2.lpb

Ranko Popović 1.pč 2.pb 1.lpbr.
U dokumentarnom filmu „Misija“ RTRS Prnjavorska laka pješadijska brigada 2.5.2023. godine
“ 2. bataljon su sadejstvu sa ostali jedinicama izvršio proboj iz sela Gornji Skuglić u pravcu Čardaka gdje smo se spojili sa jedinicama IBK . Tu je napravljen prvi spoj sa tim jedinicama i zvanično je tu probijen Koridor.