Dnevne arhive: 3. novembra 2022.

Teslić 1992.

30 godina od Teslićkog ratišta

 Već 3.11.1992. godine, po naređenju komandanta1. KK, brigada se premješta na teslićko ratište. Položaje na Osinjskom (brodskom)  ratištu predali smo Osinjskoj brigadi i 327.mtbr  12.11.1992. godine.

Operativne grupe Doboj

Na teslićko ratište kreće 560 boraca, a 14.11.1992. godine, počele su borbe za Stražu- Hatkine njive – Todićevo. Neprijatelj je bio izuzetno dobro utvrđen, miniran p/k, dobro organizovao odbranu kao otpornu tačku, težak i nepristupačan teren onemogućio je uvođenje tehnike, vođene su žestoke borbe, neprijatelju su nanijeti veliki gubici, ali nismo uspjeli pomjeriti ga.

Hatkinje njive

U napadu na Hatkine njive učestvuje vod vojne policije brigade sa komandantom brigade i pješadijskom četom 3.lpb kapetana Ratka Desića. Izvršen je upad u liniju rovova HVO.

U ovim borbama imali smo gubitaka, među ranjenima bio je i k-dant 3. bataljona KIK Ratko Desić – Roda.Teže ranjeni su Brane Janković i Ilija Golić iz 1.pč, 3.lpb. Nastavite sa čitanjem