Stradanje boraca „Vukovi sa Vučijaka“JNA-VRS

Pregled stradanja „Vukova sa Vučijaka“

Prema podacima iz jedinice kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu „Vukovi sa Vučijaka“ prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.

Prva ranjavanja počinju na Zapadno-Slavonskom ratištu u rejonu Košutarica, Jasenovac , oktobra 1991. godine, a pogibije u decembru iste godine u  Gornjoij Trnavi, Okučani. Zadnji poginuli u borbama januara 1996. godine u Sanskom Mostu.

Pregled prikupljenih podataka o stradanjima  pripadnika jedinice „Vukova“ prema vojnoj pošti jedinica TO, JNA i VRS:

vrsta stradanja   svega      % Vojna pošta / jedinica
rana 10 3,70% 3164 Derventa 327.mtbr JNA
rana 32 11,85% 7001/45 Prnjavor 1.lpbr 1.KK
rana 1 0,37% 7007 Banja Luka 1.bvp 1.KK
rana 57 21,11% 7127 Derventa 27.mtbr 1.KK
rana 64 23,70% 7519 Prnjavor nova 1.lpbr
rana 4 1,48% 8840 Banja Luka 329.okbr JNA
rana 5 1,85% 9162 TO Okučani
rana 9 3,33% T-22206 Prnjavor TO opštine
povreda 4 1,48% 7001/45 Prnjavor
povreda 4 1,48% 7127 Derventa
povreda 12 4,44% 7519 Prnjavor
samoranjavanje 3 1,11% 7001/45 Prnjavor
samoranjavanje 1 0,37% 7127 Derventa
samoranjavanje 8 2,96% 7519 Prnjavor
bolest 1 0,37% 7001/45 Prnjavor
bolest 1 0,37% 7127 Derventa
bolest 5 1,85% 7519 Prnjavor
poginuo 3 1,11% 7001/45 Prnjavor
poginuo 3 1,11% 7007 Banja Luka
poginuo 28 10,37% 7127 Derventa
poginuo 9 3,33% 7519 Prnjavor
poginuo 1 0,37% 8840 Banja Luka
poginuo 1 0,37% T-22206 Prnjavor
umro 1 0,37% 7519 Prnjavor
samoubistvo 1 0,37% 3193 Prnjavor SJB-policija
samoubistvo 1 0,37% 7001/45 Prnjavor
samoubistvo 1 0,37% 7519 Prnjavor
ukupno 270 100%

Poginulih 45 borca, a ranjenih 182 pripadnika 1.dobrovoljačke jedinice „Vukovi sa Vučijaka“

Knin, 1991.

vrsta Ukupno    %
bolest 7 2,59%
poginuo 45 16,67%
povreda 20 7,41%
rana 182 67,41%
samoranjavanje 12 4,44%
samoubistvo 3 1,11%
umro 1 0,37%
Ukupno 270 100%

Pregled prikupljenih podataka o poginulim i ranjenim borcima „Vukova“ u jedinicama TO, JNA i VRS

Vojna pošta Ukupno    % poginuli   ranjeni
3164 Derventa 10 4,41% 10
7001/45 Prnjavor 33 14,54% 33
7001/45 Prnjavor 3 1,32% 3
7007 Banja Luka 1 0,44% 1
7007 Banja Luka 3 1,32% 3
7127 Derventa 57 25,11% 57
7127 Derventa 28 12,33% 28
7519 Prnjavor 63 27,75% 63
7519 Prnjavor 9 3,96% 9
8840 Banja Luka 4 1,76% 4
8840 Banja Luka 1 0,44% 1
9162 TO Okučani 5 2,20% 5
T-22206 Prnjavor 9 3,96% 9
T-22206 Prnjavor 1 0,44% 1
Ukupno 227 100% 45 182

 

23 ranjena  i 2 poginula pripadnika ratne jedinice do 19.5.1992. godine u OS Jugoslavije, dok je u VRS poginulo 43 i ranjeno 159 boraca „Vukova“

Vučijak, 1993.

Prema ratištu, odnosno opštini stradanja „Vukova“

Opština Ukupno    % poginuli   ranjeni
Banja Luka 1 0,44% 1
Benkovac 11 4,85% 11
Benkovac 7 3,08% 7
Brčko 1 0,44% 1
Brod 1 0,44% 1
Čelinac 2 0,88% 2
Derventa 50 22,03% 50
Derventa 14 6,17% 14
Doboj 9 3,96% 9
Gradačac 30 13,22% 30
Gradačac 2 0,88% 2
Jasenovac 3 1,32% 3
Ključ 9 3,96% 9
Ključ 1 0,44% 1
Modriča 10 4,41% 10
Modriča 4 1,76% 4
Mrkonjić Grad 2 0,88% 2
Nova Gradiška 3 1,32% 3
Odžak 6 2,64% 6
Odžak 4 1,76% 4
Okučani 3 1,32% 3
Okučani 1 0,44% 1
Orašje 20 8,81% 20
Prnjavor 1 0,44% 1
Prnjavor 2 0,88% 2
Sanski Most 1 0,44% 1
Tešanj 1 0,44% 1
Zavidovići 23 10,13% 23
Zavidovići 5 2,20% 5
Ukupno 227 100,00% 45 182

 

Ukupni gubici Vukova po godini rata

vrsta Ukupno   % 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
poginuli 45 19,82% 1 25 10 6 2 1
ranjeni 182 80,18% 7 101 13 21 40
Ukupno 227 100% 8 126 23 27 42 1

 

Poginulih najviše u 1992. godini  25 i  ranjenih  101 pripadnika „Vukova“

Pregled gubitaka Vukova prema okolnosti stradanja-borbena dejstva

Dejstvo Ukupno    % 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
MES-a 140 61,67% 6 73 11 15 35
MES-a 25 11,01% 1 14 7 2 1
streljačko 42 18,50% 1 28 2 6 5
streljačko 17 7,49% 11 2 4
udes/udar 1 0,44% 1
zarobljen 2 0,88% 2
ukupno 227 100,00% 8 126 23 27 42 1

Od borbenih dejstava  najviše je stradalo od MES-minsko eksplozivnih sredstava 62% ranjenih i 11% poginulih.

Kategorija [1] Ukupno    % 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Nema podataka za ranjene 12 5,29% 2 1 3 6
Nema podataka za poginule 5 2,20% 4 1
Glava i vrat 24 10,57% 1 10 4 4 5
Glava i vrat 10 4,41% 3 5 1 1
Grudni koš 20 8,81% 14 3 3
Grudni koš 17 7,49% 12 3 2
Trbuh i karlica 9 3,96% 1 7 1
Trbuh i karlica 9 3,96% 1 5 2 1
Kičma 1 0,44% 1
Ekstremiteti 115 50,66% 5 66 8 11 25
Ekstremiteti 2 0,88% 1 1
Ostala oboljenja (očni, ušni, kožni) 1 0,44% 1
Еkshumacija 2 0,88% 2
Ukupno 227 100% 8 126 23 27 42 1

 

[1] Najveće povrede su kod ekstremiteta od destva MES-a , prema Pregledu povređenih prema kategoriji prikazano u Novom glasniku Vj, broj 1/94 strana 102

Poginuli  48 pripadnika u spomen sobi „Vukova sa Vučijaka“ u Kremni, grad Prnjabvor