1.korpus VRS

Obilježena 32 godina od formiranja Prvog i Drugog krajiškog korpusa VRS

Formiran 1. krajiški korpus Vojske Republike Srpske

Služenjem parastosa u Crkvi „Svetih velikomučenika jasenovačkih“ u banjalučkoj kasarni „Kozara“ i polaganjem vijenaca na spomen-ploču poginulim borcima  i kod muzeja 1. korpusa VRS, obilјežen je Dan Prvog i Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

1. krajiški korpus sa sjedištem u Banjoj Luci bio je najveći korpus Vojske Republike Srpske sa operativnom zonom na području Bosanske Krajine i odbrani koridora u Posavini.

Infrastrukturu i većinu borbenih sredstava naslijedio je od 5. korpusa JNA nakom povlačenja nekadašnje federalne armije iz Bosne i Hercegovine u maju 1992. godine. Sastava:

 • komanda korpusa
 • radio-izviđački vod
 • komandan stana
 • čABHO
 • 5.bv
 • 5.bvp
 • 10.pd (Dubica)
 • 30.pb (Drvar)
 • 16.pmtbr
 • 343.mtbr
 • 2.pbr
 • 5.pbr
 • 122.lpbr
 • 46 pbr
 • 5.map
 • 5.mpoap
 • 329.okbr
 • 293.inžp
 • 5.lap PVO
 • 188.pontb
 • 993. PoB
 • 5.snb
 • VMC Banja Luka
 • dobrovoljački bataljon

1.KK VRS formiran je 1.6.1992. godine, a 2.KK VRS 2.6.1992. godine

Dan Prvog i Drugog krajiškog korpusa je dan kada se obilježava uspomena na sve operativne sastave koji su djelovali u okviru Vojske Republike Srpske tokom proteklog rata.

Prvi krajiški korpus tokom rata je imao oko 125.000 boraca, od kojih je oko 9.000 poginulo, a 22.778 je ranjeno. Korpus je držao front u dužini od 1.160 kilometara, a popunjavao se sa teritorije 28 opština.

Sa područja grada Prnjavor u 1.korpus VRS mobilisano je i raspoređeno preko 9.140 boraca, a u Drugom korpusu VRS bilo rapoređeno 443 borca. 


istorija

Na zasjedanju sjednice Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banjoj Luci 12.5.1992. godine donesene su odluke o osnivanju odvojene srpske države u Bosni i Hercegovini, osnivanju predsjedništva i srpskim ciljevima u Bosni i Hercegovini.

Amblem VRS

Donesena je i odluka o stvaranju vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kao posljedica te odluke, jedinice JNA koje su tada još bile u Bosni i Hercegovini transformisane su u komande nove vojske, VRS-a. U daljem toku rata zadržane su čvrste veze sa JNA (preimenovanu u Vojsku Jugoslavije).

19. 5.1992.godine, pukovnik Momir Talić je postao komandant 1. krajiškog korpusa VRS-a koji

gen.puk Momir Talić

je zadržao infrastrukturu i borbena sredstva 5. korpusa JNA.

Ratni put 1992-95

Od maja 1992. godine jedinice 1. krajiškog korpusa angažovale su se u vojnim operacijama zauzimanja opština na teritoriji Bosanske Krajine i Posavine sa osnovnim strategijskim ciljem spajanjem sa istočnim dijelom BiH pod kontrolom Srba.

U junu 1992 godine general Talić, načelnik Štaba Prvog krajiškog korpusa general Boško Kelečević, komandant specijalne jedinice MUP-a RSK general Borivoje Đukić, general Slavko Lisica i tadašnji načelnik Štaba Prve oklopne brigade pukovnik Novica Simić planiraju i pokreću Operaciju koridor – proboj kroz Posavinu i spajanje sa istočnim snagama VRS.

Prva faza operacije je počela 14. juna i trajala do spajanja srpskih snaga na potezu Doboj – Derventa. U drugoj fazi oklopne jedinice 1. krajiškog korpusa zauzimaju gradove Derventu (7. juli 1992.), Modriču (10. juli 1992.) i Odžak (13. juli 1992.) i izlaze na rijeku Savu. U trećoj fazi operacije srpske snage zauzimaju 6. oktobra 1992. godine Bosanski Brod. Time je 1.KK izašao cijelom dužinom na Savu, izuzimajući hrvatski mostobran u Orašju gdje će linija razdvajanja ostati nepromijenjena do kraja rata.

U operaciji “Vrbas 92” borbenim dejstvima korpus zauzima Jajce 29. septembra. Nastavlja borbe početkom 1993 na proširenju koridora u okolini Brčkog. Augusta 1993. korpus djeluje u operaciji “Sadejstvo 93” ,tzv. Strujnom koridoru, proširenju teritorije kopnenoj vezi sa istokom. Od 4. 9.1994 dejstvuje u operaciji “Breza 94” na Bihać u sadejstvu sa pripadnicima Narodne odbrane Fikreta Abdića. Korpus sredinom 1995 nakon združene akcije Vojske Hrvatske i Armije BiH iz pravca Bihaća našao u teškom položaju i ugroženosti same Banja Luke.

Nakon Deytonskog sporazuma korpus prelazi u mirnodopsku formaciju i postaje dio sistema odbrane BiH nastavljajući tradiciju kroz srpski puk OS BiH. Za zasluge u ratu tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić odlikovao je 1. krajiški korpus Ordenom Nemanjića.

Ratna organizacija

U periodu od maja do decembra 1992. godine, popunjenost 1. krajiškog korpusa značajno je uvećana mobilizacijom i uključivanjem bivših jedinica teritorijalne odbrane (koje su preimenovane u lake brigade) u sastav korpusa.

Pod komandom generala Talića u decembru 1992. godine bile su jedinice:

 • Komanda korpusa sa prištabskim jedinicama, Banja Luka VP 7001
 • 1.oklopna brigada Banja Luka, VP 7225
 •  2.oklopna brigada Manjača /Derventa,  VP 7304
 • 16. krajiška mtbr Banja Luka, VP 7322
 •  43. motorizovana brigada Prijedor, VP 7362
 • 27. motorizovana brigada Derventa, VP 7127
 • 2. krajiška pješadijska brigada Banja Luka, VP 7372
 • 5. kozaračka laka pješadijska brigada Prijedor, VP 7388
 • 22. pješadijska brigada Kneževo, VP 7404
 • 6. sanska pješadijska brigada, Sanski Most VP 7421
 • 11. dubička pješadijska brigada, Dubica, VP 7031
 • 1.novigradska pješadijska brigada, VP 7088
 • 1. šipovska laka pješadijska brigada /30.lpd M. Grad VP7048
 • 11. mrkonjička laka pješadijska brigada/ 30.lpd M.Grad VP 7097
 • 19. donjevakuvska pješadijska brigada /30.lpb Srbobran VP7074
 • komanda 30.lpb sa PJ M.Grad, VP 7041
 • komanda OG „Doboj“ Doboj VP 7051
 • 9. bataljon vojne policije Doboj VP 7068
 • 9. četa veze Doboj  VP7051
 • 1. banjalučka laka pješadijska brigada VP 7290
 • 2. banjalučka laka pješadijska brigada 
 • 31. banjalučka laka pješadijska brigada, VP 7011
 • 4. banjalučka laka pješadijska brigada VP 7431
 • 1. čelinačka laka pješadijska brigada VP 7134
 • 1. laktaška laka pješadijska brigada
 • 1. srbačka laka pješadijska brigada VP 7210
 • 1. gradišćanska laka pješadijska brigada VP 7252
 • 1.kotorvaroška laka pješadijska brigada VP 7480
 • 1.dubička laka pješadijska brigada VP 7509
 • 1. prnjavorska laka pješadijska brigada VP 7519
 • 1. ozrenska laka pješadijska brigada Doboj VP 7221
 • 2. ozrenska laka pješadijska brigada  Petrovo Selo VP 7312
 • 3. ozrenska laka pješadijska brigada Doboj VP 7013
 • 4. ozrenska laka pješadijska brigada Petrovo VP 7029
 • 1. trebavska laka pješadijska brigada Modriča VP 7426
 • 1. osinjska laka pješadijska brigada Derventa
 • 1. krnjinska laka pješadijska brigada Doboj 7218
 • 1. vučjačka laka pješadijska brigada Derventa VP 7226
 • 1. teslićka laka pješadijska brigada VP 7248
 • 1. dobojska laka pješadijska brigada VP 7057
 • 9. mješoviti inžinjerijski bataljon Doboj, VP 7275
 • 1.pozadinski bataljon  Banja Luka VP 7428
 • NDC „Manjača“ i zatvor VP 7263
 • 1.studentska laka pješadijska brigada Banja Luka VP 7586

Samostalna muslimanska jedinica Meša Selimović Derventa

 • 1.bataljon vojne policije Banja Luka, VP 7007
 • 1.bataljon veze Banja Luka, VP 7002
 • 1. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk/brigada Banja Luka, VP 7004
 • 1. mješoviti artiljerijski puk Banja Luka, VP 7015
 • 1. laki artiljerijski puk protivvazdušne odbrane Banja Luka, VP7022
 • 1. izviđačko-diverzantski odred Banja Luka, VP 7024
 • 1. inžinjerijski puk  Banja Luka, VP 7039
 •  1.pontonjerijski bataljon Banja Luka, VP 7053
 •  1.auto transportni bataljon Banja Luka, VP 7121
 •  1. sanitetski bataljon Banja Luka, VP 7139

Taktičke grupe:

Taktička grupa 1
Taktička grupa 2
Taktička grupa 3
Taktička grupa 4
Taktička grupa 5
Operativna grupa Doboj
Operativna grupa Prijedor
Operativna grupa Vlašić
Grupa lakih brigada Banja Luka

General-potpukovnik Boško Kelečević, komandant 1.korpusa VRS, u listu Šesnaesta od 16.9.1998. godine, :

Po završetku rata 1.korpus, kao i sve druge jedinice VRS, pristupio reorganizaciji i pripremi za novi način rada i uslova života u kasarnama VRS..U zoni odgovornosti 1.korpusa u dvadesetak opština, koja pokriva oko 10 hiljada kvadratnih kilometara, to je oko šest stotina i 32 hiljade stanovnika. U zoni odgovornosti Prvog korpusa je 60 odsto stanovništva RS, sa 12 garnizona….

Da se pitala vojska i starješine do rata nikada ne bi došlo. Rijetko koji vojnik odlučio da krene u rat, jer su njima poznate sve muke, posljedice koje rat donosi…

general Boško Kelečević

General-potpukovnik Boško Kelečević, na obilježavanju godišnjice formiranja 1. i 2. KK 2017. godine, koji je bio načelnik štaba Prvog krajiškog korpusa, rekao je da je ovaj korpus u toku rata činio 60 odsto Vojske Republike Srpske.

„Jedno vrijeme je brojao oko 127.000 boraca, što bi mogla biti jačina i formacija armije. Govoriti o Prvom krajiškom korpusu je isto kao i govoriti o Vojsci Republike Srpske“, rekao je Kelečević.

On je naveo da je ovaj korpus držao front od oko 1.260 kilometara. „Bila je to veoma velika vojna formacija, koja je u stvaranju Republike Srpske imala veliku ulogu i zadatak. Među najvećim operacijama bila je Koridor 92, koji je bio žila kucavica za Republiku Srpsku“, podsjetio je Kelečević.

On je rekao da je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu živote izgubilo između 5.000 i 6.000 boraca Prvog krajiškog korpusa.

str. 59 

Kraj 1. korpusa Vojske Republike Srpske

Zakonom o odbrani i oružanim snagama BiH ukinuto je ministarstvo odbrane i Vojska Republike Srpske,  2005. godine i 1.1.2006. godine formiran 3. Republike Srpske puk i 6. pješadijska brigada iz sastava VRS u okviru oružanih snaga BiH, kao zajedničke oružane snage BiH.

Reorganizacija VRS u 2004. godini[1] :

 • dvije divizije VRS (ukinuti korpusi),
 • jedna mehanizovana brigada VRS,
 • jedan puk ViPVO,
 • logistička baza,
 • centar usavršavanja starješina,
 • komandni bataljon ( umjesto prištabskih jedinica)
 • GŠ VRS u kasarni „Kozara“ i Zalužani
 • 4000 profesionalnih vojnika
  • 3891 u VRS, a
  • ostalo u MORS i ZOS
 • broj ratnih jedinica -vojnih pošta smanjen za dvije trećeine,
 • završena tehnička reforma vojske u okviru odbrambenonog sistema BiH i nova organizaciona struktura oružanih snaga sa standardima NATO,2005 IX str.7-9
 • novi činovi u VRS brigadni general:  jedan u GŠ i komandant 15.mtbr,
 • generali: genera major i general potpukovnik

1. divizija VRS

Ukinut 1. Korpus VRS, u ratu 1. krajiški korpus, koji je osnovan 18.3.1992. godine, a rasformiran 22.4.2004. godine. Brojao 108.000 pripadnika, u 46 brigada-pukova i 6 samostalnih bataljona.

 • Divizija je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem 1. i 2. korpusa i dijela jedinica IBK.,
 • lokacija kasarna „Kozara“ Banja Luka,
 • OFS: komanda divizije, 11. kč, 11. CO, 14.pbr, 17.pbr, 11.okbr, 12.mpoap, 11. lap PVO, 11. inžb, 11.LoB, i poligon „Manjača“

5. divizija VRS

 • Divizija je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem 5. korpusa i dijela jedinica HK, SRK, DK, i dijela IBK.,
 • lokacija komande Sokolac,
 • OFS: komanda divizije, 55. kč, 55. CO, 14.pbr, 53.pbr, 55.pbr, 57.mtbr, 55.mpoap, 55. lap PVO, 55.mabr, 55. inžb, 55.LoB, i poligon „Kalinovik“

15.mhbr VRS kasarna Bijeljina, komandant general Stamenko Novaković, 2008 V str.6-7

1.puk ViPVO

 • puk je formiran 22.4.2004. godine  preformiranjem korpusa V i PVO VRS,
 • lokacija komande je kasarna „Krajiških brigada“ Zalužani, Banja Luka,
 • OFS: komanda puka, lbe, vlogb, mhle, bVOJ,

1.LoB VRS

 • baza je formirana 22.4.2004. godine  preformiranjem glavne LoB i NLo bataljona
 • lokacija komande kasarna „Kozara“,
 • OFS: komanda baze, 1.LoC, 2.LoC,3.LoC, 4.Loc , VMC Banja Luka, VMC Sokolac, TROM Doboj.

Centar za usavršavanje starješina „Rajko Balać“

 • centar je formiran 22.4.2004. godine  preformiranjem CVŠ „Rajko Balać“,
 • lokacija komande centra kasarna „Krajiških brigada“ Zalužani, Banja Luka.

Generalštab VRS prestao da postoji krajem 2007. godine. Zadnji načelnik GŠ VRS je bio general Dragan Vuković (2005-2007) Vojska.2012 V str.4-5

Prema pregledu OMO Prnjavor stanje popune vojnih obveznika rezervnog sastava sa područja opštine u ratne jedinice VRS 30.juna 2004.godine je bilo 99% , a u oktobru iste godine  su povučeni svi planovi popune RJ VRS rezervnim sastavom.

Vojna pošta/ ratna jedinica STANJE Kategorija v/o SVEGA
Oficira Podoficira Vojnika
1 2 3 4 5 6
RJ 5051 VP 1220

101.okbr 1.KVRS

Panirano 12 6 58 76
Popunjeno 7 6 70 83
% 58,33% 100,00% 120,69% 109,21%
RJ 5053 VP 1590

11.lap PVO 1.K

Panirano 16 2 210 228
Popunjeno 11 5 220 236
% 68,75% 250,00% 104,76% 103,51%
RJ 5054 VP 2002

11.inžp 1.KVRS

Panirano 6 6 147 159
Popunjeno 3 6 154 163
% 50,00% 100,00% 104,76% 102,52%
RJ 6076 VP 1850

116..mtbr 1.KVRS

Panirano 22 15 301 338
Popunjeno 24 14 318 356
% 109,09% 93,33% 105,65% 105,33%
RJ 6079 VP 2210

107.pbr 1.KVRS

Panirano 152 62 1475 1689
Popunjeno 77 55 1552 1684
% 50,66% 88,71% 105,22% 99,70%
RJ 8001VP 7044

pv GŠVRS

Panirano 13 17 110 140
Popunjeno 3 17 113 133
% 23,08% 100,00% 102,73% 95,00%
RJ 8038 VP 7496

410.OC GŠVRS

Panirano 1 1
Popunjeno 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RJ 8056 VP 7484

875.VB RViPVO

Panirano 5 6 32 43
Popunjeno 1 7 37 45
% 20,00% 116,67% 115,63% 104,65%
RJ 8057 VP 1963

11.bv 1.K

Panirano 1 28 29
Popunjeno 1 29 30
% 0,00% 100,00% 103,57% 103,45%
RJ 8081VP 7106

1.inšgp GŠVRS

Panirano 4 3 58 65
Popunjeno 3 3 58 64
% 75,00% 100,00% 100,00% 98,46%
RJ 8098 VP 7353

851.bVOJIN RViPVO

Panirano 11 11
Popunjeno 11 11
% 0,00% 0,00% 39,29% 37,93%
RJ 8101 VP 7101

PoB 1.KVRS

 

Panirano 6 85 91
Popunjeno 6 89 95
% 0,00% 100,00% 104,71% 104,40%
RJ 8117 VP 7152

RZ Kosmos

Panirano 25 25 28 78
Popunjeno 3 3
% 0,00% 0,00% 10,71% 3,85%
RJ 8184

VP 7272

Panirano 2 5 81 88
Popunjeno 2 5 85 92
% 100,00% 100,00% 104,94% 104,55%
RJ 8258 VP 7222-

1.log b GŠVRS

Panirano 2 6 83 91
Popunjeno 3 6 88 97
% 15,00% 100,00% 106,02% 106,59%
UKUPNO Planirano 259 160 2708 3127
Popunjeno 134 131 2827 3092
% 51,74% 81,88% 104,39% 98,88%
Po ugovoru 9 5 26 40

 

2.KK

Drugi krajiški korpus brojao je 18.000 vojnika, a imao je više od 2.000 poginulih boraca.

Pregled jedinica i ustanova u sastavu 2.KK VRS

 • komanda 2.KK sa PJ Drvar VP (vojna pošta) 7235
 • 2. ido Drvar VP 7065
 • 2. bvp Drvar  VP7256
 • 2.mpoap Ključ VP 7327
 • 2.map Grahovo VP 7293
 • 2.lap PVO Petrovac VP 7319
 • 2.inžp Ključ VP 7337
 • 2.snb Drvar VP 7405
 • 172.atb Petrovac VP 7437
 • 1.drvarska lpbr Drvar VP 7446
 • 3.petrovačka lpbr Petrovac VP7463
 • 5.glamočka lpbr Glamoč VP7500
 • 7.kupreško-šipovska mtbr VP 7529 Kupres
 • 9.grahovska lpbr VP 7531 Grahovo
 • 11.krupska lpbr VP 7542 Krupa na Uni
 • 15.bihačka pbr VP 7574 Petrovac
 • 17.ključka lpbr VP 7286 Ključ

Prvi ministar ministarstva odbrane BiH je Nikola Radovanović ppuk, iz kabineta predsjednika RS.

MOBiH

O ORUŽANIM SNAGAMA BIH

OSBiH

Jedinstvene Oružane snage Bosne i Hercegovine uspostavljene su 1.1.2006. godine, nakon provedene reforme odbrambenog sistema i prenosa nadležnosti u oblasti odbrane sa entitetskih na državni nivo.2005 IX str.4-6

Komanda i kontrola nad Oružanim snagama BiH

Donošenjem i implementacijom Zakona o odbrani BiH, država Bosna i Hercegovina je postala odgovorna za osiguranje transparentne, demokratske i civilne kontrole nad Oružanim snagama BiH.

Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH ima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje odluke donosi konsenzusom. Lanac komandovanja i kontrole nastavlja se do ministra odbrane BiH, zatim preko načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, komandanta Operativne komande i komandanta Komande za podršku do podređenih komandanata komandi i jedinica Oružanih snaga BiH.

Veličina Oružanih snaga BiH

Veličina i struktura Oružanih snaga BiH određena je Odlukama Predsjedništva BiH. Tako je utvrđeno da Oružane snage BiH trebaju imati 16.000 pripadnika i to:

 • 10.000 profesionalnih vojnih lica (generali, oficiri, podoficiri i vojnici)
 • 1.000 civilnih lica na službi u Oružanim snagama BiH
 • 6.000 pripadnika rezervnog sastava

Broj pripadnika Oružanih snaga i Ministarstva odbrane je ograničen Zakonom o budžetu institucija BiH kao i međunarodnim obavezama BiH, na način da se popuna može vršiti do maksimalnih 10.011 pripadnika. Odlukama Predsjedništva BiH je, pored veličine, strukture i lokacija komandi i jedinica, utvrđena i nacionalna zastupljenost u Oružanim snagama BiH.

KAKO JE UGAŠENA VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE

[1]Izjava zamjenika načelnika GŠVRS  đeneralmajor Stamenko Novakomić u Glasu Srpske 2004. godine. i str.28. Vojska, list 3.pješadijskog RS puka, maj 2009. godine

Sa posljedne  zakletve regruta VRS, klase marta 2005. godine u kasarni na Manjači 16.4.2005. godine

Mladi vojnici su prilikom polaganja zakletve na kraju teksta umjesto “Bosne i Hercegovine” jednoglasno izgovorili “Republike Srpske”. To je označeno kao skandal i cijela klasa je odlukom posljednjeg ministra odbrane Republike Srpske Milovana Stankovića raspuštena početkom juna te godine.

Kako je nestala Vojska Republike Srpske

Starješine 1.korpusa  VRS u opštini Prnjavor

Video Izviđačko-diverzanstki bataljon 2.KK, DF RTRS januar 2023.

Obilježeno 20 godina od smrti legendarnog komandanta: General Talić za života ušao u legendu

Srna28.05.2023 13:34