karta

Suzić, Udarna pesnica 1.okbr str.87

Šema br.9

Prikazana destva 2.okb u borbama za oslobođenje Odžaka.1.tč izvodi napad na pravcu Jakeš – Modrički Lug- Odžak, na glavnom pravcu. 2.tč izvodi napad, nakon forsiranja r. Bosne, kod Garevca, na desnom krilu sa istočne strane, pravcem: Crekovi – Odžak, a 3.tč je izvodila napad obuhvatom s slijeva, sa zapadne strane, pravcem jakeš _ Jezero – Odžak. KM okb je na pravcu napada 1.tč, a pozadinska četa u Modriči.