karta

karta Vozuća

položaji 3.lpb

Južno od r. Krivaje. Gradac – Stolići – Visić, prema Mahoje – Zuber. najjužniji dio Vozućkog ratišta. U rejonu Mahoje položaje drži 309. bbr muslimanske vojske, a desno prema s.Polju i Zavidovićima 108. muslimanska brigada 3.KABiH.