karta

Šema br.8 1.lpbr Prnjavor.
Prikazana napadna destva 2.okb u borbama za probijanje koridora i oslobađanje Modriče. Linija razvoja 2.okb za napad Skugrić – Rijeka, tako da je 1.tč izvela napad u zahvatu komunikacije preko Gornjih Kladara prema Modriči.Zatim, da je 2.tč napada pravcem Skugrić – Živkovo polje – Čardak – Baje – Garevac – Donji Kladari, u sadejstvu sa snagama 1.lpbr Prnjavor (izviđači, vojna policija i 2.pb). 3.tč je glavninom snaga organizovala odbranu u širem rejonu sela Ždreban prema Gradačcu, u cilju zaštite glavnih snaga snaga bataljona. Dio snaga 3.tč je organizovao napad na pravcu popovo polje – Filamena. 1/2 tč je izvodio napad na pravcu Donji Riječani- Kužnjača – Tarebvci – Modrtiča. KM bataljona je bilo na pravczu napada 1.tč, dok su dijelovi pozadinskih jedinica okb razmješteni u Skugriću.
Polani položaji za napad 1.lpbr bili su rovov ispod pruge u pravcu Živkovo polje – Čardak.