smotra

komanda

pomoćnik komandanta lpbr por Ilišković, referenti za operativne poslove kap Bukovica i tehničku službu pore Subotić