Karta

Šema broj 6. Prikazan je raspored 2.okb 329.okbr JA u zoni odbrane prema Novoj Gradišci. Desno željeznička pruga u Dragaliću (rejon odbrane Odreda TO Prnjavor) – Gornji Bogićevci, lijevo Gaj – Ratkovac. KM ok bataljona razmješteno je u Smrtićima, a 1.tč je organizovala odbranu Smrtića i Ratkovca, 2. tč (10 tenkova T55) organizovala je odbranu Medara i Dragalića, 3. tč je organizovala odbranu dijelom snaga u Gornjoj Trnavi, a dio snaga je bio u rezervi. Pozadinska četa okb je bila locirana u Kosovcu.