karta

Suzić, Udarna pesnica 1.okbr str.80

Šema br.8 2.pb1.lpbr Prnjavor

Prikazana napadna destva 2.okč 2.okb u borbama za probijanje koridora. Linija razvoja 2.okč Skugrić – Rijeka., tako da je 2.tč napada pravcem Skugrić – Živkovo polje – Čardak – Baje – Garevac – Donji Kladari. Dok su dijelovi pozadinskih jedinica okb razmješteni u Skugriću.
2.pb, iv i vvp 1.lpbr Prnjavor sa polaznih položaja -rovova izpod pruge u s.G.Skugrić napadao je u sadrjstvu sa 2.okč na pravcu s. Živkovo polje -Čardak.