karta Brod

karta PNŠ za ONP 1.lpbr

od 24.7. do 11.11.1992. p/k linije odbrane brigade: lijevo Lužani Bos. 2.lpb, sredina 1.lpb i desno s. Unka 3.lpb.
U napadu Prnjavorska brigada sa tv napada u zoni desno: Lovrići -tt.90. lijevo tt. 109 – k.94 (Zborište).
Zadatak: u sadejstvu sa Krnjinskom i Osinjskom brigadom razbiti snage neprijatelja i izbiti na liniju glavna komunikacija u s. Zborište (škola – tt. 93) i dalje kanalom do ribnjaka, utvrditi dostignuti uspjeh i biti spreman za dalja destva. odgovoran za spoj sa desnim susjedom.
Podržava AGTG-3 po zahtjevu.
KM u rejonu tt.111 s. Grk.