karta

Odluka komandanta TG-3 za napad 2.10.1992.

Prnjavorska brigada sa tv napada u zoni desno: Lovrići -tt.90. lijevo tt. 109 – k.94 (Zborište).
Zadatak: u sadejstvu sa Krnjinskom i Osinjskom brigadom razbiti snage neprijatelja i izbiti na liniju glavna komunikacija u s. Zborište (škola – tt. 93) i dalje kanalom do ribnjaka, utvrditi dostignuti uspjeh i biti spreman za dalja destva. odgovoran za spoj sa desnim susjedom.
Podržava AGTG-3 po zahtjevu.
KM u rejonu tt.111 s. Grk
(Lisica. Komandant bez potrebe, 2000, str.127-128, 138)