Teslić 1992.

Teslićko ratište

   Već trećeg novembra 1992. godine, po naređenju komandanta1. KK, brigada se premješta na teslićko ratište. Položaje na osinjskom ratištu predali smo osinjskoj brigadi 12.11.1992. godine. Na teslićko ratište kreće 560 boraca, a 14.11. počele su borbe za Stražu Hatkine njive – Todićevo. Neprijatelj je bio izuzetno dobro utvrđen, dobro organizovao odbranu, težak i nepristupačan teren onemogućio je uvođenje tehnike, vođene su žestoke borbe, neprijatelju su nanijeti veliki gubici, ali nismo uspjeli pomjeriti ga.

 

U napadu na Hatkine njive učestvuje vod vojne policije brigade sa komandantom brigade i pješadijskom četom 3.pb kapetana Ratka Desića. Izvršen je upad u liniju rovova HVO.

U ovim borbama imali smo gubitaka, među ranjenima bio je i k-dant 3. bataljona KIK Ratko Desić – Roda. Za komandanta3. bataljona poslije ranjavanja Rode, postavljen je pomoćnik načelnika brigade za operativno-nastavne poslove kap. Srđan Tomić.

Poslije 16.11.1992. godine jedinice 3.pb sa 2. pb ponovo napada Hatkine njive, ali bez uspjeha, ima ranjenih pripadnika brigade.