Mesečne arhive: jun 2023

Amblem BO

Izbori u Boračkoj organizaciji

Perica Đumić izabran za predsjednika Predsjedništva BO Prnjavor, konstituisani svi organi organizacije

Prnjavorska boračka organizacija na današnjoj prvoj sjednici Predsjedništva izglasala je novo rukovodstvo. Za predsjednika Predsjedništva izabran je Perica Đumić, dok su za potpredsjednike izabrani Ivanka Božić i  Momir Vuković.

Turbulentne prve tri decenije postojanja republičke Boračke organizacije

Vedrana Kulaga Simić
 Turbulentne prve tri decenije postojanja republičke Boračke organizacije

Perica Đumić novi predsjednik Boračke organizacije Prnjavor Prilog TV K3 

BOGradska boračka organizacija broji 34 mjesna odbora a na mandatni period od 2023. – 2027. godine , pored predsjednika Đumića iz Potočana,  birani su i ostali organi – Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca, predsjednica  Ivanka Bosić iz Prnjavora,  te Odbor ratnih vojnih invalida, predsjednik Momir  Vuković iz Kremne, kao i 17-člano Predsjedništvo.

U 34 mjesne boračke oranizacije opštine provode  se izbori za organe boračke organizacije

Održani izbori u Mjesnoj boračkoj organizaciji Kremna

Danas je u Mjesnoj boračkoj organizaciji Kremna izabrano novo rukovodstvo mjesne boračke organizacije:

Za predsjednika MBO Kremna izabran je Goran Šarčević, za predsjednika iz reda porodica poginulih boraca izabran je Savo Jović, a za predsjednika ratnih vojnih invalida izabran je Momir Vuković.

Vlado Žunić prijedlog za predsjednika BO opštine Prnjavor

1.12.1994. godine

Broj 1.XII 1994.

ZA PRVI BROJ GLASA BORCA, GENERAL-POTPUKOVNIK MOMIR TALIĆ, KOMANDANT PRVOG KRAJIŠKOG KORPUSA  VRS O BORCIMA PRNјAVORSKE BRIGADE, SA UVAŽAVANјEM ISTIČE

RAME UZ RAME, ŠESNAESTA I PRNJAVORSKA

Ratni put 1.lpbr Prnjavor

Na ratni put 1.lpbr Prnjavor od mobilizacije 18.9.1991. godine- ZAP. SLAVONIJA 13.10.91. – PRNјAVOR 29.5.92 – CER 8.6.92 – MODRIČA 25.6.92 – ODžAK 14.7.92 –  OBODNI KANAL 25.7.92-BROD 6.10.92. – JAJCE 25.10.92. – TESLIĆ 11.117.92 – DOBOJ 4.12.92 – OZREN 23.12.92 – BRČKO 3.2.93 BENKOVAC 3.10.93 – DOBOJ (STANOVI) 8.2.94 – TESLIĆ (CRNA RIJEKA) 9.3.94 DOBOJ (POTOČANI) 22.3.94 – OZREN (G.BRIJESNICA) 17 (23). 6.94., general Talić za prvi broj Glasa borca lpbr kaže:

 • Bez uvrede za druge, Prnjavorska laka je uz Šesnaestu brigadu. Izgubiće i to što ima svako ko sanja o pobjedi nad srpskim narodom i njegovom vojskom. Prnjavor je sebe branio na distanci – u Derventi, Zapadnoj Slavoniji, na Ozrenu, u Sjevernoj Dalmaciji. Do sada njegova brigada nije imala ni jedan kiks. Izuzetna saradnja opštinske vlasti i boraca Prve prnjavorske lake. U komandi korpusa spokojni, jer im je ova brigada od početka rata zadavala najmanju brigu.

Ocjena stanja u Korpusu kao cjelini, u jednoj rečenici – vrlo stabilno, sve jedinice sve zadatke izvršavaju vrlo dobro. A ako bih govorio o najosjetlјivijem dijelu ratišta onda bi to bilo srbobransko, uklјučujući i kupreško ratište koje je sada u zoni odgovornosti 1 KK, te ozrensko ratište sa akcentom na vozućki dio, gde se nalazi i vaša, prnjavorska brigada. Sve jedinice, sve komande, komandni kadar i borci su shvatili već poodavno da nam nema drugog izlaza već muško suprotstavlјanje neprijatelјu koji je imao možda neke akcije uspješne i tako ponesen razmišlјao da može poraziti srpsku vojsku. Međutim, sve mu se to izjalovilo i sve njegove najavlјivane operacije su propale, a sa njima i želјa da poslije povlačenja naših snaga iz Drugog krajiškog korpusa sa Kupresa osvoji Šipovo i Srbobran. Već više od dvadeset dana, neprijatelј svoje centralne operacije i težište svojih dejstava okreće prema Srbobranu. Tu trpi velike gubitke tako da je do sada vjerovatno već uvidio da mu borba sa 1kk ne može donijeti rezultate i bilo kakav uspjeh. To što ne može na bojnom polјu, moraće rješavati za stolom i ionako kako predlaže srpsko rukovodstvo, odnosno predsjednik Karadžić. Znači mirnim putem ukoliko želi da dobije svoju državu, a ako ovako nastavi, može lako ostati i bez države koja mu se nudi. Isto tako, vi dobro znate i pratite napadu prema Tesliću i Doboju kao i prema vozućkom ratištu. Namjera neprijatelјa je da se uspostavi i otvori komunikacija Zavidovići-tuzla, čime bi došlo do spajanja Tuzlanskog i zeničkog bazena, odnosno došlo bi vojnički gledano do spajanja snaga drugog, trećeg i sedmog korpusa, nakon čega bi oni vjerovatno svoja dejstva usmjerili vječitom snu Zapada-postavlјanju granice na Drini i dalјe povezivanjem sa Sandžakom, a preko Albanije i sa Turskom. Međutim, za tu komunikaciju i taj prostor već duži period vrlo uspješno borbena dejstva izvodi Taktička grupa Ozren, u čijem sastavu su, ja malo prije rekoh, i borci Prnjavorske brigade o kojoj ćemo malo kasnije reći nešto više. Mi imamo njihove planove i znamo da ne odustaju od zauzimanja Teslića, Doboja i Modriče. Vjerovatno bi tada, zajedno sa Hrvatima, pokušali da riješe i pitanje srpske Posavine, koju smatraju svojom. Sve te njihove ofanzive vrlo uspješno su odbijene, a najjača 22. oktobra u potpunosti slomlјena na dobojskom ratištu. Tom prilikom Operativna grupa Doboj, sve njihove pokušaje da probiju liniju i da ugroze Doboj, uspješno je odbila.

Prema izvještajima koje je UNPROFOR dao svojim pretpostavlјenima i svjetskim novinskim agencijama, za jedan dan oni su u svojim redovima imali više od dvije stotine mrtvih. Gubici im ne smetaju, pa i sam Alija izjavlјuje – za državu njemu ništa nije ni 15000 mrtvih. Vjerovatno će ih i imati toliko ako tako nastave, međutim za državu mu ni to neće biti dovolјno. Pobijediti ili slomiti srpski narod ili jedan korpus kao što je Prvi krajiški, iluzorno je i ko tako razmišlјa, može samo da izgubi i ono što ima.

medalja Petra Mrkonjića

O Prvoj prnjavorskoj, ja kao komandant mogu vam reći samo riječi pohvale i nikakve riječi primjedbe na kompletnu organizaciju. Kad kažem kompletnu organizaciju, onda mislim na brigadu kao borbenu cjelinu. U njoj je komandni kadar našao svoje mjesto, uticajan je među borcima, prihvaćen je od boraca. Brigada ima izuzetno dobre odnose sa opštinskim strukturama. Opština njeguje brigadu, pomaže joj u svim instancama borbenih dejstava, opština je tu kada je dio brigade na odmoru, sa brigadom je i kada su u pitanju porodice boraca. Prnjavorska brigada je u vrhu jedinica sa kojim se VRS a ne samo 1. KK može ponositi. Bez uvrede za druge, ona je uz Šesnaestu brigadu. znači da je izuzetno organizovana i borbeno spremna i da je brigada koja je izvršavala izuzetno teške zadatke i to na svim dijelovima ratišta 1KK, u dva navrata na ozrenskom dijelu ratišta koje je i sada uzavrelo. I ranije i sada, kada god je kritično, Prnjavorska brigada je stabilizujuće djelovala na vozućkom ratištu: Borci ove brigade su izuzetno dobro prihvaćeni i od boraca Ozrena, što nije slučaj sa nekim brigadama koje su tamo bile ranije. Moram da vam kažem da je i Srbačka brigada dole uz Prnjavorsku izuzetno dobro prihvaćena. Drugo, Prnjavorska brigada je ta koja je napuštala i ratište 1kk i odlazila u RSK kada je njoj bilo izuzetno zaprijećeno da ustaške snage dođu i do samog Benkovca i Knina. To govori da je to jedinica od povjerenja i vi to znate kao i ja. Isto kao što znate da su Prnjavor i Prnjavorska brigada među prvim organizovali otpor onom što je nas očekivalo, a to je ustaška i muslimanska najezda. Početak je bio Velјko Milanković. On je osporavan, nazvan svojevremeno i paravojskrm, međutim, ne samo Velјko, već i opštinsko rukovodstvo i rukobodstvo Stranke, osjetili su odakle prijeti opasnost i na vriJeme su se organizovali da zaštite sebe i svoju teritoriju.

Mnogi kažu – Prnjavor je slobodan, ali Prnjavor je sebe branio na distanci, i u Derventi, i na Koridoru, brani se na Ozrenu, branio se u Krajini. Prnjavor je imao izuzetno dobru i vidovitu organizaciju, sposobnost da procijeni šta će se dešavati. U tom kontekstu, ni osporavanja Velјka nisu u redu.

Brigada nije imala do sada ni jedan kiks. Svaki svoj zadatak, izvršila je veoma uspješno. Korpus nikada nije imao problema sa tom brigadom. Kadrovski je dobro organizovana, uopšte uzevši, dobrim sastavom je popunjena. Nikakvo čudo što je rezervni sastav poveo brigadu. Uzmite da je Peti korpus, početkom borbenih dejstava u Z. Slavoniji imao 1400 aktivnih vojnika i oko 100 starješina. Nikakvo čudo što smo se oslonili na takve komandante, kakav je i Vlado Živković. Izuzetno dobar, samostalan, samoinicijativno rješava sve nastale probleme.

Brigada je organizovana i u rukovođenju i komandovanju za sva borbena dejstva, pored ostalog ima i dobru organizaciju pozadine. vrlo dobru saradnju ima sa civilnim strukturama, sa predsjednikom opštine, predsjednikom SDS, opštinskom izvršnom vlašću. Oni se osjećaju članovima brigade. Takvo jedinstvo svih tih struktura, osjećamo i na nivou Korpusa. Svi smo gledali i gledamo kako se na najbolјi način suprotstaviti najezdi ustašluka i muslimanske politike. I to je donijelo rezultat, koji imamo sada. Mnogi kažu – Krajina je slobodna. Pa slobodna je zato što je na vrijeme uočila opasnosti koje joj prijete. Krajina je 91 . godine krenula u rat, a _’.92-ge samo nastavila da štiti svoju teritoriju i svoj narod.

Da su borci Prnjavorske brigade zaista odradili to što se od njih očekivalo, mi smo u našim analizama često dolazili do zaklјučka da su oni odradili i više i bolјe nego što smo mi očekivali i to u niz operacija i borbenih dejstava. Mimo očekivanja uradili su i dali više upravo tamo gdje je bilo najteže. Zaslužuju zaista sva priznanja, sve pohvale i sva divlјenja.

Brigadom danas komanduje potpukovnik Vlado Živković,  sigurno da i ta činjenica govori o vrijednosti brigade, njenim borbenim rezultatiM a , njenoj organizovanosti, potpunoj upućenosti u sve oblike borbenih dejstava.

O aktivnom i rezervnom sastavu.Ja mislim da je rezervni vojnik i rezervni starješina čudan izraz. Niko nije bio rezerva, svako je došao na svoje mjesto. To je nekako ostalo u glavama, ali to nije rezerva, već vojska koja na prvoj liniji brani svoju zemlјu i svoj narod. Rezerva se podrazumijeva u tom smislu što su se bavili svojim poslovima na osnovu podjele uloga u civilnom životu. Mi moramo razmišlјati da će se rat jednog dana završiti i da ćemo morati imati profesionalnu vojsku. Do sada je nismo imali, imali smo samo dio profesionalne vojske i to gledano kroz komandni kadar. Moraćemo imati i takvu vojsku kako bi se uspješno suprotstavila svakom neprijatelјu. Ubuduće takvu vojsku ćemo izgrađivati. Školovanje takvih je već počelo, pa je i komanda Prnjavorske brigade predložila iz svog sastava borce koji to žele i koji su prije svega ispunili neke važne uslove – traže se odlični borci, hrabri, pošteni, čestiti, oni koji shvataju borbu našeg naroda, koji razumiju da je to borba protiv genocida nad sobom i protiv srpskog naroda. Traže se oni koji razumiju želјu srpskog naroda da bude konačno slobodan-svoj na svome.

O stepenu saradnje brigade i organa vlasti prnjavorske opštine. Najmanja briga 1.KK je briga o Prnjavorskoj brigadi. Zašto?! Zato što je opština u potpunosti preuzela brigu o brigadi. Ne samo da ju osposoblјava za borbu opremanjem, već opštinsko rukovodstvo misli i o porodicama poginulih, o invalidima, o borcima na liniji. Mislim da je ovo rukovodstvo primjer kako se treba odnositi prema borcima, a posebno prema porodicama poginulih i prema invalidima. To rukovodstvo, kao i komanda brigade, njen komandni kadar i svi borci, zaslužuju punu pohvalu, puno priznanje od komande Korpusa za sve što čine i što su činili na standardu boraca i standardu brigade.

Da se za porodice poginulih čini dovolјno i u skladu sa mogućnostima. Sigurno je da svi malo pomažemo. Može se i mora više. Ali, u ovim uslovima, kada još nismo stvorili državu, kada još nismo ostvarili svoj cilј, moraju i porodice, nažalost poginulih boraca, naših heroja i junaka – moraju nas razumjeti. Mi moramo ovo dovesti do kraja. Ja lično, uvijek ću se boriti da porodice poginulih, koje su ostale bez glave kuće kako vi rekoste, moraju imati bolјe uslove nego ja i bilo čija porodica. Teško je govoriti da li se poklanja dovolјna pažnja. Vjerovatno i u ovim uslovima, može se više i ja sam siguran da je tako. Može se više, pa i od mene samog.

gen.puk Momir Talić

Intervju u prvom broju novina Prve prnjavorske lake pješadijske brigade. Moje iskrene čestitke i moram priznati da sam začuđen. Svuda su prvi, a visu prvi izdali novine. Ni sada nije kasno. Do naših boraca dolazi dosta informacija putem sredstava javnog informisanja. Mislim da su dobro informisani, da su na takvom stepenu obrazovanja i kulturne svijesti da dobro razumiju šta je u interesu naše borbe.

Mislim da komandanti i komande na tom planu dobro rade.

Bista generala Talića

10 godina od smrti generala Lisice

Lisica – komandant po potrebi

Izvodi iz knjige: Lisica – komandant po potrebi

Sjećanja generala Lisice

Krajem jula 1993. g. prekomandovan sam iz Operativne grupe Doboj u Banja Luku sa zadatkom da formiram ratnu vojnu školu. Na moj prijedlog ta Vojna škola dobila je sadašnji službeni naziv – Centar vojnih škola Vojske Republike Srpske i Srpske Krajine.

Sticajem okolnosti, ratni komandant postaje profesor. Po prirodi posla, u toku obrazovnog procesa u koji sam se uključio, došao sam na ideju da napišem knjigu. U njoj će čitalac naći samo jedno viđenje suludog rata nametnutog srpskom narodu, i to češće viđenje očima boraca – učesnika, nego komandanata.

Sjećanja su svježa, a sudari Jugoslavenske narodne armije sa ustašama bili su oštri, kako oni na prostorima Kninske Krajine, tako i na Kupresu, gdje sam lično učestvovao u svojstvu komandanta određenih jedinica. Kasnije blistave pobjede Taktičke grupe tri Vojske Republike Srpske, na čijem sam se čelu nalazio, u borbama za oslobođenje Dervente i Broda, konsolidacija odbrane Doboja, Teslića, Ozrena i Trebave – ostaju za istoriju. A kad je riječ o istoriji, oduvijek je bilo tako: ono što nisu ocjenjivali i valjano procjenjivali savremenici, vrednovala je istorija. Samo, istorija se piše kasnije i njene ocjene za ljude koji su je stvarali nemaju više nikakvog značaja. Zbog toga smatram da ne moramo, kao u dosadašnjoj istoriji, čekati da sve prođe, da se sve postavi na svoje mjesto i da tek tada progovorimo o pojedinim procesima, događajima i ličnostima.

Mnogo toga što nije otišlo u arhive, ode u zaborav, a baš u tim «sjećanjima», koja su sada svježa u pamćenju, u njima je život. To su nerijetko one najsitnije pločice mozaika bez kojih se on ne može pokazati u svom njegovom sjaju.

Prelistavajući ratne bilježnice i dokumenta, ni sam nisam bio svjestan šta je sve i koliko toga zabilježeno, velikim dijelom zahvaljujući poručniku Darku Matijaševiću, mom pratiocu za vrijeme izvođenja borbenih operacija.

Slike operacija, bitaka, bojeva, kolektivne i pojedinačne sudbine i iskušenja zabiležene su u tim dokumentima i ponekad direktno preneseni na stranice ove knjige.

Zabilježeni su divni primjeri junaštva, podvizi jedinica i pojedinaca, ali i one njihove druge krajnosti, na svu sreću rijetke, mada ne i zanemarljive.

Ubijeđeni antifašista, igrom ratne sudbine, postajem komandant kao oficir JNA, a zatim general Vojske Republike Srpske, odbacujem ideju jugoslavenstva, vidjevši masakr nedužnog srpskog naroda (samo zato što je Srbin – pravoslavac). Zbog toga se vraćam svojim korijenima, istoriji i tradiciji – narodnim korijenima srpskog naroda, ali i dalje poštujući sve antifašiste u bilo kom narodu.

Padaju i druge iluzije – o političkom sistemu, samoupravljanju, nesvrstanosti, opštenarodnoj odbrani, teritorijalnoj odbrani, o ratovima koji su vođeni, a da srpski narod u njima nije ostvario svoj nacionalni interes. Okolnosti stvaraju često košmar i mučninu u duši. Dušu srpski narod ne može i neće da proda, kao naše dosadašnje komšije, u interesu stranih sila. «Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svog» – a baš ti koji su lansirali tu parolu počeše nam zjenice izbijati i vaditi oči. To se moralo spriječiti u interesu srpskog naroda, slobode, časti i dostojanstva.

Da bi realizovao ovu svoju nakanu, upoznao sam profesora Luku Šekaru. Doktor književnosti, rezervni kapetan, dugo je radio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i usred ratnog vrtloga našao se sa porodicom u Banjoj Luci.

Ukratko sam mu izložio šta želim. Zamolio sam ga da ne prekida nit moje osnovne misli. Sve jezičke i stilske finese neka budu Vaše, rekao sam profesoru, ali misao mora da ostane moja.

On je to ispoštovao i ja sam mu zahvalan.

Generale, rekao mi je jednom profesor, nakon svega što sam preživio u ovom ratu i onoga što sam saznao od Vas, siguran sam da ko iz ovog rata iznese živu glavu, cijelo srce i čistu dušu, biće bogat, imaće sve. Slagao sam se sa takvim stavom.

Sasvim na kraju još jedna poruka mojim čitaocima: nemojte da se pitate, nakon čitanja knjige, šta je general htio da kaže? Rekao sam što sam rekao, bez zle namjere i naknadne primisli. A to što nisam rekao još ponešto, posebno ono što su čitaoci očekivali, nalagali su veoma ozbiljni razlozi, prije svih oni čisto vojne prirode. U nekim sretnijim vremenima moguće je neko dopunjeno, novo izdanje.

gen Lisica Slavko

General-major Slavko Lisica

III

Operacija u Posavini

Povlačenje JNA i stvaranje Vojske Republike Srpske

Pošto je međunarodna zajednica priznala, nakon što su je svestrano podržavali određeni međunarodni faktori, secesiju Slovenije i Hrvatske, a potom i samostalnu Izetbegovićevu Bosnu i Hercegovinu, događaji se počinju da odvijaju munjevitom brzinom. Slovenačko-hrvatska iskustva u Bosni se maksimalno koriste, ali im se dodaje i čitav arsenal novih smicalica iz proključalog «bosanskog lonca» kako bi se JNA što više kompromitovala, iscrpljivala na moralnom i psihološkom planu, etiketirala kao srbo-komunistička i najzad kao strana, okupaciona sila u novonastaloj fundamentalističko-hadezeovskoj Bosni i Hercegovini.

Međunarodni činioci, strana i domaća fašisoidna informativna kampanja pojačavale su tenzije iz dana u dan. U spletu takvih okolnosti državni i vojni vrh ispuštaju sve niti iz svojih ruku i dalji tok događaja, već predvidiv u svim njegovim tragičnim dimenzijama, odvija se gotovo po nekom automatizmu.

Početkom maja, tačnije 4-og maja, na saveznom nivou, odakle se još uvijek «rukovodilo» Državom i «komandovalo» Armijom, donesena je odluka da se JNA, svi njeni pripadnici, sa kompletnom tehnikom, do 19. maja prebace (da ne kažem povuku) u Saveznu Republiku Jugoslaviju, sada već sastavljenu samo od Srbije i Crne Gore.

Mene je ta odluka, naredba ili kako se zvao taj sramni, iznuđeni dokument, zatekla u Banjalučkom korpusu. Na mene je, kao i na ostale oficire i podoficire, ali i vojnike koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka u jedinicama JNA, ta odluka djelovala šokantno. I to je slab i neadekvatan izraz da bi čitalac mogao da shvati stanje u kom smo se našli, u koje smo gurnuti, kao u živu vatru. To je neka mješavina uvrijeđenosti i poniženja, ali i tuge, duboke tuge i poraza bez izgubljene bitke…

O tim prelomnim časovima, o tome šta je uslovilo donošenje takve odluke, o posljedicama, koje će se odmah početi da objelodanjuju, o kolektivnim i pojedinačnim ljudskim dramama i psihičkim lomovima – pisaće se knjige, drame, snimati filmovi. Ta tema, taj prelomni čas postaće izazov za vojne eksperte, za naučnike koji se budu bavili političkim studijama, za istoričare i umjetnike.

Kao i većina oficira, ili, ako hoćete, kao i svi oficiri srpske i crnogorske nacionalnosti (uz još neke časne, ali ne baš tako brojne pojedince iz redova drugih naroda) ja sam SFRJ prihvatio kao svoju domovinu. Za mene je to bila sveta zemlja, zakleo sam se da ću da branim njenu cjelovitost i nepovredivost…, a ovo sad. Bože, da li čovjek, pri čistoj svijesti. Može sve to, sa čim je i za što živio decenijama, da prelomi u jednom trenutku. I to nečijom odlukom. Nema više Jugoslavije i tačka. Pred tim staje pamet.

JNA, koji mnogi optužuju da je srpska vojska napušta vijekovne srpske etničke prostore i «vraća» se u Srbiju i Crnu Goru, u novonastalu SRJ, skraćenu Jugoslaviju, kako su govorili cinici. Ako je srpska vojska, ona mora da ostane u srpskoj zapadnoj i istočnoj Slavoniji, Lici, na Kordunu, na Baniji, u Kninskoj krajini i Ravnim kotarima u dijelovima sjeverne Dalmacije i čitavoj Bosni i Hercegovini. To su srpske zemlje. Da li to neko u svijetu, ili ovdje, misli da postoje razni Srbi; slovenski, dalmatinski, lički, kordunaški, banijski, kninski, krajiški, bosanski, hercegovački…? Srbin je Srbin (ili nije) ma gdje da živi, a njegova vojska mora da mu obezbijedi mir, slobodu i nezavisnost na njegovim nacionalnim prostorima.

Međutim, naredba je morala da se izvrši. O tih petnaest, samo petnaest dana, od tog 4-og do 19-og maja, o svemu onome što je u njih «stalo» još niko nije čestito progovorio. Da li je sve moralo da se odigra onako kako se odigralo ili je moglo, trebalo i moralo drugačije – utvrdiće naknadne analize i studije. Ja ponekad, u šali kažem:

– Kamo sreće, ako je već tako moralo da bude, da se vojska postrojila i u borbenom pokretu krenula od Dervente, Modriče i Doboja preko Orašja za Bijeljinu i preko Tuzle u Zvornik, pa da bar časno pređe preko Drine u SRJ.

Ali, uvijek to nesrećno ali, baš na tim prostorima zbog nesnalaženja, nespremnosti i loše organizovanosti TO ( a tako je bilo i drugdje – TO je bila zamka i velika zabluda) mnogi garnizoni lako padaju, prelaze u ruke neprijatelja srpskog naroda, padaju gradovi, sela, strateški i taktički značajni položaji…

Taj moralni šok je, ipak, brzo prevaziđen. Zahvaljujući aktivnim oficirima, podoficirima i borcima iz redova srpskog naroda, veoma uspješno i relativno brzo organizovana je odbrana, od JNA je preuzeto nešto tehnike, ono što je nama formacijski pripadalo, tako da je spriječen radikalniji prodor ustaških snaga na etničke srpske prostore ili bar na većinu tih prostora. Ostala je komanda Banjalučkog korpusa, većina komandanata brigada (ili su blagovremeno nađene odgovarajuće zamjene za one koji su željeli da se vrate u SRJ), bataljona, komandiri i posade tenkova, struktura PVO i avijacije. Sve u svemu – jezgro buduće Vojske Republike Srpske (VRS), koja je kasnije preimenovana u Vojsku Republike Srpske, kada je Skupština izglasala novi naziv za srpsku državu na prostorima bivše Bosne i hercegovine – Republika Srpska.

Sva borbena dejstva koja su na prostorima Bosne i hercegovine vođena do 19. maja izvodila je JNA. Za mene lično, to su bila borbena dejstva u zoni odgovornosti Kninskog korpusa i operacija na Kupresu i Kupreškoj visoravni. Sva borbena dejstva tog datuma, kao i ova koja su sada u toku, izvodila je i izvodi Vojska Republike Srpske – VRS.

Meni teško pada kada se donose, nepravedno i olako, neke paušalne ocjene o JNA. Ona je u nepostojećoj državi, i pored izdaje državnog vrha, pa i izdaje u sopstvenom vrhu, odigrala izuzetno značajnu ulogu u zaštiti antifašističkog naroda. Tamo gdje se pojedini komandanti nisu pokazali dostojni položaja na kome su se nalazili i čina koji su imali – tamo su se događaji odvijali u drugom, za srpski narod tragičnom smijeru. Ali ja nemam namjeru, ne bar u ovoj knjizi, da šire govorim o tome. Napominjem samo to da je JNA imala najviše uspjeha u sredinama u kojima je preovladavalo srpsko stanovništvo, kako na prostorima Hrvatske, tako i u Bosni i Hercegovini, što je sasvim razumljivo, ako se ima u vidu njena iskonska antifašistička orijentacija. A povampirenost novih ustaša, njihovo stupanje na scenu i preuzimanje vlasti u Hrvatskoj bili su i ostali najočigledniji primjer restauracije fašizma.

Iz bivše JNA izrasle su tri vojske: Srpska Vojska Krajine, Vojska Republike Srpske, te Vojska SRJ. To je i danas jedini garant srpskom narodu, njegova nesalomljiva snaga u borbi za slobodu i konačno ujedinjenje. I još nešto: iz nje su izrasle i vojske naših sadašnjih protivnika.

 Komandant taktičke grupe tri

Iz komande Korpusa pozvali su me hitno na sastanak. Mislim da je to bilo 20. juna. Spremala se operacija «Koridor» i na naše krajiške prostore stigle su jedinice Martićeve milicije kao i druge snage iz Knina, ali i iz drugih krajeva današnje Republike Srpske Krajine. Na jednom sastanku gdje se dogovaralo o pojedinostima predstojeće operacije, (to su mi kasnije ispričali) gospodin Milan Marić je pitao:

–          Gdje vam je pukovnik Lisica?

–          On je na Manjači, odgovorili su mu.

–          Šta će vam Lisica na Manjači, ljudi moji, a ovamo se spremamo za probijanje koridora? Zašto ga ne uključite u ove borbene akcije. Ovo je pravi posao za njega, ili ako baš hoćete, on je pravi komandant za ovakvu akciju. Znam to iz Kninske krajine. Bio sam sa njim na Masleničkom i Šibenskom mostu, u Kijevu, pa na Drinovačkom platou.

Ja sam sa Martićem zaista postao drug po oružju. Imali smo puno povjerenja jedan u drugog. Martić je stigao i na Kupres da me pozdravi.

Našao sam se kod kuće kad sam obaviješten da treba da se javim u komandu Korpusa. Helikopter je došao po mene u kasarnu «Vrbas» i ja sam se našao u komandi Prvog krajiškog korpusa, na njegovom tadašnjem ratnom komandnom mjestu u širem rejonu Doboja. Svi su bili na okupu – cijela komanda i jedan broj komandanata jedinica pridošlih iz RSK. Pozdravio sam se sa svima i oni su mi predložili da im se odmah pridružim u planiranju i pripremanju operacije.

Stanje na linijama oko Doboja bilo je veoma složeno, na nekim dijelovima čak i kritično. Derventa je bila u rukama ustaša. I ne samo grad Derventa, nego, što je još gore, i sve značajne, strateški od neprocjenjivog značaja kote u široj okolini grada – Kostreš, Bijelo Brdo, Plehan, Mojića brdo i tako redom skoro do sela Foča. Mi smo puna dva dana bdjeli nad tom situacijom, procjenjivali nužnost akcije i redoslijed poteza. Sve je rađeno vrlo odgovorno, oficirski savjesno. Meni su rekli da treba da budem načelnik štaba u operativnoj grupi Doboj. Posao načelnika štaba nije odgovarao mojoj prirodi, ja, iskreno govoreći, nisam bio oficir za tu vrstu poslova. Meni su bili bliži poslovi i dužnosti komandanta. Ta odluka je brzo promijenjena i dobio sam zadatak da formiram taktičku grupu. Upravo tada je neko iz više komande donio vrlo mudru odluku o formiranju taktičkih grupa koje će da izvršavaju namjenske zadatke i da po liniji komandovanja objedine sva borbena dejstva na odrđenim pravcima. Formirane su ukupno četiri taktičke grupe a treća je stavljena pod moju komandu.

Pad Plehana i oslobođenje Dervente

Dvadeset četvrtog juna 1992. godine, po naređenju pretpostavljene komande određene su snage koje ulaze u sastav Taktičke grupe tri, te u tom smislu i moje komandantsko ovlašćenje.

Mislim, kako da počnem i na koju stranu da krenem. Najprije treba formirati komandu. Naredio sam da me sve starješine iz oklopne brigade čekaju u kasarni “Vrbas” u Banjoj Luci. Helikopterom sam se vratio u kasarnu i odmah na sastanak sa starješinama.

–          Zdravo, oficiri i podoficiri!

–          Zdravo!

–          E, kao što ćete sada čuti, došlo je i «naših pet minuta».

Idemo na front opštim pravcem Derventa – Brod. Nemamo vremena za detaljnjija objašnjenja. Sve poslove – zadatke rješavam «tenkovski», iz pokreta. Svi pozadinski organi brigade da se pripreme i odmah da izvrše marš u širi rejon sela Gornja Foča. Moj pomoćnik za pozadinsko obezbjeđenje biće pukovnik Radomir Čavić.

Obratim mu se lično:

–          Sve planiraj i pripremi. Od ovog časa preuzimaš pozadinsko obezbjeđenje Taktičke grupe tri.

Načelnik štaba potpukovnik Boro Kojić, odgovoran je da prebaci brigadu po dijelovima – nešto vozom, a nešto sopstvenim hodom u širi rejon Doboja. Tamo, na komandantskom izviđanju, dobićete konkretne zadatke.

Komanda stana i svi organi veze idu odmah sa mnom. Policija isto tako. Majori Vlado Topić i Novak Đukić, odmah krećemo nazad.

Zahvaljujući našim oficirima i podoficirima posao smo završili začuđujuće efektno, brzo, a nadam se i pametno. Odmah po povratku ka Derventi, nešto po karti, a nešto, kao što obično biva – kartu čitaj, a seljaka pitaj – našli smo seosku kuću u selu Gornja Foča i tu formirali i smjestili komandu Taktičke grupe tri. Kuća je bila loša, ali je mogla da zadovolji naše potrebe. Ali, u Gornjoj Foči ostali smo mnogo duže nego što smo planirali. Lično mi je odgovarao seoski ambijent, pošto sam i sam rođen na selu. Pored kuće je bio šljivik, dosta voća i svi prateći objekti seoskog domaćinstva. Napuštene štale. Stoka puštena i tumara po njivama i livadama. Jad i čemer. Odmah pišem odgovornim vlastima urgentan dopis pod naslovom: «Spašavajte narodnu imovinu». Vlast spava, a profiteri vide svoju šansu i, naravno – korist.

U svom tom košmaru trebalo je obaviti pripreme za jednu složenu, delikatnu i tešku operaciju. Morali smo raditi munjevito, vrijeme je bilo više nego dragocijeno.

– Vlado Topiću, traži komandante i pozovi ih večeras na sastanak. Vezisti, uspostavite vezu sa svim potčinjenima. Zastavniče vidi sa vojnicima da se stoka namiri i da joj se da voda, skapaće od žeđi.

Dajte mi vojne karte ovog pravca…

Posla preko glave. Ne znam šta bih prije. Ipak, uz pomoć «mojih» majora, podoficira i vojnika sve smo to stigli dovesti u neki red i brzo smo počeli da funkcionišemo kao «prava» komanda.

Sastanak sa komandantima potčinjenih jedinica održali smo istog dana (24. juna). Iz njihovog referisanja vidjela se složenost stanja u jedinicama. Kad smo to sve sagledali, donosim odluku:

–          NAPAD. Udarni pravci za brigadu selo Velika – selo Cer trigonometar 311 – Plehan – raskrsnica puteva u selu Ralići.

Komandantima je sve precizirano.

Jedan od komandanata me gleda, pomalo začuđeno, vidim da mu nešto nije jasno.

–          Kaži komandante

–          Pa kako, čime…

–          E, moj prijatelju, pa sa brigadom, a ti na čelu.

–          Ima ih mnogo.

–          Bolje što ih je mnogo, biće manje «pucanja u prazno», a za tvoj slijedeći zadatak nadam se da će ih biti znatno manje.

Dogovorili smo se da će članovi mog štaba ići u potčinjene komande radi efikasnije realizacije zamisli komandanta TG-3, a radi stručne pomoći. Taj naš stav pokazao se izuzetno pozitivnim, jer su se oficiri našli i na prednjem kraju, zajedno sa borcima, nerijetko ih vodii u napad.

Uspjeh je bio nevjerovatno brz i ohrabrujući, tako da smo ovladali selima i kotama kako smo planirali.

– Čestitam, svaka vam čast, znam ja da mi možemo još i bolje. Samo naprijed, komandanti! Čuvajte borce, ali naprijed – grmim preko sredstava veze.

Istina, bilo je i nekih problema, a oni su se ispoljavali u nesnalaženju pojedinih komandanata bataljona, pa i komandi brigada, naročito kad je u pitanju organizacija sadejstva sa susjedima. Zbog toga se i događalo da neka jedinica izvrši dublji prodor nego što je bilo planirano i tako se nađe u «potkovici», odnosno poluopkoljena neprijateljskim snagama.

Već po prvim akcijama vidjelo se da su neke priče o snazi neprijatelja, njihovoj tehnici (tenkovima i topovima) bile prenaglašene. Imali su oni od svega toga nešto, ali nisu imali ono što smo imali mi – osjećaj da se bore za pravu stvar, za opstanak na svojim pradjedovskim ognjištima, vojnički moral i riješenost da u toj borbi istraju i iz nje izađu kao pobjednici. Upravo zbog tog zalijetanja u dubinu neprijateljskih linija, ne obazirući se pri tome na susjede, sjajna krnjinska brigada našla se u «potkovici» i morala se uz dosta problema izvlačiti. Pri tome su izgubili dva vojnika. Listajući ratni dnevnik, našao sam rukom zabilježen, taj slučaj. Ispsovao sam, možda i previše, komandanta brigade i rekao mu:

–          U toku noći morate osvojiti selo Veliku, sve ranjene i eventualno poginule izvući. Ako to ne izvršite, izvršite samoubistvo, da to ne bih morao da uradim svojim rukama. Selo Velika u 05,00 časova mora biti u našim rukama. Doviđenja.

Ako vam prilikom izvršavanja nekog zadatka pogine vojnik a vi zadatak izvršite, imate bar neku satisfakciju (žrtve su nažalost neizbježne), ali ako ne izvršite zadatak, uz to postupite mimo naređenja – nije dobro, i to se u ratu kažnjava.

Tokom dana 25. ili 26. juna, izvršavajući zadatke, kako smo se dogovorili, sa snagama na prednjem kraju, ranjen je major Vlado Topić, načelnik štaba TG-3. Bio je sa snagama na prednjem kraju, bodrio vojnike i lično komandovao tom jedinicom u trenutku ranjavanja. U toku tog dana naše snage izbile su na Miljković brdo, Tomasovo brdo, u rejon sela Velika i rejon Karaula, što je bilo od izuzetnog značaja za dalja dejstva naših snaga. U tim dejstvima učestvovale su: Osinjska, Krnjinska, Vučijačka, Derventska brigada, te dijelovi Druge oklopne brigade i još neke jedinice nižeg formacijskog sastava. Imali smo gubitaka i to se vrlo negativno odrazilo na moral vojnika. Zbog toga sam najviše vremena provodio u brigadama i stalno upozoravao da se dobrim komandovanjem mogu i moraju da smanje, pa i skoro potpuno izbjegnu gubici. Ukazivao sam na to da je komandant odgovoran za život svakog vojnika i u više navrata javno rekao da lakše mogu da podnesem da mi pogine komandant, ili komandir, nego da mi pogine borac. Tako sam radio i govorio da bih podigao moral borcima, vraćao im samopouzdanje i usađivao svijest da ni u jednom času, ni u sred bitke, nisu sami. Jer tu su saborci, tu su starješine, tu su susjedi, tu je komanda, tu je sav taj mehanizam koji je u pokretu i od funkcionisanja svakog njegovog dijela zavisi konačan uspjeh operacije. Svaki učesnik određene operacije mora da misli da od njega, baš njega, zavisi konačan uspijeh i da je njegovo angažovanje «presudilo» ishod borbe. On mora da živi u tom ubjeđenju, a ako ga još nema – treba ga stvarati. Jer u krajnjem slučaju, tako i jeste.

Novi sastanak sa potčinjenim starješinama održao sam 5. juna 1992. godine u 24,00 časova i izdao slijedeće zadatke:

–          U toku dana i noći mora da padne selo Velika i rejon Tavan. U ime pobjede i spasa srpskog naroda, za ovo odgovoran komandant Krnjinske brigade. Dok ne padne selo Velika, komandant brigade se ne pojavljuje na komandnom mjestu TG-3.

–          Vučijačka brigada, major Oljača Mladen, da ovlada Karaulom i ostalim objektima u sadejstvu sa pridodatim snagama. U toku 26-tog da se javi sa ustaškog komandnog mjesta. Podržavaće ga naša artiljerijska grupa.

–          Prvi bataljon Dubičke brigade u sadejstvu sa Osinjskom brigadom da ovlada i zauzme visove Mojića brdo, Pavlovića i Tomasovo brdo, radi lakšeg napada na Derventu.

–          Sve jedinice grupisati na glavne pravce napada prema objektima koje treba osloboditi od neprijatelja. To znači: napustiti klasičnu liniju napada (držeći se za ruke) i napasti određenim pravcima, uklinjavati se u neprijateljski raspored, te manevrom opkoljavati i uništavati njihove jedinice.

–          U ime časti i dostojanstva srpskog naroda, zadatak se mora izvršiti uz minimalne gubitke ljudstva i tehnike. Uz vašu hrabrost, stručnost, potrebnu energičnost, što bliže neprijatelju i na njegovim leđima izvršiti zadatak, a po njegovom izvršenju naći ćemo se na komandnom mjestu. U toku operacije nalaziću se na pravcu napada glavnih snaga sve do izvršenja zadatka.

–          Podrška po planu i po zahtjevu potčinjenih.

Da bih animirao čitavo stanovništvo i podigao borbeni moral, odnosno stvorio ga tamo gdje ga uopšte nije bilo, obratio sam se svim zvaničnim funkcionerima na teritoriji šireg područja Dervente, Broda, Prnjavora i Srbca da se i oni angažuju na stvaranju «klime» u narodu, stvaranju i podizanju morala, tumačenju nužnosti naše pravedne borbe. Obratio sam se i crkvenim vlastima. I svi su se odazvali, svi koji su bili na određenim funkcijama i vlasti, političkim strankama i svi oni izrazili spremnost da se pridruže borcima i da daju svoj doprinos.

Na sastanku koji je održan u selu Gornja Foča, na komandnom mjestu, dana 27. juna u 12,00 časova bili su prisutni predstavnici vlasti Doboja, Broda, Dervente, Prnjavora i drugih mjesta. Dogovoreno je da komanda TG-3 donese zaključke, koji proizilaze iz diskusija, kojima će biti precizirani zadaci za sve učesnike sastanka. Taj akt je donesen, podržan u cjelini i potpisan od strane svih učesnika. Učesnici su tokom razgovora iznosili svoje viđenje naše borbe, ali pošto sam i zadužen za taj pravac, za, uslovno rečeno, front na pravcu Derventa – Brod, od 120 km, dogovorili smo se kako da vršimo koordinaciju rada svih: organa vlasti, milicije, vojne policije i crkve da bi se na jedinstven način kontrolisala čitava teritorija u zahvatu borbenih dejstava. Prema tome, na tom radnom sastanku dogovoreno je da organi vlasti po jednog svog predstavnika pošalju na komandno mjesto radi koordinacije borbenih dejstava i organizacije života u mjestima zahvaćenim ratnim dejstvima. Predložio sam da bi bilo dobro da ti njihovi predstavnici budu pravnici po struci, kako bi se povelo računa o poštovanju zakona i zakonitosti, o primjeni i sprovođenju određenih propisa koje su na svojim teritorijama donijele pojedine opštine. Dogovoreno je da se u komandi svake brigade odredi čovjek koji će biti zadužen za vjerske poslove. Napravili smo i šemu punktova sastavljenih od organa vojne policije i milicije u zoni dejstva. Svi su, po tom zaključku, bili obavezni da posjeduju lična dokumenta i ista pokažu na punktovima kako bi se spriječilo nepotrebno kretanje u zoni borbenih dejstava, ali i sve eventualne zloupotrebe. To se podjednako odnosilo na vojnike i na civile. Svako je morao da posjeduje odgovarajuću propusnicu za kretanje, ili nije mogao da uđe u zonu odgovornosti TG-3. Sva zarobljena lica, nakon potrebne obrade i sačinjavanja službene zabilješke o svakom licu, sprovodila su se u Doboj i Prnjavor. Viši nivo saradnje na planu bezbjednosti preko organa vojne policije i milicije ostvaruje se sa operativnom grupom Doboj (OG – Doboj). To je omogućavalo povezivanje sa snagama i organima na pravcu Bijeljine, odnosno smjer «Koridor». Predstavnicima civilnih vlasti naloženo je, takođe, da nakon oslobađanja teritorija preduzmu mjere za kontrolu te teritorije, njenu sanaciju, zbrinjavanje stočnog fonda i njegovo očuvanje te sprečavanje plačke materijalnih dobara. Sve je to bilo dogovoreno, prihvaćeno i svi prisutni na pomenutom sastanku pokazali su veliko razumijevanje za dogovorene mjere i spremnost da se uključe u sprovođenje dogovorenog. Deklarativno je bilo tako, pa i većina je bila za to. Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja i ponašanja. Na ovom terenu bilo je uginule stoke, stradale u toku izvođenja borbenih dejstava, bilo je i poginulih i još nesahranjenih neprijateljskih vojnika, koje je po zakonu trebalo sahraniti i o tome sačiniti odgovarajuću dokumentaciju. Baš tu u Gornjoj Foči našao se i jedan narodni poslanik, zadužen za sanaciju bojišta. Na samom komandnom mjestu riče jedna krava, skiče svinje, uznemireno je poveliko jato kokošiju. Sve je gladno, žedno, nezbrinuto, nenamireno. Mi iz komande TG-3 nemamo vremena da mislimo nato, borbena dejstva su u toku, sve gori. A slike slične ovoj mogli ste vidjeti širom tog bogatog, pretežno poljoprivrednog kraja. Civilna vlast je morala da o svemu tome povede računa, a tako je bilo i dogovoreno. Kažem ja poslaniku, koji se tu nalazio, kažem mu da neko mora da se pobrine o tom narodnom blagu. Ovako, velim, propada pravo bogatstvo, bez nužde, zbog nemarnosti, neorganizovanosti, a, Bogami, i neodgovornosti za to zaduženih civilnih organa vlasti. Poslanik će kako treba ovo, pa ono, to pa to i sve tako. Slušao sam ga bar pet minuta. On uporno nešto objašnjava, a krava riče, one svinje i kokoške se pate od žeđi:

– Gospodine, prekinem ga, ne trebaju meni, ni nama ovdje, ta vaša objašnjenja. Objasnite vi to kravama… Ili im dajte vode. Neko to mora da uradi.

Poslanik dr Joldić se našao uvrijeđen. Mjemu nisu bili na duši ni državni, ni vojnički, ni opšti interesi naroda, nego vjerovatno, neki drugi. I on je bio od onih Srba koji su se zaklinjali u svoje srpstvo, bili plavi od udaranja u prsa kako bi dokazali koliki su Srbi. A u suštini nisu radili ono što je trebalo da rade prema funkcijama koje su imali, ni ono što su od njih očekivali njihovi birači kada su glasali za njihov izbor na pojedine funkcije.

Ali, da se vratimo borbi. Temeljito isplanirana napadna borbena dejstva iz sata u sat su donosila rezultate. Nizale su se pobjede na svim planiranim pravcima napada, a njihov zbir već je nagovještavao briljantnu vojničku pobjedu. Zauzeti su dominantni zemljišni objekti na pravcima napada naših brigada. Pali su Mojića brdo, Tomasovo brdo, Žirovine. Jedinice su izbile pred sam Plehan, još iz Drugog svjetskog rata, ozloglašeno ustaško uporište i gnijezdo ustaštva i prije onog rata i između dva rata i u času našeg prilaza istom. Borbeni moral naših jedinica je rastao sa svakom i najmanjom pobjedom. Na komandnom mjestu, u vrijeme održavanja nekog sastanka, negdje oko 17,00 časova zatekla me vijest o pogibiji pukovnika Trive Vujića, komandanta Derventske brigade. Odmah sam prekinuo sastanak i otišao na položaj te brigade da vidim šta se tamo odigralo i šta se trenutno dešava, ali i zbog predostrožnosti da ne dođe do poremećaja u toj brigadi. Kad vojska ostane bez voljenog komandanta, posljedice mogu da se jave trenutno, a i da budu kobne. Njegova smrt je svjedočanstvo o visokom moralu i patriotizmu i oficirskom ponosu komandanta naših brigada. Pukovnik Vujić izgubio je život idući u napad u prvim redovima svoje brigade, odmah iza tenka, ka raskrsnici Rabić sa koje smo mi mogli da kontrolišemo put Derventa – Plehan. Kad sam došao na komandno mjesto Vujićeve brigade, onako iz pokreta sam pitao:

–          Šta to bi, ljudi, sa pukovnikom Vujićem?

–          Poginuo je komandant.

–          Kako, gdje je doktor?

–          Otišao je za Banju Luku, sa mrtvim komandantom.

–          Kako se desilo, pitam.

–          Evo, tu je borac koji je bio neposredno pored pukovnika.

–          Neka dođe borac.

–          Kako je Trivo poginuo, pitam.

–          Išli smo iza prvog tenka, a u jednom momentu, krenuo je lijevo od tenka da nešto osmotri, nisam čuo pucanj tu oko tenka, ali sve je grmjelo. Pogledam, a komandant se uhvati za grudi, posrnu i pade pored tenka. Dotrčao sam do komandanta, pozovem sanitet, ali sve je bilo gotovo. Nije ništa rekao. Doktor je konstatovao smrt. Pogođen je tačno u srce.

–          Da li ste izvijestili porodicu?

–          Otišao je oficir da izvijesti.

–          Pripremite sve što treba.

–          Načelniče štaba, potpukovniče Obradoviću, preuzmite komandu nad brigadom i sutra zorom idemo dalje, po planu. Prenesite borcima da sutra treba da osvete svog komandanta i sve ranjene i poginule borce. Energično krećemo u napad. Obiđite Derventu, presjecite put Derventa – Brod u rejonu Obodnog kanala i izbijte na rijeku Ukrinu:

–          Da li vam je jasno, potpukovniče Obradoviću?

–          Razumem, komandante!

Vratio sam se na svoje komandno mjesto, ali ne napušta me misao o Trivi Vujiću. Prethodnog dana bili smo skupa. Kad sam završio diskusiju prilazi mi Trivo, sad već, o moj Bože, pokojni Trivo, i kaže:

–          Dobro komandante, mnogo strogo izdaješ naređenja, a znaš dobro da i mi znamo da se mora. Sutra ću ja izbiti na raskrsnicu u Rabiću. Nego, mogao bi ti da me ponudiš dobrom šljivovicom.

–          Dobro, Trivo, važi.

Uz rakiju i mezu, protekao je razgovor o običnim, porodičnim stvarima.

–          Gdje su ti sinovi, pitam Triva.

–          Ma stariji Bojan, kao sportista (teniser) sad je u Americi, a onaj mlađi je sa Milkom, hoću reći majkom. Kako su tvoji, pita Trivo.

–          Nenad je u srednjoj tehničkoj, a Slavica završava osmogodišnju. Branislava na poslu i u kući.

–          Dobro, komandante, kad će ovo da se završi? Ti si komandant, a vi komandanti sve znate, izvodi Trivo.

–          Ne znam, a ti?

–          Ne znam ni ja.

–          Dobro, živio, stari moj i neka ti je sutrašnji dan sa srećom, ali moraš izbiti na Rabić.

–          Dobro, biće što biti mora.

Rastali smo se uz stisak ruke i uobičajeno doviđenja. Kobni ustaški metak prekratio je naše druženja. Bože, je li to dio naše zle kobi – smrt nam, najčešće, uzima najdraže. Ostaju samo uspomene…

Krnjinska i Vučijačka brigada već su bile izbile u širi rejon Plehana i uspjele da ga zauzmu u munjevitom naletu. Plehan je bio samostan ozloglašen kao rasadnik ustaštva. U drugom svjetskom ratu pao je poslije Berlina. Teško je opisati šta je za narod, srpski narod, u derventskom kraju pa i šire, značio pad Plehana. To se, jednostavno, ne može ni sa čim porediti. Pao je Plehan, pao je kamen sa srca. Mnogima. Svakom Srbinu sa ovih prostora. Pad Plehana za ustaše i zelene beretke bio je pad simbola u koji su se zaklinjali i time je njihov moral bio poljuljan do temelja.

Komanda TG-3 stalno je naređivala napad i produžetak ofanzivnih dejstava do zauzimanja Dervente, kako je to bilo planirano u okviru izvođenja ove operacije. U predahu bitke primio sam novinare iz raznih redakcija i TV Beograda, Novog Sada i Banje Luke. Oči javnosti bile su uprte u TG-3 jer je izvodila veoma spektakularne i vrlo uspiješne vojne operacije. Zadaci su izvršavani kontinuirano, a mi smo planski odmarali kompletne jedinice, izvlačeći ih iz borbe, uz istovremeno uvođenje drugih, svježih jedinica. Smjena jedinica se u samim borbenim dejstvima nije osjećala, a taj oporavak i odmor jedinica pokazao se veoma koristan i na borbeni moral boraca i jedinica djelovao iznad svih očekivanja.

Mislim da je bio prvi juli. Pozovem predsjednika opštine Derventa i kažem mu:

–          Vi ste «gradonačelnik» Dervente.

–          Jesam. Izabrao me narod, a član sam Srpske demokratske stranke.

–          Boga mi, to vam je «ono pravo». Eto, mene su postavili, a vas narod izabrao. Drago mi je da je tako – predsjedniče, e, sad ću ja da napišem naredbu i postaviću vas za komandanta bataljona, te ćete vi, po mom naređenju, ući u Derventu, uspostaviti vlast i spriječiti eventualnu pljačku, pošto ste već dugo u «egzilu».

–          Nisam ja za to sposoban, brani se predsjednik, nisam služio vojsku…

–          Dobro, odrediću aktivnog oficira za komandanta, a vi kao predsjednik i član SDS budite pomoćnik za moral u komandi bataljona.

–          Ne, ne mogu ni to. Znate, imam ja i drugih poslova…

–          Pa dali si predsjednik opštine Dserventa?

–          Jesam.

–          Kako, čovječe, nisi sposoban da uspostaviš vlast, da zavedeš red, a sutra, kad moji borci oslobode grad, ti ćeš biti predsjednik. U gradu je sad potreban čovjek, borac, predsjednik. Hoćeš li da ti i fotelju namjestim?

Opsujem par sočnih psovki, kako to znaju oficiri. Istjeram ga iz komande, i priprijetim da on nikada neće biti što je bio.

Grad Derventa je oslobođen 3. na 4. juli 1992. godine. Naše snage izbile su na liniju Derventa – Plehan – Grčko groblje – Karaula na Vučijaku. Moral boraca, starješina i stanovništva rastao je kao povodanj. Morao sam da zavedem kakvu – takvu vlast u derventi. Ali predsjednik slobodne Dervente je onaj isti koji je sam za sebe rekao da nije sposoban…

Žalio sam što imamo takav sistem, da čak, i u ratnim uslovima, niko nikoga ne može da smijeni. Oslobađaš mu grad, proliješ krv, izgubiš najbolje borce, a on nije u stanju da organizuje vlast. Ne mali broj funkcionera se «smucao po bijelom svijetu», nisu ni omirisali barut, čast izuzecima.

Kasnije je predsjednik dolazio na komandno mjesto kod mene, ali nije pokazao ni malo stida. To je onaj tip ljudi, za koje sam se ja uvijek pitao, da li imaju obraza, karaktera? Šta više, predsjednik je počeo da se hvali svojim rezultatima.

–          Bio sam na Palama, kaže mi prilikom jedne «posjete».

–          Pa šta, ako si bio?

–          Bio sam sa predsjednikom Republike Srpske.

–          Pa šta ako si bio, opet ja.

–          Bila je sjednica, donijeli smo odluke, zaključke…

–          Hvala Bogu da ste ih donijeli. Molim te što rjeđe mi dolazi i nemoj da mi, bar ti, život zagorčavaš. Sprovodi te zaključke i odluke… Moram ka Brodu.

Zbog ovakvog mog stava i reakcije «vajni» predsjednik me ogovarao gdje god je stigao, naročito u «forumima».

–          Lijo, nemoj da se miješaš u civilnu vlast, stigla mi je poruka od generala Mladića.

–          Koju vlast, pitam začuđeno.

–          Ma, molim te shvati, a znam da shvataš.

–          Ne shvatam, moj šefe, baš ne shvatam, ali…

Međutim, ono što nije mogao da uradi predsjednik opštine, morao sam da uradim ja. Poslao sam nekoliko mojih starješina da uz pomoć vojne policije i milicije uspostave red u tek oslobođenom gradu.

Pobjeda je bila briljantna, ulazak u Derventu nakon krvavih sudara izgledao je prividno brz. Zatekli smo tragove ustaških krvavih pirova. U podrumima doma JNA na sve strane tragovi mučenja srpskog življa – žena, djece, staraca. Našli smo leševe nekoliko djevojaka koje su nakon silovanja bestijalno ubijene. Slike poznate sa svake teritorije kojom su vladale ustaše. Na samom ušću potoka koji se ulijeva u Ukrinu nekoliko unakaženih leševa. Pred tim prizorima čovjek mora da zatvori oči i ostane bez riječi. Ali, to mora da se zapamti, jednom za uvijek da se zapamti, da se zločin više ne bi ponovio.

Bio sam zadovoljan učinkom svih jedinica, požrtvovanjem i odlučnošću boraca i starješina da se oslobodi Derventa. Međutim, naš plan je bio da se ide dalje, brže i dalje. Poslije se pokazalo da mi nismo na pravi način iskoristili paniku koja je zavladala u ustaškim redovima. Vojnički rečeno, mogli smo na njihovim leđima da uđemo u Brod, ali negdje smo izgubili korak. Baš zbog toga predstojale su teške borbe do ulaska u Brod.

Komandno mjesto TG-3 premjestio sam iz Gornje Foče u širi rejon Plehana i tu je ostalo do izbijanja naših snaga na Obodni kanal, da bi se ponovo pomjerilo bliže prednjem kraju. Moje mišljenje je bilo da komandno mjesto treba da bude što je moguće bliže prednjem kraju. Moje istureno komandno mjesto najčešće je bila neka isturena artiljerijska osmatračnica. Obilazio sam jedinice, kad god se ukazala i najmanja prilika. U međuvremenu smo formirali i Brodski bataljon od ljudi izbjeglih iz samog sela. Sve jedinice su se stabilizovale – moral na zavidnoj visini, a tu su i prva borbena pobjednička iskustva.

Taktička grupa tri sada je bila moćna borbena grupa, spremna za najsloženije zadatke. I vojnički i starješinski sastav, i materijalno-tehnička opremljenost i borbeni duh – sve je bilo tu.

Uspjeli smo da izbijemo na Obodni kanal. Bitke su vođene za svaku kotu, put, kuću. Teren je bio vrlo nepogodan za izvođenje napadnih dejstava. Ne zna se šta je sve prepreka. Svaka šumica, čak i svako drvo, šipražje, kukuruzi, visoka trava, rasute kuće po ravnici – sve je sada bilo prepreka. Ustaše su držali Bijelo brdo i Kostreš, a naše snage Derventu i Babino brdo iznad nje. Linija se dalje povijala na Obodni kanal tako da su u našim rukama bili selo Grk i Grčko groblje i još neka manja sela. To je jedan dosta širok zahvat, čak i za taktičku grupu. U toku mojih obilazaka jedinica i položaja boravio sam u Sijekovcu. Selo je bilo skoro potpuno sravnjeno sa zemljom. Ni jedna kuća nije bila čitava. Stanovništvo je pobijeno ili odvedeno u zarobljeništvo, bolje reći pakao, a tek neznatan procenat uspio je da pobjegne iz tog pakla. Jedno vrijeme JNA je držala tu liniju Sijekovac – Gornje Kolibe – Bijelo brdo – Kostreš, ali su ti prostori, nakon povlačenja JNA, zajedno sa Derventom i dalje uz Bosnu, skoro do Doboja, pali u ruke ustaša. Sada se tek vidjelo kolika je to bila greška i kolko je ona skupo koštala srpski narod. Neko će nekada morati da objasni zašto je tako na brzinu, neorganizovano i nepromišljeni, povučena Jugoslovenska narodna armija i njen komandni (oficirski) kadar, a taj široki prostor ostavljen još nedovoljno organizovanim i osposobljenim jedinicama teritorijalne odbrane. Bila je to nedopustiva i neoprostiva greška. Samo zahvaljujući upornosti i hrabrosti boraca Vučijačke, Krnjinske, Osinjske, Derventske brigade i još nekim sastavima ipak je spašena većina srpskog stanovništva. Ponovnim zauzimanjem tih, jednom olako izgubljenih prostora na sve strane otkriveni su tragovi ustaških zločina. Vrijeme od odlaska jedinica JNA do našeg oslobađanja ovih krajeva nije bilo dugo, svega četrdeset dana, ali to je bilo dovoljno da ustaše pokažu svoje pravo lice, da na zvjerski način poubijaju stotine i stotine Srba, svojih dojučerašnjih komšija. Otkrivene su brojne masovne grobnice, identifikovani masakrirani leševi. TV signali prenijeli su te stravične slike u svijet, ali kao da se nad tim scenama nije zamislio niko iz takozvanog demokratskog svijeta. U Derventi je bila srušena pravoslavna crkva, spaljeno i razoreno sve što je srpsko, srpska sela, kuće, groblja. Jednostavno, ustaše su željele da izbrišu svaki trag srpskog života na ovim prostorima. I sam grad Derventa je bio mnogo razrušen. Ono najgore uradile su ustaše, ali, dio odgovornosti za razaranje Derventa snose i pojedini komandanti kasarne u Derventi zbog njihovog nestručnog rukovođenja a posebno Narandžić. Ono što posebno pada u oči, jeste činjenica da su privredni kapaciteti, svi vitalni industrijski objekti ostali sačuvani. To je garancija da uz dobru organizaciju ovaj lijepi i teško razrušeni grad može veoma brzo da stane na noge. Proizvodnja se može brzo pokrenuti, a njen geografski položaj je takav da joj daje dobre izglede da se razvije u bogat i lijep grad.

Oslobođenjem Dervente proširene su slobodne teritorije u trouglu Banja Luka – Doboj – Derventa, otvorena saobraćajnica Derventa – Prnjavor – Banja Luka, a zatim i Derventa – Modriča i Bijeljina. Možda ranije nije bilo uobičajeno, ali sam svjesno, pa i na ličnu odgovornost, dozvolio novinarima i TV ekipama da se nađu i u samim rejonima borbenih dejstava, da sve to snimaju i pokažu narodu, da se vide rezultati tih naših bitaka i pobjeda. To je javnost morala da szna i to je imalo onaj i onakav efekat kakav sam ja i očekivao. Na našoj i protivničkoj strani. A upravo to sam i želio.

Pored novinara, kod mene su na komandno mjesto TG-3 dolazile brojne delegacije iz skoro svih gradova Krajine: iz Petrovca, Srpca, ali i skoro cijelo rukovodstvo Knina, pa predstavnici srpske pravoslavne crkve, Kola srpskih sestara iz Banje Luke. Pokloni, čestitke, čestitke za pad Plehana, prvo potpuno oslobođenje Plehana i dervente, podrazumjevajući tu ono široko područje fronta na dužini od 120 km, koje je držala TG-3. Treba reći da je to bogat kraj, sela u kojima se živjelo po najvišim standardima. Mnogi iz ovih krajeva su radili u inostranstvu i nešto sa tim zaradama, a nešto sa ovog bogatog kraja, izgradili su moderne kuće, spremili prava domaćinstva. Meni je zapelo za oči, a to najbolje znaju mještani ovih područja, da je do svakog hrvatskog i muslimanskog sela, do svake kuće, bio izgrađen asfaltni put. Kad je u pitanju srpsko selo, nema asfalta ili asfalt ude do polovine sela, dokle žive Hrvati, a dalje makadamom, dalje žive Srbi.

Formiranje dobrovoljačkog muslimanskog bataljona «Meša Selimović»

Moje angažovanje u medijskom ratu, moram da priznam u početku trapavo, a poslije sam se «školovao», imalo je velikog odjeka i efekta među svim antifašistima. Svi su antifašisti po prirodi svog bića i pravoslavne vjere, ali i dio muslimanskog, pa i hrvatskog naroda shvatio je pogubnost politike Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića. Mnogi pojedinci, porodice, čak i čitavi zaseoci direktno su tražili zaštitu, ili su izrazili želju da se bore u jedinicama pod mojom komandom.

Razgovor sa njima najčešće sam počinjao riječima:

–          Slušajte, vi znate da sam ja pukovnik, oficir po profesiji, ali sam po rođenju Srbin – pravoslavac. Kada ne bih bio ubijeđen u pravednost borbe koju vodi srpski narod, ne bih se ni borio. Ja sam antifašista. Rukovodstvo Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, kao i pojedinci iz srpskog naroda, direktno vodi u secesiju i rasturanje Jugoslavije kao države. Sve se to, na žalost, odvija uz pomoć stranih sila (EEZ i u zadnje vrijeme SAD). Strane sile ne interesuje šta će biti sa vama ili sa njima. Njih interesuje samo profit i novi svjetski poredak.

Javio mi se tih dana jedan kapetan I klase, muslimanske vjeroispovijesti, i kaže da ima dosta njegovih istomišljenika koji bi željeli da budu pod mojom komandom. Otišao sam sa njima u selo Kobaš i sastao se sa stanovnicima, muslimanima. Rekao sam im da će napraviti istorijsku grešku ako se ne pridruže antifašistima u ovoj borbi, ako se ne udruže sa nama u borbi protiv ustaša, fašizma. Pošto su pristali došao sam na ideju da formiramo jednu samostalnu muslimansku jedinicu i da se ta jedinica zove «Meša Selimović». Tako sam iznenada postao kum «samostalne muslimanske jedinice Meša Selimović». Meša je bio moj omiljeni pisac, volio sam njegovo djelo, a znao sam sam sva njegova stradanja zbog njegovog priznavanja srpskog porijekla i jugoslovenske orijentacije. Eto, zbog toga sam toj jedinici dao ime ovog književnika. Oni su vrlo časno izvršavali sve borbene zadatke. Većina ih nije zaostajala za drugim borcima. Bili su to ljudi sa tih područja, iz Broda i njegove okoline. U realizovanju moje zamisli, o uključivanju muslimana u borbu protiv ustaša ja sam polazio od pretpostavke da ih je bolje angažovati na antifašističkoj strani, kad su već izrazili takvu želju. Smatrao sam, takođe, da je njihova dužnost da brane svoje kuće, svoja imanja, da se zajedno sa nama bore protiv ustaša, jer ustaše su u to vrijeme bili organizovana, zločinačka snaga okrenuta protiv svega što je srpsko i antifašističko. To je bilo ono isto zlo sjeme iz drugog svjetskog rata, koje je nakon dugog klijanja u ko zna kakvim mračnim odajama duha počelo da daje svoje zle plodove oličene u likovima novih ustaša, gorih od onih iz četrdesetih, ako je to moguće. Htio ne htio, čovjek je morao da razmišlja o tome kako smo bili u zabludi sa našim ubjeđenjima da je riješeno nacionalno pitanje. A to neriješeno pitanje omogućilo je secesiju Slovenije, koja će kad-tad odgovarati za smrt onih sto mladića, vojnika JNA, devetnaestogodišnjaka tek zakoračilih u život, kao i za ovaj tragični rat na prostorima Hrvatske i, nešto kasnije, Bosne i Hercegovine.

Mislio sam da sam «povukao pravi potez», mada nisam tražio bilo čiju saglasnost. Ali, opet kritika. Pukovnik Lisica stvara bratsvo i jedinstvo, a to je komunistička iluzija. To najviše govore oni koji nisu u borbi, nisu u rovu, nego se isjeđavaju po kafanama i krčmama, a pripadnost naciji «proglasili su za profesiju». Šta tek da kažem za ratne profitere, kriminalce i druge «lovce u mutnom» koji su «preko noći» postali «neko i nešto». Sam sebi govorim: neka ti je Bog na pomoći, ali idi dalje pa dokle stigneš. Ostaćeš u duši spokojan zbog uvjerenja da ideš pravim putem….

U Našem zavičaju Prnjavor  od novembra 1992. godine , puk

gen Lisica Slavko

Slavko Lisica na smotri brigade kaže: Od kada se nalazi pod mojom komandom Brigada je naročito veliku ulogu odigrala u borbama na Obodnom kanalu protjerivanju neprijateljskih  snaga sa ovog položaja i oslobađanju Zborišta. Bila je to dobra najava konačnog oslobođenja Broda što smo i uspjeli. Ovaj grad je 6. oktobra u 22 sata postao srpski rekao je pukovnik Lisica.

Kremna

5 godine od otkrivanja spomenika. PARASTOS I POMEN POGINULIM BORCIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE KREMNA

Spomenik u Kremni. Vučijak.

Kod spomenika u blizini crkvenog hrama na Vučijaku u Kremni  u 11.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Kremna, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora. Nastavite sa čitanjem

Vidovdan

Vidovdan – Sinonim za pobjede svih hrabrih pripadnika Vojske Republike Srpske

Zvaničnici Srpske čestitali Vidovdan – krsnu slavu Vojske Republike Srpske

U spomen hramu na Vučijaku obilježen Vidovdan u Prnjavoru 

Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a 23.801 njen pripadnik položio je život u Odbrambeno-otadžbinskom ratu za odbranu Srpske.

Prema prikupljenim podacima na području opštine Prnjavor u Vojsku Republike Srpske mobilisano je preko 7.900 boraca u 94 vojne pošte VRS.

U Spomen-hramu na Vučijaku, Kremna Prnjavor i ove godine,  služen parastos i pomen za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor u proteklom ratu i položeni vijenci i cvijeće porodica poginulih boraca, delegacija grada Prnjavora, boračkih udruženja grada i drugih udruženja i organizacija.

https://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=114989

Vučijak, Slava VRS

Vidovdan 2023.

Vidovdan 2023.

Prisutno preko 350 građana mjesne zajednice Kremna i grada Prnjavora.

28.6.2018.

Služen parastos za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor u proteklom ratu

Spomen hram

U Spomen-hramu na Vučijaku je služen parastos za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor u proteklom ratu, osveštano novoizgrađeno spomen-obilježje za 28 boraca iz Kremne i parohijski dom, a služen je i parastos kod groba komandanta jedinice “Vukovi sa Vučijaka” Veljka Milankovića. Nastavite sa čitanjem

Vukovi sa Vučijaka

PRVA DOBROVOLJAČКA RATNA JEDINICA „VUКOVI SA VUČIJAКA“ U ODBRANI REPUBLIКE  SRPSКE

UVOD

Prva dobrovoljačka ratna jedinica „Vukovi sa Vučijaka“, Vučijak, Prnjavor, kasnije udarni bataljon formiran u početku ratnog vihora i izrasla kao elitna jedinica VRS u najžešćim borbenim dejstvima sa neprijateljem u oslobađanju Zapadne Slavonije, proboju Koridora, oslobođenju Dervente i Broda, Кašića,  Ključa, bitke na Ozrenu i odbrani Novog Grada.

Orden Miloša Obilića jedinici Vukova

Orden Miloša Obilića

„Vukovi“, demobilizacija

Formirana je 28.6.1992. godine po naređenju generala Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske od dobrovoljaca i boraca teritorijalne odbrane popunjenih rezervnim sastavom sa prostora Prnjavora i drugih opština.  U svom sastavu jedinica je imala do tri pješadijske čete, jedinicu podrške, pozadinsko odjeljenje i komandu.

Bataljonom, kasnije odredom od formiranja do kraja rata komandovao poručnik Veljko Milanković i potporučnik Miro Šikarac. Кroz bataljon je prošlo 849 boraca(JNA-VRS), od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno.   Učestvovala je u borbama na 22 opštine- ratišta i imala gubitke 0d 270 pripadnika na svim ratištima. Odlikovama je ordenom Miloša Obilića.

Formiranje Prve dobrovoljačke jedinice VRS

Vučijak,1992.

Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa „Vukovi sa Vučijaka[1],[2] počinje pripreme 23.6.1991. godine kada legendarni komandant „Vukova“ Veljko Milanković sa 26 dobrovoljca odlazi na višednevnu obuku u Srpsku Krajinu, Golubić kod Knina .[3

zgrada SO-e Prnjavor

Veljko i opštinsko i rukovodstvo vladajuće stranke na vrijeme osjetili su odakle prijeti opasnost i preduzeli mjere organizovanja i zaštite opštine.[4]

Kada se Veljko vratio iz vojnog kampa koga je organizovao kapetan Dragan u Golubiću pokraj Knina, formirao je Vukove koji su tada bili dobrovoljačka jedinica odnosno prva srpska vojna jedinica na tadašnjem prostoru Bosne i Hercegovine. Povratkom u Prnjavor ministar unutrašnih poslova BiH naređuje hapšenje Veljka sa pripadnicima SJB Prnjavor.[5]

Štab „Vukova sa Vučijaka“

Nakon uspješno završene borbene obuke počinju prve izuzetno opasne  akcije uz odobrenje Vlade AO Krajine u zauzimanju repetitora na Kozari 1.8.1991., čime je omogućeno ponovno gledanje programa beogradske televizije.                                                                                     Zbog ove akcije, ali i zbog nekih većih interesa koji su bili vezani za tadašnju politiku, tadašnji predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović  izdao je nalog JNA da uhapsi Milankovića.[6]

ratna zastava“Vukovi sa Vučijaka“

Oslobođenje Jasenovca

Pripadnici udarnog bataljona „Vukova sa Vučijaka“ po pozivu srpskog naroda 17.8.1991. odlaze na svoj prvi borbeni zadatak kada sa 53 dobrovoljca iz Prnjavora i nekoliko iz čelinačke opštine[7], prelaze rijeku Savu u Zapadnu Slavoniju 24.8.1991. i pridružuju se svojoj braći u pomoć, gdje je situacija dosta teška. Koristeći hrabrost i sposobnost brzog manevra i iznenađenja a uz pomoć jedinca JNA iz pravca Struga tenkovima razbiše slabo naoružane Hrvate i uđoše u Vrbovljane i Okučane 25.8.1991.,

Poslije borbi za Vrbovljane i Okučane , Vukovi sa Vučijaka vrše pripreme i kreću u još jednu borbu za oslobođenje  Jasenovca.

Vučijak

Prvi prelazak preko rijeke Save u srpsko selo Mlaka, samo nekoliko kilometara udaljeni od hrvatskih snaga u Košutarice i Jasenovca.

Svakodnevno se vrši izviđanje[10] na pravcu napada radi snimanja terena i nerijateljskih utvrđenja, a dva dana pred napad izvodi se i ispad na bunkere ispred sela.

 

Vučijak, 1992.

U Mlaki [8] 6.9.1991. godine uz aktivnu odbranu[9] se nalazi i 25 pripadnika TO sela, te pripadnici 11. brigade  5.BK smješteni desetak klimetara istočno od Mlake, u širem rejonu sela Jablanac. Minobacačka podršku daje odjeljenje TO Okučani.

Napad na Košutarice je krenuo u 6 sati ujutro 9.9.1991. godine na dva pravca.

Vukovi preduzimaju taktiku napada iz dva pravca, koju će koristiti tokom rata. Jedan pravac iz Mlake direkno prema Košutarici, i uspjeli stići gotovo do nasipa na kojima su bila protivavijonska utvrđenja i bunkeri uz podršku minobacača i raketnih bacača.. a drugi pravac sa borbenom grupom, koja je prešla na stranu Save i pošla paraleno sa prvom grupom vrši podršku prvoj grupi.

Oslobođenje Jasenovca

Slijedi prvi ulazak jedne srpske jedinice u uniformama milicije RS Krajine u Jasenovac, predveče po kišovitom vremenu, u sadejstvu sa 11.dubičkom brigadom  9.9.1991.oslobođen je Jasenovac,  zarobljena su dva tenka T-55 i OT. Od minobacačke vatre lakše ranjena su tri pripadnika Vukova, 6.10.1991. u Košutarici i 7.10.1991. u Mlaki.

[10] 46 provjerenih, hrabrih i spretnih boraca (članak Željke Kopanje Vukovi sa Vučijaka III, str.28)

Pravac Mašići – Medari

Početkom novembra, poslije kratkog odmora, iz Prnjavora kreće četa od 73 vuka pravcem Medari u Zapadnoj Slavoniji. Razmještaju se po kućama na prvoj liniji gdje se vode borbe između sela Mašići i Medari. Položaje drže dijelovi 329.okbr JNA, 5.mpoap 1.KVJ, pripadnici TO Okučana, dok u Dragaliću položaje drži odred TO iz Prnjavora. Na drugoj strani nalaze se jake hrvatske snage iz sastava 121.brZNG  koje upornom borbom pokušavaju da probiju liniju odbrane na ovom dijelu, čak i upotrebom diverzantskih akcija iza naših linija.

Vukovi preduzimaju aktivna dejstva u  sadejstvu sa okopnom četom iz 329.okbr uz stalno izviđanje prednjeg kraja i preduzimaju, po prvi put,  protivdiverzantske akcije u ulaze u neprijateljsku teritoriju. (Opis diverztanskih dejstava Vukova piše Željko Kopanja „Noć kad su zavijali Vuci“)

Odlazak u Ravne Kotare donosi još jednu pobjedu..

Borbe u Medari i Gornja  Trnova vode se krajem decembra 1991. godine,u sadejstvu sa pripadnicima 2.okb, 329.okbr JA komandanta majora Branka Suzića,  gdje dolazi do prvih stradanja kod Vukova sa Vučijaka. Od dejstva  streljačke vatre ranjen je jedan pripadnik Vukova, 30.10.1991. u Mašićkoj Šagovini, a od minobacačkih dejstava ranjena su tri pripadnika 20. i 27.12.1991. na položajima u Medarima, Omanovac i Gornja Trnava, dok 27.12.1991. poginuo je pripadnik 1.pješadijske čete Vukova u Gornjoj Trnavi, Bajić Ljubomir, rođen 1965. u Donjoj Ilovi, opština Prnjavor. U jednoj takvoj akciji pri povratku sa postavljene zasjede u našem minskom polju teško je ranjen Veljko Milankovič u rejonu sjeverno od Ratkovca.

Vukovi sa Vučijaka[11]  Mauzerovi, Panteri, Vukovi sa Drine, …postale su slavne i udarme jedinice VRS

U posjeti Kolo srpskih sestara 1.okbr

PREGLED RATNOG PUTA RATNE JEDINICE „VUKOVA SA VUČIJAKA“ u 1991. -1992. GODINI, 118 dana

Pocetak dana rejon Opstina
23.6.1991 38 Golubić Benkovac
1.8.1991 2 Kozara K.Dubica
24.8.1991 1 Mlaka-Košutarica-Jasenovac Okučani
30.8.1991 1 Okučani Okučani
27.11.1991 1 G.Trnova_Ratkovac Okučani
20.12.1991 1 Medari-M.Šagovina Nova Gradiška
14.4.1992 1 Pjevalovac-Trstenci Derventa
20.4.1992 72 Derventa Derventa
2.5.1992 1 Markovac Derventa

 

Šema ratni put Vukova sa Vučijaka u 1991. godini

 

Vukovi

Reporteri lista „Naš zavičaj“ zabilježili su reportaže o  jedinici „Vukovi sa Vučijaka“ i komamdantu Veljki Milankoviću na  ratištu..

Vukovi s Vučijaka kao vidi Wikipedija sr i hr


GLAS BORCA lpbr Prnjavor

GB

 

[1] Imenovanje dodrovoljačkog odreda Vukovi sa Vučijaka sa komandantom Veljkom Milankovićem odlučeno je na položajima u s.Mlaka od strane Borivoja S.i  Mire Mlađenovića, vidi Sendić B. Stvaranje i razvoj SDS, str.129

[2] Miro Mlađenović, osnivać jedinice i načelnik štaba  do 11.10.1993. godine

[3] Ispraćeni ispred zgrade opštine Prnjavor.

[4] Intervju general Momir Talić, list „Glas boraca“ br.1 str.6

[5] D.Radičić: Hronologija događaja 1990-1995,2002.god. str.198

[6] D.Radišić: Hronologija događaja 1990-1995,2002.god. str.231

[7] ukupno 64 pripadnika jedinice „Vukovi sa Vučijaka“. Prikupljanjem podataka brojno stanje  u 1991. iznosilo je 128 boraca i u VRS 664 prvi put i dopopunjavanjem preko 1000 boraca. Ukupno bilo raspoređeno 849 boraca u 6 vojnih pošta JNA i TO.

[8] Borivoj Sendić, Od crvenog barjaka do dvoglavog orla-stvaranje i razvoj SDS-a, Banjaluka, 2003.str.128

[9] Glas borca , Prnjavor, broj 1 str.11

[11] Istine i zablude o ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995. godine), str.58 general Manojlo Milovanović, Banja Luka, aprila 2005. godine

Reportaža Svitanja 30.10.2002.str.9 , Susret sa majkom Veljka Milankovića

Odluka Predsjedništva SFRJ da se JNA povuče sa teritorije BiH do 19.5.1992.g. Nastavite sa čitanjem

1992. ratna 27.mtbr VRS

Stanje u zoni odgovornosti TG-3 na dan 27.6.1992. u KM s, Foča[1]

 1. U zoni odgovornosti TG-3 brane se ustaške snage čiji tačan raspored i jačina nisu utvrđeni. Do sada utvrđene vatrene tačke su:
  • tenk zapadno od Velike na tt 252
  • OT istočno od tt 252 za oko 100m,
  • tenk istočno od crkve u Plehanu za oko 400m,
  • top u rejonu tt 278 Seline.

Moral neprijatelja je na niskom nivou zbog svakodnevnih gubitaka teritorije, ljudstva i tehnike.

2. Odluka komandanta TG-3  u toku 28.6.1992. god i dalje svim snagama TG-3 izvršiti napad na ustaške snage i snage zelenih beretki u zoni odgovornosti g/s pravcem: Tomasovo brdo – modran – Lužani bosanski, a p/s  pravcem: Karaula- Cerik.

U bližem zadatku ovladati linijom : Gornja Bišnja /tt169/-s.Ravlilići-s.Mlinari-s.Grubišići-tt266-tt267/Vis/-k232 /Velika/.

Borbena dejstva 4.mtb 27.mtbr VRS, po borbenim izvještajima:

10.7.1992.

 • Kod neprijatelja nije bilo uočavanje novih vatrenih tačaka.
 • Jedinice 4.mtb na položaju i u pripravnosti, a borbene aktivnosti nisu preduzimane.
 • problemi oko napuštanja jedinice, samovoljno, ne preduzimaju se mjere sprečavanje,
 • otežano pozadinsko obezbjeđenje jedinice

12.7.1992.

 • u toku dana položaji 1.čete gađani su iz MB. Ujutro je iz pravca s. Bošnjaka bilo pripucavanje iz pješadijskog naoružanja. Preko puta u s. Svaguši pogođena je jedna kuća MB minom. Ispod groblja 100m na lijevoj strani pogođena je još jedna kuća.
 • 11.7.1992.  u popodnevnim časovima iz pravca Dimnjača neprijatelj po položajima 3.čete ispalio nekoliko mina, a oko ponoći došlo je do pješadijskih provokacija.
 • Na provokacije nije se odgovorilo.

13.7.1992.

 • U toku dana neprijatelj je haubicama i MB gađao položaje bataljona po cijeloj dužini linije odbrane. Tom prilikom stradalo je jedno civilno lice. Primjećeno je da je neprijatelj sa položaja lijevo od Markovca gađao MB položaje naše 1.čete. Iz pravca Olujića (s.Kuljenovci) bilo je pješadijske vatre -provociranja nazih položaja prema  2.četi. U toku dana primjećeno je i grupisanje i spuštanje neprijatelja sa obronka Markovca sve bliže našim položajima.
 • Jedinice bataljona nisu izvodile veće aktivnosti, osim izviđačkih grupa.
 • i dalje problemi u oblasti samovoljnog napuštanja jedinice.
 • U pozadinskom dijelu, nezadovoljstvo sa kvalitetom hrane.

15.7.1992.

 • U toku dana bataljon po naređenju komande brigade, izbio na liniju putem s.Olujići do ivice šume, desno s.Mamići, lijevo k.172 i dalje putem Bošnjaci. Stanje je bilo u redu, sve dok se 8 pripadnika iz 3.mtb nije povukao, pa je bataljon ostao bez desnog susjeda oko 17.40 časova. U to vijeme neprijatelj je udario  sa boka i poginuo je pripadnik Topić Rajka Predrag, rođen 1967. godine u Gornjoj Ilovi, opština Prnjavor. Zadobio je prostrelnu ranu snajperskim metkom kroz srce. Tada je 2.vod 3.čete, kojem je pripadao ppoginuli , povukao sa desnog boka i 2.četa bataljona ostala bez desnog krila. Neprijatelj  je tada žešće napao, pa su se jedinice bataljona morale povući na polanu liniju. Takođe se povukao i 1.vod 2. čete, pa je na iniju upućeno svo raspoloživo ljudstvo, bolesni i pošteđeni.
 • veliki problem u očuvanju morala jedinice jer sa relativno malim brojem , oko 90 pripadnika, brani se velika linija.
 • po projceni problem je i sa 3.mtb,
 • uspostavljeno sadejstvo sa 1.mtb i radi njih bataljon je ostao na zauzetoj liniji.

Milena Slijepčević, predsjednik KSS Palačkovci

Milena Slijepčević, poginuo suprug u 27.mtbr, N.Sančanin, Ženske duše, str.34-35, Banja Luka, 2001.

U posjeti 1.mtb KSS

Kolo srpskih sestara u posjeti 27.mtbr, N.Sančanin, Ženske duše, str.38-39, Banja Luka, 2001.

Nastić Slavica

Slavica Nastić, boličarka 1.mtb, o borbama na Bijelom brdu: Čini mi se da  nikada neću moći  zaboraviti 30. i 31. 7.1992 godine. bilo je  to pod  Markovcem, u Kuljenovcima. Paklena  bitka naših snaga  sa  ustašama, koje  nadiru sa  Bijelog brda. Ustaljeno  pravilo komandanta Vitomira Đurđevića i Dane  Šuška  da se sanitetska službe nalazi u najbližoj  zoni, takoreći u prvim  borbenim redovima. Nismo  očekivati  neprijateljski napad. Bilo  je to  iznenada,  tako da se bataljonski  ljekar do početka tog  stravićnog  ratnog plana nije vratio sa zadatka. Ja i  moja koleginica iz  prnjavorskog Doma zdravlja, medicinska sestra Zijada Ćuran same smo bile u sanitetu ,  brzu medicinsku pomoć  pružile smo za 45 teže i lakše ranjenih. Najsrećniji  smo bile kada smo saznale da je svih 45 renjenih ostalo u životu,  što znači da  je  i prva pomoć bila blagovremena i stručna. (Naš zavičaj Prnjavor, juni 1993. str 10 i Ženske duše, Nedeljko Sančanin, Banjaluka, 2001. str 48).

Bitka u Beglucima, kaze Zoran Kanjski, komandir „Juda“ u 1.mtb za Naš zavičaj Prnjavor  od juna 1995. godine, str.3.

1995. VI

Ostaje trajno u sjećanju. Rastjerali smo Turke,  ali su se iznemada pojavili Hrvati. Izmiješali smo se sa njihovim bojovnicima, a spasili smo se zahvaljujući jednom našem borcu i njegovim nadimkom „Jozo“. Bio je to Zoran Sančanin, momak od koga  se zaista imalo šta naučiti. Naravno i tu, u Beglucima“ presudila je nača hrabrost, volka i upornost.

Poginuli pripadnici inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. 31.8.1992. godine.

Čelaruši inžb

DRAGAN (Pero) JOVIĆ, rođen 12.3.1964. godine Gornji Detlak, opština Derventa. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. Mtbr. Sahranjen Detlak – Derventa.                                            BORISLAV (Teodor) PETКOVIĆ, rođen 25.8.1962. godine Drijen, opština Derventa. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Sahranjen Drijen – Derventa.                                                  ZORAN (Vid) SIMIĆ , rođen 10.2.1964. godine Agići, opština Derventa. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Nema podataka gde je Zoran sahranjen.

ZORAN (Zdravko) MILANКOVIĆ, rođen 5.7.1966. godine Donji Palačkovci, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Sahranjen Palačkovci – Prnjavor.
DUŠКO (Pero) RUDONJIĆ, rođen 22.10.1973. godine Кremna, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Sahranjen Кremna – Prnjavor.
SLOBODAN (Zdravko) TULIĆ, rođen 1.12.1964. godine Čorle, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. Mtbr. Nema podataka gde je Slobodan sahranjen.
DRAGOLJUB (Sredoje) SARIĆ, rođen 1.9.1952. godine, Drenova, opština Prnjavor. Poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Nema podataka gde je Dragoljub sahranjen.
ŽELJКO (Neđo) LUКAJIĆ, roćen 2.1.1971. godine Кremine, grad Banjaluka. Potporučnik poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. mtbr. Sahranjen Glamočani – Laktaši.
IVICA (Anto) MAJDANDŽIĆ, rođen 1.2.1963. godine Banja Luka, grad Banja Luka. Potporučnik poginuo u borbama 31.8.1992. godine rejon Bijelo Brdo (Čelaruša) – Derventsko ratište. Pripadnik inžinjerijskog bataljona 27. Mtbr. Sahranjen u Banja Luci.

Pogled sa Nemića, desna obala r.Drine na objekat Kunjarac u opštini Bratunac, objekat destva Juda 1.mtb. Desno je put za rudnik Sase i dalje za Srebrenicu.

 

 

Zapažanja oko borbe za oslobođenje Dervete- grupa 27.mtbr Soko :Borbe za Derventu 27.1.2021.

Izvlačenja

Prvenstveno u ovom tekstu se obraćam pripadnicima čete vojne policije i brigadnim izviđačima 27. mtbr. koji su u ratu od samog početka do kraja bili stub naše brigade. Nije bilo borbenih dejstava a da ti borci nisu učestvovali.Povod samog teksta je operacija “Koridor 92”, i nedavni dokumentarni – igrani film “Koridor 92” koji je urađen tako kako je urađen (ne želim o njemu da polemišem).Jučerašnji video zapis Bijelo Brdo avgust 1992. godine, kao administrator ja nisam autor ni jednog ni drugog, ni filma ni video zapisa.Što se tiče video zapisa to je arhivska građa,  teško je obuhvatiti, napisati, prvo pravac odbrane, zatim oslobođenja objekata oko Dervente. Akcije 2. i 12. maja, 13. maja na Markovcu, ulasku naših jedinica 27. mtbr. u sam objekat Doma vojske JNA u samom gradu – Derventu.Napredovanje do samog Bijelog Brda, pa pravac odbrane Sedići (tt 215), objekat Kalačka (tt 152), Raščići (tt 115), Begluci, objekat Bemići (tt 155), objekat Gradac (tt 165) sve ovo sa malim ostupanjem.Na neki način Bijelo Brdo je već tada bilo u poluokruženju.Samo Bijelo Brdo mnoge jedinice su pokušale zauzeti, počevši od 5. juna pa sve do 25. na 26. avgusta kada su rejon Čelarušu (tt 184) i rejon Kostreša (tt 148) zauzele jedinice čete vojne policije i brigadni izviđači 27. mtbr zanimljiv podatak da smo oslobodili te objekte bez artiljerijske podrške.Samim tim pravac neprijateljske odbrane nije imao drugog izbora nego povući se sa objekta na Bijelom Brdu (tt190).Ovo ne pišem zato što mi pripadnici 27. mtbr. ne znamo koje šta oslobodio, nego da nam ne pišu neki koji nisu učestvovali u oslobođenju pomenutih objekata.Znam da je teško napisati jedan tekst da budu svi zadovoljni. Ali kada bi se uključili svi autentični akteri mogli bi napisati i ostaviti pokolenjima.Ne radi omalovažavanja ostalih jedinica Vojske Republike Srpske već radi istine. Više sam nego siguran da će neko za 20,30,50 godina pisati na osnovu arhivske građe.Ako se bude pisalo na osnovu sumnjive arhivske građe mogli bi se zapitati dali je 27. mtbr. uopšte bila učesnik TG-3?Toliko od mene. Razmislite dobro. (Karta : Pravci izvlačenja i spasavanje nejači iz Dervente, zbeg od hapšenja i pogroma. Jedini prolaz, nakon postavljanja barikada na svim putnim pravcima i zabrane dolaska u Derventu na posao ili nekim drugim poslom.)

Akcija čete vojne policije i idč 27.mtbr, zapis Grupa Soko 27.mtbr 13.12.2023.)

U leto 31.8.1992 godine četa vojne policije i brigadni izviđači (operacija „Koridor“) bili su dan – noć u borbenim dejstvima , toga dana u rejonu Čelaruše – Derventsko ratište, dolazi do zauzimanja zgrade u voćnjaku „ekonomije“. Pre ulaska u samu zgradu naši borci ubacuju ručnu bombu, zgrada je veoma dugačka.

Beleuzov Švabo

Borac Beleuz ulazi u zgradu i bukvalno naleće na vojnika, u tom trenutku nije znao koje vojnik, prilazeći tom vojniku koji je govorio nešto na nemačkom jeziku. Pripadnik čete vojne policije Beleuz, pomislio je da je neka šala, često su se saborci šalili rečima na nemačkom (apetiten klisen vas prcenzi mene niks) nije moglo promaći oštrom oku našeg saborca da vojnik ima kalašnjikov u ruci, maskirne pantalone i crnu majicu kratkih rukava, na majici je bilo veliko slovo „U” i natpis „hrabra vojska 1941 – 1954“ sekunde su odlučuvale koji će pre da odreaguje na našu sreću pripadnik čete vojne policije,  Beleuz je pre odreagovao.

Tom priliko zarobljen je pripadnik neprijateljske vojske, pripadnik HOS-a Oliver Švajkard , rođen 13.5.1970 godine, nemac. Kolika je bila bliskost da je Oliver iz ruke u ruku dao svoj kalašnjikov našem Beleuzu. Oliver je tada bio lakše ranjen od gelera ručne bombe u nogu. Oliver prebačen je u komandu u Kulini. Ovo je jedan od primera čojstva u ratu pripadnika 27. mtbr.

Ko zna zbog čega se Oliver prabacuje u zatvor u Istočno Sarajevo?! Pod nejasnim okolnostima uspeva preći na stranu koju kontroliše 1. korpus tzv. A RBiH, od 1993 godine do kraja rata bio je pripadnik 101. mtbr tzv. ARBiH.

Naš Beleuz je tri puta ranjavan u ratu, svaki put u sa lakšim ranjavanjem, prve godine posle rata u požaru zadobio je teže povrede tada je izgorila kuća u kojoj je spavao. Časan u ratu pozitivan u miru.

[1] Zapovjest za napad komandanta TG-3 puk Slavka Lisice, Komandant bez potrebe, Banja Luka 2000, str.24

Koridor 26.6.2023.

Godišnjica od operacije  „Koridor 1992“. godine

Obilježena 31 godina od susreta boraca dva korpusa

MODRIČA – U mjestu Skugrić, zaseok Mišići kod Modriče, obilježena 31 godina od susreta boraca Prvog krajiškog i Istočnobosanskog korpusa Vojske Republike Srpske prilikom proboja Koridora 1992. godine.

Skugrić 2023.

Služen je parastos i položeno cvijeće kod spomenika poginulim borcima sa ovog područja, koji su živote izgubili u ovoj i drugim bitkama.

Na trenutke istorijskog susreta prisutne su podsjetili komandant bataljona Druge posavske brigade, major Radovan Zoranović, komandant tenkovske čete prve oklopne brigade Prvog krajiškog korpusa major Zoran Dević, a u ime domaćina komandant bataljona Prve trebavske brigade Bogdan Popović.

Operacija „Koridor 92″ počela je 12. a završena je 28. juna, oslobađanjem Modriče i deblokiranjem puta Banja Luka – Bijeljina, čime je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine. U operaciji „Koridor“ poginulo je 413 boraca, 273 borca VRS, 70 boraca MUPa RS i 70 boraca VSK , a 1918 ranjeno.

Skugrić 2023.

I ove godine, povodom  26. juna nekoliko pripadnika 1.prnjavorske brigade obišli su polazne položaje 3.pješadijske čete 2. pješadijskog bataljona 1.prnjavorske brigade u Skugriću,  nekadašnje željezničke pruge u opštini Modriča.

PRVI SUSRET PRIPADNIKA PRNJAVORSKE BRIGADE SA PRIPADNICIMA IBK VRS U ČARDAKU

Skugrić 2022.

Prošle i ove godine za 26. juni, nekoliko pripadnika Prnjavorske brigade obišli su položaje 3.pješadijske čete 2. pješadijskog bataljona 1.prnjavorske brigade u Skugriću, Živkovom Polju, Čardaku i Garevcu, u opštini Modriča.

Sjećanje  na borbe Prnjavorskog bataljona sa 2.tč 2.okb 1.okbr 1.KK, kapetana Panića, na proboju Koridora koji se nemogu zaboraviti, i zahvalnost i poštovanje borcima Prnjavorske brigade na značajnim borbama na proboju Koridora, oslobađanju Odžaka, Broda, odbrani Doboja, Brčkog, Ozrena i Vozuće i velike odbrane Novog Grada.

Posjeta spomeniku u Skugriću gdje je 26.6.1992. godine obilježen susret boraca Prvog krajiškog korpusa sa borcima  Druge posavske brigade Istočnobosanskog korpusa VRS. Nastavite sa čitanjem

Amblem BO

Olimpijada u Kulašima

25. Vidovdanska olipijada u Kulašima, Prnjavor 25.6.2023.godine, Opština Brod pobjednik.

Sportska takmičenja članova mjesnih boračkih organizacija grada Prnjavora  u šest disciplina: mali fudbal, potezanje konopca, bacanje bombe u cilj, bacanje kamena s ramena, streljaštvo i kros.

Učestvovalo 14 ekipa. Počelo se  u 08.00 sati, a završetak  oko 21.00 časova.

 24. Vidovdanska olimpijada u Kulašima, Boračka organizacija Brod je pobjednik

2022.

U cilju očuvanja značajnih istorijskih datuma na području opštine Prnjavor, a povodom Vidovdana – Krsne slave Vojske Republike Srpske, u slavu i čast poginulim borcima VRS sa područja opštine Prnjavor i svim poginulim patriotima i rodoljubima u svim srpskim odbrambenim ratovima od Kosova do danas u Kulašima je 26.6.2022. godine, nakon dvije godine pauze zbog korona virusa,   održana 24. Vidovdanska olimpijada „Kulaši 2022.“ u organizaciji Boračke organizacije opštine Prnjavor.

Učestvovalo je16 ekipa. Boračka organizacija Brod je pobjednik 24. olimpijade u Kulašima. U ekipi pobjednika učestvovao je i načelnik opštine Brod. Drugo mjesto su Veterani OOR RS i treće ekipa iz Gornje Mravica. Čestitamo.

Nastavite sa čitanjem

Amblem BO

Popovići

24 godine od otkrivanja spomenika.PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE POPOVIĆI – KULAŠI

Spomenik u Kulašima

Kod spomenika u blizini osnovne škole u Kulašima u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Popovići- Kulaši, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora. Nastavite sa čitanjem