graf

Brojno stanje brigade od 1992. do 1996.

brojno stanje boraca Prnjavorske brigade tokom rata bilo je 6.346 borac od kojih je mobilisano 4.565 boraca i popunjeno iz drugih jedinica još sa 1.781 borac.