,11% 103 9 2 32,54
Donji Štrpci 242 4,49% 208 34 34,57
Donji Vijačani 288 5,34% 254 32 2 35,47
Drenova 117 2,17% 101 16 32,10
Gajevi 14 0,26% 14 28,41
Galjipovci 31 0,57% 30 1 30,91
Gornja Ilova 140 2,60% 128 12 31,83
Gornja Mravica 114 2,11% 104 7 3 34,09
Gornji Galjipovci 40 0,74% 35 5 33,27
Gornji Palačkovci 143 2,65% 126 13 4 28,96
Gornji Smrtići 301 5,58% 263 34 4 33,61
Gornji Štrpci 257 4,76% 207 41 9 32,66
Gornji Vijačani 197 3,65% 176 21 33,16
Grabik Ilova 152 2,82% 132 12 8 36,32
Gradiška 2 0,04% 2 31,65
Gusak 29 0,54% 27 2 31,50
Hrvaćani 71 1,32% 57 13 1 34,05
Jadovica 8 0,15% 5 3 28,00
Jasik 2 0,04% 1 1 31,54
Karać 3 0,06% 3 24,89
Kneževo 13 0,24% 11 2 28,56
Kokori 28 0,52% 26 1 1 28,99
Konjuhovci 14 0,26% 13 1 32,78
Kotor Varoš 1 0,02% 1 26,99
Kremna 111 2,06% 95 14 2 32,97
Kulaši 68 1,26% 57 10 1 32,80
Laktaši 4 0,07% 4 25,25
Lišnja 68 1,26% 66 1 1 32,58
Lužani 44 0,82% 32 6 6 29,87
Maćino brdo 18 0,33% 16 2 30,21
Mlinci 15 0,28% 13 1 1 33,29
Mračaj 18 0,33% 15 3 35,40
Mravica 6 0,11% 5 1 31,77
Naseobina Hrvaćani 1 0,02% 1 46,97
Naseobina Lišnja 23 0,43% 17 5 1 34,10
Novo Selo 14 0,26% 13 1 34,17
Okolica 85 1,58% 78 5 2 33,94
Okučani 2 0,04% 2 39,55
Orašje 51 0,95% 48 3 30,13
Otpočivaljka 27 0,50% 22 5 28,91
Paramije 21 0,39% 21 31,36
Pečeneg Ilova 173 3,21% 146 26 1 34,22
Popovići 144 2,67% 122 20 2 30,25
Potočani 121 2,24% 95 20 6 31,15
Prijedor 1 0,02% 1 35,10
Prnjavor 687 12,74% 442 145 100 33,59
Prosjek 60 1,11% 54 5 1 31,58
Ralutinac 2 0,04% 2 23,92
Ratkovac 63 1,17% 52 9 2 32,89
Rudanka 1 0,02% 1 26,19
Šarinci 95 1,76% 82 12 1 32,01
Šereg Ilova 78 1,45% 63 11 4 30,24
Šibovska 42 0,78% 36 6 31,28
Skakavci 17 0,32% 14 3 28,15
Srbija 1 0,02% 1 36,68
Srpovci 29 0,54% 27 1 1 30,95
Štivor 9 0,17% 8 1 36,15
Teslić 5 0,09% 5 23,81
Velika Ilova 167 3,10% 151 12 4 34,64
Vršani 52 0,96% 50 2 29,68
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 31,54

Prema komandnoj strukturi dužnosti u ratnim jedinicama TO opštine:

Najviće komandira vodova i četa od brojnog stanja

komandir-komandant svega     % vojnici    podf   oficiri   Starost
bez dužnosti 4.555 84,45% 4.179 332 44 32,42
komandant TO opštine 2 0,04% 2 42,26
zamjenik komandanta TO 1 0,02% 1 50,43
pomoćnik komandanta TO 14 0,26% 14 41,82
komandant odreda TO 12 0,22% 12 43,78
zamjenik komandanta 6 0,11% 1 5 32,44
pomoćnik komandanta 38 0,70% 5 8 25 38,33
komandir čete 53 0,98% 4 25 24 34,29
zamjenik komandira čete 29 0,54% 8 17 4 31,90
komandir voda 234 4,34% 65 131 38 34,98
zamjenik komandira voda 62 1,15% 36 22 4 34,50
komandir odjeljenja 275 5,10% 203 68 4 30,21
referenti u komandama 55 1,02% 10 29 16 38,35
četne starješine 31 0,57% 10 20 1 34,25
komandiri samostalnih odjeljanja 27 0,50% 13 13 1 30,47
Ukupno 5.394 100,00% 4.533 666 195 36,70

 

Najviše bilo vodnika od podoficira od brojnog stanja RJTO i kapetana I klase od oficira

Pregled komandne strukture i čina u jedinicama TO opštine

Komandne duznosti svega   % voj  podf   oficiri  čin  Starost
komandant TO opštine 1 0,18% 1 34 36,32
komandant TO 1 0,18% 1 41 48,19
zamjenik komandanta TO-NŠ 1 0,18% 1 34 50,43
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 21 44,09
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 23 38,82
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 24 40,69
pomoćnik komandanta 2 0,35% 2 32 33,02
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 33 38,11
pomoćnik komandanta 8 1,42% 8 34 44,72
komandant odreda 1 0,18% 1 32 37,29
komandant odreda 2 0,35% 2 33 34,51
komandant odreda 8 1,42% 8 34 46,07
komandant odreda 1 0,18% 1 41 50,50
zamjenik komandanta odreda 1 0,18% 1 25 21,65
zamjenik komandanta odreda 2 0,35% 2 32 32,68
zamjenik komandanta 2 0,35% 2 33 33,51
zamjenik komandanta 1 0,18% 1 34 40,62
pomoćnik komandanta 4 0,71% 2 2 10 42,81
pomoćnik komandanta 2 0,35% 2 12 38,17
pomoćnik komandanta 5 0,89% 1 3 1 21 32,69
pomoćnik komandanta 1 0,18% 1 22 42,53
pomoćnik komandanta 5 0,89% 4 1 23 48,76
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 31 31,99
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 32 31,15
pomoćnik komandanta 5 0,89% 5 33 33,60
pomoćnik komandanta 6 1,06% 6 34 45,93
komandir čete 3 0,53% 3 10 29,91
komandir čete 4 0,71% 1 3 13 30,71
komandir čete 13 2,30% 11 2 21 27,74
komandir čete 3 0,53% 3 22 35,45
komandir čete 9 1,60% 8 1 23 39,69
komandir čete 1 0,18% 1 24 23,21
komandir čete 3 0,53% 2 1 25 38,04
komandir čete 1 0,18% 1 31 22,80
komandir čete 4 0,71% 4 32 30,41
komandir čete 2 0,35% 2 33 38,32
komandir čete 10 1,77% 10 34 42,21
zamjenik komandira čete 5 0,89% 4 1 10 30,93
zamjenik komandira čete 5 0,89% 3 2 13 30,36
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 14 31,34
zamjenik komandira čete 12 2,13% 10 2 21 30,01
zamjenik komandira čete 2 0,35% 2 22 36,97
zamjenik komandira čete 2 0,35% 2 23 40,28
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 32 28,05
zamjenik komandira čete 1 0,18% 1 34 44,70
komandir voda 1 0,18% 1 48,48
komandir voda 51 9,04% 43 6 2 10 36,90
komandir voda 4 0,71% 3 1 12 33,87
komandir voda 31 5,50% 18 12 1 13 35,85
komandir voda 4 0,71% 4 14 33,95
komandir voda 88 15,60% 73 15 21 31,09
komandir voda 5 0,89% 5 22 36,61
komandir voda 21 3,72% 20 1 23 42,41
komandir voda 8 1,42% 8 24 39,47
komandir voda 1 0,18% 1 25 30,19
komandir voda 4 0,71% 4 31 27,12
komandir voda 6 1,06% 1 5 32 31,14
komandir voda 5 0,89% 5 33 31,75
komandir voda 5 0,89% 5 34 52,79
zamjenik komandira voda 2 0,35% 2 35,77
zamjenik komandira voda 19 3,37% 18 1 10 38,53
zamjenik komandira voda 3 0,53% 3 12 29,78
zamjenik komandira voda 15 2,66% 11 3 1 13 32,45
zamjenik komandira voda 13 2,30% 2 10 1 21 28,46
zamjenik komandira voda 4 0,71% 4 22 35,74
zamjenik komandira voda 5 0,89% 5 23 41,32
zamjenik komandira voda 1 0,18% 1 25 39,76
referenti 9 1,60% 8 1 10 33,60
referenti 2 0,35% 1 1 13 31,38
referenti 1 0,18% 1 14 34,26
referenti 12 2,13% 8 4 21 34,16
referenti 3 0,53% 3 22 44,52
referenti 17 3,01% 1 13 3 23 41,29
referenti 1 0,18% 1 24 48,97
referenti 1 0,18% 1 25 46,16
referenti 2 0,35% 2 31 34,77
referenti 3 0,53% 3 32 29,71
referenti 4 0,71% 4 34 52,69
četne starješine 9 1,60% 8 1 10 36,03
četne starješine 3 0,53% 1 2 13 29,91
četne starješine 1 0,18% 1 14 27,21
četne starješine 15 2,66% 14 1 21 33,63
četne starješine 1 0,18% 1 22 44,80
četne starješine 2 0,35% 2 23 35,68
komandir samostalnog odjeljenja 8 1,42% 7 1 10 34,98
komandir samostalnog odjeljenja 7 1,24% 6 1 13 30,52
komandir samostalnog odjeljenja 11 1,95% 10 1 21 27,02
komandir samostalnog odjeljenja 1 0,18% 1 23 31,99
Ukupno 564 100,00% 151 266 147 36,44

 

Pregled formacijskih VES i čina prema rasporedu VES i čina u TO

VESR cin svega % Formacijski položaj FVES FČ TO
31101 Major 1 0,03% Komandant TO 31102 major
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% Komandant TO 31102 major
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik štaba /zam.k-danta/ 31102 kap
31001 Kapetan 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PK za MVPP 31001 k1k
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PK za pozadinu 31001 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za ObP 31001 kap
31001 Poručnik 1 0,03% Načelnik bezbjednosti 31001 kap
31001 Stariji vodnik 1 0,03% PN za garnizonske poslove 31001 k1-maj
31001 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% PN za popunu i pers poslove 31001 kap
31101 Vodnik 1 0,03% PK za pozadinu 31001 kap
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31102 Poručnik 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31202 Kapetan 1 klase 1 0,03% Načelnik imžinjerije 31702 kap
31302 Poručnik 1 0,03% PNŠ za ONP 31102 kap
31702 Kapetan 1 0,03% Načelnik imžinjerije 31702 kap
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% četni starješina čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% strelac streljačkog voda TO MZ Palačkovci 11101 voj
31101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% izviđač 11102 voj
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% k-dir teh održ 12401 mlv
32402 Kapetan 1 klase 1 0,03% zamjenik k-dira čete 21001 svik
21001 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir nastavnih vodova 21001 svik
21101 Zastavnik 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
31101 Kapetan 1 0,03% teleprinterista 11808 voj
31101 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za ObP 31001 kap
11101 Stariji vodnik 1 0,03% kurir 11101 voj
11101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% kurir 11101 voj
21001 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% nišandžija 11105 voj
21101 Vodnik 1 0,03% komandir prv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 ppor-p
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik komandir čete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
31101 Vodnik 1 0,03% ppožo 12117 des
31101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% kurir 11101 voj
31101 Zastavnik 1 0,03% PN za popunu i pers poslove 31001 kap
31102 Kapetan 1 klase 1 0,03% komandir čete 31001 kap
31102 Potporučnik 1 0,03% komandir čete 31001 kap
31102 Stariji vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
31302 Mlađi vodnik 1 0,03% ref.SnSl/k-dir sno 32501 por
11101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% pkč za mv 31001 por
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zkpč-pmvp 31102 por
11101 Vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Lišnja 21101 sv1k
11101 Vodnik 1 0,03% komandir 2.so voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
11101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandir čete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
11101 Zastavnik 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
11102 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik k-dira voda 31102 por
11701 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% komandir odjeljenja 21103 v1k
21001 Kapetan 1 klase 1 0,03% komandir 3.sv čete TO mjesne zajednice Velike Ilove 21101 sv1k
21001 Vodnik 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
21101 Desetar 1 0,03% puškomitraljezac 11103 raz
21101 Stariji vodnik 1 0,03% komandir prv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 ppor-p
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% Načelnik ABHO 31902 kap
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% radiofonist 11801 voj
21101 Vodnik 1 0,03% četni starješina čete TO mjesne zajednice Potočani 21101 sv1k
21101 Vodnik 2 0,07% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% strelac streljačkog voda TO mjesne zajednice Šibovska 11101 voj
21101 Zastavnik 1 0,03% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ D.Vijačani 31101 ppor-p
21103 Stariji vodnik 1 0,03% zamjenik k-dira voda 31102 por
22113 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir nastavnih vodova 21001 svik
22141 Stariji vodnik 1 0,03% k-dir kuvarskog odjeljenja 11101 des
22404 Stariji vodnik 1 0,03% upravnik terit.opšt.baze 31001 por
31102 Kapetan 1 0,03% komandir voda-DIO 31702 kap
31702 Potporučnik 1 0,03% komandir voda-DIO 31702 kap
11102 Mlađi vodnik 1 0,03% k-dir sno 12501 des
21001 Vodnik 1 klase 1 0,03% daktilograf 11101 voj
21101 Major 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 2 0,07% k-dir sno 12501 des
21101 Stariji vodnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 0,03% referent opšt poslova 21001 v1k
21101 Stariji vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% komandir 2.sv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
21101 Stariji vodnik 1 klase 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vodnik 2 0,07% k-dir sno 12501 des
21101 Vodnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 0,03% referent opštih poslova RjŠTO Donji Vijačani 21101 sv1-z
21101 Vodnik 2 0,07% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Vodnik 1 klase 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Kokori 21101 sv1k
21101 Vojnik na k-noj dužnos 2 0,07% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21101 Zastavnik 1 0,03% strelac streljačko voda TO MZ Otpočivaljka 11101 voj
21102 Vodnik 1 0,03% zamjenik komandira streljačkog voda TO Pečeneg Ilove 21101 sv1k
21109 Vodnik 1 0,03% Načelnik bezbjednosti 31001 kap
31001 Kapetan 1 klase 1 0,03% referent za MV, IP 31001 kap
31001 Razvodnik 1 0,03% komandir 1.sv čete TO mjesne zajednice Štrpci 21101 sv1k
31001 Stariji vodnik 1 0,03% referent za garn.poslove 31001 kap
31101 Potporučnik 1 0,03% komandir streljačkog voda TO MZ Kokori 21101 sv1k
31801 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik veze 31805 kap
31805 Kapetan 1 klase 1 0,03% Nacelnik veze 31805 kap
32144 Vodnik 1 klase 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32144 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32402 Stariji vodnik 1 0,03% Načelnik InSl 32402 kap
32501 Kapetan 1 klase 1 0,03% zamjenik komandirčete TO- pomoćnik za moral MZ Prnjavor 31101 ppor-p
32501 Poručnik 1 0,03% Načelnik SnSl 32501 kap
32602 Poručnik 1 0,03% evidentičar 11101 voj
32702 Kapetan 1 klase 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
32702 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% Načelnik ThSl 32144 kap
33142 Kapetan 1 klase 1 0,03% PN za garnizonske poslove 31001 k1-maj
11101 Vodnik 1 0,03% daktilograf 11101 voj
21101 Vodnik 1 0,03% vojnici 11101 voj
12503 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir teh snab 12401 mlv
21101 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir oop 21001 zast
21109 Vodnik 1 0,03% k-dir 1.ovp 11107 des
21109 Vojnik na k-noj dužnos 1 0,03% k-dir 1.ovp 11107 des

Kolektivno naoružanje prema formaciji RJTO.Muzej 1.KK,

u Odredu, u 1. četi bilo je na rasporedu jedna snajperska puška M76 i mitraljez M84.

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka prikupljenih podataka od ratnih jedinica, bivšeg OMO . Godišnje se vrši ažuriranje i obrada podataka.

[2] Izvještaj o broju korisnika  Odjeljenja za BICZ opštine za 2011. godinu, Izvještaj o radu NO i AS za 2011.sjednica SO_e 22.