Tomić Srđan

19. maj 2024.

327.motorizovana brigade JA 5.KK 

kasarna

Brojno stanje raspoređenih u brigadi je 1.102 pripadnika od mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr VRS[1] sa područja opštine Prnjavor.

604 mobilisano u brigadu, još kasnije  popuneno sa 398 boraca (sa 264 boraca 4.mtč koja je branila kasarnu u maju1992.), Prosjek starosti raspoređenih boraca je 32 godine života.

Prošlo kroz  brojno stanje brigade 1.297 boraca, 6 boraca poginulo.

Organizaciono-formacijska struktura brigade je po formaciji JA bataljonskog sastava: 4 pješadijska-motorizovana bataljona  sa divizijonima-četama za podršku, komandom , prištabskim jedinicama ( veze, izviđačko i vojnu policiju)  i pozadinski bataljon.

Pregled strukture popune  po kategoriji vojnih lica  27.mtbr sa područja opštine Prnjavor:

kategorija   svega     % Prosek    mob    popuna
vojnici 840 83,83% 29,74 501 339
podoficiri 118 11,77% 30,58 73 45
oficiri 44 4,39% 34,52 30 14
Ukupno 1.002 100% 31,61 604 398

Pregled  brojnog stanja po nižim ratnim jedinicama brigade

jedinica svega % Prosek 3 4 5
1.mtb 48 4,33% 32,26 42 4 2
2.mtb 27 2,43% 31,13 19 4 4
3.mtb 487 43,91% 30,87 400 60 27
4.mtb 3 0,27% 32,74 3
4.mtč 264 23,81% 30,24 236 23 5
5.mtč 1 0,09% 43,43 1
čv 6 0,54% 33,14 4 2
čvp 12 1,08% 28,97 9 2 1
had122 10 0,90% 32,36 7 2 1
2 0,18% 23,34 1 1
inžb 22 1,98% 28,06 21 1
k-dabr 4 0,36% 31,90 1 1 2
ks 6 0,54% 34,64 6
ladPVO 16 1,44% 27,36 12 4
1 0,09% 26,35 1
mpoad 31 2,80% 28,38 23 7 1
pozb 42 3,79% 35,11 36 5 1
rjVV 112 10,10% 24,17 94 13 5
15 1,35% 26,07 12 3
Ukupno 1.109 100,00% 30,55 927 131 51

Najbrojnija ratna jedinica u 327.mtb koja se popunjava sa v/o sa područja opštine je 3.mtb sa 44% . Prema podacima brojnog stanja iz 1992. stanje je:

Popuna ljudstvom iz Prnjavora u 3.mtb iznosila je 44 odsto, dok je popuna izvršena sa preko 19% od ratne A formacije 935 v/o.

Pregled  starosne struktura sastava u 27.mtbr:

godine života svega % vojnici   podficiri   oficiri
15-19 godina 71 6,40% 70 1
20 do 29 godina 521 46,98% 434 69 18
30 do 39 godina 407 36,70% 341 46 20
40 do 49 godina 83 7,48% 60 12 11
50 do 59 godina 26 2,34% 22 3 1
preko 60 godina 1 0,09% 1
Ukupno 1.109 100,00% 927 131 51

 

Pregled prema nacionalnosti vojnih obveznika u brigadi:

Narodnost   svega   % voj  podf   of  Prosjek
Srbi 1060 95,58% 884 126 50 30,01
Hrvati 15 1,35% 14 1 30,87
Muslimani 1 0,09% 1 31,89
Ukrajinci 32 2,89% 27 4 1 31,30
Česi 1 0,09% 1 25,41
Ukupno 1.109 100,00% 927 131 51 29,90

Pregled komandne dužnosti

komandant-komandir svega % 3 4 5 Prosek
bez dužnosti 997 89,90% 901 85 11 29,91
pomoćnik komandanta brigade 3 0,27% 3 35,23
komandant bataljona 2 0,18% 2 33,07
zamjenik komandanta 2 0,18% 1 1 33,52
pomoćnik komandanta 3 0,27% 1 2 43,75
komandir čete 18 1,62% 3 3 12 33,97
zamjenik komandira čete 4 0,36% 1 1 2 29,04
komandir voda 44 3,97% 5 25 14 29,72
zamjenik komandira voda 3 0,27% 1 2 29,46
komandir odjeljenja 23 2,07% 12 9 2 29,65
referenti 4 0,36% 2 1 1 32,65
četne/baterijeke starješine 3 0,27% 1 1 1 29,83
komandiri samostalnih odjeljnja 3 0,27% 1 2 38,30
Ukupno 1.109 100,00% 927 131 51 32,93

Pregled prema planovima razvoja ratnih jedinica JNA u nadležnosti Opštinskog sekretarijata za narodnu odbranu Prnjavor, 1991. godine

327.mtbr Ima sleduje oficira podoficira vojnika
1.mtb 48 935 26 31 878
2.mtb 27 935 26 31 878
3.mtb 487 935 26 31 878
4.mtb 3 935 26 31 878
4.mtč 264 152      
čv 6
čvp 12
had122 10
inžb 22
k-dabr 4
ks 6
ladPVO 16
mpoad 31
pozb 42
rjVV 112
15
Ukupno 1109