Arhive

Tomić Srđan

23. juna 2021.

21 GODINA DODJELE POMOĆI OPŠTINE BORAČKIM KATEGORIJAMA GRAĐANA

NASTAVAK DODJELE POMOĆI

Skupština je 23.6.2021. godine razmatrala izvještaj o realizaciji programa za rješavanje pitanja u oblasti boraćko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za prošlu godinu i usvojila programa za ovu godinu.[1]

Dodjela pomoći boračkim kategorijama otpočela je još u ratu kada opštine kroz razne vidove pomoći omogućuje poboljšanje materijalnog i socijalnog stanja navedenih kategorija.

Poslije rata nastavljeno je sa pružanjem pomoći opštine boračkim kategorijama i od 24.4.2000. godine opština organizovano  pristupa dodjeli pomoći kroz normativno uređenje ove oblasti. Donosi se prvi program mjera za rješavanje pitanja u oblasti BIZ, koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor.

Kasnije, osnov za donošenje Programa je bio zaklјučak Narodne skupštine Republike Srpske od 2004. godine u kome  Narodna skupština Republike Srpske predlaže opštinama da u skladu sa svojim mogućnostima prošire obim prava[2] predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, da obezbjede sredstva za ostvarivanje tih prava i propišu postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja.

Cilј donošenja Programa je omogućavanje realizacije programskih zadataka i aktivnosti organizacija i udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obilјežavanje značajnih datuma za opštinu Prnjavor, kao i obezbjeđivanje dodatnih prava građanima iz reda boračke populacije, uvažavajući tešku materijalnu i socijalnu situaciju i teškoće pri ostvarivanju osnovnih egzistencijalnih potreba ove kategorije društva. Imajući u vidu poseban doprinos u izgradnji Republike Srpske i opstanku srpskog stanovništva na ovim prostorima, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, a u cilјu trajnog obilјežavanja i podsjećanja na isti, kroz Program je planirano i investiciono održavanje spomenika i spomen-obilјežja.

Budžeta  opštine Prnjavor za 2020. godinu planirana su sredstva za rad i djelovanje šest boračkih organizacija i udruženja opštine Prnjavor sa preko 200 hiljada KM:

Pregled realizacije budžetske pozicije

Rebalans 2019.

Rebalans   2020.

Izvršenje 2020.

Boračka organizacija opštine Prnjavor

95.000,00

100.000,00

100.000,00

Boračka organizacija opštine Prnjavor-finansiranje obaveza iz ranijeg perioda

30.000,00

27.000,00

27.000,00

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor

23.400,00

26.000,00

16.900,00

Organizacija porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor

27.900,00

31.000,00

20.150,00

Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“

6.300,00

7.000,00

5.600,00

Udruženje SUBNOR-a Prnjavor

4.500,00

5.000,00

4.000,00

Udruženje SUBNOR-a Prnjavor-budžetska rezerva

0,00

834,00

834,00

Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“

4.500,00

5.000,00

4.000,00

Ukupno grant

191.600,00

201.834,00

178.484,00

Pregled budžetske pozicije-sredstva za obilјežavanja značajnih datuma

2017.

godina

2018.

godina

2019. godina

2020. godina

u Odjelјenju za boračko-invalidsku zaštitu

12.672,20

Realizacija sredstava boračkih udruženja

21.145,72

21.452,87

14.378,00

Na svim ovim aktivnostima polagani su vijenci i cvijeće. Isto tako polagani su i vijenci kod sahrana kategorisanih boraca, RVI i članova porodica poginulih boraca.

Pregled realizacije budžetske pozicije

2017.godina

2018.godina

2019.godina

2020.godina

Sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove vijenaca, cvijeća, svijeća, prevoz i dr.)

3.141,00

3.721,50

3.771,12

2.739,59

RELALIZACIJA OSTALIH AKTIVNOSTI BORAČKIH UDRUŽENјA 

      1. Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“ opštine Prnjavor učestvovalo u ešalonu povodom Dana RS; prisustvo parastosu poginulim u Sijekovcu i oslobođenju Broda  kao zastavni vod. 420,00
2. Aktivnosti vezane za pobolјšavanje materijalnog položaja i liječenje članova  Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“ opštine Prnjavor i donacija za Udruženje  Vukovi sa Vučijaka. 1.500,00
3. Opremanje i održavanje spomen sobe i kancelarije Udruženja Vukovi sa Vučijaka . 500,00
 

4.

 

U organizaciji udruženja „Vukovi sa Vučijaka“ u 2020. godini realizovane su planske aktivnosti: obilјežavanje Dana RS, dana 14.2.2020. godišnji pomen i parastos ratnom komandantu Velјki Milankoviću, učestvovanje u obilјežavanju Dan Boračke organizacije RS  i izrade zastave jedinice „Vukovo sa Vučijaka“ za porodice poginulih boraca u iznosu od 1.600,00 KM, i  28.6.2020. Vidovdan (parastos poginulim borcima VRS i Krsna slava hrama na Vučijaku i VRS) u iznosu 300,00 KM. 1.900,00
5. Aktivnosti vezane za pobolјšavanje materijalnog položaja članova udruženja i njihovih porodica, ako i porodica poginulih pripadnika jedinice Vukovi sa Vučijaka. 2.300,00
6. Udruženje RVI opštine Prnjavor, zajedno sa udruženjima iz Banja Luke, Gradiške i Laktaša,  učestvovali sa 22 RVI u ešalonu Saveza RVI koji je brojao 100 RVI RS. 691,00
  7. U organizaciji OOSUBNOR-a realizovane su aktivnosti obilјežavanja 27. jula 1941. godine u mjesnoj zajednici Prosjek kod spomenika NOR-a, Dan ustanka u NOR-u, u iznosu od 150,00 KM. 150,00
Ukupno 7.461,00

Obilјežavanjem navedenih aktivnosti nastoji se njegovati tekovine Odbrambeno- otadžbinskog rata, a svim gore navedenim aktivnostima prisustvovali su predstavnici opštine Prnjavor.

Budžetom opštine predviđena su sredstva za realizaciju prava obuhvaćenih isplate jednokratne novčane pomoći borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.

 

Godina Korisnika Isplaćen  iznos
2013. 178 47.930,00
2014. 109 26.400,00
2015. 101 28.021,00
2016. 200 48.300,00
2017. 217 53.240,00
2018. 159 40.200,00
2019. 141 39.200,00
2020. 165 48.491,00
UKUPNO 1270 331.782,00

Ukupno pomoć pojedincima planirano i realizovano u iznosu od 48.491,00 KM, i to za:

 • U slučaju smrti članova porodice poginulih i nestalih boraca, smrti ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije – invalidnosti od 100% do 80%, smrti demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, 1. i 2. kategorije od  23.000,00 KM,
 • U svrhu liječenja i kupovine lijekova odobravana je pomoć u visini do 300,00 KM. Realizovana su sredstva od  9.750,00 KM ,
 • Pomoć za ublažavanje teškog materijalnog položaja odobravana je u visini do 300,00 KM. S obzirom na sve težu materijalnu i socijalnu situaciju građana iz reda boračke populacije sve veći je broj zahtjeva po ovom osnovu, a koji se odnose na rješavanje osnovnih egzistencijalnih problema, tako da je u okviru ove stavke realizovan iznos od 11.950,00 KM,
 • Pomoć djeci poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i djeci ratnih vojnih invalida 1. i 2. kategorije invaliditeta, prilikom odlaska na ekskurziju, u završnoj godini školovanja, odobravana je u visini do 400,00 KM
 • Pomoć djeci poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i djeci ratnih vojnih invalida 1. i 2. kategorije invaliditeta, prilikom odlaska na ekskurziju, u završnoj godini školovanja, odobravana je u visini do 400,00 KM,
 • Realizacija jednokratne novčane pomoći – izmirenje dijela troškova za priklјučak na vodovodnu mrežu za porodice poginulih boraca i za troškove liječenja RVI, u skladu sa zaklјučkom načelnika opštine iz budžetske rezerve isplaćeno je 3.791,00 KM  za  porodice poginulih boraca.
 • Prošle godine nije vršena realizacija usluga za organizovanje ručka za članove porodica poginulih i nestalih boraca, zvanice i goste kod organizovanja pomena, parastosa poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu u skladu sa epidemiološkom situacijom i mjerama republičkog štaba. Utrošeno je 1.102,00 KM za nabavku zastava kod spomenika u mjesnim zajednicama, u skladu sa zaklјučkom i odlukom načelnika opštine o  načinu realizacije sredstava za organizovanju parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama u 2020. godini.

  PARASTOSI POGINULIM BORCIMA VRS

  BO

  Boračka organizacije opštine Prnjavor , u saradnji sa opštinom , organizovala je parastose poginulim borcima VRS u svim mjesnim zajednicama, na godišnjicu izgradnje spomenika sa 565 poginulih boraca VRS, sa manjim brojem prisutnih  lica,:

  r.br Mjesna zajednica Lokacija-selo Datum  realizacije Vrijeme realizacije
  ŠIBOVSKA Šibovska- CENTAR 19.08.2020. 13:00

  2.

  PRNјAVOR

  Krug policijske stanice

  04.04.2020. 10:00

  3.

  POTOČANI Odluka organizatora  02.05.2020. 12:00

  4.

  PRNјAVOR Prostor pored bisti narodnih heroja 12.05.2020. 13:00
  5. BABANOVCI Babanovci- Pored omladinskog doma 17.05.2020. 12:00
  6. DONјA MRAVICA I OKOLICA Okolica- pored Omladinskog doma 24.05.2020. 12:00
  CRKVENA Crkvena- pored Omladinskog doma 24.05.2020. 13:30
  GORNјI  VIJAČANI Gornji Vijačani- CENTAR 07.06.2020. 12:00
  ORAŠJE-NOVO SELO Orašje- CENTAR 07.06.2020. 15:00
  ŠTRPCI Štrpci- CENTAR 07.06.2020. 13:30
  DRENOVA Donja Drenova na zidu Osnovne škole, Gornja Drenova pored Omladinskog  doma 14.06.2020. 16:00
  NASEOBINA LIŠNјA -PARAMIJE Paramije- raskrsnica Čorle Careva Gora (Glavendekići) 31.05.2020. 12:00
  HRVAĆANI-PROSJEK Prosjek- pored CRKVE 14.06.2020. 12:00
  POPOVIĆI-KULAŠI Kulaši, centar, u blizini OŠ 21.06.2020. 12:00
  KREMNA-VUČIJAK Spomen Hram Vučijak- u neposrednoj blizini 28.06.2020. 11:00
  MAĆINO BRDO Maćino brdo- pored o. doma 05.07.2020. 15:00
  SMRTIĆI-DONјI SMRTIĆI Donji Smrtići- pored OŠ 05.07.2020. 13:00
  GUSAK-GAJEVI Gusak- CENTAR 14.07.2020. 14:00
  DONјI VIJAČANI Vijačani – centar, na zidu mjesne kancelarije 19.07.2020. 12:00
  NOVO NASELjE POTOČANI Potočani- Centar Novog naselјa 19.07.2020. 16:00
  POTOČANI Potočani- CENTAR, pored SO palih boraca NOR-a 19.07.2020. 17:00
  VELIKA  ILOVA Velika Ilova-pored Osnovne škole 21.07.2020. 11:00
  SMRTIĆI-GORNјI SMRTIĆI Gornji Smrtići-Centar, pored Osnovne škole 21.07.2020. 14:00
  VRŠANI Vršani-Centar, pored Osnovne škole 26.07.2020. 12:00
  DONјI GALjIPOVCI Donji Galјipovci-pored Crkve 26.07.2020. 10:30
  PALAČKOVCI Palačkovci – centar 26.07.2020. 14:00
  GORNјA MRAVICA Gornja Mravica-pored  Mjesne kancelarije 02.08.2020. 14:00
  NASEOBINA LIŠNјA Naseobina Lišnja-pored Osnovne škole i Crkve 02.08.2020. 12:00
  HRVAĆANI Hrvaćani-Centar. Krsna slava 09.08.2020. 11:30
  ŠARINCI

   

  Šarinci-Centar, pored Omladinskog doma 09.08.2020. 14:00
  PRISOJE Prisoje-Centar, pored Osnovne škole 16.08.2020. 14:00
  ČORLE Čorle-Centar, pored Omladinskog doma 30.08.2020. 13:00
  KREMNA Kremna- Lužani na zidu groblјanskog hrama 21.09.2020. 10:00
   

   

  PEČENEG ILOVA Pečeneg Ilova-pored Osnovne škole 04.10.2020. 13:00
   

   

  POPOVIĆI Popovići- Španići pored crkve 12.10.2020. 10:00
  GRABIK ILOVA Grabik Ilova, pored Crkve 14.10.2020.          11:00
  OTPOČIVALjKA-MRAČAJ Centar Otpočivalјka 14.10.2020. 12:00
   

   

  PRNјAVOR-LjUBIĆ Ljubić 17.10.2020. 12:00
  KOKORI Kokori – pored Osnovne škole i Skakavci 19.10.2020. 14:00
  PRNјAVOR Prnjavor-kod Gradskog prav. groblјa 04.12.2020. 12:00

  Pregled budžetske pozicije

  2017.

  godina

  2018.

  godina

  2019. godina

  2020. godina

  Sredstva za organizovanje parastosa poginulim borcima VRS u mjesnim zajednicama

  32.300,00

  29.234,70

  29.999,25

  1.102,00

  Prisustvovanje funkcionera opštine obilјežavanju značajnih datuma i događaja oslobodilačkih ratova:

  načelnik opštine

  Načelnik opštine, u ime opštine, u toku godine prisustvovao je na  16 parastos poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata i NOR-a i obilјežavanju značajnih datuma i događaja oslobodilačkih ratova, te tom prilikom u ime opštine sa predstavnicima boračkih organizacija i udruženja opštine, na spomenike i spomen obilјežja izvršili polaganje 16 vijenca. Predsjednik opštine 12 polaganja, potpredsjednik skupštine 7 polaganja, zamjenik načelnika ujedno i predsjednik Udruženja „Vukova sa Vučijaka“  26 polaganja, načelnik odjelјenja za boračko-invalidsku zaštitu 41 prisustva.

  Obilјežavanju značajnih datuma  oslobodilačkih ratova i parastosa redovno su prisustvovali i polagali vijence na spomenike predsjednici ili predstavnici boračkih organizacija ili udruženja iz oblasti boračke populacije, Kola srpskih sestara i druga udruženja.

  Sredstva namijenjena održavanju i izgradnji spomenika i spomen-obilјežja (poseban dio)

  Spomenik u Prnjavoru

  Rebalansom budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu, na poziciji 412500-troškovi održavanja spomen-obilјežja u mjesnim zajednicama, planirano je 7.000,00 KM, a utrošeno 6.870,00 KM , poziciji Izgradnja i rekonstrukcija spomen obilјežja u mjesnim zajednicama još 13.530,14 KM , i iz budžetske rezerve 600,00 KM za dodatne radove na spomeniku NOR-a na Ljubiću,   ukupno utrošeno u 2020. godini  21.000,00 KM i namijenjena su izgradnji i održavanju spomenika i spomen-obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor ( Odluka o davanju saglasnosti na Listu spomenika i spomen- obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 14/14) i prijedloga plana održavanja spomenika i spomen obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor u 2020. godini.

  Radovi na investicionom održavanju spomenika i spomen-obilјežja izvedeni su u mjesnim zajednicama: Palačkovci, Donji Smrtići, Štrpci, Maćino Brdo, Hrvaćani, Orašje, Potočani, Gusak-Gajevi, Vršani, Donji Vijačani, Šarinci, Prisoje, Jasik, Babanovci, Gornji Smrtići, Pečeneg Ilova, Šibovska, Velika Ilova, Naseobina Lišnja, Čorle, Otpočivalјka, Kokori, i Prnjavor u iznosu od 6.870,00 KM , koji se nalaze na Listi spomenika i spomen-obilјežja od velikog značaja za opštinu Prnjavor

  Na poziciji izgradnja i rekonstrukcija spomen-obilјežja u mjesnim zajednicama Gornja Mravica, Otpočivalјka-Mračaj i Kokori rebalansom budžeta planirano je 13.590,00 KM.

  • rekonstrukcija spomen obilјežja i izrada potpornog zida u mjesnoj zajednici Otpočivalјka-Mračaj u iznosu od 10.667,32 KM,
  • izrada odvodnih površinskih voda kod spomen obilјežja u mjesnoj zajednici Kokori u iznosu od 2.862,82 KM.
  • završeni radovi na popločavanje-sanaciji prilaza kompleksu spomenika OOR, NOR-a i RGP u mjesnoj zajednici Gornja Mravica,
  • završeni radovi na izgradnji spomenika NOR-a na Ljubicu u iznosu od 600,00 KM.

   

  Pregled realizacije budžetske pozicije 2017. 2018. 2019. 2020. godina

  Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju spomenika poginulim borcima

  21.132,82

  1.154,00 + 14.037,00

  1.000,00

  13.530,14 i 600,00

   

  Pregled  realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina

  Troškovi održavanja spomen obilјežja u mjesnim zajednicama

  7.475,62

  5.919,50

  9.800,00

  6.870,00

   

  • aktivnosti nabavke i podjele udžbenika za djecu ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, u 2020. godini, u osnovnim i srednjim školama i to na poziciji 415200- sredstva za nabavku udžbenika i ostale organizovane aktivnosti planirano je 6.000,00KM za 69 djece boraca VRS i RVI, u iznosu 143,50 KM. Korisnike je izabrala Boračka organizacija opštine Prnjavor i Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor.
  • Organizovan je i prevoz službenim vozilom opštine pojedini korisnika članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u zdravstvene ustanove, osposoblјene za provođenje određene rehabilitacije, a sve u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu. U saradnji dva udruženja porodica i ratnih vojnih invalida opštine , uz prisustvo načelnika odjelјenja, ministra rada i BIZ sa delegacijom , organizovana je posjeta sa ručkom korisnika banje u banji Kulaši.
  Pregled realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina

  Sredstva za nabavku udžbenika i za ostale organizovane aktivnosti za djecu  boraca VRS i RVI

  5.938,50

  5.970,50

  6.220,00

  8.143,50

   

  • Po zahtjevu kabineta Predsjednika Republike, kabinet načelnika u saradnji sa Boračkom organizacijom opštine i Opštinskom organizacijom porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor  organizovao je u Domu kulture 6.10.2020. godine, uručenje 10 odlikovanja porodicama posthumno odlikovanih boraca sa područja opštine Prnjavor uz prisustvo izaslanika predsjednika Republike Srpske.
  • Na poziciji 415200-sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove 118 vijenca, cvijeća, svijeća, državnih zastava,) planirana su u iznosu 3.000,00 KM, a realizovana u iznosu od 2.739,59 KM. Nabavka vijenaca i cvijeća izvršena je u skladu sa Odlukom o načinu utroška sredstava sa budžetske pozicije 415200 – sredstva za ostale troškove obilјežavanja značajnih datuma (za troškove vijenaca, cvijeća, svijeća i dr.)
  • Po zahtjevu Boračke organizacije opštine, predstavnici opštine, boračkih udruženja i ratnih jedinica prisustvovali su obilјežavanju Dana 27.mtbr Derventa i osinjske brigade, 5.2020.godine, Dan oslobađanja Dervente, prisustvo obilјežavanju 102 godina od oslobođenja Prnjavora u    Prvom svjetskom ratu  21.11.2020. godine parastosu i pomenu u crkvi na Vučijaku i polaganjem cvijeća na spomenku u Šibovskoj.
  • Posjeta 10 korisnika banjske rekreacije sa opštine  banji Kulaši u organizaciji Opštinske organizacije zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor i Udruženja RVI opštine u saradnji sa Ministarstvom rada i BIZ.
  • Prisustvo sahrana umrlog borca, RVI  i člana PPB i u saradnji sa Boračkom organizacijom i polaganje 17 vijenaca.
  • Preko Ministarstva rada i BIZ upućeni su zahtjevi za dodjelu __jednokratnih novčanih pomoći za liječenje boračkih kategorija. Odobreno je 700,00 KM za borca 1 kategorije i RVI. Dostavlјeno je i 6 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za socijalne slučajeva stambenu izgradnju. Riješen jedan zahtjev, negativno.
  • Preko Odjelјenja za prostorno uređenje, primjena Odluke o subvenciji troškova legalizacije bespravno izgrađenih objekata za 9 boračkih kategorija građana u ukupnom iznosu od 22.777,98 KM, „Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 22/18.
  • Boračka organizacija u saradnji sa Kolom srpskih sestara daje značajan doprinos rješavanju teških socijalnih slučajeva kroz izgradnju porodične kuće za porodicu poginulih boraca -Vasić Dragan, borac i RVI. Preko Javnog preduzeća Šume Republike Srpske izvršena je nabavka ogrevnog drveta u količini od 1100m2 za građane iz reda boračke populacije.
  • Isplaćeni grantovi boračkim udruženjima :
  Naziv realizacije budžetske pozicije 2017.
  godina
  2018.
  godina
  2019. godina 2020. godina
  Boračka organizacija opštine Prnjavor 125.204,90 128.380,00 89.300,00 100.000,00
  Boračka organizacija opštine Prnjavor-finansiranje obaveza iz ranijeg perioda 0,00 23.400,00 30.000,00 27.000,00
  OO porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor 28.000,00 27.900,00 27.900,00 20.150,00
  Udruženje RVI opštine Prnjavor 24.000,00 23.400,00 23.400,00 16.900,00
  Udruženje SUBNOR-a 6.121,20 5.818,00 4.500,00 4.000,00
  Udruženje SUBNOR-a-rezerva 2.000,00 834,00
  Udruženje Vukovi sa Vučijaka 7.200,00 4.500,00 6.300,00 5.600,00
  Udruženje građana „Veterani RS“ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00
  11.700,00 9.000,00 187.900,00 178.484,00

  Odlukom o stipendiranju učenika i studenata[3] kojom je utvrđeno pravo stipendiranja učenika i studenata iz reda građana boračke populacije (djeca ratnih vojnih invalida od 1. do 6. kategorije i djeca poginulih boraca VRS – uvećana stipendija). Za 2020. godinu iznos stipendije je 150,00 KM za studente, i  70,00 KM za učenike.[4]

  Godina Korisnika Isplaćen  iznos
  2016. 80 učenika, 45    studenata 77.085,00
  2017. 69 učenika, 46    studenata       105.900,00
  2018. 64 učenika, 46 studenata 105.900,00
  2019. 45 učenika, 32 studenta 79.500,00
  2020. 45 učenika 32 studenta 48.000,00
  UKUPNO 303 učenika, 201 studenata 416.385,00

  ZAKLjUČAK

  Za realizaciju Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2020. godinu planirano je u iznosu od 295.300,00 KM, a u skladu sa rebalansom budžeta 270.241,00 KM. Realizovano je 244.996,00 KM. Iznos od 14.378,00 KM za realizovane programske aktivnosti boračkih organizacija i udruženja, što je omogućilo ostvarivanje postavlјenih cilјeva pri donošenju istog. U tom smislu realizovane su planirane aktivnosti udruženja i organizacija iz oblasti boračko-invalidske zaštite u okviru odobrenih budžetskih sredstava i epidemiološkog situaciji i mjerama republičkog štaba za vanredne situacije.

  Ostvarivanjem dodatnih prava i dodjelom jednokratnih novčanih pomoći i drugih olakšica, u određenoj mjeri, ublažena je teška materijalna situacija i omogućeno djelimično prevazilaženje problema pri ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite, a naročito se pokazalo kao opravdano pružanje pomoći pri sahranama lica obuhvaćenih Pravilnikom o uslovima i postupku odobravanja i isplate jednokratne novčane pomoći borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.

  Završetkom projekta izgradnje spomenika poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata RS na području opštine, do sada je izgrađeno 38 spomenika i spomen-obilјežja poslјednjeg rata, za koje je potrebno nastaviti sa održavanjem i u narednoj godini. U odjelјenju se vodi evidencija o 61 izgrađenom spomeniku poginulim borcima oslobodilačkih ratova prema sačinjenoj Lista spomenika i spomen obilјežja od velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave, koju je potrebno dopuniti.

  Budžeta opštine Prnjavor za 2020.godinu, pored aktivnosti navedenih programom, planirana su i realizovana sredstva u oblasti boračko- invalidske zaštite u iznosu od:

  Rekapitulacija
  Rebalans
  Izvršenje
  Grant boračkim organizacijama i udruženjima
  201.800,00
  178.450,00
  Rekonstrukcija i održavanje spomenika
  7.000,00
     6.870,00
  Nabavka vijenaca, cvijeća, zastava i dr
  3.000,00
     2.739,59
  Nabavka udžbenika i za ostale organizovane aktivnosti
  8.200,00
     8.143,50
  Organizovanje parastosa poginulim borcima VRS
     1.200,00
    1,102,00
  Jednokratne novčane pomoći pojedincima
  48791,00
    48.491,00
  Ukupno
  300.028,00
  244.695,19

  Odjelјenje za boračko-invalidsku zaštitu, nosilac aktivnosti u ovoj oblasti,  će i dalјe nastaviti, pored ostvarivanja prava za korisnike, obezbjeđujući veći nivo socijalne  zaštite, sprovodeći programe i projekte i druge aktivnosti vezane za oblast boračko-invalidske zaštite,  a opština Prnjavor i dalјe izdvaja značajna sredstva, čime se doprinosi čuvanju uspomene, tradicije i iskazivanju dužnog poštovanja prema ovoj kategoriji stanovništva.

Pregled davanja boračkim udruženjima iz budžeta opštine Prnjavor u periodu od 2009. do 2020. godine:

BU_skr 2009_budzet 2010_budzet 2011_budzet 2012_budzet 2013_budzet 2014_budzet
BO 123.800,00 92.699,83 220.599,79 181.770,00 92.547,95 75.378,00
URVI 40.000,00 37.599,90 19.999,97 33.200,00 22.230,66 21.940,00
OOPZB 31.998,67 30.079,95 12.750,00 33.050,00 18.199,96 17.160,00
UVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UVRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBNOR 8.348,00 7.520,00 6.000,00 4.980,00 4.581,96 4.921,80
BO-rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupno 204.146,67 167.899,68 259.349,76 253.000,00 137.560,53 119.399,80

 

2015_budzet 2016_budzet 2017_budzet 2018_budzet 2019_budzet Budzet_2020 Ukupno
89.737,83 109.920,00 95.204,90 100.380,00 100.800,00 100.000,00 1.382.838,30
18.930,20 16.537,50 24.000,00 23.400,00 23.400,00 26.000,00 307.238,23
22.023,94 20.194,00 28.000,00 27.900,00 27.900,00 31.000,00 300.256,52
13.050,00 16.250,00 7.200,00 7.200,00 6.300,00 7.000,00 57.000,00
0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 18.500,00
4.793,00 4.325,00 6.121,20 5.818,00 6.500,00 5.000,00 68.908,96
0,00 29.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 27.000,00 144.000,00
148.534,97 196.226,50 195.026,10 197.198,00 199.400,00 201.000,00 2.278.742,01

[1]Program je objavljen u Službenom glasniku opštine Prnjavor, broj 27 od 29.6.2021. godine.

[2] Odjeljenje ostvaruje 6.202 korisnika prava sa područja opštine za koje je isplaćeno iz budžeta republike za prošlu godinu 5.105.945,70 КM (1061 RVI, 430 članova PPB, 55 umrlih RVI, 23 korisnika PMP, 29 CŽR, 4604 aktivni kategorisani borci. Evidentirano 8361 učesnik rata ili 24,33%u odnosu na popis stanovnika opštine).

[3] Opština Prnjavor stipendira ukupno 251 studenta i učenika, za šta je iz opštinskog budžeta izdvojeno 300.000,00. Dok je npr u  opštini Derventa za stipendije učenika i studenata izdvojeno 170.000,00 КM.

[4] Preko  Odjeljenja za LER i društvene djelatnosti