Analiza popune odreda TO

30 godina od preformacije odreda TO Prnjavor u 1.lpb 1.lpbr Prnjavor

Struktura popune ratne jedinice TO opštine Prnjavor

Bare

Kroz odred je prošlo   898 pripadnika od mobilizacije 18.9.1991. godine sa prelaskom preko r. Save 13.10.1991. godine na Zapadno – Slavonsko ratište do preformacije (16.6.1992.) sa popunom i prekomandama.

 

U početku mobilisano je u septembru  321  pripadnika u odred. Rijeku Savu prelazi  326 mobilisanih pripadnika i još kasnije  253 mobilisanih  boraca, zatim je raspoređeno kroz popunu još 279 boraca. Na rasporedu u odredu bilo 583 boraca.

Značajno je da je 194 pripadnika odreda od mobilizacije 18.9.1991.godine, koji su tada bili  pretpočinjeni 2.partbrTO, i prešli r.Savu 13.10.1991. godine u ušli u sastav 329.okbrJNA kao odred-bataljon TO [1]

Pregled strukture raspoređenih pripadnika odreda TO opštine prema kategoriji

kategorija    svega      % mob popuna  prekomande Starost
vojnici 661 73,61% 451 187 23 28,50
podoficiri 180 20,04% 100 71 9 30,24
vojnici 57 6,35% 29 21 7 33,88
Ukupno 898 100,00% 580 279 39 30,87

U odredu je mobilisano 580 boraca, u toku rata još je bilo popunjeno sa 279 boraca što ukupno na brojnom stanju iznosi 859 boraca. Prekomandama je bilo 39 boraca koji su došli u odred. Ukupno kroz odred je prošlo 898 boraca za osam mjeseci borbi. Prosječna starost borca je bila 31 godina.

Pregled strukture raspoređenih pripadnika odreda prema kategoriji lica i nižim jedinicama odreda:

Niža jedinica svega       %  vojnika podf oficira Starost
komanda 29 3,38% 10 16 3 38,83
veza 16 1,86% 4 1 11 27,19
izviđači 31 3,61% 8 3 20 26,34
kuriri 26 3,03% 6 20 30,47
pionirci 14 1,63% 2 12 31,25
1. četa 257 29,95% 46 7 204 28,06
2. četa 303 35,31% 52 10 241 28,78
prateća četa 107 12,47% 21 10 76 29,54
pozadinski vod 75 8,74% 21 3 51 31,19
Ukupno 858 100,00% 170 50 638 30,18

Najveća popuna je u 2.pješadijskoj četi sa 35%

Pregled strukture plana i popune  po izvršenoj mobilizaciji i rapoređivanju u Odredu TO Prnjavor

kategorija Plan popuna        % Starost % popune
vojnici 297 638 74,36% 28,54 215%
podoficiri 28 170 19,81% 30,29 607%
oficiri 18 50 5,83% 33,64 278%
Ukupno 343 858 100,00% 30,82 250%

 

150% je  izvršena veća popuna od plana popune odreda, jer se tokom čitavog ratnog perioda vršila domobilizacija odreda, ali nikada trenutna popuna odreda nije bila po formaciji od 343 pripadnika.

Prema starosnoj strukturi sastava odreda TO opštine Prnjavor, stanje poslije mobilizacije je:

GRUPA svega % DO 27 28 – 35 godina 36 – 40 godina 41 – 45 godina 46 – 50 godina preko 50 godina
VOJNICI 395 73,42% 215 114 46 13 4 3
PODOFICIRI 116 21,56% 48 45 17 6
OFICIRI 27 5,02% 6 9 5 4 2 1
UKUPNO 538 100,00% 269 168 68 23 6 4

Odred po starosnoj strukturi, može se reći, bila omladinska jedinica, jer je najveći procenat popune jedinica do 27 godina života.

U ODNOSU NA PREGLED STAROSNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

GODINE ŽIVOTA /KATEGORIJA LICA DO 27 28 – 35 36-40 41-45 46-50 Preko 50 UKUPNO
Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % Broj %
OFICIRA 3 16,67 6 33,33 3 16,67 5 27,78 1 5,56 18
MLAĐIH OFICIRA 7 25,00 11 39,28 6 21,43 1 3,57 2 7,14 1 3,57 28
VOJNIKA 149 50,17 120 40,40 21 7,07 3 1,01 3 1,01 1 0,43 297
UKUPNO 159 46,35 137 39,94 30 8,75 9 2,62 5 1,46 3 0,87 343

Poslije mobilizacije

kategorija svega   15-19 g   20 do 29 g    30 do 39 g    40 do 49 g    50 do 59 g
vojnici 638 22 392 193 27 4
podoficiri 170 4 86 68 12
oficiri 50 2 16 20 11 1
Ukupno 858 28 494 281 50 5

U odnosu na prije i poslije mobilizacije, najviše pripadnika odreda je bilo starosne dobi do 27 godina

Organizaciono-formacijska struktura odreda je po formaciji JNA četnog sastava: 2 pješadijske čete TO sa pratećom četom sastava voda MB82mm i PO vodom BsT 82mm, komandom odreda, prištabskim odjeljenjima: veze, izviđačko i kurirsko odjeljenje i pozadinski vod.

of_odredi

Šema organizacije odreda TO

Pregled strukture plana i popune po nižim jedinicama odreda ili kako su ga zvali bataljon TO:

jedinica voj podf   of      popuna % plan    % popune
komanda 3 10 16 29 3,38% 13 223%
odjeljenje veze 11 4 1 16 1,86% 9 178%
izviđačko odjeljenje 20 8 3 31 3,61% 10 310%
kurirsko odjeljenje 20 6 26 3,03% 7 371%
pionirsko odjeljenje 12 2 14 1,63% 9 155%
1.pješadijska četa 204 46 7 257 29,95% 93 276%
2.pješadijska četa 241 52 10 303 35,31% 93 326%
prateća četa 76 21 10 107 12,47% 73 146%
pozadinski vod 51 21 3 75 8,74% 36 208%
Ukupno 638 170 50 858 100,00% 343 250%

Tokom rata mobilisano je i bilo na rasporedu ukupno 858 i iznosilo je preko 150% pripadnika odreda u odnosu na formaciju. Trenutno brojno stanje nikad nije bilo po formaciji od 343 pripadnika, već se kretao oko 62% popune.

Pregled struktura razreza-plana formacije i izvršene popune po nižim jedinicanma u odredu TO

jedinica voj  podf   of   popuna     % for.voj   for.podf    for.of   plan
komanda 3 10 16 29 3,38% 2 4 7 13
veza 11 4 1 16 1,86% 8 1 9
izviđači 20 8 3 31 3,61% 9 1 10
kuriri 20 6 26 3,03% 7 7
pioniri 12 2 14 1,63% 8 1 9
1.četa 204 46 7 257 29,95% 83 7 3 93
2.četa 241 52 10 303 35,31% 83 7 3 93
prateća četa 76 21 10 107 12,47% 66 3 4 73
pozadinci 51 21 3 75 8,74% 31 4 1 36
Ukupno 638 170 50 858 100,00% 297 28 18 343

Grafički prikaz popune Odreda TO

Popuna TO odreda

Prosječna starost pripadnika odreda iznosi  29 godina,

u punoj fizičkoj snazi za izvršavanje borbenih zadataka. Najmlađi pripadnik je imao 18 a najstariji 58 godinu. Odstupanje od prosječne starosti iznosi u prosjeku 6 godina.

Grupa Prosjek    Najmladji    Najstariji
vojnici 28,48 18 58
podoficiri 29,60 20 45
oficiri 34,55 19 51

Prosječno brojno stanje 62% od formacije ratne jedinice,

sa odstupanjem u prosjeku od 6,01 pripadnik, što iznosi 3,19% od ukupnog broja radno-sposobnog stanovništva od 15 – 64 godine opštine, odnosno 1,15% od broja stanovnika opštine Prnjavor po popisu iz 1991. godine.

Prema polu i prosječnom brojnom stanju jedinice:

Grafički prikaz godina starosti

Grafikon starosti

Pregled nacionalne strukture sastava odreda TO opštine Prnjavor:

Najviše ima Srba sa 96% , što je razumljivo, jer po popisu iz 1991. godine Srbi su činili  preko 72% populacije opštine.

Nacionalnost/grupa lica    svega    % vojnici    podoficiri  oficira
Srbi 517 96,10% 378 114 25
Hrvati 3 0,56% 3
Muslimani 7 1,30% 6 1
Ukrainci 11 2,04% 8 1 2
UKUPNO 538 100,00% 395 116 27

PREGLED NACIONALNE STRUKTURE SASTAVA RJTO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

NACIONALNOST /KATEGORIJA LICA Srbi Hrvati Muslimani Jugosloveni Česi Poljaci Ukrajinci Ostali Ukupno pripadnika
OFICIRA BROJ 8 1 4 3 2 18
% 44,44 5,55 22,22 16,67 11,11 100
MLAĐIH OFICIRA BROJ 21 2 2 2 1 28
% 75,00 7,14 7,14 7,14 3,58 100
VOJNIKA BROJ 177 23 77 2 1 2 14 1 297
% 59,60 7,74 25,93 0,67 0,34 0,67 4,71 0,34 100
UKUPNO BROJ 206 26 83 5 1 4 17 1 343
% 60,06 7,58 24,20 1,46 0,28 1,17 4,96 0,28 100

PREGLED SOCIJALNE I KVALIFIKACIONE STRUKTURE I ZASTUPLJENOSTI ŽENA U TO OPŠTINE PRNJAVOR U ODREDU TO PRIJE MOBILIZACIJE

ZANIMANJE /KATEGORIJA PRIPADNIKA Poljopri-vrednici Radnici iz proizv-odnje Radnici u uslužnim Radnici u društv-enim Zanat-lije Neza-posleni/ studenti ZASTUPLJENO
Osno-vna škola Srednja škola Viša škola Viso-ka žena
OFICIRA         18 BROJ 1 4 2 9 2 6 3 9
% 5,56 22,22 11,11 50,00 11,11 33,33 16,67 50,00
MLAĐIH OFICIRA         28 BROJ 1 10 7 6 1 3/0 5 17 2 4
% 3,57 35,71 25,00 21,43 3,57 10,71/0 17,86 60,71 7,14 14,29
VOJNIKA      297 BROJ 81 83 22 9 20 74/8 149 122 5 21
% 27,27 27,95 7,41 3,03 6,73 24,92/2,69 50,17 41,08 1,68 7,07

Prema rodu ili službi na kojoj su raspoređeni, najviše je bilo roda pješadije sa 63% pripadnika.

Pregled prema rodu-službi u nižim jedinicama.

rod/sluzba svega   %  vojnici podof oficiri
Opštevojna specijalnost 1 0,19% 1
Pješadija 340 63,20% 233 86 21
Artiljerija 18 3,35% 15 2 1
ARJ PVO 27 5,02% 23 4
Oklopno-mehanizovane jedinice 26 4,83% 22 3 1
Inžinjerija 15 2,79% 13 2
Veza 30 5,58% 20 9 1
ABHO 2 0,37% 1 1
JEIPED 1 0,19% 1
Tehnička služba KOV 16 2,97% 13 3
Vazduhoplovnotehnička služba 3 0,56% 3
Intendantska služba 23 4,28% 20 3
Sanitetska služba 8 1,49% 5 2 1
Veterinarska služba 2 0,37% 1 1
Saobraćajna služba 23 4,28% 22 1
Građevinska služba 2 0,37% 2
Vazdušno osmatranje i javljanje 1 0,19% 1
Ukupno 538 100,00% 395 116 27

Na ratištu Zapadne Slavonije (oktobar 91-maj 92), od ukupno angažovanih boraca odreda 63 odsto činili su borci pješadije.(znatno iznad formacije). Angažovanjem na težištu odbrambenih i napadnih zadataka u protivpješadijskoj borbi i POB kao pridodata jedinica okbr.

zima 1992.

Prema statusu kategorije borca

prema Zakonu o pravima boraca, RVI…, kategorisano 187 pripadnika odreda.

U statusu vojnih invalida ima 121 pripadnika odreda
23,29% pripadnika ima status RVI.
Svega % RVI VRS RVI MUPRS
157 29,18% 118 39
71 pripadnik odreda ili 13% od ukupno odlikovanih na području opštine Prnjavor.
42 pripadnika odreda je nagrađeno ili 38% od ukupno nagrađenih na području opštine Prnjavor.

Najviše je bilo mobilisano – raspoređeno iz naselja Prnjavora 126 pripadnika.

naselje Svega     % voj podf of
Babanovci 11 1,28% 10 1
Banja Luka 8 0,93% 7 1
Brezik 5 0,58% 5
Čelinac 10 1,17% 9 1
Čivčije 3 0,35% 3
Čorle 7 0,82% 6 1
Crkvena 6 0,70% 6
Doboj 1 0,12% 1
Donja Ilova 13 1,52% 11 2
Donja Mravica 8 0,93% 7 1
Donji Galjipovci 16 1,86% 12 3 1
Donji Palačkovci 7 0,82% 6 1
Donji Smrtići 4 0,47% 4
Donji Štrpci 24 2,80% 20 4
Donji Vijačani 25 2,91% 20 5
Drenova 16 1,86% 12 4
Gajevi 1 0,12% 1
Galjipovci 3 0,35% 3
Gornja Ilova 5 0,58% 5
Gornja Mravica 12 1,40% 10 1 1
Gornji Galjipovci 3 0,35% 3
Gornji Palačkovci 12 1,40% 12
Gornji Smrtići 9 1,05% 6 3
Gornji Štrpci 25 2,91% 20 5
Gornji Vijačani 11 1,28% 11
Grabik Ilova 3 0,35% 2 1
Gusak 2 0,23% 1 1
Hrvaćani 3 0,35% 2 1
Jadovica 1 0,12% 1
Karać 1 0,12% 1
Kneževo 11 1,28% 9 2
Kokori 1 0,12% 1
Konjuhovci 6 0,70% 5 1
Kotor Varoš 1 0,12% 1
Kremna 14 1,63% 11 3
Kulaši 6 0,70% 5 1
Laktaši 1 0,12% 1
Lišnja 18 2,10% 17 1
Lužani 7 0,82% 5 1 1
Maćino brdo 4 0,47% 4
Mlinci 5 0,58% 5
Mračaj 4 0,47% 3 1
Mravica 4 0,47% 3 1
Naseobina Lišnja 2 0,23% 1 1
Novo Selo 1 0,12% 1
Okolica 11 1,28% 10 1
Okučani 2 0,23% 2
Orašje 4 0,47% 3 1
Otpočivaljka 1 0,12% 1
Paramije 1 0,12% 1
Pečeneg Ilova 4 0,47% 2 2
Popovići 29 3,38% 25 4
Potočani 8 0,93% 6 1 1
Prnjavor 126 14,69% 74 35 17
Prosjek 11 1,28% 8 3
Ratkovac 15 1,75% 10 3 2
Rudanka 1 0,12% 1
Šarinci 3 0,35% 2 1
Šereg Ilova 3 0,35% 2 1
Šibovska 4 0,47% 3 1
Skakavci 4 0,47% 3 1
Srbija 1 0,12% 1
Srpovci 2 0,23% 2
Velika Ilova 6 0,70% 5 1
Vršani 4 0,47% 4
Ukupno 580 67,60% 451 100 29

Prema komandnoj dužnosti:

Od formacijski 3 komandira čete bilo je raspoređeno 7 starješina na dužnost komandira čete TO.

Komandne duznosti 1991    1992     Svega
komandant odreda 1   1
zamjenik komandanta odreda 2   2
pomoćnik komandanta odreda 4 1 5
komandir čete 7   7
zamjenik komandira čete 5 1 6
komandir voda 17 3 20
zamjenik komandira voda 1   1
referenti 9 1 10
četne/baterijske starješine 7 1 8
komandir samostalnog odjeljenja 10   10
ukupno 63 7 70

Prema činu, najviše bilo vodnika od podoficira i kapetan 1 klase od oficira

čin Svega     %
Vojnik na k-noj dužnosti 21 9,86%
Razvodnik 21 9,86%
Desetar 80 37,56%
Mlađi vodnik 7 3,29%
Vodnik 57 26,76%
Vodnik 1 klase 3 1,41%
Stariji vodnik 6 2,82%
Stariji vodnik 1 klase 3 1,41%
Zastavnik 1 0,47%
Potporučnik 3 1,41%
Poručnik 1 0,47%
Kapetan 3 1,41%
Kapetan 1 klase 6 2,82%
Major 1 0,47%
UKUPNO 213 100,00%

Komandne dužnosti prema formacijskom položaju u odredu

Komandne duznosti svega     % vojnici  podoficiri  oficiri
komandant 1 1,43% 1
zamjenik komandanta 2 2,86% 2
pomoćnik komandanta 5 7,14% 1 4
komandir čete 7 10,00% 2 5
zamjenik komandira čete 6 8,57% 2 3 1
komandir voda 20 28,57% 2 12 6
zamjenik komandira voda 1 1,43% 1
referenti 10 14,29% 4 4 2
četne starješine 8 11,43% 2 5 1
komandir samostalnog odjeljenja 10 14,29% 5 5
ukupno 70 100,00% 15 32 23
Komandne duznosti svega % Formacijski položaj TO VES-TO FČ TO
komandant 1 0,18% KOMANDANT ODREDA TO 31102 k1-maj
zamjenik komandanta 3 0,53% zamjenik komandanta 31102 k1
referenti 1 0,18% referent opšt poslova 21001 v1k
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za MiPV 31301 k-k1
pomoćnik komandanta 1 0,18% PK za Pozadinu 31102 kap
pomoćnik komandanta 2 0,35% PK za BOP 31102 por
referenti 1 0,18% ref. ThSl 22113 v1k
referenti 1 0,18% ref. InSl 22401 v1k
referenti 4 0,70% ref.SnSl/k-dir sno 32501 por
referenti 2 0,35% izvidjac ABHO 11901 voj
1 0,18% komandir odjeljenja 11801 mlv
2 0,35% komandir odjeljenja 11102 des
1 0,18% komandir odjeljenja 11101 des
komandir voda 1 0,18% komandir odjeljenja 11701 mlv
komandir čete 4 0,70% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% zkpc-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31101 pp-p
komandir voda 1 0,18% komandir voda 21102 2.sv
zamjenik komandira čete 1 0,18% puškomitraljezac 11103 raz
zamjenik komandira čete 1 0,18% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% strelac-snajperista 11109 voj
komandir voda 3 0,53% komandir voda 31102 ppor
četne/baterijske starješine 1 0,18% k-dir 1.orbr 11117 des
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija 11117 voj
komandir čete 2 0,35% komandir čete 31102 por-k
zamjenik komandira čete 2 0,35% zkpč-pmvp 31102 por
četne/baterijske starješine 3 0,53% četni starješina 21001 v1k
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21102 sv
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31102 ppor
komandir čete 1 0,18% komandir čete 31001 por-k
zamjenik komandira čete 1 0,18% pom k-dira za MPR 31001 por
četne/baterijske starješine 1 0,18% četni starješina prč 21001 v1k
četne/baterijske starješine 1 0,18% nišandžija BsT 11104 voj
komandir voda 1 0,18% komandir voda 31001 por
komandir voda 2 0,35% komandir voda 21101 z-z1
referenti 1 0,18% k-dir tho/ujedno rukovalac 22113 sv1-z
referenti 1 0,18% medicinski tehničar 12503 des

Raspored po dužnosti u odredu

VES Formacijsko mjesto Ukupno vojnici podf oficiri
11101 strelac 329 282 46 1
11102 izviđač u pješadiji 23 15 7 1
11103 nišandžija- poslužilac mitraljeza-PM 12 10 2
11104 nišandžija-poslužilac na BsT 11 8 3
11105 nišandžija-poslužilac MB M60 i 82 26 20 6
11109 snajperist 7 5 2
11117 nišandžija-poslužilac ručnog bacača 1 1
11701 pionir 1 1
11801 radio-telegrafist 5 2 2 1
11812 telefonist-linijaš 5 5
11903 dekontaminator 1 1
12101 mehaničar za pješ naoružanje 3 2 1
12118 механичар за радио-уређаје 2 2
12126 електромеханичар за изворе струје 2 1 1
12403 kuvar 15 11 4
12418 berberin 1 1
12501 bolničar 8 7 1
12701 vozač automobila 16 12 4
21001 KO-KV opšti kurs, SŠ u građanstvu 2 1 1
21101 osnovna SVŠ smjer pješadija 3 1 2
21102 KO-KV pješadije kurs ,SŠ u građanstvu 13 2 9 2
21103 KO izviđački-div. kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
21107 KO-KV MB82 kurs ,SŠ u građanstvu 2 1 1
21802 radiotelegrafist, SŠ,kurs KO 1 1
21902 KO izviđački-ABHO. Kurs ,SŠ u građanstvu 1 1
22113 KO-za naoružanje kurs,STŠ u građanstvu 1 1
22401 InSVŠ- osnovna 1 1
22404 KO kuvari,SŠ u građ.kurs za kuvare 1 1
22501 KO-bolničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
22503 KO-med.tehničar kurs,SŠ u građanstvu, 1 1
31001 Pješadija-VA ili ŠRO 1 1
31101 Pješadija-Vojna akademija KOV 1 1
31102 Pješadija-Škola rezervnih oficira 35 3 16 16
31202 ŠRO artiljerije 1 1
32144 TVA-ŠRO ThSl -naoružanje 1 1
32501 Medicinski fakultet i ŠRO 3 1 1 1
ukupno 538 395 116 27

Pregled strukture statusa pripadnika odreda poslije rata:

status svega % voj podf of
Nekategorisan 168 19,58% 146 16 6
kategorisani borac 350 40,79% 244 81 25
RVI 154 17,95% 115 35 4
RVI MUPa 5 0,58% 5
Poginuo 49 5,71% 34 15
Nestao 3 0,35% 3
Umro 2 0,23% 1 1
Umro poslije rata 79 9,21% 54 13 12
Ranjavan 12 1,40% 10 2
Povrijeđen 1 0,12% 1
Bolest 35 4,08% 25 8 2
Ukupno 858 100,00% 638 170 50
1. kategorisan borac, 2. statsu RVI, 3. status pripadnika MUP-a, 4. poginuli tokom rata, a bili u sastavu odreda, 5. nestali tokom rata,  koji su bili u sastavu odreda, 6. umro tokom rata, 7. umrli poslije rata, 8.ranjeni, nisu riješili status, 9. povređen, 10. bolesni, nisu riješili status.  Za 168 pripadnika odreda nije riješen status.

Statistička analiza učešća u ratu prema broju mjeseci provedenih u odredu

NRJ Mob % mob Sum Min Max  Range   Avg    StDev   Var
1 30 3,41% 79,00 0,00 8 8 3 3 9
2 19 2,16% 31,00 0,00 8 8 2 2 4
3 32 3,64% 22,00 0,00 4 4 1 1 1
4 27 3,07% 87,00 0,00 8 8 3 3 7
5 16 1,82% 15,00 0,00 4 4 1 1 1
6 260 29,58% 735,00 0,00 12 12 3 2 6
7 308 35,04% 743,00 0,00 20 20 2 2 5
8 110 12,51% 272,00 0,00 8 8 2 3 7
9 77 8,76% 192,00 0,00 9 9 2 3 8
ukupno 879 100,00% 2.176 0 20 2 0,76 8,41

Broj mobilisanih i raspoređenih 879 boraca odreda  ima ukupno učešće od 2.176 mjeseci, sa prosječnim učešćem od 2 mjeseci rata. Najveću mobiizaciju ima 2.pč sa 308 borca i 35%.

Prosječan broj mjeseci učešća u ratu je 2 mjeseca u odredu, najveći u pratećoj četi je 3 mjeseca sa brojem mobilisanih od 110 boraca.

Raspon varijacije (Range)  je 20 mjeseci. Standardna devijacija, prosječno ostupanje od prosječnog broja mjeseci učešća iznosi 0,7 mjeseci.  Varijansa .prosječno kvadratno ostupanje od artimetičke sredine iznosi 8,41;

Mjesec Broj mjeseci
1 383
0 107
3 96
2 63
8 58
4 56
5 49
6 43
7 21
20 1
12 1
9 1
879

Jedan borac ima učešća od 20 mjeseci u odredu.

frekvencija Intervali
877 : 9
1 20:29
1 10:19

Do 9 mjeseci učešća u ratu ima 877 boraca odreda.

Zaključak

U 1991. godinu , istraživanjem je utvrđena mobilizacija od 762 raspoređenih boraca odreda u sastavu 329. oklopne brigade Jugoslovenske vojske na Zapadno-Slavonskom ratištu u SR Hrvatskoj. 99,1% su pripadnici muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 0,9% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetsku jedinicu odreda. I u 1992. situacija je ista u vezi pola, ali sa mobilizacijom od 96 pripadnika.

Ratni put odreda trajao je 245 ratnih dana od 13.10. do 22.5.1992. godine, ili 8 mjeseci i 2 dana. Ukupno ratnih dana u odredu 64.761. Prosjek 72 dana.

Dragalić

brojno stanje  po mobilizaciji i  popuni raspoređeno je 858 pripadnik odreda. Ukupno prošlo kroz odred 898 boraca. Poginulo je 3 borca.

Kolektivno naoružanje prema formaciji odreda.Muzej 1.KK

[1] Analiza podataka rađena na osnovu baze podataka u accessu. Prema informacionom sistemu štaba TO u odredu je evidentirano 459 pripadnika.  Odred nije imao popunu po formaciji od 434 pripadnika. Na licu mjesta npr. po spisku na dan 29.11.1991. godine odred je brojao 212 boraca.