karta Brčko

Brčko, 3.2.1993. godina. 1.prnjavorska brigada sa pridodatim jedinicama za podršku, dobija zadatak za napad sa linije tt.115 – tt.143 – Potočari. Opštim pravcem Potočari-Omerbegovača – izbiti u rejon Vranjevače gdje se treba obezbijediti sa jugozapada iz pravca Boća, sa glavnim snagama ovladati s.Omerbregovača, stvoriti uslove za produžetak napada pracem s.Donja Brka-s.Palanka-s.Donji Zovik. Lijevo napada 2. semberska brigada, desno 1. posavska, a sjeverozapadno 16. kmt brigada.