Analiza popune odreda TO

30 godina od preformacije odreda TO Prnjavor u 1.lpb 1.lpbr Prnjavor

Struktura popune ratne jedinice TO opštine Prnjavor

Bare

Kroz odred je prošlo   578 pripadnika od mobilizacije 18.9.1991. godine sa prelaskom preko r. Save 13.10.1991. godine na Zapadno – Slavonsko ratište do preformacije (16.6.1992.) sa unutrašnjim  prekomandama.

 U početku mobilisano  320 pripadnika u odred. Rijeku Savu prelazi  260 mobilisanih pripadnika i još 229 boraca, kasnije raspoređeno kroz prekomande. Na rasporedu u odredu bilo 559 boraca.

Značajno je da je 194 pripadnika odreda od mobilizacije 18.9.1991.godine, koji su tada bili  pretpočinjeni 2.partbrTO, i prešli r.Savu 13.10.1991. godine [1]

NRJ jedinica Ukupno % mobilizacija prekomanda
1 komanda 30 3,41% 18 12
2 odjeljenje veze 19 2,16% 12 7
3 izviđačko odjeljenje 32 3,64% 18 14
4 kurirsko odjeljenje 27 3,07% 16 11
5 pionirsko odjeljenje 16 1,82% 12 4
6 1.pješadijska četa 260 29,58% 170 90
7 2.pješadijska četa 308 35,04% 206 102
8 prateća četa 110 12,51% 82 28
9 pozadinski vod 77 8,76% 46 31
ukupno 879 100,00% 580 299

Najveća popuna je u 2.pješadijskoj četi sa 35%

Pregled strukture popune  i  polu Odreda TO Prnjavor po izvršenoj mobilizaciji i rapoređivanju 538 pripadnika do 8.3.1992. godine

Kategorija   lica    Mobilisano    %   muškarci    žene   Sleduje % popune 
vojnici 395 73,42% 390 5 297 133%
podoficiri 116 21,56% 116 28 414%
oficiri 27 5,02% 27 18 150%
UKUPNO 538 100,00% 533 5 343 157%

57% je  izvršena veća popuna od plana popune odreda, jer se tokom čitavog ratnog perioda vršila domobilizacija odreda, ali nikada trenutna popuna odreda nije bila po formaciji od 343 pripadnika.

Prema starosnoj strukturi sastava odreda TO opštine Prnjavor, stanje poslije mobilizacije je:

GRUPA svega % DO 27 28 – 35 godina 36 – 40 godina 41 – 45 godina 46 – 50 godina preko 50 godina
VOJNICI 395 73,42% 215 114 46 13 4 3
PODOFICIRI 116 21,56% 48 45 17 6
OFICIRI 27 5,02% 6 9 5 4 2 1
UKUPNO 538 100,00% 269 168 68 23 6 4

Odred po starosnoj strukturi, može se reći, bila omladinska jedinica, jer je najveći procenat popune jedinica do 27 godina života.

U ODNOSU NA PREGLED STAROSNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

GODINE ŽIVOTA /KATEGORIJA LICA DO 27 28 – 35 36-40 41-45 46-50 Preko 50 UKUPNO
Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % Broj %
OFICIRA 3 16,67 6 33,33 3 16,67 5 27,78 1 5,56 18
MLAĐIH OFICIRA 7 25,00 11 39,28 6 21,43 1 3,57 2 7,14 1 3,57 28
VOJNIKA 149 50,17 120 40,40 21 7,07 3 1,01 3 1,01 1 0,43 297
UKUPNO 159 46,35 137 39,94 30 8,75 9 2,62 5 1,46 3 0,87 343

U odnosu na prije i poslije mobilizacije, najviše pripadnika odreda je bilo starosne dobi do 27 godina

Organizaciono-formacijska struktura odreda je po formaciji JNA četnog sastava: 2 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

of_odredi

Šema organizacije odreda TO

Pregled plana i popune po nižim jedinicama pripadnika koji su prošli kroz odred, ili kako su ga zvali bataljon TO:

NIŽE JEDINICE ODREDA   voj    podf   of   svega     %   plan % formacije 
komanda odreda 3 5 9 17 3,16% 13 130,77%
odjeljenje veze 2 2 1 5 0,93% 9 55,56%
izviđačko odjeljenje 15 5 2 22 4,09% 10 220,00%
kurirsko odjeljenje 13 5   18 3,35% 7 257,14%
pionirsko odjeljenje 4 1   5 0,93% 9 55,56%
1.pješadijska četa 137 32 4 173 32,16% 93 186,02%
2.pješadijska četa 170 44 7 221 41,08% 93 237,63%
prrateća četa 19 10 3 32 5,95% 73 43,84%
pozadinski vod 32 12 1 45 8,36% 36 125,00%
UKUPNO 395 116 27 538 100,00% 343 145,72%

Tokom rata mobilisano je i bilo na rasporedu ukupno 538 pripadnika odreda. Trenutno brojno stanje nikad nije bilo po formaciji od 343 pripadnika, već se kretao oko 62% popune.

 
NJ jedinica plan  voj   podf   of       % stanje %popune
1 komanda OdTO 13 1 5 8 107,69 14 2,46
2 odjeljenje veze 9 5 6   122,22 11 1,93
3 izviđačko odjeljenje 10 12 5 1 180,00 18 3,16
4 kurirsko odjeljenje 7 11 6   242,86 17 2,98
5 pionirsko odjeljenje 9 8 2 1 110,00 11 1,93
6 1.pč 93 147 29 6 195,70 182 31,93
7 2.pč 93 177 45 8 247,31 230 40,35
8 prč 73 22 11 3 49,32 36 6,32
9 pozv 36 37 11 3 141,67 52 8,95
  ukupno 343 420 120 30   571 100,00

Popuna- mobilizacija po mjesecima

jedinica TO UKUPNO okt nov dec jan feb mart apr maj
Odred TO 538 229 81 130 7 7 60 3 21

Grafički prikaz popune Odreda TO

Popuna TO odreda

Prosječna starost pripadnika odreda iznosi  29 godina,

u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 18 a najstariji 58 godinu. Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 6 godina.

Grupa Prosjek Najmladji Najstariji
vojnici 28,48 18 58
podoficiri 29,60 20 45
oficiri 34,55 19 51

Prosječno brojno stanje 62% od formacije ratne jedinice,

sa odstupanjem u prosjeku od 6,01 pripadnik, što iznosi 3,19% od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 1,15% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

Prema polu i prosječnom brojnom stanju jedinice:

Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti

Pregled nacionalne strukture sastava odreda TO opštine Prnjavor:

Najviše ima Srba sa 96% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine Srbi su činili  preko 72% populacije opštine.

Nacionalnost/grupa lica    svega    % vojnici  podoficiri  oficira
Srbi 517 96,10% 378 114 25
Hrvati 3 0,56% 3
Muslimani 7 1,30% 6 1
Ukrainci 11 2,04% 8 1 2
UKUPNO 538 100,00% 395 116 27

PREGLED NACIONALNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

NACIONALNOST /KATEGORIJA LICA Srbi Hrvati Muslimani Jugosloveni Česi Poljaci Ukrajinci Ostali Ukupno pripadnika
OFICIRA BROJ 8 1 4 3 2 18
% 44,44 5,55 22,22 16,67 11,11 100
MLAĐIH OFICIRA BROJ 21 2 2 2 1 28
% 75,00 7,14 7,14 7,14 3,58 100
VOJNIKA BROJ 177 23 77 2 1 2 14 1 297
% 59,60 7,74 25,93 0,67 0,34 0,67 4,71 0,34 100
UKUPNO BROJ 206 26 83 5 1 4 17 1 343
% 60,06 7,58 24,20 1,46 0,28 1,17 4,96 0,28 100

PREGLED SOCIJALNE I KVALIFIKACIONE STRUKTURE I ZASTUPLJENOSTI ŽENA U TO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

ZANIMANJE /KATEGORIJA PRIPADNIKA Poljopri-vrednici Radnici iz proizv-odnje Radnici u uslužnim Radnici u društv-enim Zanat-lije Neza-posleni/ studenti ZASTUPLJENO
Osno-vna škola Srednja škola Viša škola Viso-ka žena
OFICIRA         18 BROJ 1 4 2 9 2 6 3 9
% 5,56 22,22 11,11 50,00 11,11 33,33 16,67 50,00
MLAĐIH OFICIRA         28 BROJ 1 10 7 6 1 3/0 5 17 2 4
% 3,57 35,71 25,00 21,43 3,57 10,71/0 17,86 60,71 7,14 14,29
VOJNIKA      297 BROJ 81 83 22 9 20 74/8 149 122 5 21
% 27,27 27,95 7,41 3,03 6,73 24,92/2,69 50,17 41,08 1,68 7,07

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 63% pripadnika.

Pregled prema rodu-službi u nižim jedinicama.

rod/sluzba svega   %  vojnici podoficiri oficiri
Opštevojna specijalnost 1 0,19% 1
Pješadija 340 63,20% 233 86 21
Artiljerija 18 3,35% 15 2 1
ARJ PVO 27 5,02% 23 4
Oklopno-mehanizovane jedinice 26 4,83% 22 3 1
Inžinjerija 15 2,79% 13 2
Veza 30 5,58% 20 9 1
ABHO 2 0,37% 1 1
JEIPED 1 0,19% 1
Tehnička služba KOV 16 2,97% 13 3
Vazduhoplovnotehnička služba 3 0,56% 3
Intendantska služba 23 4,28% 20 3
Sanitetska služba 8 1,49% 5 2 1
Veterinarska služba 2 0,37% 1 1
Saobraćajna služba 23 4,28% 22 1
Građevinska služba 2 0,37% 2
Vazdušno osmatranje i javljanje 1 0,19% 1
Ukupno 538 100,00% 395 116 27

Na ratištu Zapadne Slavonije (oktobar 91-maj 92), od ukupno angažovanih boraca odreda 63 odsto činili su borci pješadije.(znatno iznad formacije). Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao pridodata jedinica okbr.

zima 1992.

Prema statusu kategorije borca

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, kategorisano 187 pripadnika odreda.

U statusu vojnih invalida ima 121 pripadnika odreda
23,29% pripadnika ima status RVI.
Svega % RVI VRS RVI MUPRS
157 29,18% 118 39
71 pripadnik odreda ili 13% od ukupno odlikovanih na području opštine Prnjavor.
42 pripadnika odreda je nagrađeno ili 38% od ukupno nagrađenih na području opštine Prnjavor.

Najviše je bilo mobilisano – raspoređeno iz naselja Prnjavora 80 pripadnika.

naselje Svega    %
Babanovci 7 1,29%
Brezik 5 0,92%
Čivčije 2 0,37%
Čorle 9 1,66%
Crkvena 6 1,11%
Donja Ilova 14 2,59%
Donja Mravica 6 1,11%
Donji Galjipovci 13 2,40%
Donji Palačkovci 10 1,85%
Donji Smrtići 5 0,92%
Donji Štrpci 19 3,51%
Donji Vijačani 27 4,99%
Drenova 26 4,81%
Gajevi 2 0,37%
Gornja Ilova 14 2,59%
Gornja Mravica 11 2,03%
Gornji Galjipovci 3 0,55%
Gornji Palačkovci 22 4,07%
Gornji Smrtići 13 2,40%
Gornji Štrpci 24 4,44%
Gornji Vijačani 14 2,59%
Grabik Ilova 6 1,11%
Gusak 2 0,37%
Hrvaćani 7 1,29%
Jadovica 1 0,18%
Karać 1 0,18%
Konjuhovci 1 0,18%
Kremna 11 2,03%
Kulaši 7 1,29%
Lišnja 1 0,18%
Lužani 4 0,74%
Maćino brdo 2 0,37%
Mlinci 3 0,55%
Mračaj 2 0,37%
Mravica 4 0,74%
Naseobina Lišnja 2 0,37%
Novo Selo 2 0,37%
Okolica 7 1,29%
Okučani 2 0,37%
Orašje 8 1,48%
Otpočivaljka 1 0,18%
Paramije 1 0,18%
Pečeneg Ilova 4 0,74%
Popovići 27 4,99%
Potočani 14 2,59%
Prnjavor 80 14,79%
Prosjek 11 2,03%
Ratkovac 14 2,59%
Šarinci 6 1,11%
Šereg Ilova 3 0,55%
Šibovska 4 0,74%
Skakavci 3 0,55%
Velika Ilova 10 1,85%
Vršani 4 0,74%
Banja Luka 8 1,48%
Čelinac 10 1,85%
Doboj 1 0,18%
Kneževo 8 2,03%
Kotor Varoš 1 0,18%
Laktaši 1 0,18%
Rudanka 1 0,18%
Srbija 1 0,18%
UKUPNO 538

Prema komandnoj dužnosti:

Od formacijski 3 komandira čete bilo je raspoređeno 7 starješina na dužnost komandira čete TO.

Komandne duznosti 1991    1992     Svega
komandant odreda 1   1
zamjenik komandanta odreda 2   2
pomoćnik komandanta odreda 4 1 5
komandir čete 7   7
zamjenik komandira čete 5 1 6
komandir voda 17 3 20
zamjenik komandira voda 1   1
referenti 9 1 10
četne/baterijske starješine 7 1 8
komandir samostalnog odjeljenja 10   10
ukupno 63 7 70

Prema komandnoj duž

komandant Major
zamjenik komandanta Poručnik
zamjenik komandanta Kapetan
zamjenik komandanta Kapetan 1 klase
pomoćnik komandanta Vojnik na k-noj dužnos
pomoćnik komandanta Stariji vodnik
pomoćnik komandanta Potporučnik
pomoćnik komandanta Kapetan
pomoćnik komandanta Kapetan 1 klase
komandir čete Vodnik
komandir čete Stariji vodnik
komandir čete Kapetan 1 klase
zamjenik komandira čete Vojnik na k-noj dužnos
zamjenik komandira čete Vodnik
zamjenik komandira čete Vodnik 1 klase
zamjenik komandira čete Kapetan 1 klase
komandir voda Vojnik na k-noj dužnos
komandir voda Desetar
komandir voda Vodnik
komandir voda Potporučnik
komandir voda Kapetan

Prema činu, najviše bilo vodnika od podoficira i kapetan 1 klase od oficira

čin Svega     %
Vojnik na k-noj dužnosti 21 9,86%
Razvodnik 21 9,86%
Desetar 80 37,56%
Mlađi vodnik 7 3,29%
Vodnik 57 26,76%
Vodnik 1 klase 3 1,41%
Stariji vodnik 6 2,82%
Stariji vodnik 1 klase 3 1,41%
Zastavnik 1 0,47%
Potporučnik 3 1,41%
Poručnik 1 0,47%
Kapetan 3 1,41%
Kapetan 1 klase 6 2,82%
Major 1 0,47%
UKUPNO 213 100,00%

Komandne dužnosti prema formacijskom položaju u odredu

Komandne duznosti svega     % vojnici  podoficiri  oficiri
komandant 1 1,43% 1
zamjenik komandanta 2 2,86% 2
pomoćnik komandanta 5 7,14% 1 4
komandir čete 7 10,00% 2 5
zamjenik komandira čete 6 8,57% 2 3 1
komandir voda 20 28,57% 2 12 6
zamjenik komandira voda 1 1,43% 1
referenti 10 14,29% 4 4 2
četne starješine 8 11,43% 2 5 1
komandir samostalnog odjeljenja 10 14,29% 5 5
ukupno 70 100,00% 15 32 23
Komandne duznosti svega % Formacijski položaj TO VES-TO FČ TO
komandant 1 0,18% KOMANDANT ODREDA TO 31102 k1-maj
zamjenik komandanta 3 0,53% zamjenik komandanta 31102 k1
referenti 1 0,18% referent opšt poslova 21001 v1k
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za MiPV 31301 k-k1
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za Pozadinu 31102 kap
pomoćnik komandanta 2 0,35% PK za BOP 31102 por
referenti 1 0,18% ref. ThSl 22113 v1k
referenti 1 0,18% ref. InSl 22401 v1k
referenti 4 0,70% ref.SnSl/k-dir sno 32501 por
referenti 2 0,35% izvidjac ABHO 11901 voj
1 0,18% komandir odjeljenja 11801 mlv
2 0,35% komandir odjeljenja 11102 des
1 0,18% komandir odjeljenja 11101 des
komandir voda 1 0,18% komandir odjeljenja 11701 mlv
komandir čete 4 0,70% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% zkpc-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31101 pp-p
komandir voda 1 0,18% komandir voda 21102 2.sv
zamjenik komandira čete 1 0,18% puškomitraljezac 11103 raz
zamjenik komandira čete 1 0,18% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% strelac-snajperista 11109 voj
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31102 ppor
četne/baterijske starješine 1 0,18% k-dir 1.orbr 11117 des
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija 11117 voj
komandir čete 2 0,35% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 2 0,35% zkpč-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31102 ppor
komandir čete 1 0,18% komandir čete 31001 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% pom k-dira za MPR 31001 por
četne/baterijske starješine 1 0,18% četni starješina prč 21001 v1k
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija BsT 11104 voj
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31001 por
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21101 z-z1
referenti 1 0,18% k-dir tho/ujedno rukovalac 22113 sv1-z
referenti 1 0,18% medicinski tehničar 12503 des

Raspored po dužnosti u odredu

VES Formacijsko mjesto Ukupno vojnici podoficiri oficiri
11101 strelac 329 282 46 1
11102 izviđač u pješadiji 23 15 7 1
11103 nišandžija- poslužilac mitraljeza-PM 12 10 2
11104 nišandžija-poslužilac na BsT 11 8 3
11105 nišandžija-poslužilac MB M60 i 82 26 20 6
11109 snajperist 7 5 2
11117 nišandžija-poslužilac ručnog bacača 1 1
11701 pionir 1 1
11801 radio-telegrafist 5 2 2 1
11812 telefonist-linijaš 5 5
11903 dekontaminator 1 1
12101 mehaničar za pješ naoružanje 3 2 1
12118 механичар за радио-уређаје 2 2
12126 електромеханичар за изворе струје 2 1 1
12403 kuvar 15 11 4
12418 berberin 1 1
12501 bolničar 8 7 1
12701 vozač automobila 16 12 4
21001 KO-KV opšti kurs, SŠ u građanstvu 2 1 1
21101 osnovna SVŠ smjer pješadija 3 1 2
21102 KO-KV pješadije kurs ,SŠ u građanstvu 13 2 9 2
21103 KO izviđački-div. kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
21107 KO-KV MB82 kurs ,SŠ u građanstvu 2 1 1
21802 radiotelegrafist, SŠ,kurs KO 1 1
21902 KO izviđački-ABHO. Kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
22113 KO-za naoružanje kurs,STŠ u građanstvu 1 1
22401 InSVŠ- osnovna 1 1
22404 KO kuvari,SŠ u građ.kurs za kuvare 1 1
22501 KO-bolničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
22503 KO-med.tehničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
31001 Pješadija-VA ili ŠRO 1 1
31101 Pješadija-Vojna akademija KOV 1 1
31102 Pješadija-Škola rezervnih oficira 35 3 16 16
31202 ŠRO artiljerije 1 1
32144 TVA-ŠRO ThSl -naoružanje 1 1
32501 Medicinski fakultet i ŠRO 3 1 1 1
ukupno 538 395 116 27

Status pripadnika odreda poslije rata:

status Svega   % vojnici   podoficiri    oficiri
kategorisani borac 219 47,30% 150 54 15
RVI minulog rata 118 25,49% 88 26 4
RVI pripadnik MUP 3 0,65% 3    
poginuo 39 8,42% 28 11  
nestao 3 0,65% 3    
umro 2 0,43% 1   1
umrli poslije rata 53 11,45% 38 9 6
ranjavan 6 1,30% 5 1  
povrijeđen 1 0,22% 1    
bolest 19 4,10% 14 4 1
UKUPNO 463 100,00% 331 105 27
1. kategorisan borac, 2. statsu RVI, 3. status pripadnika MUP-a, 4. poginuli tokom rata, a bili u sastavu odreda, 5. nestali tokom rata,  koji su bili u sastavu odreda, 6. umro tokom rata, 7. umrli poslije rata, 8.ranjeni, nisu riješili status, 9. povređen, 10. bolesni, nisu riješili status.  Za 75 pripadnika odreda nije riješen status.

Kolektivno naoružanje prema formaciji odreda.Muzej 1.KK

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka u accessu