ratni dnevnik

Ratni put 1.prnjavorske brigade prikazan je u rukopisu Borbeni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade 1991-1995. iz 1997. godine.
Pripremljen je u organizaciji organa za moral, politički rad i informisanje komande Prnjavorske brigade krajem 1996. i početkom 1997. godine.
Korekciju na nacrt dostavili samo Tomić Srđan, 1997. godine, član komande lpbr i Vojvodić Miroslav, pomoćnik komandanta 3.lpb, 2021. godine