Prnjavor

Raspored mjesnih zajednica

Pregled mjesnih zajednica opštine Prnjavor sa popisom stanovništva 1991. godine. Planom TO bilo je pokriveno
sa formiranjem 6 samostalnih četa TO mjesnih zajednica i 20 samostalnih vodova TO u mjesnim zajednicama radi borbenog obezbjeđenja i kontole teritorija mjesnih zajednica sa 1990 pripadnika i 46 članova rejonskih štabova TO MZ.. Ukupno raspoređeno u TO opštine 5.372 pripadnika. Učešće brojnog stanja TO 1991. u broju stanovnika je 12%, prema broju vojne evidencije 45%.