Brojno stanje odreda TO

Analiza brojnog stanja Odreda Teritorijalne odbrane opštine Prnjavor na Zapadno-Slavonskom ratištu 1991-1992. godine [1] 

  1. Broj boraca u Odredu TO Prnjavor

mobilizacija

U 1991. godinu , istraživanjem je utvrđena mobilizacija od 440 raspoređenih boraca odreda u sastavu 329. oklopne brigade Jugoslovenske vojske na Zapadno-Slavonskom ratištu u SR Hrvatskoj. 99,1% su pripadnici muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 0,9% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetsku jedinicu odreda. I u 1992. situacija je ista u vezi pola, ali sa popunom od 98 pripadnika.

Ratni put odreda trajao je 245 ratnih dana od 13.10. do 22.5.1992. godine, ili 8 mjeseci i 2 dana.

Dragalić

brojno stanje  po mobilizaciji i  prekomande raspoređeno je 559 pripadnik odreda. Ukupno prošlo kroz odred 578 boraca. Poginulo je 3 borca.

Pregled brojnog stanja 1991-1992:

Kategorija  lica  svega %  % od formacije  343 v/O
oficira 29 5,18 % 8,45%
podoficira 118 21,10% 34,40%
vojnika 412 73,70% 120,11%
ukupno 559 100,00% 162,97%

zima 1992.

Daljim istraživanjem utvrđen je broj od 578 pripadnika odreda  raspoređenih po nižim jedinicama odreda sa unutrašnjim prekomandama i ponovnog dolaska u jedinicu, u toku izvršavanja borbenog zadataka na zapadno-slavonskom ratištu (prošlo kroz jedinicu), zaključno sa 15.6.1992. godine.[2] 

Statistička analiza učešća u ratu prema broju mjeseci provedenih u odredu

NRJ Mob % mob Sum Min Max Range Avg StDev Var
1 30 3,41% 79,00 0,00 8 8 3 3 9
2 19 2,16% 31,00 0,00 8 8 2 2 4
3 32 3,64% 22,00 0,00 4 4 1 1 1
4 27 3,07% 87,00 0,00 8 8 3 3 7
5 16 1,82% 15,00 0,00 4 4 1 1 1
6 260 29,58% 735,00 0,00 12 12 3 2 6
7 308 35,04% 743,00 0,00 20 20 2 2 5
8 110 12,51% 272,00 0,00 8 8 2 3 7
9 77 8,76% 192,00 0,00 9 9 2 3 8
ukupno 879 100,00% 2.176 0 20 2 0,76 8,41

Broj mobilisanih i raspoređenih 879 boraca odreda  ima ukupno učešće od 2.176 mjeseci, sa prosječnim učešćem od 2 mjeseci rata. Najveću mobiizaciju ima 2.pč sa 308 borca i 35%.

Prosječan broj mjeseci učešća u ratu je 2 mjeseca u odredu, najveći u pratećoj četi je 3 mjeseca sa brojem mobilisanih od 110 boraca.

Raspon varijacije (Range)  je 20 mjeseci. Standardna devijacija, prosječno ostupanje od prosječnog broja mjeseci učešća iznosi 0,7 mjeseci.  Varijansa .prosječno kvadratno ostupanje od artimetičke sredine iznosi 8,41;

Mjesec Broj mjeseci
1 383
0 107
3 96
2 63
8 58
4 56
5 49
6 43
7 21
20 1
12 1
9 1
879

Jedan borac ima učešća od 20 mjeseci u odredu.

frekvencija Intervali
877 : 9
1 20:29
1 10:19

Do 9 mjeseci učešća u ratu ima 877 boraca odreda.

 

 

[1] Statistička analiza podataka iz baze podataka u aplikaciji access.

[2] Prema informacionom sistemu štaba TO u odredu je evidentirano 459 pripadnika.  Odred nije imao popunu po formaciji od 434 pripadnika. Na licu mjesta npr. po spisku na dan 29.11.1991. godine odred je brojao 212 boraca.