amblem

Amblem 1.krajiški korpus VRS osnovan 18.3.1992. godine, Poslije odluke da se formira vojska 12. maja 1992. godine , 5. korpus JNA je 19. maja iste godine preimenovan u Prvi krajiški korpus.
Komanda 1. KK bila je locirana u Banjoj Luci, a IKM prvo u Gradišci, a zatim u Prnjavoru. Operativna zona komande korpusa na čelu sa komandantom korpusa, general – pukovnikom Momirom Talićem, pokrivala je prostor zapadnog dijela RS, 28 opština, oko 60% ukupne njene teritorije. Dužina fronta odbrane iznosila je u pojedinim momentima oko 1.160 km. Početna formacija 1. KK stalno je dograđivana tako da je u punom brojnom stanju brojala, po nekim podacima, oko 116.000 vojnika.

Rasformiran 22.4.2004. godine. Brojao 108.000 pripadnika, u 46 brigada-pukova i 6 samostalnih bataljona.