amblem

1.lpbr

Amblem 1. prnjavorske lake pješadijske brigade 1.KK 1994-1996. formirana, po izjavi poručnika Momira Krajišnika, pom. NŠ za popunu i personalne poslove 1.lpbr naredbom od 19.5.1992. godine Zonskog štaba TO Banja Luka.
Brigada dobiva formaciju „R“ bataljonskog sastava, sa mirnodopska vojna pošta 7oo1/45, a ratna vojna pošta 14183, brojni naziv 8203. Rukovalac plana mobilizacija komanda 1.lpbr Prnjavor.
Brigada je po formaciji brojala 1.719 pripadnika u tri pješadijska bataljona, dvije čete (MB 120 i pozadinska), jedna mješovita baterija lrb , komanda i prištabske jedinice.