Boračko udruženje rata

Stalne aktivnosti na  pomoći porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida  boraca VRS od strane opštine Prnjavor

POMOĆI OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA  OD RATA DO DANAS

General Talić u decembru 1994. godine kaže:

  • Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

U prvom Glasu borca 1.lpbr Prnjavor:

Aktivnosti udruženja boraca VRS opštine i način dodjele raznih vidova pomoći:

ODRŽANA GODIŠNјA SKUPŠTINA OPŠTINSKOG UDRUŽENјA BORACA RATA OD 1990-1994,PRNJAVOR

BO

Koncem novembra ove godine održana je Skupština udruženja boraca ovog rata na kojoj je razmatran i usvojen izvještaj o radu Udruženja u periodu između dvije Skupštine, o radu Izvršnog odbora Udruženja i radnih i tijela.

Stanje po oblastima djelovanja boračkog udruženja:

MATERIJALNI POLOŽAJ

Na nivou Republike Srpske regulisane su invalidnine za ratne vojne invalide. primanja za članove porodica palih boraca. koje su isplaćene za mjesec juni 1994. godine. Primanja boraca su regulisana vojnim propisima. ali su beznačajna i neredovna. Pošto najveći broj nema drugih primanja, onda je jasno da je materijalni položaj svih kategorija na niskom nivou.

zgrada SO-e Prnjavor iz 1910.

Na nivou opštine poduzimane su odgovarajuće mjere za pobolјšanje materijalnog položar, posebno članova porodica palog borca i RVI. tako da su Izvršni odbor opštine i Fond solidarnosti odobravali sredstva za jednokratnu pomoć najugroženijim obezbjeđena su sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu palih boraca, za prevoz učenika u škole, za vozne karte članovima palih boraca. za sahrane poginulih boraca i za jednokratne pomoći ranjenim borcima, obezbjeđena su sredstva za spomenike palim borcima. te sredstva i za stambene kredite porodica palih boraca, RVI i borcima.

Međutim, zbog nepristizanja sredstava u Fond solidarnosti. u Fondu nema više obezbjeđenih sredstava tako da će u narednom periodu biti daleko teža situacija. Ostali izvori sredstava se usmjeravaju za potrebe ratnih jedinica, tako da će mogućnost

STAMBENA PROBLEMATIKA

Prema zakonu o pravima RVI i porodica palog borca, pravo na stan imaju članovi uže porodice palog borca, vojni invalidi i članovi uže porodice vojnog invalida. Treba konstatovati da na nivou Republike Srpske da sada nisu obezbjeđena sredstva za ostvarivanje navedenih prava.

Izvršni odbor opštine je početkom 1993. godine formirao Komisiju za rješavanje stambenih pitanja boraca i dao na raspolaganje 43 stana. a Fond solidarnosti obezbijedio je 200.000.- dinara za dodjelu stambenih kredita.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita boraca utvrđena je Zakonom o Vojsci Republike Srpske i tu nema značajnih problema. Problemi se pojavlјuju kod korištenja zdravstvene zaštite od strane članova porodica boraca VRS. Naime. i pored stavova da članovi uže porodice boraca VRS(supruga i Deca) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja troškova u praksi se neke zdravstvene ustanove toga ne pridržavaju. Naročito, je izražen problem kod nabavke lijekova kojih nema u Humanitarnoj apoteci. Što se tiče rada Humanitarne apoteke, ocjenjeno je da je njeno formiranje dalo značajne rezultate i da je ostvarena potpuna kontrola korišćenja ovog vida pomoći.

ZAPOŠLjAVANјE INVALIDA

Zbog ratnog stanja. blokade i ukupne ekonomske veliki broj radnika u državnom sektoru privređivanja nalazi se na tv. “čekanju“, tako da su šanse za novo zapošlјavanje male. No, i pored toga preduzete su neke aktivnosti. tako da su neki RVI zaposleni kao portiri, a od preduzeća su prikuplјeni podaci o slobodnim radnim mjestima gde se radi uglavnom o deficitarnim strukama.

OSTALI VIDOVI POMOĆI

zgrada Štaba TO -1.lpbr

Radi omogućavanja zainteresovanih iz sve tri kategorije da stvore kakve – takve uslove za rad, rukovodstvo ovog Udruženja se obratilo Izvršnom odboru opštine da se po POVOLjNIJIM uslovima izdvajaju u zakup napušteni poslovni prostori, lokacije za podizanje poslovnih objekata, izdavanje u zakup neobrađenog polјoprivrednog zemlјišta i dodela zemlјišta za izgradnju porodično – stambenih fa.

Izvršni odbor opštine je prihvatio ove zahtjeve i svojim zaklјučcima regulisao postupke oko rješavanja ove problematike. Tako su na konkursu za dodjelu placeva. najviše placeva po početnoj cijeni dobili članovi porodica palog borca, RVI i borci, a Udruženju je dato na raspolaganje 12 poslovnih prostora za dodjelu po početnoj cijeni.

Donijet je zaklјučak da se može izdavati pod zakup državno polјoprivredno zemlјište, a korisnici tog zemlјišta “ Ratar“ i “ Vučijak“ će odrediti koje se zemlјište ustupa za te svrhe. Imovinsko pravna služba Opštine će provoditi postupak.