graf

Pregled gubitaka brigade u 1992. – 93.

U strukturi gubitaka boraca Prnjavorske brigade u toku 1992. i 1993. godine rata najviše ima težih ranjenih 61 boraca i 57 poginulih. Ostali podaci se odnose na nepovratne gubitke.