Zavidovići

Vozuća

Srpska opština u dolini r. Krivaje, Zavidovići. U odbrani rejona Stoga učestvuje 1. i 3.lpb naše brigade i 1.mtb 27.mtbr Derventa.