Analiza popune 1.lpbr Prnjavor

ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKA STRUKTURA BRIGADE

Naredbom komandanta 1.Krajiškog korusa VRS od 20.5.1992. godine formirana je 1.prnjavorska laka pješadijska brigada. Brigada je bila u formacijskom sastavu 1. KK VRS.

 • Komandant
  • komanda brigade
   • štab
    • vod vojne policije
    • izviđački vod
    • larv PVO
    • pionirski vod
    • mješoviti POV
    • vod veze
    • komanda stana
   • pješadijski bataljon /tri bataljona/
   • četa MB120mm
   • mješovita baterija
   • pozadinska četa

Brigada je bila trojne formacije, bataljonskog sastava sa tri pješadijska bataljona, kasnije i 4.lpb,  jedinicama za podršku i prištabskim jedinicama. Jedinica za artiljerijsku podršku je bila minobacačka četa 120mm i mješovita baterija LRL128. Pod prištabskim jedinicama podrazumjevaju se vod vojne policije, izviđački vod, pionirski vod, vod veze i komanda stana. Logističku podršku brigade izvršavala je pozadinska četa.

Formacija brigade broj 111.978 iznosila je 1.703 pripadnika, a po planu popune 1.lpbr iz 1992. godine,  formacija je bila: oficira 89, podoficira 134, vojnika 1276. Ukupno vojnih obveznika1.499 pripadnika; motornih vozila 46. Raspoređeno 4.530 ili 266% boraca.

Brojno stanje brigade tokom rata najveće je bilo prilikom organizacijko-formacijske reorganizacije od TO u lpbr u maju i junu 1992. godine, iznosilo je 2.793 mobilisanih i preraspoređenih boraca. Krajem 1993. godine mobilisano je još 535 boraca, a 1994. godine 502 borca, zatim 1995. godine 778 boraca od vojnih obeznika raspoređenih na radnu obavezu i prekomandom iz 4.lpb, jer su gubici brigade bili najteži i trebalo je popuniti jedinice. U 1996. godini mobilisano je samo 12 boraca.

Procenat mobilizacije brigade iznosio je preko 300%

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1.316 kom i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih vozila; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a, POLK 9K11; LRL 128mm, top PAT 20/3;20/1, PAR S-2M. Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm, 4 MB60mm; tri PAM 12,7mm.

U toku izvršavanja borbenih zadataka brigada je često ojačavana raznim jedinicama zavisno od vrste zadataka koji je izvršavala (pionirske, oklopne i artiljerijske jedinice). Od jeseni 1993. godine u sastavu brigade i ostatak jedinice „Vukovi sa Vučijaka“.

Popuna brigade vršena je uglavnom sa vojnih obveznicima sa teritorije opštine Prnjavor. U toku 1995. godine brigada je popunjavana i sa v/o koji su dolazili iz zapadnog dijela RS.

Brojno stanje brigade je bilo 4.500 borac , prema prikupljenim podacima, uglavnom, zavisno od procenta popune, kretalo oko 6.400 boraca.[1]

U Vob 8 lpbr do 31.3.1996. godine upisano je 4.248 pripadnika.

Podaci Boračke organizacije Prnjavor kazuju da je na rasporedu u 1.lpbr bilo 4.063, a da je prošlo kroz brigadu 5.129 boraca.

Prema prikupljenim podacima, bilo mobilisano:

 • operativno-mobilisano  stanje bataljona (1, 2, 3  i odred „Vukova“)  broji 1.762 boraca,
 • prištabske i jedinice podrške ( komanda brigade, komanda stana, izviđački vod, vod vojne policije, vod veze, lpa vod, pionv, mpov, mb, četa mb, hav, tv, pozaninska četa, ekonomija, pritvor, počasna jedinica) sa 443 pripadnika,
 • sa pripadnicima 4.lpb  koji su bili u zoni b/d 161 boraca,
 • ostale jedinice 4.lpb u mjesnim zajednicama sa 1.136 pripadnika,
 • jedinica „Vukovi sa Vučijaka“ pridodata našoj vojnoj pošti u 1992. i 1993. sa 323 borca
 • sa radničkim bataljon 28, svega 3.869 moblisanih boraca još prve popune  sa 661- ukupno na rasporedu (bez dupliranja) bilo 4.530 boraca (bez rb, rjVV i sa pripadnicima 4.lpb koji su bili u zini b/d- brojno stanje brigade 2.727 boraca)
 • kroz brigadu sa ojačanjima prošlo preko 8.700 boraca.
jedinica Ukupno % popune voj   podf    of formacija
1.pb 615 13,58% 530 71 14 422
2.pb 797 17,59% 714 65 18 422
3.pb 511 11,28% 470 33 8 422
4.lpb 1360 30,02% 1253 89 18
čmb120 30 0,66% 28 2 66
iv 52 1,15% 48 4 37
k-dabr 25 0,55% 2 3 20 25
ks 59 1,30% 51 8 10
lpav 39 0,86% 35 3 1 27
mbLRL 6 0,13% 5 1 67
mpov 13 0,29% 13 45
odredVV 90 1,99% 89 1
pionv 26 0,57% 26 31
pozč 144 3,18% 124 14 6 71
rb 228 5,03% 203 17 8
rjVV 402 8,87% 369 25 8
tv 19 0,42% 17 1 1
vv 38 0,84% 30 6 2 34
vvp 76 1,68% 64 10 2 31
Ukupno 4.530 100% 4071 352 107 1.703

Pregled rapoređenih boraca 1.lpbr po osnovnim jedinicama

jedinica Ukupno % popune voj   podf of
1.pb 836 12,99% 729 89 18
2.pb 1017 15,80% 916 77 24
3.pb 863 13,40% 767 81 15
4.lpb 1470 22,83% 1346 100 24
čmb120 89 1,38% 80 8 1
inžv 5 0,08% 5
iv 106 1,65% 98 7 1
k-dabr 46 0,71% 5 8 33
ks 148 2,30% 128 19 1
lpav 71 1,10% 65 5 1
mbLRL 39 0,61% 38 1
mpov 38 0,59% 36 1 1
odredVV 265 4,12% 243 15 7
pionv 30 0,47% 29 1
pozč 246 3,82% 204 32 10
rb 540 8,39% 480 44 16
rjVV 439 6,82% 398 32 9
tv 38 0,59% 32 5 1
vv 52 0,81% 40 10 2
vvp 100 1,55% 86 12 2
Ukupno 6.438 100% 5.725 545 168

Struktura mobilisanih 3.869 boraca  u brigadi po kategoriji iznosila je 3.463 vojnika ili 89%, podoficira 294 ili 7,6% i oficira 92 ili 2,3%. Ili 31% u odnosu na broj vojnih obveznika u vojnoj evidenciji 1995. godine od 11.987 ili 27% od broja stanovnika opštine Prnjavor.

Statistička analiza učešća u ratu prema broju mjeseci mobilisanih boraca brigade

kategorija Svega      % muški ženski
0 mjeseci 173 3,74% 167 6
1 kategorija 507 10,96% 504 3
2 kategorija 192 4,15% 191 1
3 kategorija 259 5,60% 258 1
4 kategorija 565 12,21% 561 4
5 kategorija 433 9,36% 432 1
6 kategorija 593 12,82% 591 2
7 kategorija 1904 41,16% 1872 32
Ukupno 4626 100,00% 4576 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj raspoređenih borca u 1.lpbr od 4.500 boraca ima učešće u ratu od ukupno 80.740 mjeseci. Broj raspoređenih boraca koji su prošli kroz jedinice 1.lpbr od 6.355 boraca, bez 0 učešća,  ima učešće u ratu od ukupno 80.740 mjeseci, sa prosječnim učešćem od 18 mjeseci i standardnom devijacijom od 15 mjeseci. U

 • 1 kategoriji sa najmanje učešća od 42 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 507 borca brigade;
 • 2 kategoriji sa najmanje učešća od 38 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 192 borca brigade;
 • 3 kategoriji sa najmanje učešća od 32 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 259 borca brigade;
 • 4 kategoriji sa najmanje učešća od 24 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 565 borca brigade;
 • 5 kategoriji sa najmanje učešća od 18 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 433 borca brigade;
 • 6 kategoriji sa najmanje učešća od 12 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima najviše 593 borca brigade;
 • 7 kategoriji sa manje učešća od 12 mjeseca bez učešća u zoni b/d ima 1904 borca brigade;

Prema statusu borca po zakonu o pravima boraca, prema prikupljenim podacima, kategorisano je 2.111 boraca brigade:

 • 370 boraca razvrstanih u 1 kategoriju
 • 86 boraca u 2 kategoriju
 • 121 borac u 3 kategoriju
 • 150 boraca u 4 kategoriju
 • 121 borac u 5 kategoriju
 • 186 boraca u 6 kategoriju, i
 • 772 borca u 7 kategoriju.

Prema statusu ratnih vojnih invalida po zakonu o pravima boraca ima 560 boraca razvrstanih od 1 do 10 kategorije invaliditeta.

[1]  Mobilisano je bilo 3.869 boraca, a još raspoređeno sa prvom popunom  u jedinicama brigade 661 boraca. Ukupno raspoređeno u osnovne jedinice brigade 6.424 boraca, a prošlo kroz brigadu sa prekomandama 8.449 boraca. Sa ojačanima i pretpočinjenim jedinicama i do 8.700 vojnika. Imajući u vidu kretanje vojničkog i starješinskog kadra kroz ratne jedinice, broj lica koji je evidentiran u, a  knjigama vojnih obveznika je mnogo veći.