amblem

Prvi amblem VRS 1992-do 12.8.1992. godine
Odlukom Narodne skupštine srpskog naroda u BiH 12.5.1992. godine formirana je Vojska Srpske Republike BiH. Za komandanta glavnog štaba vojske postavljen je general Mladić. Utvrđena je ova oznaka VRS.
12.5.1992. godine VRS brojala je 215.671 boraca, to je bilo 16% ukupne populacije Srpskog stanovništva u BiH. Poginulo, zvanično 23.184 borca VRS i to je negdje 11% populacije koja je bila angažovana u ratu.
Naredbom komandanta 1.KK od 29.5.1992. godine (kako je zapisno u ratnom dnevniku 1.lpbr Prnjavor) formirana laka pješadijska brigada na teritoriji opštine Prnjavor, u skladu sa naređenjem 2.VO od 11.5.1992. godine, a radi učvršćivanja operatibno-taktičkog položaja jedinica 1. krajiškog korpusa.
Brigada je formirana od veće mobiulisanog ljudstva koji se nalazi na teritoriji opštine ( ne uzimati borce iz RS na ratištu) uz domobiulizaciju potrebnog broja ljudi.
Za komandanta brigade određen je kapetan Vlado Živković – na dužnosti u Štabu TO opštine Prnjavor. Komanda brigade staviće pod svoju komandu sve naoružane vojne formacije na teritoriji opštine.
Brigada dobiva formaciju „R“ bataljonskog sastava, sa mirnodopska vojna pošta 7oo1/45, a ratna vojna pošta 14183, brojni naziv 8203. Rukovalac plana mobilizacija komanda 1.lpbr Prnjavor.
Brigada je po formaciji brojala 1.719 pripadnika, u tri pješadijska bataljona, dvije čete (MB 120 i pozadinska), jedna mješovita baterija lrb , komanda i prištabske jedinice.
Komandant brigade kaže da je naredba o formiranju brigade bila 27.maja, a njegov pomoćnik za popunu i mobilizaciju kaže 19.maja 12992. godine.
Npr. naredba o mobilizaciji 1.srbačke lpbr je od 25.5.1992. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *