Teslić 1992.

31 godina od Teslićkog ratišta

 Već 3.11.1992. godine, po naređenju komandanta1. KK, brigada se premješta na Teslićko ratište. Položaje na Brodskom  ratištu predali smo Osinjskoj brigadi i 327.mtbr  12.11.1992. godine. [1] Izvršeno je potrebno komandantsko izviđanje u novi rejon razmještaja na Teslićkom ratištu.

Operativne grupe Doboj

Na Teslićko ratište kreće 560 boraca brigade marševskom kolonom pravcem Brod – Prnjavor- Stanari- Čečava – Teslić, i 12.11.1992. godine brigada, po kišnom vremenu,  se razmješta u rejonu Banje Vrućice. 1pb i 3.pb  smješten je u hotel Dalmacija , sada Srbija, a 2.pb u hotel Kardijal.

Već 14.11.1992. godine, počele su borbe za Stražu- Hatkina njiva – Todićevo. Neprijatelj je bio izuzetno dobro utvrđen, miniran p/k „paštetama“ , dobro organizovao odbranu kao otpornu tačku, težak i nepristupačan teren onemogućio je uvođenje tehnike, vođene su žestoke borbe, neprijatelju su nanijeti veliki gubici, ali nismo uspjeli pomjeriti ga.

Hatkinju njivu

U napadu na Hatkinu njivu učestvuje borbena grupa brigade sastava  vod vojne policije brigade sa komandantom brigade i pješadijskom četom 3.pb kapetana Ratka Desića, dijelovi 2. i 4.lpb .Izvršen je upad u liniju rovova HVO.

Vod mb82mm 1.pb daje vatrenu podršku borbenoj grupi brigadena pravcu napada Hatkinu njivu – komunikacija Novi Šeher – Tešanj.

U ovim borbama imali smo gubitaka, među ranjenima bio je i k-dant 3. bataljona KIK Ratko Desić – Roda.Teže ranjeni su Brane Janković i Ilija Golić iz 1.pč, 3.pb. Nakon uspješnog izviđanja uređenih položaja izvršen je napad i zauzeti su nekoliko bunkera bez naših gubitaka. Nakon zadržavanja i čekanja jedinice koja bi zauzela osvojene bunkere i produžila napad, protivnik je udario žeskoko minobacačkom vatrom po svojim tanšejima i krenuo u protivnapad. Poslije ranjavanja naših boraca, napad je prekinut i jedinica se povukla na polazne položaje.

Za komandanta 3. lp bataljona poslije ranjavanja Rode, postavljen je pomoćnik načelnika štaba brigade za operativno-nastavne poslove kap. Tomić Srđan.

Poslije 16.11.1992. godine jedinice 3.pb sa 2. pb sa izviđačima brigade, ponovo napadaju Hatkine njive, ali bez uspjeha, ima ranjenih pripadnika brigade. Prva pješadijska četa 3.pb  i borci izviđačkog voda brigade podišla je rovovima na Hatkinjim njive, dok je 2.pč 3.pb i jedinice 2.pb vršile vatrenu podršku napada. Nakon silovite vatre na neprijateljske položaje, neprijatelj je čekao, i nakon ranjavanja našeg borca od nagazne mine, jedinica se povukla, uz jaku minobacačku vatru neprijatelja.

Rejon Slatine

Po naređenju komandanta OG Doboj puk Lisice izvršeno je izviđanje i razmještaj jedinica 1.pb u rejon sela Slatina. Uslovi za smještaj jedinice po kućama  veoma loši. Narednih dana bataljon vrši popravke objekata za bolji smještaj ljudstva.

 

Narednih dana ponovo se vrše izviđanja na izabranom pravcu napada sa BG iz 1.pb podržani tenkovima , neprijatelj uzvraća MB i streljačkom vatram i u poslijepodnevnim satima odlučeno je da nije moguće nastaviti napad bez snažnije podrške tenkova. Borac 1.pb „Jebra“ zaradio je izrešetanu čuturicu, ali bez posljedica, dok je drugi borac, vezista ranjen u  vrat. Minobacači 1.lpb koriste dimne mine kako bi se izvukle jedinice 1. lpb sa dodirom neprijatelja.

Krajem mjeseca ponovo se vrše pripreme i izvodi napad BG brigade na pravcu Hatkina njiva – Stražba uz podršku tenkova. Protivnik je jako utvrđen i destvuje pješadijskom i artiljerijskom vatrom.

U Slatini 1.12.1992. godine puk Lisica održao je sastanak sa starješinama i borcima naše brigade sa upoznavanjem sa stanjem na Teslićkom ratišti i mjerama za sanaciju stanja. Pukovnik Lisica je istakao borbu protiv profitera i uspostavu vlasti kao i promjena pravca dejstava naše brigade.

Stiže naređenje komandanta OG Doboj puk Lisice o novoj zoni upotrebe brigade na  širem rejonu Stanara – Stanovi, vrši se bataljonska izviđanja linija odbrane i pokušaj napredovanja u pravcu komunikacije Doboj – Teslić.

Prvi bataljon 3.12.1992. godine, zauzima rejon Smajinih voda sa zadatkom da zaposjednu liniju lijevo Bandera (isklj.) desno tt.  334 prema s.Gojakovcu (isklj.). KM bataljona je Smajine vode, PKM bataljona je u rejonu Ljeskove vode. Bataljon nije u kompletnom sastavu i ima problema sa brojnim stanjem na linijiu, izdato je naređenje vojnoj policiji brigade za privođenje boraca svih bataljona na novu liniju brigade.

Na novoj liniji odbrane bataljoni vrše potrebna izviđanja vatrenih položaja i tačaka protivnika i dejstvovanje mb vatrom po tim ciljevima radi korekcije vatre.

Tenkovska četa T55, pridodata brigadi , nalazi se u rejonu 1.pb, ali zbog vremenskih uslova nije dejstvovala.

U narednim danima izvršene su kadrovske promjene starješinskog sastava. Komandant 1.pb major Kuzmanović postavljen je na dućnost načelnika bezbjednosti brigade u KM Prnjavor, a dostadanji zamjenik k1k Merlović Nikola preuzeo je dužnost komandanta 1.pb. Za zamjenika komandanta postavljen je potporučnik Brane Tubak, komandir voda mb82mm, a njega je zamjenio potporučnik Bore Mitrić. U komandi bataljona na dućnosti pomoćnika za OBP imenovan je k1k Tomašević Slobodan.

Gubici na Teslićkom ratištu:

Dejstvo Datum Prezime Ime Rođen Mjesto nj
rana MES-a 15.11.1992. GRUJIĆ GORAN 1967 Hatkina Njiva vvp
rana streljačko 15.11.1992. VRAČEVIĆ JOVICA 1967 Hatkina njiva vvp
povreda 15.11.1992. PAVLOVIĆ LJUBOMIR 1950 Hatkina njiva 4.lpb
rana streljačko 15.11.1992. BOŽIĆ VLASTIMIR 1969 Hatkina njiva vvp
rana MES-a 15.11.1992. JANKOVIĆ BRANE 1961 Hatkina njiva 3.pb
rana streljačko 15.11.1992. PETROVIĆ RADOSLAV 1973 Hatkina njiva vvp
rana streljačko 15.11.1992. DESIĆ RATKO 1947 Hatkina njiva 3.pb
rana MES-a 15.11.1992. GOLIĆ ILIJA 1959 Hatkina njiva 3.pb
bolest 16.11.1992. MIODANIĆ LJUBKO 1961 Prnjavor 4.pb
bolest oboljenja 20.11.1992. DURONJIĆ PERO 1955 Hratkina njiva 2.pb
povreda udes/udar 21.11.1992. KUSIĆ BRANE 1955 Kremna 3.lpb
rana streljačko 23.11.1992. STANOJEVIĆ PETAR 1970 Hatkina njiva 1.pb
bolest 24.11.1992. JUGOVIĆ MARKO 1954 Markovo brdo 2.pb
rana streljačko 25.11.1992. LJUBOJEVIĆ ČEDO 1965 Hatkina njiva 2.pb
rana streljačko 25.11.1992. VRHOVAC BRANE 1965 Markovo brdo 2.pb
rana streljačko 25.11.1992. TRIVALIĆ OBRAD 1966 Slatina 3.pb
rana MES-a 30.11.1992. DOBRIĆ GORAN 1971 Hatkina njiva iv

Kapetan 1 klase, komandant 3.pb, Ratko Desić,

nakon ranjavanja, prisjeća svega onog što se događalo kada su njegovi borci našli u neprijateljskom minskom polju, trenutak kada su ranjeni njegovi borci, Brane Janković i Ilija Golić, kao i još nekoliko mladića iz drugijh jedinica, momenata kada su se u izvjesnom smislu pojavila i panika, pa je valjalo pravovremenim djelovanjem smiriti situaciju i vratiti samopouzdanje.

K1K Ratko Desić, k-dant 3.lpb

Vratiću se uskoro na front, makar morao bježati od ljekara i ovog osoblja ovdje, na čiji račun imam zaista samo lijepe riječi. Neću moći još dugo mirovati. Pozdravljam sve naše hrabre ratnike, a mojim borcima, junacima iz Trećeg bataljona poručujem da ratuju glavom, oprezno i pametno, jer protiv sebe imaju podmuklog i već drogiranog neprijatelja, čije su mogućnosti na izdisanju. Osvetiću svoje i rane svojih drugova i to uskoro, poručuje kapetan „Roda“ (Naš zavičaj, Prnjavor, decembra 1992. str.7).

1992. XII str. 7

vodnik Ranko Lazić, jedan od komandira voda vojne policije 1.lpbr:

Nama je bilo najteže na Hatkinu njivu, na području Teslićkog ratišta u pravcu Maglaja. U samo jednoj akciji, u samo jednom okršaju,  iz sastava Vojne policije, izbačeno јe devet mladića. Svi ranjeni,  od toga trojica teško i sa trajnim tjelesnim posljedicama. Znaju to mnogi i ovdje u Prnjavoru, teško je bilo i u samom Prnjavoru. Sjećaju se onog „hapšenja” i onog famoznog Кineza. koji se drznuo i na tako nešto. Srećom. sve se dobro završilo, jer ne pohapsiše nas iz Vojne policije. Кažem srećom. mada je upravo nakon ozbiljnih pritisaka ovdje u Prnjavoru, pa i posredstvom štampe, uslijedila ta kobna Hatkina njiva. Bilo je i drugih teških momenata, ali osjećam potrebu da kažem da bi svi ti momenti bili i teži da ih zajedno sa nama nije dijelio i naš komandant major Vlado Živković. Bio je ispred, pa bilo  da se radilo o nesuglasicama u Prnjavoru, ili o operacijama na frontu. Ništa draže od toga,  i ništa teže ne bi palo da se drugačije postavio – i ovom prilikom ističe u ime svojih prijatelja policajaca. Ranko Lazić-Kinez (Naš zavičaj Prnjavor, decembra 1992.str.7)

Banja Vrućica

[1] Prema ratnom dnevniku 1.lpb, bataljon je predao liniju odbrane 11.11.1992. godine u Sijekovcu 27.mtbr. Na zbornom mjestu u hotel Dalmacija, sada Srbija, Banja Vrućica javilo se 115 boraca.

 

 

r.Usora, prema Blatnici i Vučijoj planini