Mesečne arhive: maj 2022

Formiranje lpbr Prnjavor

30 godina od formiranja

1.PRNJAVORSKA LAKA PJEŠADIJSKA BRIGADA  VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE – PREGLED 1992-96.

Prnjavor

U septembru 1991. godini, nakon izvršene mobilizacije jedinica TO opštine Prnjavor i upućivanja 1. odreda TO opštine Prnjavor na Zapadno-Slavonsko ratište, opština Prnjavor formira u martu 1992. godini  i 2.odred TO opštine.

Aprila 1992. godine otpočela su ratna dejstva 2.odreda TO opštine na Bijelom brdu na Derventskom ratištu.  2.Odred TO preformiran je u bataljon, a od naših jedinica formiran je još jedan bataljon, koji su kasnije /20.5.1992. godine/ ušli u sastav 327. mt brigade pod komandu 5. korpusa.

29.5.1992. godine  stigla je naredba o formiranju Prnjavorske lake pješadijske brigade. Opštinski štab TO je stavljen u ulogu komande brigade, a 5. korpus je reorganizovan u 1. KK.

Amblem lpbr

Ovaj pregled prezentacije kratkog ratnog puta lpbr pred borcima lpbr, RVI, porodicama poginulih i nestalih boraca, pred mladom generacijom i svim drugima kojima je ostalo sjećanje na prošle dane  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, i to na : značajne datume ratnog puta lpbr, spisak poginulih i nestalih boraca lpbr, odlikovanja, ratna zastava i amblem Brigade, organizacijsko-formacijska struktura Brigade, komandni kadar Brigade tokom rata, smotre- Dan Brigade, Glas borca – ratni bilten 1.lpbr Prnjavor, rekli su o Brigadi, objavljeno o Brigadi, i na kraju.

Pregled o ratnom putu lpbr 1.krajiškog korpusa VRS, koja je dala svoj puni doprinos odbrani srpskog naroda i njegove teritorije  u periodu 1992. do 1995. godine. I koja je, na kraju rata, odlikovana i proglašena za najbolju laku brigadu u 1.KK VRS.

Amblem lpbr

U proljeće i ljeto 1992. godine obilježeno je upravo formiranje velikog broja brigada VRS, pa je tako Naredbom komandanta Glavnog štaba VRS, pored niza drugih naređeno fomiranje i Prnjavorske lake pješadijske brigade. U skladu sa tom naredbom , komandant 1. krajiškog korpusa VRS general Momir Talić donosi pripremno naređenje o formiranju lake pješadijske brigade na teritoriji opštine Prnjavor,  29.5.1992. godine, uz niz drugih uslova i ativnosti koje su tome predhodile još od marta i aprila  iste godine. Naredbom komandanta 1. KK VRS  pov. broj 495-1 od 4.6.1992. godine za komandanta prnjavorske pješadijske brigade postavljen je k1k Vlado Živković.

Bila je to laka pješadijska brigada, sa bataljonskim sastavom  sa nešto skromnijom artiljerijskom podrškom, sposobna da izvršava borbene zadatke u svim uslovima, a posebno na brdskom i teško prohodnom terenu (kao Ozren)  na ratištima u zoni 1.KK i drugim ratištima.

ZNAČAJNI DATUMI RATNOG PUTA LPBR 1. KK VRS[1]

Ratni put lpbr

24.3.1992.

 • formiranje 2.odreda TO – Od jedinica Rejonskog štaba TO Šibovska formiran je Drugi odred

  Amblem TO

  TO opštine Prnjavor jačine tri pješadijske čete i pratećom četom, u sadejstvu sa vodom iz Pjevalovca i pješadijskom četom iz Trstenaca, i izvodi borbena dejstva u rejonu Pjevalovca i Kuljenovci na Dervenskom ratištu. U sastav odreda ušli su i dijelovi 327.mtbr Derventa. Odred je bio okosnica za formiranje Drugog pješadijskog bataljona, najbrojnijeg bataljona u Prnjavorskoj brigadi. Komandant kap. Đurđević Vitomir.

2.5.1992.

 • formiranje voda vojne policije – formira se od zaštitno-štabne čete TO vod vojne policije

  Amblem vojne policije

  Opštinskog štaba TO Prnjavor prefomiran je u vod vojne policije formacije 31 vojni policajac (1 oficir i podoficir, a ostalo vojni policajci). Formiran kao prištabska jedinica za izvršavanje vojnopolicijskih i posebnih zadataka. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa izviđačkim vodom i jedina rezerva komandanta brigade. Prvi komandir sv Lazić Ranko, a na kraju rata ppor Golub Španić. U toku rata mobilisano i raspoređeno 75 pripadnika.

29.5.1992.

 • formiranje Brigade po naređenju komandanta 1.KK VRS – formirana je 1.prnjavorska

  Amblem VRS

  lpbr „B“ (bataljonskog sastava) sa određenom vojnom poštom 7001/45 Prnjavor,  naređenjem od 14.6.1994. godine vojnom poštom 7519 Prnjavor.

 • komandant brigade bio je čitavo vrijeme rata  ppuk Vlado Živković.
 • načelnici štaba brigade: major Živojin Kuzmanović i major Tomić Srđan.
 • komanda brigade , formirana od članova iz sastava OŠTO, svi rezervni oficiri, koji su

  komanda

  mobilisani još 18.9.1991. godine. Formacija  25 (19 oficira, 3 podoficira i 3 vojnika): PNŠ za operativne poslove kap Tomić Srđan, maj Nikola Merlović, referent ONP major Vojin Trivičević, major Milorad Kuzmanović i por Mladen Bukovica, načelnik artiljerije k1k Nedeljko Mikić, načelnik inžinjerije kap Jevđenić Boro, načelnik veze k1k Boris Bijelić, a na kraju rata ppor Dragan Tošić,  PNŠ za OBP k1k Tomašević  Slobodan, zadnji načelnik bezbjednosti ppor Borivoje Popadić,  PNŠ za popunu i PP ppor Krajišnik Momir, PK brigade za moral K1K Ljubomir Jugović, zadnji ppor Bore Mitrić, PK brigade za pozadinu ppor Nedeljko Ilišković, načelnik saobraćajne službe ppor Momčilo Novaković, major Dragan Pupovac, načelnik tehničke službe ppor Živojin Vuković, naćelnik intendantske službe ppor Ivanović Drago, načelnik sanitetske službe ppor dr Zoran Lončarević, kasnije ppor dr Mihajlo Figurek, načelnik veterinarske službe por Petrović Željko, načelnik finansijske službe k1k Kljajić Dane, PK brigade za garnizonske poslove ppor Peulić Tane i za referenta ppor Prosan Nenad. Kroz komandu brigade prošlo 53 pripadnika.

 • komanda stana: Preformirana od komande stana zaštitno-štabne čete TO za borbeno i pozadinsko opsluživanje komande brigade u uslovima razmještaja KM i organizovati uslove za rad komande. Komandir voda: vod Vasić Radivoje, a kasnije vod Dujaković Rajko. Formacijski brojalo 10 pripadnika (2 podoficira i 8 vojnika, kuvara, vozača i ostalih specijalnosti). Kroz jedinicu prošlo 97 pripadnika.
 • vod veze: Preformirana od voda veze zaštitno-štabne čete TO za organizacija veze u zoni

  vod veze na KM brigade

  odgovornosti brigade i prema predpostavljenoj komandi (TG, OG 1.KK) uspješno su izvršavali zadatke u b/d da osposobe vezu i omoguće komandovanje brigadom. Formacijski 34 ( 1 oficir, 5 podoficira i ostalo vojnika). Prošlo kroz jedinicu 60 boraca. Prvi komandir vod Tošić Dragan, a zadnji sv Lasica Aleksandar.

 • izviđački vod: preformiran od protivdiverzantskog voda -PDV TO opštine i izvršavao

  izviđački vod

  zadatke izviđanja, odnosno prikupljanja podataka o neprijatelju. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Vod je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa vojnom policijom  i jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski 34 pripadnika (1 oficir i ostalo izviđači). Mobilisano u jedinicu 56 pripadnika, a bilo raspoređeno, prošli kroz jedinicu 118boraca, sa prosjekom starosti 24 godine. Prvi komandir vod Milinčić Predrag, Savić Miroljub, sv1k Bogoljub Sančanin, a zadnji vod Đukić Radenko. U početku vod nije u potpunosti funkcionisao, i dolaskom sv Sančanina , 1994. godine, i popunom novih boraca, vod dobija značajnu borbenu sposobnost i aktivnost.

 • laki atriljerijsko-raketni vod PVO. Izvršavao zadatke brigade dejstvom po ciljevima na

  zemlji i vatrenom podrškom jedinica brigade. Vod je bio naoružan PAT-vima, GEŠ-om  i raketama „Strela 2M“). Formacijski 27 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 88 boraca. Prvi komandir vod Bijelić Željko, a zadnji sv Savković Mile.

 • pionirski vod. U početku izvršavao inžinjerijsko obezbjeđenje brigade, a kasnije u sadejstvu sa pridodatim pionirskim vodom 1. KK izvršavao borbene zadatke. Formacijski 31pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 43 boraca. Prvi komandir voj Pezerović Drago, a zadnji ppor Danjko Ivan.
 • mješoviti POV. U početku izvršavao zadatke POB bestrzajnim topovima, i ručnim bacačima

  prateći vod 2.lpb

  a kasnije pridodavan bataljonima izvršavao borbene zadatke. Formacijski 31pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 24 boraca. Prvi komandir vod Ostojić Željko.

 • pozadinska četa.  Preformirana od pozadinske baze TO za pozadinsko obezbjeđenje

  tehnička ekipa,

  jedinica  brigade u uslovima razmještaja KM i organizovati uslove za rad komande i osnovnih jedinica. Formacijski  71 pripadnika (4 oficira, 7 podoficira i ostalo vojnika). Kroz jedinicu prošlo 276 pripadnika. Komandir čete: k1k Orlić Dejan, sv Usorac Milan, por Subotić Dragoje, k1k Šljivić Slobodan, zadnji zastavnik Simić Milutin.

6.6.1992.

 • formiranje 2. pješadijskog bataljona. U Donjim Vijačanima. Formiran je 2. lpb od boraca

  2.lpb smotra u 1994.

  iz Donjih Vijačana i Potočana. Za komandanta postavljen k1k Nemanja Segić, komandant rejonskog ŠTO Šibovska. Zatim k1k Milorad Kuzmanović, a zadnji ppor Popović Ranko. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano 805 pripadnika, a kroz jedinice bataljona prošlo 1.271 boraca.

8.6.1992. – 25.6.1992.

 • Derventsko ratrište. Borbena dejstva za koridor. Brigada je bez 1. i 3. lpb upućuje u

  Cer

  Donje Cerane. Borbeni položaji 2.lpb sa vodom vojne policije i PDV brigade rapoređuje se na p/k u s. Mišince . Vode se borbe za oslobođenje Cera.

15.6.1992.

 • formiranje 1. pješadijskog bataljona. Poslije dolaska 1.odreda TO opštine Prnjavor sa
  prikupljanje za Benkovac

  1.lpb

  Zapadno_Slavonskog ratišta  u Drenovi kod Prnjavora prefomiran je u  1. lpb. Za komandanta postavljen major Živojin Kuzmanović – Žika , komandant odreda i NŠ OŠTO Prnjavor. Zatim k1k Nikola Merlović i zadnji ppor Brane Tubak. Bataljon je bio na odmaranju i rezervi 1.KK VRS. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano 627 pripadnika, a kroz jedinice bataljona prošlo 1.014 boraca.

24.6.1992.

 • formiranje 4. pješadijskog bataljona. – Od jedinica Rejonskog štaba TO mjesnih zajednica

  smotra lpbr 1992.

  formiran je 4.lpb za kontrolu teritorije opštine i obezbjeđenja objekata opštine Prnjavor i dopunu izvođenju aktivnih borbenih dejstva u rejonu i zoni odgovornosti brigade. Komandant je bio čitavo vrijeme rata k1k Ranko Gnjatović. Formacijski brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano 1.343 pripadnika, a kroz jedinice bataljona prošlo 2.473 pripadnika. U aktivnoj zoni b/d bilo je 192  boraca ove jedinice, a prošlo kroz b/d 752 pripadnika.

25.6.1992.

 • Modričko ratište. Borbena dejstva za proboj koridora. Brigada sa 2.lpb, vodom VP i PDV u sadejstvu sa okč 2.okb 1.okbr VRS sa polaznih položaja u s.Skugrić napreduje na proboju koridora prema s.Čardaku.

26.6.1992. – 28.6.1992.

28.6.1992.

 • formiranje 3. pješadijskog bataljona. U Prnjavoru formiran je 3. lpb od boraca, najviše iz

  Prnjavor

  grada Prnjavora i okoline. Za komandanta postavljen k1k  Ratko Desić – Roda, komandir čete sa Zapadno-Slavonskog ratišta. Zatim k1k Tomić Srđan i zadnji ppor Nedeljko Blagojević. Isti dan se upućuje u očekujući rejon  Donji Cerani, Derventa. Formacijski je  brojao 422 pripadnika (16 oficira, 17 podoficira i ostalo vojnika). Mobilisano 523 pripadnika, a kroz jedinice bataljona prošlo 1.083 boraca.

2.7.1992. – 8.7.1992.

 • Prvi pješadijski bataljon bio je u rezervi TG u s. Drenovi, Prnjavor i s. Rudanka.

  brana u Drenovi

  2.7.1992. godine starješine 1.lpb odlaze na komandantsko izviđanje na pravcu Duge njive – IKM 1.KK i prijem zadatka  od TG-1 puk Simića – Modriča, i vraćanje u s.Rudanka. Bataljon  zaposjeda rejon odbrane u Bos. Miloševac, opština Modriča.

 • Treći pješadijski bataljon, nakon formiranja 28.6.1992. godine, nalazi se u pripremama i rezervi u rejonu škole u Ceranima, Derventa.  Po

  Cerani, Derventa.

  probijanju koridora 5.7.1992. godine upućuje se u rejon s.Čardaka, a 8.7.1992. u Garevac, opština Modriča.

6.7.1992. – 16.7.1992.

 • Odžačko ratište. Forsiranje r. Bosne 1.lpb na pravcu Ada – Cvek. U prelasku bataljon ima 5

  za Odžak

  lakših i jedan teže ranjeni pripadnik. 8.7.1992. godine 1.lpb prelazi pontonski most preko r. Bosne i zauzima  početne položaje u Modričkom Lugu. U napadu na Odžak 10.7.1992. godine bataljon ima jednog poginulog i ranjenog borca.

 • 2.lpb sa početnog položaja u Modričkom Lugu napada na Odžak u pravcu tvornice sivog lima. Ima jednog lakše ranjenog pripadnika. Nastavlja b/d prema Donjoj Dubici.
 • 3.lpb je 10.7.1992. godine u rejonu Modričkog Luga prema Odžaku.  Ima jednog lakšeg ranjenog borca 16.7.1992.
 • 14.7.1992. godine  u  s. Cvek komandant lp brigade izdaje zapovijest za dalja dejstva: 1.lpb sa vodom VP napada pravcem Novo Selo – Gornja Dubica – Prud, 2.lpb pravcem Gornja Dubica – Begluci i 3.lpb  iza 1.lpb i u gonjenju neprijatelja 17.7.1992. 1. pješadijska četa 1. pješadijskog bataljona izbija na r. Savu u s. Prud.

25.7.1992. – 6.10.1992.

 • Brodsko ratište. Brigada  25.7.1992. godine preuzima liniju odbrane Bos.Lužani – Unka na obodnom kanalu. KM brigade u s. Grk
 • 2. lpb preuzima rejon odbrane u Lužani Bos. na obodnom kanalu,
 • 3.lpb u rejonu s. Unke.
 • 1. lpb, 30.7.1992. godine,   preuzima dio položaja u s.Unki od 3.lpb.

  k.93

 • 18.8.1992. godine, proboj Obodnog kanala. Pravac napada 1.lpb u koloni s. Lovrići – obodni kanal – k.93 (raskrsnica)  i jedna pješadijska četa 3. bataljona prelazi obodni kanal na k. 94 i raspoređuje se lijevo od 1.lpb u rejonu kuća na obodnom kanalu. Nešto kasnije uvodi se i jedan naš tenk T-55 u rejon 1.lpb radi podrške. U predveče , jedinice brigade se izvlače na početne položaje zbog neaktivnosti susjeda.
 • 30.9.1992. godine, Drugi bataljon, ojačan vodom vojne policije, brigadnim izviđačima i pridodatom tenkovskom četom borbom izbija  prema selu Matići i kotu 94  i
 • 1.10.1992. 2.lpb ulazi u s.Zborište.
 • Treći lpb vatrom podržava dejstva 2.lpb dejstvujuću preko obodnog kanala u pravcu s.Zborišta, dok je dio jedinice u neposrednom borbenom dobiru sa neprijateljem.
 • 1.10.1992.  i 3.lpb prelazi u s.Zborište i zauzima položaje sa lijeve strane puta Zborište – Kolibe.
 • Brigada oslobađa Parašlike, Hrastovaču, Lucin Trn, Novo Selo, Močila, izbija na granicu Republike Srpske, 6.10.1992. godine na obale r.Save u rejon s.Sjekovac.

25.10.1992. – 29.10.1992.

 • Učešće u operaciji oslobađanja Jajca.  Borbena grupa brigade od 61 borac sa komandantom, major Vlado Živković i komandantom 3. bataljona, Ratko Desić. Tu je i dio jedinice Osinjske lpbr sa komandantom majorom Borom Bukovicom, učestvovali su u oslobađanju Jajca.

3.11.1992. – 14.12.1992.

 • Teslićko ratište. 
 • 14.11.1992. godine, borbe za Stražu- Hatkina njiva – Todićevo. Neprijatelj je bio izuzetno dobro utvrđen i organizovan , miniran p/k.
 • 16.11.1992. godine, U napadu na Hatkinu njivu učestvuje vod vojne policije brigade sa

  k1k Ratko Desić

  komandantom brigade i pješadijskom četom 3.lpb kapetana Ratka Desića. Izvršen je upad u liniju rovova HVO. Među ranjenima je i komandant 3.lpb.

14.12.1992. – 3.2.1993.

 • Dobojsko ratište . Brigada posjeda položaje u zoni odbrane : Bandera – Smajine vode- Blaževića brdo – Pašići- Jevadžije- Ćemani -Gojakovac. Komandno mjesto brigade je u selu Donja Grabovica.
 • Vozućko ratište. 19.12.1992. godine, komandant 3.lpb sa 2.pč 3.lpb upućuje se u rejon

  k1kTomić Srđan,

  Vozuće, opština Zavidovići na uspostavljanju linije odbrane na pravcu Ljeskovac (1017m) i jedna pješadijska četa 1.lpb sa komandantom brigade i zamjenikom komandanta 1.lpb  vod Tubak zauzima položaje na kosi Stolići preko r. Krivaje iznad s.Stog.

 • 11.1.1993. godine odlazi kompletan 1. bataljon, gdje posjeda liniju odbrane iznad Stoga, a na brdu Stolići, dok je 2. lpb i 3. lpb i dalje u zoni odbrane širi rejon Stanovi – Gojakovac.

10.1.1993. – 31.3.1996.

 • formiranje počasnog vod. Izvršavao zadatke odavanja počasti poginulim borcima lpbr. Formacijski 31pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 60 boraca. Komandir vodnik Blagojević Miladin.

3.2.1993. – 29.10.1993.

 • Brčansko ratište. Učešće u operaciji „Struja“.  Brigada bez jednog bataljona, zajedno sa k-dom, smještena je u kasarnu Brčko.
 • 11.1.1993. godine na Vozućko ratište odlazi kompletan 1. bataljon, gdje posjeda liniju odbrane iznad Stoga a na

  Brčko sanitet lpbr

  vijencu  Stolići,

 • 4.2.1993. godine zapovijest za napad, brigada sa pridodatim jedinicama za podršku, prelazi u napad iz pokreta sa linije tt.115 – tt.143 – Potočari. Opštim pravcem Potočari-Omerbegovača sa zadatkom – izbiti u rejon Vranjevače.
 • 9.2.1993. godine jedinice 3.lpb aktivno izvode izviđanje prednjeg kraja neprijatelja i izvodi napad sa susjedima u rejonu s. Šumari.
 • 23.2.1993. godine, novi napad na objekat Vranjevaču izvodi 1. bataljon sa 3.lpb , upali smo u prve rovove, nanijeli neprijatelju gubitke, ali nismo mogli dalje, dostignute položaje nismo mogli zadržati zbog žestoke neprijateljske vatre, povukli smo se na polazni položaj.
 • 13.3.1993. godina brigada je opremljena novim ljetnjim maskirnim uniformama VRS.
 • Borba 21.7.1993. godine (bez jednog bataljona) u ranim jutarnjim časovima. 1. bataljon dobro napreduje, 2. bataljon izbjegava borbu, uzeti su prvi rovovi i čekalo se na uvođenje tenkova koji bi omogućili nastavak ofanzivnih dejstava. Vodimo žestoku borbu i za sebe vezujemo velike neprijateljske snage, kako bi rasteretili naše lijevo krilo na kome napada 16. kmtbr i 5.klpbr potisnuli neprijatelja iz dobro utvrđenih rovova. Borbe neprekidno traju do 29.7.1993. godine, cilj je ostvaren, oslobođen je Brod i stvoreni su uslovi za obezbjeđenje struje za Krajinu.
 • 18.3.1993. izvlači se 3.lpb iz zone odbrane lpbr u Brčkom i zamjenjuje 1.lpb sa položaja u Vozućoj u rejonu Stalići do 26.10.1993. godine predaje položaje Krnjinskoj brigadi i izvlači se i kompletan 3. bataljon koji ulazi u sastav brigade.

4.11.1993. – 2.2.1994.

 • Benkovačko ratište. Odbrana šireg rejona Benkovca u sastavu VRSK.

  Karin, Benkovac

 • 4.11.1993. godine rejon prikupljanja brigade kasarna u Benkovcu. U sastavu 3.lpb je i četa „Vukova sa Vučijaka“, kao 2.pč jačine 193 pripadnika
 • očekujući rejon brigade s.Popovići u zoni odgovornoisti 92.mtbr VRSK.
 • 7.11.1993. godine 1.lpb vrši smjenu 1. bataljona 92. mtbr na liniji odbrane pravcem s.Popovići – Debelo brdo- s.Novigrad.
 • Drugi i treći bataljon trebaju biti u gotovosti za aktivna dejstva i intervencije protiv DTG i HD u zoni odbrane brigade.
 • 21.11.1993. godine. Zadatak brigade spriječiti prodor neprijatelja pravcem s.Gornji Zemunik – s.Suhovare i biti spreman za aktivna dejstva na datom pravcu. Težište odbrane imati na pravcima z. Valjanska Kosa – Drače – Banjići – s.Potkosa – Goleš-Subotići- S.Istok.
 • 3.12.1993. godine 3.lpb preuzima rejon odbrane po frontu s. Barabe – s.Ramići –  s. Predići sa KM u s. Donji Baturi, gdje uspješno izvodi odbranu do izvlačenja 3.pb 3.2.1994. godine.
 • 2.2.1994. godine, naređenje 1. KK VRS da se brigada izvlači u rejon Prnjavora.

7.2.1994. – 27.2.1994.

 • Dobojsko ratište. Učešće u operaciji „Prsten“.
 • očekujući rejon razmještaja brigade širi rejon s. Stanova.

  Stanovi, Doboj

 • 18.2.1994. godine, prije svitanja,  „Vukovi“ sa dijelovima 3.lpb, upali u liniju odbrane neprijatelja prema Sivši, 12 vojnika je zarobljeno. Kao osiguranje bokova i na lijevom krilu učestvuje dio  2.lpb. Uvodi se 1.lpb radi smjene Vukova, dijelova  3.lpb i 2.lpb.
 • Zbog neaktivnosti Gradiške lpbr početni uspjeh nije iskorišćen i operacija je propala.
 • 2.3.- 6.3.1994. godine,  3.lpb učestvuje u izvođenju borbenih aktivnosti u rejonu Makljenovac (ušće), gdje izvršava prelazak r. Usore preko mosta prema Matuzićima, ali bez borbe.
 • 27.2.1994. godine brigada je u rezervi OG Doboj.

10.3.1994. – 26.3.1994.

 • Teslićko ratište. Očekujući širi rejon Crne Rijeke.

  Teslić

 • 10.3.1994. godine, nakon marša brigada posjeda rejon Deventinsko Brdo -s. Dobaljice – s.Bradići Gornji, sa zadatkom u sadejstvu 4/TG-Ozren i 4/27. mt brigade Derventa,  a uz primjenu zaprečavanja i utvrđivanja spriječi prodor muslimanskih snaga na pravcima s.Dolac – s.Radunice – Paserić i dolinom rijeke Bosne.
 • 13.3.1994. godine dio 3.lpb uputio se prema Hatkinoj njivi i Novom Šeheru pa prema Dolcu. Izviđa širi rejon upotrebe 1/27. mtbr u s. Lješnica u z/o 111. br HVO Žepče.
 • 14.3.1994. godine izvodi se marš 2/3 snaga 3.lpb sa komandantom 3.pb bez bataljonske podrške i vodom vojne policije brigade sa komandantom brigade u očekujući rejon s. Bradići, teritorija HVO kroz liniju odbrane 27. mtbr VRS.
 • 19.3.1994. godine, nakon uspješno izvršenog  zadataka borbenog osiguranja desnog krila 27. mtbr i sprečavanje napada sa pravca Zavidovića. Dijelovi 3.lpb izvlače se kroz zonu 111.br HVO Žepče preko r. Bosne u rejon s. Donja Bočinja.
 • 19.3.1994. do 26.3.1994. godine,   3.lpb je u ulozi rezerve TG Ozren pri 3. ozrenskoj lpbr u rejonu Donja Bočinja. Učestvuje sa pješadijskom četom „Vukova“ u izvođenju uspješne odbrane od napada ABiH na frontu s.Dolac – Blizna u r/o Dolačke pješadiske čete.
 • Dio snaga 1. i 2. bataljona posjeda položaje na Hatkinoj njivi štiteći eventualni prodor snaga HVO-a i muslimana prema Crnoj Rijeci na Blatnici.

21.3.1994.

 • Dobojsko ratište. Neposredna odbrana Doboja, z/o brigade  lijevo Jabučić Polje, desno Pridjeli, ušće r.Usore u Bosnu. KM brigade, kasarna Potočani.
 • 4.4.1994. – 1.7.1994. godine,   3.lpb uspješno organizuje izvođenje odbrane u rejonu Jabučić

  Potočani, Doboj

  Polja , opština Doboj. Dolazi do izdvajanja čete „Vukova“ iz sastava 3.lpb i formiranje odreda „Vukova“ pod komandom komande brigade.

 • 31.5.1994. godine , komandant Vlado, dio komande brigade sa interventnom grupom ukupno 80 boraca odlaze u rejon Trebave, gdje vode borbe za Obilić.

  Trebava 1994.

 • 17.6.1994. godine, oko 20.30 časova sa interventnom grupom „Vukova“, člana komande brigade stižemo na Ozren – rejon Sjenokosa. Laktaška lpbr je razbijena, da je opšti haos. Linije odbrane ne postoje, podrške nemaju, borci laktaške brigade se panično izvlače. Komanda ne funkcioniše.
 • 18.6.1994. godine, rejon Potočana, napušta 2. bataljon i odlazi u širi rejon Svinjašnice, gdje organizuje odbranu na otvorenom, pod bukvama, treba se ukopavati.
 • 18.4.1994. godine zonu odgovornosti 2.lpb preuzima naš 4.lpb iz Prnjavora.

2.5.1994. – 31.3.1996.

 • formiranje odred „Vukovi sa Vučijaka“: prefomiran naredbom komandanta lpbr od 2.pč

  2.pč 3.lpb

  3.lpb. Najčešće se upotrebljavao za izvršavanje teških borbenih zadataka i intervencije u zoni brigada. Odred je popunjavan mladim odvažnim i hrabrim  borcima. Katkad je bio i sa vojnom policijom i izviđačkim vodom,  jedina rezerva komandanta brigade. Formacijski  je jačine jedne pješadijske čete od 152 pripadnika (1 oficir, 2 podoficira i ostalo vojnici). Formira se kao samostalna diverzantska jedinica sastava tri voda, komanda i pozadinska jedinica. Kroz jedinicu je bilo raspoređeno u sastavu lpbr 508 boraca, sa prosjekom starosti 27 godine. Komandant  por Miro Šikarac, a zamjenik ppor Lukić Dragan.

18.6.1994. – 12.8.1995.

 • Ozrensko ratište. Uspostavljanje linije i odbrana Ozrena. KM brigade je Gornja Brijesnica.

  greda Podcijelova,,

 • 25.6.1994. godine. „Vukovi“ i izviđači 1. lpb ulaze u neprijateljsku liniju odbrane između Sjenokosa i Tunjika.
 • 28.6.1994. godine, „Vidovdan“, krsna slava VRS, 1.lpb i vojna policija akitno nastavljaju ispade prema Tunjiku i Sjenokosu.
 • 1.7.1994. godine kreće 2. lpb u ofanzivna dejstva prema Sjenokosu i susret sa Muslimanima koji su dobro ukopani, pružaju žestok otpor, jedinica ima ranjenih, ne može naprijed.
 • Dio snaga 3.lpb dolaskom u s. Gornja Bijesnica, odmah se upućuje za smjenu položaja voda vojne policije brigade u večernjim satima na padinama k. 702 Podcijelova.
 • 2.7.1994. godine dio snaga 3lpb učestvuje u izvođenju b/d sa izviđačkom četom  1. KK (komandir sv Čaruga) na pravcu prema Šupljoj bukvi.
 • 3.7.1994. godine 3.lpb posjeda dio položaja prvog i dio položaja drugog bataljona, u rejonu

  Kota 715 Šujanac

  Hunke, kako bi jedan broj boraca izvukli sa linije odbrane u dubinu i malo odmorili.

 • 4.7.1994. godine novi napad. OG Doboj i odred „Vukovi“ prolaze između naših položaja u p/k neprijatelja, muslimani i naše snage  imaju ranjenih. Ponovo nismo imali uspjeha, ali 7.7.1994. godine nastavljamo d/d na ovim prostorima.
 • 8.7.1994. godine u rejonu Humke – kote 726,  muslimani kreću u protivnapad. Borba prsa u prsa. Treći bataljon se žestoko bori, ne uzmičemo, ali imamo veći broj ranjenih i jedan borac poginuo.
 • 19.7.1994. godine komandant Vlado sa članovima komande . Iznenada, žestoka artiljerijska

  Podcijelovo

  priprema na rejonu kote 721 – Humke i Šujanca, z/o 3. lpb i „Vukova“. Žestoka borba traje preko tri sata. U ovoj borbi izvanredno je radila i podrška MB 82 mm 1. i 3. bataljona, GŠ, praga i MB 120 mm. Pohvale komandanta brigade 3.lpb i „Vukovima“.

 • 10.11.1994. godine , neprijatelj izvodi jak napad prema koti 551 i lijevom krilu našeg bataljona. Neprijatelj probija liniju odbrane PJP i uzima kotu 551, para liniju do bijeljinske čete PJP bez otpora, te desno do spoja sa našom brigadom.
 • 14.11.1994. godine, napad na kotu 551 izveden je. Izvršena je dobra artiljerijska priprema i sadejstvo sa artiljerijom  „Vukovi“ upadaju u prve rovove i počinje
  tubak

  ppor Brane Tubak

  paranje linije i zauzimanje kote 551.

 • 1.2.1995. godine, naređenje OG Doboj o proširenju linije odbrane uključujući kotu 551.
 • 20.4.1995. godine, izvršili smo jaku artiljerijsku pripremu, Napad  na kotu 571 i to udarne grupe: „Vukovi“, „Cigini“, „Bekšini“, vod vojne policije i interventna grupa Srbačke brigade, stalo se. Kota 571 nije uzeta,
 • 27.5.1995. godine , u muslimanskoj operaciji „Proljeće 95 “ probijena je linija u rejonu kote

  vijenac Podcijelovo ,

  Hunke iz Stjepanskog potoka od sela Tunjika, jurišem na rovove  2. lpb padaju kote  715. ,726 i 702. počelo je povlačenje 1. i 2. lpb na rezervni položaj, 3. lpb se organizovano i dobro brani. Za posljednja tri dana, pretrpjeli smo teške gubitke, imamo 9 poginulih boraca, 54 borca su ranjena, a 49 boraca vode se kao nestali.

 • 2.6.1995. godine žestoko napadaju desnog susjeda Gostovićki bataljon i na kotu 551 i naš

  Vlado Blagojević

  3.lpb. Borba traje oko 2 sata, komandant Blagojević koji je izuzetno vodio ovu borbu, borci se dobro drže, pridodata jedinica Srbačke brigade izvanredna je. Imamo ranjenih boraca i oštećene borbene tehnike (praga).

 • U pomoć su nam pritekli, prije svih, srpčani sa komandantom puk. Suvajcem Miodragom, vojna policija TG, „Đurina policija“, 2 ozrenska, „Rusakovi“, „Cigini“, „Bekšini“, 4. ozrenska lpbr. 1.mtb 27.mtbr-„Motajički bataljon“  sa 42 pripadniuka.
 • 14.6.1995. godine, komandant brigade na dužnost komandanta 2. lpb  postavlja

  por Ranko Popović, Pop

  potporučnika Popović Ranka- Popa, komandira 1.pč 3.lpb, a njegov zamjenik je zast. Subić Tomislav. Na dužnost pomoćnika komandanta za moral postavljen je vodnik Radošević Obrad. Dotadašnji komandant 2. bataljona Kuzmanović Milorad postavlja se na dužnost referent operativnih poslova u komandi brigade.

 • 7.6.1995. godine, komandant brigade sa izviđačima i vojnom policijom lpbr u obezbjeđenju, te komandant Gostovićkog bataljona, kapetanom Lazić Mirkom i njegovim pomoćnikom za obavještajno-bezbjednosne poslove, idu na komandantsko izviđanje u zasjedi gine komandant Gostovićkog bataljona i njegov pomoćnik.
 • 28.6.1995. godine, krsna slava VRS – Vidovdan,  u Bijeljini primili ratnu zastavu. Zastavu je
  DSC_0065

  ratna zastava lpbr

  primio ppor Sančanin Bogoljub, zamjenik komandanta 3. lpb.

 • 21.7.1995. godine, velika muslimanska operacija „Proljeće 95-2“ , napad na  3. lpb – rejon Krčevine, na 1. lpb sa čela bivši IKM bataljona – tt 685. Napadnuta je kota 551 i 599,  ali preko kote 576 – Platoa neprijatelj prolazi na mjestu gdje su bili izviđači OG 9 i brzo stižu iza leđa komandi 3.lpb u Kestenu.
 • ZK 3.lpb izvlači komandu bataljona sa vezom na rezervni položaj. Kapetan Živković,

  Svinjašnica

  komandir 1. pješadijske čete 3.lpb, uspijeva da sa kote 599 iza neprijateljskih leđa izvuče četu na rezervni položaj. U Kestenu u sanitetu  dr Šikanić Branko i tehničari Trivičević Velibor i Knežević Miroslav, koji se nisu uspjeli izvući iz okruženja.

 • Najteži i najtragičniji dan za našu brigadu od njenog formiranja. Sve poginule i nestale vodimo kao nestale, a takvih je 57, 90 boraca je teže i lakše ranjeno, podaci nisu konačni.
 • 25.7.95. godine. Na Podsjelovo dolazi 14. Srpska brigada, s komandantom ppuk Barašanin Ostojom. Ova brigada trebala bi vratiti izgubljene položaje  i preuzeti liniju odbrane od naše brigade.
 • 27.7.1995. godine , Izviđači, policija i “Vukovi”  uz dobru podršku, napadaju prema koti 685, raniji položaj 1.lpb.  iz rovova su potisnuti Muslimani. kompletna linija 1.lpb vraćena je, ušli

  IKM 1.lpb 1994.

  smo u svoje rovove. 2.lpb s k-dantom Popom na čelu i 30-ak boraca radi položaje oko pekare i selo Čevaljuše, Muslimani pale Čevaljušu i bježe.

 • 29.7.1995. godine planiran napad na kotu 706. naše udarne grupe, zamjenik komandanta 3. bataljona Sančanin vodi 22 borca, “Vukove” vodi Lukić – 20 boraca, 40 boraca iz Srpske brigade i četa 16. kmtbr. Akcijom komanduje ppuk. Barašanin. U napadu učestvuje i NS sa pratnjom uz upotrebu eksplozivne naprave (na čamcu) ispaljenu na k.706. Muslimani otkrili podilaženje i poklopili minobacačkom vatrom, tri borca 16. kmtb poginula su, a bilo je i ranjenih, nismo mogli dalje, morali smo se povući.

31.1.1995. – 31.3.1996.

 • formiranje mješovite baterije. U početku izvršava zadatke POB bestrzajnim topovima, i ručnim bacačima a kasnije, pridodavan bataljonima izvršavao je borbene zadatke. Formacijski

  mpob

  45 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Baterija formirana počekom  1995. godine u rejonu sela Gornja Brijesnica, Orzren za neposrednu vatrenu podršku bataljonima  u izvršavanju borbenih zadataka na Ozrenu i kasnije na Novom Gradu, kratak ratni put, ali trnovit. Formacijski 66 pripadnika (3 oficir i 3 podoficira i ostalo vojnici). Baterija se sastojala od tri voda, dva su borbena i brojala su po tri odjeljenja i svako odjeljenje je u sastavu imalo jedan top B-1, PO top T-12 , POLK, OLRL,  nekoliko BsT i nekoliko kamiona koji su vukli topove i svu ostalu prateću opremu, treći vod je bio komandni vod koji je takođe raspolagalo sa jednim vozilom i u sastavu tog voda su bili računači, vezisti i izviđači . Kroz jedinicu prošlo 47 pripadnika.  Komandir baterije  voj Jovanović Milenko, a zamjenik raz Pratljačić Mladen.

7.5.1995. – 14.5.1995.

 • Oraško ratište. Borbena grupa lpbr  odred „Vukova“ ,izviđači, sanitet, dio jedinice voda MB

  Orašje

  120mm, dio POV-a, dio veze, inženjerije i dio k-de brigade- IKM brigade sa NŠ, u sastav 1. okbr 1. KK.

 • 15.4.1995. godine, izviđači i Vukovi,  uspijevaju probiti liniju odbrane neprijatelja, uzimaju oko 30 rovova, pravcu s. Lepnica – s. Vidovice u rejonu lovačke kuće, uvodi se dio rezerve u tenkovima. Čekalo se sa snagama za produženje napada. Ali kada smo se morali povlačiti, u toku povlačenja imali smo jednog poginulog i 23 ranjena borca grupe.
 • 12.8.1995. godina, glavnina brigade se izvlači. 2.lpb sa pridodatim jedinica za podršku i NŠ brigade i dalje je ostao na Ozrenu u rejonu Nikolinog Brda do preuzimanja ovih položaja od strane  Vučijačke brigade 6.9.1995. godine.
 • 6.9.1995. godine , dio snaga 2.lpb sa NŠ  izvlači se sa Ozrena i ulazi u sastav Brigade u Novi Grad. 10.9.1995. godine u muslamanskoj operaciji pada Vozuća , Podcijelovo do Brijesnice . Zajedno 2. i 3.ozrenska lpbr sa Srbačkom lpbr organizuju novu liniju odbrane iznad sela Brijesnica, a KM u rejonu sela Panjik.

8.5.1995.-31.5.1995.

 • formiranje čete 120mm . Četa minobacača 120mm formirana počekom maja 1995. godine

  četa 120 mb

  u rejonu sela Gornja Brijesnica, Ozren za neposrednu vatrenu podršku bataljonima. Izvršavala je borbene zadatke na Ozrenu i kasnije na Novom Gradu, kratak ratni put, ali trnovit. Formacijski 66 pripadnika (3 oficir i 3 podoficira i ostalo vojnici). Četa se sastojala od tri voda, dva su borbena i brojala su po tri odjeljenja i svako odjeljenje je u sastavu imalo jedan minobacač 120mm i jedan kamion koji je vukao minobacač i svu ostalu prateću opremu. treći vod je bio komandni vod koji je takođe raspolagalo sa jednim vozilom i u sastavu tog voda su bili računači, vezisti i izviđači.  Kroz jedinicu prošlo 92 pripadnika.  Komandir čete ppor Cvijanović Željko, a zamjenik vod Mitrić Zoran.

12.8.1995. – 27.10.1995.

 • 12.8.1995. godine . novogradsko ratište, bez drugog bataljona. Borci su smješteni po kućama i veoma dobro su primljeni od strane mještana.
 • Prvi i 3. pješadijski bataljon posjedaju liniju odbrane na rijeci Uni od ušća Sane u Unu do Vodičeva. KM brigade s.Vodičevo.
 • 13. do 17.9. 1995. godine, u rejonu grada Jajca kao ojačanje gdje učestvuje borbena grupa

  komandant

  NŠ sa komandantom 1.lpb i „Vukova“,  vodi “Vukove”, 27 boraca 1. bataljona i sanitet, u borbene aktivnosti u rejonima HE Jajce I i II, z. Zdanjevac, s. Vlasinje sa IKM u s. Bjelajci. Zadatak praćenje izvlačenje stanovništva i preostalih snaga VRS i obezbjeđenje linije odbrane Crna Rijeka- Bjelajci- Mrkonjić Grad.

 • Odred „Vukovi sa Vučijaka“ se upućuju u rejon Manjače u z. Stričići, uspostavljanje linije odbrane i sprečavanje prodora neprijatelja prema kasarni  na Manjači i dalje prema  Banja Luci, a potom produžuju dejstva prema Ključu, Petrovac i Sanski Most. Odbrana pravca i protivnapad prema Sitnici u sadejstvu sa Orlovima Grmeča. U borbama gine jedan pripadnik „Vukova sa Vučijaka“.
 • 16.09.1995. godine, upućuje se pješadijska četa u rejon Sanskog Mosta, sa njim je i komandant brigade ppuk Vlado, razočarenje, nigdje organizovane odbrane, i Sanski Most je ugrožen.
 • 17.9.1995. godine, 3.pješadijska četa 2. lpb koju vodi zamjenik komandanta 2. lpb ppor Subić i izviđači brigade odlaze u rejon Krupe, s. Orasi, Donji Petrovići preko Budimlić Japre.
 • 18.9.1995. godine, počinje žestoki artiljerijski i tenkovski napad iz rejona Dvora na Novi Grad i Tunjice, sve do “Lignošpera” i po dubini. U  Tunjicama , rejon Londža, neprijatelj je uspostavio mostobran. Rječicom Žirovnica iz Dvora, spuštaju se desantnim čamcima, jačine pješadiskog bataljona iz 1.gbr i izbijaju na putnu komunikaciju Novi Grad – Kostajnica.
 • Borba se vodi cijeli dan. Izuzetno žestoka borba. Na brdu iznad Tunjica, na ključnom objektu za odbranu grada kota Mešinovac,  u rejonu tt. 242,  neposredne bliske borbe 3.lpb, 2.lpb, izviđača protiv 1.gbr HV. Na ušću r.Sane u Unu, položaj željezničke stanice, je i interventni vod sa zamjenikom komandanta iz 1. bataljona, praktično neprijatelj je u poluokruženju prikiješten.
 • General Zec  šalje dva tenka T- 55 i avijaciju kao podršku na mjesto prelaza HV koja dejstvuje u pravcu toka riječice  Žirovnica i mjesto forsiranja i proboja linije u Tunjicama.
 • u 18.10 časova naređenje sa lijeve obale Une “Počnite sa povlačenjem, akcija je propala.” Zbog snažnog dejstva  prnjavorske brigade, jedinice HV otpočele su izvlačenje svojih jedinica iz mostobrana na lijevu obalu r. Une.
 • 20.9.1995. godine, Na desnoj obali r. Une i Sane nema jedinica HV, naše jedinice brigade ponovo su posjele predhodne prednje krajeve obrane bataljona. Sa svih strana stižu nam čestitke, pismena od komandanta OG-10 generala Momira Zeca,
 • Na novogradskom ratištu, u borbama brigada  imala velikih gubitaka. 35 lakše ranjenih, 7 teže ranjenih i 6 poginulih pripadnika brigade.

26.10.1995. – 31.3.1996.

 • formiranje haubičkog voda 105mm. HAV 105mm formiran  krajem oktobra 1995. godine u

  105mm M56

  rejonu sela Poljavice, Novi Grad za neposrednu vatrenu podršku bataljonima. Izvršavao je  borbene zadatke na Novomgradskom ratištu, kratak ratni put. Vod se sastojao  od tri odjeljenja, i svako odjeljenje je u sastavu imalo jednu haubicu 105mm M56 i M2 i jedan kamion koji je vukao haubicu i svu ostalu prateću opremu. Treće odjeljenje  bilo je komandno i u sastavu tog odjeljenja su bili računači, vezisti i izviđači.  Formacijski  12 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 15 boraca. Komandir kap Tepšić Aćim.

27.10.1995.-5.11.1995.

 • 21.10.1995. godine naređenje 1. KK koje glasi: “Brigadu izvući iz dosadašnje zone borbenih dejstava u rejon Lomovita – Omarska – Kozarac. Brigada će biti u ulozi interventne rezerve OG-10 za intervenciju na ugroženim pravcima“.

8.11.1995.-31.3.1996.

 • Dobojsko ratište. 8.11.1995. godine 1. prnjavorska lpbr posjela je položaje od  16. kmtbr. Linija odbrane brigade od Gojakovca do rijeke Usore u dužini od oko 18 kilometara , nikada duža z/o, srećom svi položaji su uređeni. KM brigade u s. Vitkovci, zadružni dom, a IKM u s. Ugljarica i Glavica tt.303. KM bataljona: 1.lpb u G.Vitkovci, 2.lpb Vitkovci, 3.lpb s. Budžak i rb u s.Slavuljice.
 • Radnički bataljon. kao ojačanje brigade, jačine 543 pripadnika od 9.11.1995. do 19.1.1996. godine. Komandant kap Đurđević Vitomir a zamjenik por Mandić Miroslav i k1k Vinčić Mladen.
 • Povremena dejstva neprijatelja u r/o 3.lpb u rejonu Gojakovca poginula su tri pripadnika Brigade, poslije potpisivanja sporazuma u Dejtonu, izilaze i snage AFOR-a.
 • 6.1.1996. godine brigada se povukla u dubinu teritorije, liniju razrgraničenja kontrolišemo  patrolama.
 • 21.3.1996. godine i posljednji borac povukao se iz zone razdvajanja. Do 31.3.1996. godine razduženi su gotovo svi borci.

1.12.1995. – 31.3.1995.

 • formiranje tenkovskog voda. Na početku rata formiran tv T-55,  8.8.1992. godine i

  tenk T-55

  1.12.1995. godine formiran tv od T-34 U početku izvršavao neposredna b/d u sadejstvu sa bataljonima u izvršavanju borbenih  zadatka na Brodskom ratištu. Na Dobojskom ratištu tenkovski vod sastojao se od tenkova T-34 sa uređenim VP i služili su kao NVT, ostavljeni od 16,kmtbr.Vod se sastojao od 4 ispravna tenka sa posadama iz 16.kmtbr. Formacijski 18 pripadnika (1 oficir i ostalo vojnici). Kroz jedinicu prošlo 38 boraca. Komandir kap Dereh Genjo.

31.3.1996.

 • demobilizacija. Prnjavor. Svečano, Drugo postrojavanje brigade i demobilizacija.

SPISAK POGINULIH I NESTALIH BORACA

Spomenik u Prnjavoru

„SVE NA OVOM KAMENU PIŠE, NEKA NAS MILUJU ROSE I OBASJA JUTARNјE SUNCE, … NEKA NAS NE BUDE NIKADA, OVDE VIŠE …“ 

(„JOŠ ČUJEM JAUKE,“N.ILIŠKOVIĆ), na spomen ploči na Spomen kompleksu u Šibovskoj.

Oni otadžbini ništa ne duguju, dug svojim životima platili. Čuvajmo slobodu koju su nam darovali da bi mogli u miru počivati. (Spomen soba 1.KK Kozara.)

ARDALIĆ Mladen ANDRIJA GLIGORIĆ Savo BORISLAV
ARDAN Vladimir GORAN GLIGORIĆ Savo PERO
AULIĆ Milenko ZORAN GOLIĆ Milutin NEDELJKO
BANOVIĆ Živko NENAD GRUJIĆ Mikajlo ŽIVKO
BATINIĆ Dragutin SPASOJE GRUMIĆ Anđelko JADRANKO
BEGLEROVIĆ Ibrahim JASMIN IGNJATIĆ Nenad ŽELJKO
BIJELIĆ Spasoje MLADEN IVANČEVIĆ Milorad SLOBODAN
BLAGOJEVIĆ Branko SLAVKO JANJIĆ Mitar LJUBOMIR
BLAGOJEVIĆ Slavka LJUBO JERINIĆ Milutin ZORAN
BOJIĆ Pero VESELKO JOTIĆ Jakov NEDELJKO
BOŽIĆ Dragutin ZORAN JOVIĆ Bogomir SINIŠA
BOŽIČIĆ Vlado SLAVKO JUGOVIĆ Vida RAJKO
BUDAK Strahinja SLAVKO KELEČEVIĆ Branko DRAGO
BUKALO Taras MITAR KEREZOVIĆ Miloš PERO
BUKOVICA Boško NEBOJŠA KITANOVIĆ Mladen DRAGAN
BUNIĆ Tomislav MIROSLAV KITIĆ Simo ZDRAVKO
ĆETOJEVIĆ Rajko VELIMIR KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
ĆUĆIĆ Jovan BRANKO KNEŽEVIĆ Ostoja PREDRAG
ČUPELJIĆ Mitar BRANISLAV KONEČNI Vlado ANTONIO
CVIJANOVIĆ Spasoje NIKO KOSTREŠEVIĆ Momir LUKA
DANJKO Štefana PAVLE KOVAČEVIĆ Momčilo ZLATKO
ĐERMAN Tomo ČEDO KOVAČEVIĆ Mihajlo LJUPKO
DEVIĆ Obrad SLAVKO KOVALJEVSKI Štefan SLAVKO
DOCIĆ Anđelko DRAGAN KRAJIŠNIK Vlado ŽELJKO
DOMUZ Sofija PERO KRAJIŠNIK Ljubo GRUJO
DUBRAVAC Dragomir DEJAN KRAJIŠNIK Milorad STANIMIR
DUJAKOVIĆ Gojko OSTOJA KULEŠKO Nikola MIHAJLO
ĐUKARIĆ Milan MILORAD KUSIĆ Milenko MIRKO
DUKIĆ Stanko GORAN KUSTURIĆ Stanko ČEDO
ĐUKIĆ Momčilo MILENKO KUZMANOVIĆ Sveto SLAVKO
ĐUKIĆ Nedeljka PERO KUZMANOVIĆ Dragutina RANKO
ĐURAŠ Trivo MIRKO LAZIĆ Dušan RANKO
ĐURĐEVIĆ Milan STANKO LEBURIĆ Ljubomir GORAN
ĐURĐEVIĆ Milenko MLADENKO LIŠKOVIĆ Veljko MLADEN
ĐURĐEVIĆ Vito BRANE LJUBOJEVIĆ Stojan ŽIVOJIN
ĐURIĆ Milutin ŽELJKO LUGONJIĆ Đođre SRETEN
ĐURIĆ Kostadin GORAN LUKENIĆ Dragutin VIDOSLAV
ĐURIĆ Milovan NENAD LUKENIĆ Pero BRANISLAV
ĐURIĆ Radivoje DEJAN MAČINKOVIĆ Jure JOSIP
DVORANČIĆ Ranko SLOBODAN MALIĆ Sredoje MIROSLAV
DVORANČIĆ Radivoj DOBRINKO MALIĆ Dragutin DUŠKO
FEDENA Slavko IVICA MALINOVIĆ Dušan DRAGOSLAV
GAJIĆ Slavko RAJKO MANDIĆ Čede DOJČIN
GARIĆ Milivoje NEVENKO MANDIĆ Velimir VELJKO
MARIĆ Ranko MIROSLAV POPOVIĆ Milan MARINKO
MARINKOVIĆ Petar SLAVKO POPOVIĆ Rajko GOJKO
MARJANOVIĆ Mladen STEVICA PRERADOVIĆ Radovan SLOBODAN
MARKOVIĆ Dušan MLAĐAN PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
MARTINOVIĆ Jure ŽELJKO PRODANOVIĆ Novo LJUBO
MELJNIK Borislav ADAM RADONJIĆ Slavko DRAGAN
MIJAJLOVIĆ Đorđe MILORAD RADONJIĆ Petar VLADO
MIKIĆ Radivoj SAVO RADONJIĆ Čedo PETAR
MILANKOVIĆ Aleksa VIDOMIR RADONJIĆ Petar GRUJO
MILANKOVIĆ Blagoje SLAVIŠA RAKIĆ Ljubomir RADENKO
MILANOVIĆ Nedeljko RADIVOJE REPIĆ Nedo MLADEN
MILANOVIĆ Ljubomir ANĐELKO ŠAHBAZ Osman MERSAD
MILIĆ Lazo SLOBODAN SAMARDŽIĆ Ilija ĐURAĐ
MILIJAŠ Vojislav DANKO SANČANIN Dragomir MILORAD
MILIJEVIĆ Pejo VASO SANČANIN Miladin DRAGIŠA
MILOŠEVIĆ Rajko MILORAD SANDIĆ Kostadin RADOMIR
MIRECKEJ Jaroslav IVICA SANDIĆ Slavko BORISLAV
MITRIĆ Vladimir SRETKO SANDIĆ Čedo SLOBODAN
MITRIĆ Milovan MILANKO SARIĆ Stjepan DRAGOMIR
MITROVIĆ Nedo MOMIR SAVIĆ Milan MIROLJUB
MORAVAC Novak DANE SIBINČIĆ Savo ŽELJKO
MORAVAC Milorad PREDRAG SIBINČIĆ Milorad NEDELJKO
MUSIĆ Uglješa ŽELJKO SIMIĆ Petar VLADO
OSTOJIĆ Borivoje SINIŠA ŠLAPAK Natalija PETAR
PANČIĆ Bogosav BOŽIDAR SLIJEPČEVIĆ Stevo DRAGUTIN
PANIĆ Branko ILIJA ŠLJIVIĆ Milan DUŠKO
PANIĆ Marinko ŽELJKO SOPRENIĆ Uroš NOVO
PETKOVIĆ Dragoljub NEDELJKO SOPRENIĆ Milan VINKO
PETKOVIĆ Milan PREDRAG STANIĆ Bore VIDOMIR
PETROVIĆ Đurađ NEDELJKO STANIŠIĆ Gojko MILAN
PETROVIĆ Grujica MITAR STARČEVIĆ Đuro ZORAN
PETRUŠIĆ Pero DRAGOLJUB STEVANOVIĆ Slobodan ZORAN
PETRUŠIĆ Andrija ĐORĐE ŠTIKIĆ Rajko MILORAD
PEULIĆ Stanoje STJEPAN STOJKOVIĆ Miroslav GORAN
PEULIĆ Novak DRAGUTIN STOKANOVIĆ Petar VOJISLAV
PEULIĆ Đuro MIRAN SUBOTIĆ Đurađ LAZAR
PEULIĆ Vida LJUBIŠA ŠUMAN Nemanja MILAN
PEZEROVIĆ Dragica ZDRAVKO ŠUMAN Ostoja MIROSLAV
PIVAŠEVIĆ Nenad NEVENKO ŠUMAN Zdravko GORAN
PODGORAC Slavko SINIŠA ŠUMAN Danilo MILADIN
POPADIĆ Ranko OGNJEN SUVAJAC Dušan LJUBIŠA
POPADIĆ Savo VLADO SUVAJAC Grujo ZORAN
POPOVIĆ Dragoljub NEDELJKO TAMBUR Stipe BOŽO
POPOVIĆ Marko SRETKO TANASIĆ Zdravko DRAGOLJUB
TEŠIĆ Jevto VESELINKO VUČENOVIĆ Branko MILENKO
TODIĆ Vid MARKO VUJASINOVIĆ Velimir DOBRIĆ
TOFIL Mihajlo VASILJ VUJIĆ Mirko VLADO
TOPIĆ Novak RADENKO VUKADINOVIĆ Dušan MILE
TOPIĆ Slavko RADENKO VUKADINOVIĆ Branko VIDOMIR
TOŠIĆ Radovan TOMISLAV VUKIĆ Milorad NEDELJKO
TUBAK Vojko VID VUKOMANOVIĆ Đuro DARKO
USORAC Luka PETAR VUKOVIĆ Neđeljko BRACO
VASIĆ Petar JADRANKO VUKOVIĆ Marinko ŽELJKO
VASIĆ Živko SLOBODAN ZARIĆ Nedeljko NENAD
VINČIĆ Tomo PETKO ŽARKOVIĆ Svetko SAVO
VRHOVAC Mirko PERICA ZEČEVIĆ Milutin BORISLAV
VUČENOVIĆ Ostoja ZORAN ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR

Kao izrazit primjer hrabrosti i požrtvovanja odlikovana je Desa Đurić iz Kokora, majka dvojice poginulih boraca Vojske Republike Srpske – Pere i Nenada.

Đurićeva kaže da joj uručeno odlikovanje mnogo znači jer pokazuje da nije zaboravljena, da neko o njoj misli i brine.

Desa Đurić majka sa dva poginula borca i treći sin umro koji je bio pripadnik VRS. Odlikovana 2020. godine sa načelnikom opštine i g. Kojićem , izaslanikom predsjednika RS.

Spisak nestalih -zarobljenih boraca

BLAŽ Josip PETAR   Umrli borci
ĐURĐEVIĆ Nikola ĐURO HOLOD Mihajlo SLAVKO
HLADUN Vlado MIHAJLO LEPIR Sredoje MLADEN
KALABIĆ Živko MILOMIR RADOSAVAC Vasilije MILORAD
KNEŽEVIĆ Krsto MIROSLAV ŠUŠAK Radovan LJUBO
KUSIĆ Savo STANIMIR TOPIĆ Čedomir SLOBODAN
MARINKOVIĆ Aco SAŠA Samoubistvo
PEULIĆ Veljko DUŠKO
SAMAC Čedo RANKO
SEJDIĆ Himzo ESIM
STEFANIŠIN Ivan PETAR BREZOVSKI Ivan ZDRAVKO
TOPIĆ Spasoje BOGOLJUB BUDAK Tomislav LJUBIŠA
VASIĆ Ratko SLOBODAN HABIJANEC Miroslav DARKO
VUJASINOVIĆ Živko RANKO JERINIĆ Rade NEŠA
VUJIČIĆ Risto GOJKO MALINIĆ Pero GORAN
VUKOMANOVIĆ Janko ŽELJKO MARIĆ Vladimir NEBOJŠA
ŽIVKOVIĆ Sredoje MILAN OSTOJIĆ Drago ŽIVKO

Opština Prnjavor izgradila je spomenike poginulim borcima VRS u svim mjesnim zajednicama. Još ostaje izgraditi centralni spomenik u gradu.

ODLIKOVANJA

Ukazom Predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, 1.lpbr Prnjavor je 28.juna 1994. godine odlikovana MEDALJOM PETRA MRKONJIĆA, za izvojevane pobjede u borbama na ratištima Republike Srpske u toku odbrambeno-otadžbinskog rata.

Medalja se dodjeljuje jedinicama VRS koje su u oružanoj borbi ostvarile više značajnih podviga i odlučujuće doprinijele pobjedi nad neprijateljem.

Pripadnici brigade su posebno ponosni na ovo odlikovanje, jer im je time ukazana velika čast za doprinos u odbrani srpskog naroda.

Pored Odlikovanja koje je dodijeljeno brigadi, kao jedinici VRS, 309 boraca i starješina brigade je pojedinačno odlikovano za iskazanu hrabrost i požrtvovanje u toku rata. Članci u listu Glas borca lpbr i Naš zavičaj Prnjavor to dokazuju.

Takoreći, svi poginuli borci brigade su posthumno odlikovani „Medaljom zasluga za narod“

Osim odlikovanja, u toku rata su uručene i druge vrste priznanja brigadi, kao što su pohvale i zahvalnice od strane nadležnih starješina, a za odgovorno i savjesno izvršavanje borbenih i drugih zadataka i za poseban doprinos hrabro i junačko držanje u borbi za slobodu Srpskog naroda:

 • pohvala komandanta Prvog Krajiškog korpusa VRS,
 • pohvala komandanta Istočnobosanski korpus,
 • pohvala komandanta 1. oklopne brigade 1.K VRS,
 • zahvalnica Ministarstva unutrašnjih poslova RS

Naredbom komandanta 1.KK VRS brigada je proglašena za najbolju laku pješadijsku brigadu u  rangu od 16 lakih brigada u zoni odgovornosti 1.KK VRS.

Organima civilnih vlasti, javnim i drugim ustanovama i preduzećima su dodjeljivane zahvalnice za pruženu pomoć u snabdijevanju jedinica i boraca brigade. (Preme podacima iz lista Tvrđava, broj 5 od septembra 1997. godine, ratni troškovi prnjavorskih jedinica  iznose pet miliona KM).

Oblikovanja su primili 309 boraca i starješina brigade:

 • Orden Nemanjića, 1 lice
 • Orden karađorđeve zvijezde Republike Srpske III reda, 2 komandant i prvi načelnik štaba brigade.
 • Orden Miloša Obilića, 1 borac
 • Medalja Petra Mrkonjića, 1 borac
 • Medalja heroja Milana Tepića, 9 boraca
 • Medalja zasluga za narod, 223 borca
 • Zlatna medalja za hrabrost, 27 boraca
 • Srebrna medalja za hrabrost, 16 boraca
 • Medalja za vojne zasluge, 12 boraca
 • Medalja za vojničke vrline, 13 boraca
 • Krst milosrđa, 4 borca
Naziv odlikovanja borca Datum ukaza Prezime Ime oca Ime
Orden Nemanjića 26.1.1994. ĐURIĆ Momčilo DRAGAN
Orden karađorđeve zvijezde                                 Republike Srpske III reda 28.6.1994. KUZMANOVIĆ Dušan ŽIVOJIN
Orden karađorđeve zvijezde                          Republike Srpske III reda 28.6.1994. ŽIVKOVIĆ Radovan VLADO
Orden Miloša Obilića 30.5.1996. ŽIVKOVIĆ Radovan VLADO
Medalja Petra Mrkonjića 5.1.1999. ĆETOJEVIĆ Rajko VELIMIR
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. TOMIĆ Savo SRĐAN
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SUBIĆ Ćetoje TOMISLAV
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SEGIĆ Boško NEMANJA
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. SMILJANIĆ Ljubo DUŠKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. RADONJIĆ Petar VLADO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. BLAGOJEVIĆ Slavka LJUBO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. DESIĆ Jovan RATKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. ŠLJIVIĆ Milan DUŠKO
Medalja heroja Milana Tepića 28.6.1994. ALEKSIĆ Čedo DRAGAN
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. MERLOVIĆ Atanas NIKOLA
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. KUZMANOVIĆ Milan MILORAD
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. SANČANIN Dragomir BOGOLJUB
Medalja zasluga za narod 28.6.1994. SARIĆ Milovan PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1995. KULEŠKO Nikola MIHAJLO
Medalja zasluga za narod 28.6.1995. SANČANIN Dragomir MILORAD
Medalja zasluga za narod 30.5.1996. KNEŽEVIĆ Krsto MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 30.5.1996. SAVKOVIĆ Bogdan LJUBINKO
Medalja zasluga za narod 31.5.1996. BLAGOJEVIĆ Nedeljko VLADO
Medalja zasluga za narod 20.6.1997. SMILJANIĆ Ljubo DUŠKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALIĆ Dragutin DUŠKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVALJEVSKI Štefan SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Momčilo ZLATKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOSTREŠEVIĆ Momir LUKA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Vlado ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Ljubo GRUJO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KRAJIŠNIK Milorad STANIMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUSTURIĆ Stanko ČEDO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SLIJEPČEVIĆ Stevo DRAGUTIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BATINIĆ Dragutin SPASOJE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SIBINČIĆ Milorad NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SIBINČIĆ Savo ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SANDIĆ Čedo SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SAVIĆ Milan MIROLJUB
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUZMANOVIĆ Dragutina RANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUNIĆ Tomislav MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GAJIĆ Slavko RAJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GRUMIĆ Anđelko JADRANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ARDALIĆ Mladen ANDRIJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALINOVIĆ Dušan DRAGOSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOMANOVIĆ Đuro DARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ARDAN Vladimir GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PIVAŠEVIĆ Nenad NEVENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PEULIĆ Đuro MIRAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĆUĆIĆ Jovan BRANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIRECKEJ Jaroslav IVICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KITIĆ Simo ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Čedo PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILIJEVIĆ Pejo VASO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SARIĆ Stjepan DRAGOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DVORANČIĆ Ranko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETRUŠIĆ Pero DRAGOLJUB
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILOŠEVIĆ Rajko MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BLAGOJEVIĆ Branko SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KITANOVIĆ Mladen DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Mihajlo LJUPKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUJASINOVIĆ Velimir DOBRIĆ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANOVIĆ Nedeljko RADIVOJE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANKOVIĆ Aleksa VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILANKOVIĆ Blagoje SLAVIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIKIĆ Radivoj SAVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MIJAJLOVIĆ Đorđe MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MELJNIK Borislav ADAM
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARTINOVIĆ Jure ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARINKOVIĆ Petar SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARKOVIĆ Dušan MLAĐAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARIĆ Vladimir NEBOJŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MANDIĆ Velimir VELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RAKIĆ Ljubomir RADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKIĆ Milorad NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Milorad PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUJAKOVIĆ Gojko OSTOJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUCAN Bogdan TOMISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PAVLOVIĆ Spasoje ŽELIMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUSIĆ Milenko MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. IRIĆ Ostoja MARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALIĆ Sredoje MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LUKENIĆ Pero BRANISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LJUBOJEVIĆ Stojan ŽIVOJIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LIŠKOVIĆ Veljko MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LEBURIĆ Ljubomir GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LAZIĆ Dušan RANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MANDIĆ Čede DOJČIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPADIĆ Ranko OGNJEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. REPIĆ Nedo MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KUZMANOVIĆ Sveto SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADOSAVAC Vasilije MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOJIĆ Pero VESELKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Petar GRUJO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. RADONJIĆ Slavko DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRODANOVIĆ Novo LJUBO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRERADOVIĆ Radovan SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Marko SRETKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Dragoljub NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MILIJAŠ Vojislav DANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPADIĆ Savo VLADO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Živko NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PODGORAC Slavko SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETRUŠIĆ Andrija ĐORĐE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETROVIĆ Đurađ NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETROVIĆ Grujica MITAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETKOVIĆ Dragoljub NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANČIĆ Bogosav BOŽIDAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANIĆ Branko ILIJA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PANIĆ Marinko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. OSTOJIĆ Borivoje SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. OSTOJIĆ Drago ŽIVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MUSIĆ Uglješa ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SANDIĆ Slavko BORISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Milan MARINKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Milenko MLADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STANIŠIĆ Gojko MILAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUBRAVAC Dragomir DEJAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. IVANČEVIĆ Milorad SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠTIKIĆ Rajko MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BREZOVSKI Ivan ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUVAJAC Grujo ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MALINIĆ Pero GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GOLIĆ Milutin NEDELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PETKOVIĆ Milan PREDRAG
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. POPOVIĆ Rajko GOJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GRUJIĆ Mikajlo ŽIVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KEREZOVIĆ Miloš PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ZEČEVIĆ Milutin BORISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DANJKO Štefana PAVLE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JOVIĆ Bogomir SINIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOVIĆ Marinko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JERINIĆ Milutin ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUKOVICA Boško NEBOJŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BANOVIĆ Živko NENAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KONEČNI Vlado ANTONIO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. CVIJANOVIĆ Spasoje NIKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SOPRENIĆ Uroš NOVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKADINOVIĆ Branko VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DOCIĆ Anđelko DRAGAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽIĆ Božidar NENAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠAJINOVIĆ Bogdan SVETO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MARIĆ Ranko MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MITRIĆ Vladimir SRETKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. FEDENA Slavko IVICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MITRIĆ Milovan MILANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PRGONJIĆ Veljko ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DUKIĆ Stanko GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽIĆ Dragutin ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BLATEŠIĆ Ljubica ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. MORAVAC Novak DANE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SAMARDŽIĆ Ilija ĐURAĐ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BUDAK Strahinja SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BIJELIĆ Spasoje MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GLIGORIĆ Savo PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŽARKOVIĆ Svetko SAVO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. KOVAČEVIĆ Petar SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOPIĆ Čedomir SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. PEZEROVIĆ Dragica ZDRAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JUGOVIĆ Vida RAJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. LEPIR Sredoje MLADEN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. GARIĆ Milivoje NEVENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. DOMUZ Sofija PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. HOLOD Mihajlo SLAVKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BEGLEROVIĆ Ibrahim JASMIN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Vito BRANE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Nemanja MILAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKIĆ Momčilo MILENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKADINOVIĆ Dušan MILE
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKARIĆ Milan MILORAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURAŠ Trivo MIRKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUJIĆ Mirko VLADO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐERMAN Tomo ČEDO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURĐEVIĆ Milan STANKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STANIĆ Bore VIDOMIR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VASIĆ Živko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. JERINIĆ Rade NEŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURIĆ Kostadin GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUKOVIĆ Neđeljko BRACO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VUČENOVIĆ Ostoja ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠAHBAZ Osman MERSAD
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠLAPAK Natalija PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Zdravko GORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ŠUMAN Ostoja MIROSLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ČUPELJIĆ Mitar BRANISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STARČEVIĆ Đuro ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐUKIĆ Nedeljka PERO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STEVANOVIĆ Slobodan ZORAN
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. STOKANOVIĆ Petar VOJISLAV
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUBOTIĆ Đurađ LAZAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. SUVAJAC Dušan LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TAMBUR Stipe BOŽO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. ĐURIĆ Milutin ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. BOŽUNOVIĆ Petar VID
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VRHOVAC Mirko PERICA
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TODIĆ Vid MARKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOFIL Mihajlo VASILJ
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TOPIĆ Novak RADENKO
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. TUBAK Vojko VID
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. USORAC Luka PETAR
Medalja zasluga za narod 5.1.1999. VASIĆ Petar JADRANKO
Medalja zasluga za narod 1.5.1999. BOŽIČIĆ Vlado SLAVKO
Medalja zasluga za narod 1.5.1999. TOPIĆ Slavko RADENKO
Medalja zasluga za narod 13.5.2002. ĐURIĆ Radivoje DEJAN
Medalja zasluga za narod 15.9.2014. GUNJEVIĆ Miloš MILORAD
Medalja zasluga za narod 28.6.2015. PEULIĆ Veljko DUŠKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MAČINKOVIĆ Jure JOSIP
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MILANOVIĆ Ljubomir ANĐELKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. DEVIĆ Obrad SLAVKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. BUKALO Taras MITAR
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. AULIĆ Milenko ZORAN
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. MALIĆ Dragutin DUŠKO
Medalja zasluga za narod 22.6.2017. DVORANČIĆ Radivoj DOBRINKO
Medalja zasluga za narod 26.6.2017. JANJIĆ Tomo LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 28.6.2017. STEFANIŠIN Ivan PETAR
Medalja zasluga za narod 28.6.2017. ĐURIĆ Milovan NENAD
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. HLADUN Vlado MIHAJLO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. PEULIĆ Vida LJUBIŠA
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. MITROVIĆ Nedo MOMIR
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. VASIĆ Ratko SLOBODAN
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. TEŠIĆ Jevto VESELINKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. VUKOMANOVIĆ Janko ŽELJKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. SAMAC Čedo RANKO
Medalja zasluga za narod 27.6.2018. ŠUMAN Danilo MILADIN
Medalja zasluga za narod 28.6.2020. MARINKOVIĆ Aco SAŠA
Medalja zasluga za narod 28.6.2020. ŽIVKOVIĆ Sredoje MILAN
Medalja zasluga za narod 10.9.2020. SIMIĆ Petar VLADO
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. KALABIĆ Živko MILOMIR
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. ĐURĐEVIĆ Nikola ĐURO
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. LUGONJIĆ Đođre SRETEN
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. TANASIĆ Zdravko DRAGOLJUB
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. KNEŽEVIĆ Ostoja PREDRAG
Medalja zasluga za narod 28.6.2021. VUJIČIĆ Risto GOJKO
Medalja zasluga za narod 15.9.2021. SEJDIĆ Himzo ESIM
Medalja zasluga za narod 15.9.2021. TOPIĆ Spasoje BOGOLJUB
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. GLIGORIĆ Savo BORISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. MARINKOVIĆ Milovan BRANISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. KNEŽEVIĆ Vojislav ŽELJKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. SAVIĆ Miroslav LAZO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPADIĆ Bogomir GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPOVIĆ Nedeljko RANKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. VOJVODIĆ Ostoja RADENKO
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. SUBOTIĆ Tomislav MIODRAG
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. GRUJIĆ Dujak GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 28.6.1994. TRIPIĆ Milan RANKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. ŠIKARAC Živko MIRO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. BLAGOJEVIĆ Drago NEDO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. ĐEKIĆ Veljko LJUBIŠA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRODANOVIĆ Vlade GORAN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. VRHOVAC Ljubo DRAGAN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MALEŠEVIĆ Dragutin MILORAD
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. POPADIĆ Nedeljko BORIVOJA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. VASIĆ Živko GOJKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. TOMAŠ Savko MLADEN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. BIJELIĆ Spasoje MLADEN
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PEJČIĆ Ilija DUŠKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MODIĆ Radivoje SINIŠA
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. MITRIĆ Milovan MILANKO
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. SUBIĆ Ćetoje TOMISLAV
Zlatna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRERADOVIĆ Milivoj ŽELJKO
Zlatna medalja za hrabrost 5.1.1999. MILIĆ Lazo SLOBODAN
Zlatna medalja za hrabrost 20.6.2007. PEJAKOVIĆ Dragutin DARKO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. MALETIĆ Radovan NENAD
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. GVOZDENOVIĆ Mirko JOVO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. SAVIĆ Dragan JADRANKO
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. VOJVODIĆ Gojko MIROSLAV
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. POPADIĆ Nedeljko GORAN
Srebrna medalja za hrabrost 28.6.1994. ĐURIĆ Ratko MILADIN
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. HABIJANEC Miroslav DARKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. SAVIĆ Milan MIROLJUB
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. PRODANOVIĆ Radovan MIRKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. SANČANIN Dragomir MILORAD
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. BUDAK Tomislav LJUBIŠA
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. TEŠIĆ Milorad OZBILJKO
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. JERINIĆ Rade NEŠA
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. KLJAJIĆ Ostoja ŽIVOJIN
Srebrna medalja za hrabrost 30.5.1996. ŽIVKOVIĆ Ostoja LJUBOMIR
Srebrna medalja za hrabrost 30.6.1996. PRODANOVIĆ Novo LJUBO
Medalja za vojne zasluge 28.6.1993. PEJIČIĆ Veljko ŽELJKO
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. VUKOVIĆ Milivoj ŽIVOJIN
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. ŠUŠAK Uroš DANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. AKSENTIĆ Vukašin VOJISLAV
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. KRAJIŠNIK Nedo MOMIR
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. PEULIĆ Radovan TANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. TUBAK Jezdimir BRANE
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. TRIVIČEVIĆ Žarko VOJIN
Medalja za vojne zasluge 28.6.1994. VINČIĆ Rajko VESELKO
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. DUJAKOVIĆ Milorad MARIJAN
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. SIBINČIĆ Novak BUDIMIR
Medalja za vojne zasluge 30.5.1996. TOŠIĆ Borislav DRAGAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1993. PETROVIĆ Dane DRAGIŠA
Medalja za vojničke vrline 28.6.1993. LUKENIĆ Dragutin ANĐELKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. NOVAKOVIĆ Petar MOMČILO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. MITRIĆ Lazar BORE
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. ČOLIĆ Milivoje ZORAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. ILIŠKOVIĆ Vid NEDELJKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. STANIVUK Živojin PREDRAG
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. PEZER Andrija ZORAN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. TODOROVIĆ Borislav NENAD
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. PEJIČIĆ Veljko ŽELJKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. KOVAČEVIĆ Vladimir BRANKO
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. BUKOVICA Ostoja MLADEN
Medalja za vojničke vrline 28.6.1994. KEREZOVIĆ Miloš PERO
Krst milosrđa 28.6.1994. LONČAREVIĆ Stevo ZORAN
Krst Milosrđa 30.5.1996. CVIJANOVIĆ Dragoljub LJUBIŠA
Krst Milosrđa 30.5.1996. KLJUNIĆ Dragoljub MLADEN
Krst milosrđa 30.5.1996. DAVIDOVIĆ Drago BORISLAV

RATNA ZASTAVA I AMBLEM BRIGADE

Ratnim jedinicama Vojske tradicionalno se dodjeljuju ratne zastave.  Povodom Krsne slave Vojske Republike Srpske, brigadi je predsjednik Republike Srpske 1995. godine dodijelio zvaničnu ratnu zastavu. Na prigodnoj svečanosti tim povodom u Bijeljini, zastavu je preuzeo zamjenik komandanta 3.lpb brigade ppor Bogoljub Sančanin sa pratiocima zastave. Do kraja rata brigada je uspješno ratovala pod okriljem ove zastave.

Zastava se danas čuva u Spomen sobi Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka u kasarni „Kozara“ u Banja luci.

ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKA STRUKTURA BRIGADE

Naredbom komandanta 1.Krajiškog korusa VRS od 29.5.1992. godine formirana je 1.prnjavorska laka pješadijska brigada. Brigada je bila u formacijskom sastavu 1. KK VRS.

 • Komandant
  • komanda brigade
   • štab
    • vod vojne policije
    • izviđački vod
    • larv PVO
    • pionirski vod
    • inžinjerijski vod
    • vod veze
    • komanda stana
   •  pješadijski bataljon /tri bataljona/
   • četa MB120mm
   • mješovita PO baterija
   • pozadinska četa

Brigada je bila trojne formacije, bataljonskog sastava sa tri pješadijska bataljona, jedinicama za podršku i prištabskim jedinicama. Jedinica za artiljerijsku podršku je bila minobacačka četa 120mm i mješovita PO baterija. Pod prištabskim jedinicama podrazumjevaju se vod vojne policije, izviđački vod, pionirski vod, vod veze i komanda stana. Logističku podršku brigade izvršavala je pozadinska četa.

Po planu popune lpbr iz 1992. godine,  formacija je bila: oficira 89, podoficira 134, vojnika 1276. Ukupno vojnih obveznika1.499 pripadnika; motornih vozila 46.

Procenat mobilizacije brigade iznosio je preko 300%

Brojno stanje MTS na kraju rata solidno i zadovoljavajuće: automatskih pušaka 7,62mm 1316 kom i 40 hiljada metaka; PAP 7,62mm 308 kom; PM 7,62mm M84 27a 27 hiljada metaka i  M72 135 kom. PM 7,9mm M53 19 kom sa 17 hiljada metaka, pištolj 7,62mm 59. teretnih 27, putničkih 21, od toga 10 sanitetskih; autobus 1, autocisterna 1, PK 4; sredstava veze 76 kom,  PKT 56- 55km; MKŠK 2, KzU 11. i rezervi goriva 700l.

Od sredstava podrške brigada je raspolagala: 6 MB 120mm, dvije haubice 105mm, top T-12, top B1, BsT-a, POLK 9K11; LRL 128mm, top PAT 20/3;20/1, PAR S-2M. Bataljonska podrška sa : 17 MB 82mm, 4 MB60mm; tri PAM 12,7mm.

U toku izvršavanja borbenih zadataka brigada je često ojačavana raznim jedinicama zavisno od vrste zadataka koji je izvršavala (pionirske, oklopne i artiljerijske jedinice). Od jeseni 1993. godine u sastavu brigade i ostatak jedinice „Vukovi sa Vučijaka“.

Popuna brigade vršena je uglavnom sa vojnih obveznicima sa teritorije opštine Prnjavor. U toku 1995. godine brigada je popunjavana i sa v/o koji su dolazili iz zapadnog dijela RS.

Brojno stanje brigade se uglavnom, zavisno od procenta popune, kretalo od 3.000 do 4.063 boraca, a sa ojačanima i pretpočinjenim jedinicama i do 4.800 vojnika. Imajući u vidu kretanje vojničkog i starješinskog kadra kroz ratne jedinice, broj lica koji je evidentiran u knjigama vojnih obveznika je mnogo veći.

Prema prikupljenim podacima, mobilisano je:

 • operativno stanje bataljona (1, 2, 3  i odred „Vukova“)  broji 2.463 boraca,
 • prištabske i jedinice podrške ( komanda brigade, komanda stana, izviđački vod, vod vojne policije, vod veze, lpa vod, inžv, mpov, mab, četa mb, hav, tv, pozaninska četa, ekonomija, pritvor, počasna jedinica) sa 534 pripadnika,
 • sa pripadnicima 4.lpb  koji su bili u zoni b/d 192 boraca,
 • ostale jedinice 4.lpb u mjesnim zajednicama sa 1.151 pripadnika,
 • sa radničkim bataljon 279, svega 4.628 boraca
 • kroz brigadu sa ojačanjima prošlo preko 4.800 boraca.

KOMANDNI KADAR BRIGADE TOKOM RATA

jedinica Formacijski položaj lpbr Od Komandiri – komandanti, ves, čin
k-dabr Komandant brigade 1992 ŽIVKOVIĆ VLADO, 31102, Potpukovnik
k-dabr Nacelnik staba 1992 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik staba 1994 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Major
k-dabr PNŠ za ONP 1992 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan
k-dabr PNŠ za ONP 1994 MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Major
k-dabr ref. ONP 1992 NJEŽIĆ DUŠKO, 31102, Vodnik
k-dabr ref. ONP 1995 KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Major
k-dabr ref. ONP 1992 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr ref. ONP 1992 JEVĐENIĆ Boro, 31701, Kapetan 1 klase
k-dabr ref. ONP 1992 MIKIĆ NEDELjKO, 31201, Kapetan 1 klase
k-dabr ref. ONP 1992 PEULIĆ TANE, 31102, Poručnik
k-dabr ref. ONP 1993 ŽIVKOVIĆ Milorad, 31302, Kapetan 1 klase
k-dabr PNŠ za OBP 1992 TRIVIČEVIĆ Vojin, 31102, Major
k-dabr PNŠ za popunu i pers poslove 1992 KRAJIŠNIK Momir, 31102, Poručnik
k-dabr Nacelnik veze 1992 BIJELIĆ BORIS, 31805, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik veze 1994 TOŠIĆ DRAGAN, 31805, Potporučnik
k-dabr Nacelnik ABHO 1995 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr Šef kanc./del./ 1992 MARINKOVIĆ NOVAK, 21102, Vodnik 1 klase
k-dabr Šef kanc./del./ 1992 MUSIĆ PERO, 21102, Vodnik 1 klase
k-dabr PK za MVPP 1992 JUGOVIĆ LJUBOMIR, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr PK za MVPP 1994 MITRIĆ BORE, 31102, Poručnik
k-dabr referent o OM i PP 1994 POPADIĆ VESELKO, 31102, Stariji vodnik 1 klase
k-dabr referent o OM i PP 1994 SAVKOVIĆ LjUBINKO, 31102, Zastavnik
k-dabr referent 1992 Kostrešević Luka, 32702, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1992 NOVAKOVIĆ MOMČILO, 32702, Potporučnik
k-dabr referent 1992 Prosan NENAD, 31102, Potporučnik
k-dabr referent 1993 DAVIDOVIĆ NEDELjKO, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1993 NJENJIĆ Dalibor, 31102, Poručnik
2.lpb referent 1993 POPOVIĆ BOŠKO, 21102, Desetar
k-dabr referent 1994 BIJELIĆ BORIS, 31805, Kapetan 1 klase
k-dabr referent 1994 MILOŠEVIĆ LjUBISAV, 21102, Vojnik na dužnosti
k-dabr referent 1995 DAVIDOVIĆ BRANKO, 21001, Stariji vodnik
k-dabr referent 1995 Pupovac Dragan, 32144, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik kluba 1993 Glavina Mirko, 31805, Potpukovnik
k-dabr Nacelnik kluba 1995 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1992 Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1992 Tomašević Slobodan, 31102, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1994 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1995 Bukovica Mladen, 31102, Kapetan
k-dabr PK za Pozadinu 1992 ILIŠKOVIĆ NEDELJKO, 31102, Poručnik
k-dabr referent ThSl 1992 VUKOVIĆ OBRAD, 32144, Vodnik 1 klase
k-dabr referent ThSl 1992 VUKOVIĆ ŽIVOJIN, 32144, Potporučnik
k-dabr referent ThSl 1994 SLATINAC PERICA, 32144, Stariji vodnik 1 klase
k-dabr referent InSl 1992 IVANOVIĆ Drago, 32402, Potporučnik
k-dabr referent SnSl 1992 LONČAREVIĆ Zoran, 32501, Poručnik
k-dabr referent SnSl 1993 FIGUREK MIHAJLO, 32501, Vojnik na k-noj dužnosti
k-dabr referent VtSl 1992 PETROVIĆ ŽELjKO, 32602, Poručnik
k-dabr Nacelnik FnSl 1992 KLJAJIĆ Dane, 33142, Kapetan 1 klase
k-dabr Nacelnik bezbjednosti 1994 POPADIĆ BORIVOJA, 31102, Potporučnik
ks k-dir komande stana 1992 VASIĆ RADIVOJE, 31102, Vodnik
ks k-dir komande stana 1993 BOŽIĆ ŽIVKO, 31102, Vodnik 1 klase
ks k-dir komande stana 1993 SLATINAC PERICA, 21102, Stariji vodnik 1 klase
ks k-dir komande stana 1995 DUJAKOVIĆ RAJKO, 31102, Stariji vodnik
ks upravnik-ekspeditor 1995 STANIĆ BOŽO, 21101, Vodnik
ks k-dir oop/zkv 1992 VUKOVIĆ MILORAD, 21102, Stariji vodnik
iv k-dir iv 1992 MILINČIĆ PREDRAG, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1992 MILINČIĆ Slavko, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1992 SAVIĆ MIROLjUB, 31102, Vojnik na k-noj dužnosti
iv k-dir iv 1994 ĐUKIĆ RADENKO, 31102, Vodnik
iv k-dir iv 1994 SANČANIN BOGOLjUB, 31102, Stariji vodnik 1 klase
iv k-dir ido/zkv 1994 KOVAČEVIĆ DRAGAN, 11103, Razvodnik
vvp komandir voda vp 1992 LAZIĆ RANKO, 31102, Stariji vodnik
vvp komandir voda vp 1992 MILIĆ LjUBOMIR, 31102, Vodnik
vvp komandir voda vp 1992 NOVARLIĆ ŽIVOJIN, 31102, Vodnik
vvp komandir voda vp 1992 ŠPANIĆ GOLUB, 31102, Potporučnik
vvp komandir ovp/zkv 1992 ĐUMIĆ PERICA, 21102, Vodnik
vvp komandir ovp/zkv 1992 LAKIĆ OBRENKO, 11107, Vojnik na k-noj dužnosti
3.lpb komandant bataljona 1992 DESIĆ RATKO, 31102, Kapetan 1 klase
4.lpb komandant bataljona 1992 GNJATOVIĆ Ranko, 31102, Kapetan 1 klase
2.lpb komandant bataljona 1992 KUZMANOVIĆ MILORAD, 31102, Major
1.lpb komandant bataljona 1992 KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, 31102, Major
1.lpb komandant bataljona 1992 MERLOVIĆ NIKOLA, 31102, Kapetan 1 klase
rjVV komandant bataljona 1992 MILANKOVIĆ VELjKO, 31102, Poručnik
2.lpb komandant bataljona 1992 SEGIĆ NEMANJA, 31102, Kapetan 1 klase
3.lpb komandant bataljona 1992 TOMIĆ SRĐAN, 31102, Kapetan 1 klase
rjVV komandant bataljona 1994 ŠIKARAC MIRO, 31102, Potporučnik
1.lpb komandant bataljona 1994 Tubak Brane, 31102, Potporučnik
rb komandant bataljona 1995 ĐURĐEVIĆ Vitomir, 31102, Kapetan
2.lpb komandant bataljona 1995 POPOVIĆ RANKO, 31101, Potporučnik


Pregled ostalih komandnih dužnosti  po jedinicama brigade: lpbr

GLAS BORCA -RATNI BILTEN 1.LPBR PRNJAVOR

Glas borca lpbr u pet svojih izdanja od decembra 1994. godine do decembra 1995. godine

Broj 1.

zabilježio je važne događaje, borce i starješine brigade i kretanja u opštini Prnjavor i dao svoj doprinos u izgradnji i jačanju brigade. Opisao je ratni put brigade, kroz kazivanje boraca i starješina u ratnim godinama.

U Glasu borca u svim brojevima objavljavao je imena i fotografije naših poginulih i nestalih boraca i tako prvi održao sjećanje na njih i opominja ,nas preživjele borce da ni tada, a ni sada njihove likove, imena i hrabrost,  ne smijeno zaboraviti . U periodima primirja i prekida b/d borci i komandanti jedinica su uspjeli naći vremena da napišu po neki članak za list i tako daju doprinos da se sačuva sjećanje na ratni put brigade.

Prnjavor. XI1992.god

Pored Glasa borca lpbr, prilozi su pisani i u Našem zavićaju Prnjavor, Krajiškom vojniku 1.KK, pojedinim knjigama i sl. dajući svoj doprinos ratnom putu brigade.

SMOTRA ZA DAN BRIGADE

REKLI SU O BRIGADI

General Momir Talić u Glasu borca lpbr:

gen.puk Momir Talić

Bez uvrede za druge, Prnjavorska laka je uz Šesnaestu brigadu. Izgubiće i to što ima svako ko sanja o pobjedi nad srpskim narodom i njegovom vojskom. Prnjavor je sebe branio na distanci – u Derventi, Zapadnoj Slavoniji, na Ozrenu, u Sjevernoj Dalmaciji. Do sada njegova brigada nije imala ni jedan kiks. Izuzetna je saradnja opštinske vlasti i boraca Prve prnjavorske lake. U komandi korpusa spokojni, jer im je ova brigada od početka rata zadavala najmanju brigu.

U Našem zavičaju Prnjavor  od novembra 1992. godine , puk

gen Lisica Slavko

Slavko Lisica na smotri brigade kaže: Od kada se nalazi pod mojom komandom Brigada je naročito veliku ulogu odigrala u borbama na Obodnom kanalu protjerivanju neprijateljskih  snaga sa ovog položaja i oslobađanju Zborišta. Bila je to dobra najava konačnog oslobođenja Broda što smo i uspjeli. Ovaj grad je 6. oktobra u 22 sata postao srpski rekao je pukovnik Lisica.

gppuk Momir Zec

Sa svih strana stižu nam čestitke, pismena od komandanta OG-10 generala Momira Zeca, zahvalnost, svi smatraju da smo odbranili Novi Grad, mnogi smatraju da padom Novog Grada bio bi ugrožen Prijedor i dalje.

Dokumentarni film na RTRS

komandant brigade,

Predsjednik opštinske Boračke organizacije i komandant lpbr Vlado Živković rekao je, nakon otvaranja izložbe ratnih fotografija brigade za dan opštine Prnjavor 2017. godine, da je došlo vrijeme da borci iz Prnjavora stanu na mjesto koje im pripada u samom vrhu stvaralaca Republike Srpske. On je istakao da Prnjavor, osim fotografija, ima i veliko bogatstvo u video-zapisima sa ratišta.
„Do građe za izložbu bilo je teško doći, ali osim fotografija imamo veliko bogatstvo od 48 časova zapisa direktno sa ratišta. Pozvao bih sve borce koji imaju fotografije da ih donesu u Boračku organizaciju jer je u toku priprema dokumentacije za Spomen-sobu prnjavorskih boraca“, naglasio je Živković. On je podsjetio da su borci sa područja ove opštine prošli kroz 124 ratne jedinice, te učestvovali u najznačajnijim borbama za stvaranje Republike Srpske.

Spomen soba Boračke organizacije je, još u pripremi, u novoj zgradi Boračke organizacije Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš koji je naglasio da je ova opština ponosna na svoje borce, jer su svojim ratnim zadacima odgovorili časno i pošteno. „Sa područja Prnjavora 626 boraca dalo je život za stvaranje Republike Srpske, što se nikada ne smije zaboraviti. Večerašnji događaj je dobar potez Boračke organizacije koja sakupljajući sve fotografije iz ratnog perioda dokumentuje jedan period u razvoju naše lokalne zajednice, ali i svih ovih ljudi koji su učestvovali u tim događajima“, rekao je Tomaš.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je ratni put brigade bio obilježen velikim podvizima, herojstvom i žrtvovanjem, a način na koji je vođena bio je častan jer niko nije osumnjičen, niti je protiv nekoga vođen krivični postupak. (Dan brigade 2012.)

OBJAVLJENO O BRIGADI

Ratni put Prnjavorske brigade  zabilježen je, manje-više u nekoliko novinskih članaka, knjiga (Hranioci ratnika, Nedeljko Sančanin, Laktaši 2008.), video materijala, kroz list Glas borca lpbr, veb sajt: lpbr-prnjavor.info i dr.

Komandant brigade je više puta govorio o ratnom putu brigade.

Za Dan opštine 20.3.2017. godine organizovana je izložba ratnih fotografija Prnjavorske brigade i Motajičkog bataljona 27.mtbr Derventa. I danas  se mogu vidjeti te ratne fotografije na zidovima u novoj lokaciji Boračke organizacije u Prnjavoru.

I NA KRAJU

Ratni put Prnjavorske brigade bio je trnovit i slavan što dokazuje odlikovanje 1994. godine MEDALJOM PETRA MRKONJIĆA, za izvojevane pobjede u borbama na ratištima Republike Srpske u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Na Koridoru, oslobađenju Odžaka, Broda, odbrani Teslića, Doboja,  Ozrena, Vozuče i Novog Grada brigada je ostvarila značajne podvige, ali i pretrpila teške gubitke, i odlučujuće doprinijele pobjedi nad neprijateljem i odbrani RS.

309 je odlikovanih boraca brigade.

Mobilizacijom jedinica TO opštine Prnjavor u 1991. i 1992. godini od 3.700 pripadnika, stvoreni su uslovi za formiranje lpbr. Brigada je mobilizacijom 1992. godine brojala 2.776 boraca,  ( jediinica „Vukova sa Vučijaka“ brojala 300 pripadnika i sa pripadnicima 4.lpb 1.059 boraca.) 1993 godine, mobilisano još 534 boraca, 1994. godine još 508 boraca i 1995. godine još 792 boraca („Vukova je bilo 50, pridodat radnički bataljon sa 277 boraca i 28 iz 4.lpb), i  12 mobilisanih u 1996. godini.

Tokom rata mobilisanih 4.628 pripadnika lpbr.

ali je zato imala gubitke od  1.518  pripadnika , što poginulih 202  i nestalih 17, umrlih 5 boraca, samoubistava 7 kod boraca, ranjenih je bilo 818, povrijeđenih 185, samoranjavanje 40, samopovređivanje 1 i 229 bolesnih   boraca.

Tomić Srđan/lpbr-prnjavor.info

[1] Borbeni put prnjavorske lpbr 1991.-95. od str. 6

Dan nestalih i poginulih RS

27.5.2022.

Služen pomen i  parastos u crkvi Sv. Georgije u Prnjavoru

Služenjem pomena i  parastosa u crkvi Sv. Georgije u Prnjavoru i polaganjem vijenaca na spomeniku poginulim borcima iz grada Pranjavora, Oganizacija porodica zaroboljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor obilježila je svoj dan.

27.5.2022. Prnjavor

Ovaj dan obiježavanja nalazi se u programu obilježavanja značajnih datuma u oblasti BIZ u opštini Prnjavor za 2022-.godinu,donijet od strane skupštine opštine.

Oni su se zatim uputili do Gradskog parka, kako bi ukazali na potrebu izgradnje Centralnog spomen obilježja svim pognulim u proteklom ratu.

Srpska pamti  27.5.2021.

SLUŽEN PARASTOS POGINULIM I NESTALIM PRNjAVORSKIM BORCIMA

BANjALUKA, 27. MAJA /SRNA/ – Na Novom groblju u Banjaluci danas je služen parastos nestalim borcima i civilima sa područja opštine Prnjavor, povodom Dana prnjavorske Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Nekoliko godina u skladu sa programom rejšavanja pitanja u oblasti BIZ , u opštini se organizuje obilježavanje Dana nestalih i poginulih boraca VRS u opštini, čije je nosilac Opštinska organizacija  porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

I ove godine u uslovima epidemije korone, delegacija organizacije položila je cvijeće i vijence na Spomen kosturnici u Banja Luci, gdje je održan pomen i parastos poginulim borcima VRS sa područja opštine Prnjavor

27.5.2021.

Parastos poginulim i nestalim prnjavorskim borcima (VIDEO)

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci na Novom groblju, i ove godine, 27.5.2021. godine  služen je parastos i položeni vijenci i zapaljenje svijeće u pomen  626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

Parastos je održan u sklopu obilježavanja  Dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

još 31 boraca pripadnika prnjavorske brigade se vode kao nestali.

Spomen kosturnica

27.5.1995. Početak velikog stradanja Prnjavorčana na Ozrenu

27.5.2020.

I ove godine služen parastos za poginule borce Opštine Prnjavor

 

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci na Novom groblju, 27.5.2020. godine  služen je parastos i položeni vijenci i zapaljenje svijeće u pomen  626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

Parastos je održan u sklopu obilježavanja  Dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

još 31 boraca pripadnika prnjavorske brigade se vode kao nestali.

30.8.2019.

Na Ozrenu obilježen Dana nestalih i poginulih

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj danas obilježen u porti Manastira Svetog Nikole na Ozrenu.

Ozren, obilježavanja Dana nestalih - Foto: RTRS

Ozren, obilježavanja Dana nestalihFoto: RTRS

 

Služen parastos poginulim i nestalim, a potom je planirano polaganje vijenaca i cvijeća kod spomen-krsta, te obraćanje zvaničnika. Prisustvivala je i delegacija iz Prnjavora  iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i bivši naćelnik OBIZ.

Obilježavanju Dana nestalih i poginulih prisustvovao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Republika Srpska još potražuje 1.652 nestala lica, od kojih 1.013 civila, 626 pripadnika Vojske Republike Srpske i 13 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

U temelje Republike Srpske život je ugradilo 23.749 boraca i 6.481 civil, a najveća stradanja bila su tokom 1992. godine kada je bilo oko 13.000 srpskih žrtava.

Od ove godine Dan nestalih se obilježava 30. avgusta, a ne 15. septembra kako je bilo ranije.

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH

U organizaciji Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila na Ozrenu kod Manastira Svetog Nikole obilježen je 30. avgust, Međunarodni dan nestalih.

I ove godine vijence su položili  predsjednici boračkih udruženja porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i udruženja RVI opštine i predstavnik opštine Prnjavor (načelnik OBICZ).

Republika Srpska potražuje 1.676 boraca i civila u 2015. godini , dok se danas potražuje još 1670 lica, od toga 1024 civila, 633 pripadnika Vojske Republike Srpske i 13 pripadnika MUPRS.

Opština Prnjavor još traži  32 nestalih pripadnika VRS od kojih 18 iz prnjavorske brigade.

Prilog:https://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=85618

26.5.2019.

I ove godine služen parastos za poginule borce Opštine Prnjavor

26.5.2019.

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci na Novom groblju, 26.5.2019. godine u 11.30 časova , služen je parastos i položeni vijenci i zapaljenje svijeće u pomen  626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

 

Parastos je održan u sklopu obilježavanja  Dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.

još 33 boraca pripadnika prnjavorske brigade se vode kao nestali.

26.5.2018.

Iz 2018. godine.

Vijence i cvijeće položili su:

 • delegacija Opštinske oranizacije porodica poginulih i nestalih boraca,
 • predstavnik opštine Prnjavor, načelnik odjeljenja boračko-invalidske zaštite,
 • predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida Prnjavor

Obilježavanje dana organizacije u 2018. godinihttp://lpbr-prnjavor.info/dani-rj-vrs/

29.8.2017.

U Gostoviću, opština Zavidovići na ruševinama manastira Udrum, postavljena je spomen ploča nestalim, zarobljenim i poginulim borcima VRS i civilima.

Od zarobljenih Prnjavorskih boraca, jedan je sahranjen a 4 se vode kao nestali.

U Prnjavoru, 14.9.2017. godine u crkvi Svetog Velikomučenika Georgija služen parastos i prislužene su svijeće za sve poginule i nestale sa područja opštine Prnjavor u proteklom otadžbinskom ratu povodom Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske od strane Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor. Sa područja opštine traga se za još 34 nestala borca Vojske Republike Srpske.(Prnjavor.info).

15.9.2017.

OSUDA INCIDENTA SKRNAVLJENJA SPOMEN PLOČE U NASELJU GOSTOVIĆ – 13. KILOMETAR

Služen parastos za poginule borce Opštine Prnjavor

26.5.2018.

Na Spomen-kosturnici u Banjaluci 26.5.2018. godine,služen je parastos i položeni vijenci za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da je ovo prilika da se sjetimo onih kojih su dali svoje živote za Republiku Srpsku, a njih je iz Prnjavorske brigade bilo zaista mnogo.

“Kroz Prnjavorsku brigadu je prošlo 4.063 učesnika u ratu. Brigada je na svom ratnom putu bila na svim prostorima Republike Srpske, a najveća pogibija se desila 1995. godine na Ozrenu, kada je u dva dana poginulo 135 ljudi”, rekao je Savanović novinarima nakon parastosa.

Savanović je poručio da je stradanje ovih boraca opomena svima nama, a posebno mladim generacijama da bolje nauče našu istoriju, koja je krvava i puna iskušenja.

On je naglasio da je Srpskoj potrebno više jedinstva i više ekonomskog razvoja, te naglasio da nas na ovim prostorima može održati samo Republika Srpska, za koju su i ovi borci dali živote.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović naveo je da se još uvijek traga za 31 nestalim borcem za područja opštine Prnjavor, te da je sve više članova porodica nestalih koji umiru, a da nadležne institucije nisu pronašle njihove najmilije.

“Naša statistika pokazuje da je više umrlih članova porodica nestalih nego identifikovanih nestalih boraca i civila iz Republike Srpske”, istakao je Mitrović.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš naglasio je da je opština Prnjavor dala nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske i naše budućnosti.

“Prnjavor je druga opština u Republici Srpskoj po broju pognilih boraca u odnosu na broj stanovnika. U tom kontekstu žrtva koju smo podnijeli je još upečatljivija. Na 1.000 stanovnika opština Prnjavor je imala 18 poginulih boraca”, poručio je Tomaš.

On je dodao da lokalna vlast ima izuzetno dobru saradnju sa opštinskom Organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, te je apelovao na njih i na Boračku organizaciju opštine da se ujedine u nastojanju da odrede lokaciju za izgradnju centralnog spomen-obilježja poginulim borcima iz Prnjavora.

“Uvjeravam ih da nije problem za obezbjeđivanje sredstva. NJihovo jedinstvo će dovesti do toga da u ovoj godini ovaj spomenik završimo i da svake naredne godine stradanje boraca naše opštine obilježavamo u Prnjavoru”, rekao je Tomaš.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor Boro Peulić rekao je da su prije dva dana pronađeni posmtrni ostaci još dva poginula borca, te ponovio da se traga za još njih 31.

“To su uglavnom borci koji su nestali na ozrenskom ratištu, njih oko 25, dok su ostali pojedinačni slučejevi stradali u Visokoj Krajini i Posavini”, naveo je Peulić.

On je dodao da ova organizacija obilježava 27. maj kao svoj dan, zato što je tog dana 1995. godine poginulo 113 boraca sa područja opštine Prnjavor.

Vijence na spomen-kosturnici u Banjaluci položili su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, opštine Prnjavor, porodica poginulih boraca iz Prnjavora, te drugih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

SRNA

KOMENTAR
Prnjavorska brigada na svom ratnom putu imala je nekoliko velikih bitaka, u probijanju koridora 1992. godine, oslobađanju Broda, odbrani Doboja, Brčkog,  odbrani na Ozrenu i Vozućoj, i uspješnoj odbrani Novograda.
U uporno vođenoj odbrani na Ozrenu, gdje je najduže ostala, u dva napada muslimanskih snaga pretrpjela je velike gubitke.
Na osnovu prvih izvještaja od 27.maja 1995. godine[1]  u 1. bataljonu se 12 boraca vodi kao nestalo, a u 2. bataljonu 39 boraca nestalo. Izgubljeno je dosta borbene tehnike. Drugog dana 6 boraca 1. bataljona je poginulo, a 10 je ranjeno. Trećeg dana utvrđeni su teški gubici: 9 poginulih, 54 su ranjena borca, a 49 boraca se vode kao nestali. Među nestalim borecima ima i veći broj poginulih koje su saborci vidjeli, ali nisu ih mogli izvući u žestini borbenih dejstava.
21. juli 1995. godine, najteži i najtragični dan za prnjavorsku brigadu od njenog formiranja. Prvi izvještaji sve poginule i nestale vode se kao nestali, a takvih je 57, dok je 90 boraca teže i lakše ranjeno.

U pregledu gubitaka od 27. maja do 30. jula 1995. godine :

 • poginulo 31: komandir čete 1, komandir voda 1 i 29 vojnika,
 • nestali 91: komandir voda 2, komandir odjeqenja 3, podoficiri bez dužnosti 3, vojnika 83,
 • ranjeni 195 : zamjenik komandanta bataljona 1, pom oćnici komandanta bataljona 2, komandiri i zamjenici komandira četa 3, komandiri voda 8, komandir odjeljenja 2, podoficiri bez dužnosti 2, i vojnika 176

Na osnovu tabelarnog pregleda jasno je vidljivo da je brigada za posljedna dva mjeseca  izgubila 317 boraca, skoro jedan bataljon.

U poslije ratnom istraživanju brojnog stanja brigade prikupljeni su slijedeći podaci:

27.05.1995. godine:

 • poginulo 39 boraca (i 14 borca ekshumirana),
 • nestalo 8 boraca,
 • razmijenjen kao živ borac 1
 • ranjeno 28 boraca
 • povrijeđeno od detonacije 12

21.07.1995. godine:

 • poginulo 33 boraca (i 26 borca ekshumirana),
 • nestalo 9 boraca,
 • razmijenjen kao živ borac 11
 • ranjeno 43 boraca
 • povrijeđeno od detonacije 41

Brojno stanje prnjavorske brigade na kraju rata po ratnim jedinicama:[2]

ratna jedinica vojnika podoficira oficira svega %
1.lpb 570 67 12 649 14,03%
2.lpb 697 47 17 764 16,52%
3.lpb 537 42 5 584 12,63%
4.lpb 1133 81 19 1.234 26,68%
bre 4 4 0,09%
čmb120 40 5 1 47 1,02%
hav105 2 1 3 0,06%
iv 42 3 45 0,97%
jro 4 5 0,11%
k-dabr 3 4 23 30 0,65%
ks 37 7 44 0,95%
lpav 35 35 0,76%
mab 21 21 0,45%
mpov 7 1 8 0,17%
pionv 16 1 17 0,37%
pozč 130 22 6 158 3,42%
pv 15 1 16 0,35%
rb 326 28 12 366 7,91%
rjVV 435 23 8 466 10,08%
tv 16 2 18 0,39%
vv 27 6 2 36 0,78%
vvp 64 10 1 75 1,62%
ukupno 4.161 349 108 4.625 100,00%

Tomić  Srđan

[1]  Neobjavljeni Borbeni put Prve prnjavorske lake  pješadijske brigade 1991. – 1995. , str. 40,  48,  51

[2]  Podaci nisu sravnjeni sa vob-8 brigade. Kod 4.lpb prikazano je zajedno brojno stanje pripadnika bataljona na dužnostima u mjesnima zajednica opštine i povremeno upućivanje pripadnika na dopunu brojnom stanju brigade na položajima.

Prema izjavi ratnog komandanta lpbr pukovnika Vlade Živkovića, u  TV emisiji K3 „Potez“, 15.5.2012.godine, podaci Boračke organizacije opštine Prnjavor pokazuju 4.063 pripadnika VP 7519 Prnjavor, odnosno lpbr , od kojih još 2.087 nisu kategorisani u odgovarajuću kategoriju borca. Prema ratnim jedinicama stanje: 1.lpb 604; 2.lpb 882; 3.lpb 656; 4.lpb 943; brigadni pritvoj 4; vojna policija 56; Vukovi sa Vučijaka 502; Izviđači 45; inžinjerci 19; komanda brigade 32; komanda stana 49; lpaa 35; odjeljenje veze 36; Pob 30; pozadinska četa 152 i tenkovski vod 17 pripadnika.

14.9.2018.

Obilježavanja Dana nestalih i poginulih Republike Srpske

Nepoznata sudbina 33 poginula borca

Opština Prnjavor traga za još 33 borca Vojske Republike Srpske, od kojih je najviše nestalo na ozrenskom ratištu, rekao je Srni predsjednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Boro Peulić.

Peulić je izrazio nezadovoljstvo zbog politizovanog rada Instituta za nestala lica BiH, koji je, kako je naveo, u funkciji jednog, bošnjačkog naroda i ima zadatak da Bošnjake prikažu kao žrtve, a Srbe kao dželate.

Prema njegovim riječima, proces traženja Srba u potpunosti je paralizovan zbog čega ga treba vratiti u Republiku Srpsku.

“S druge strane, moramo priznati da je prošlo dosta vremena, da je sve manje i tragova i svjedoka, pa je sve teže doći do potrebnih informacija o nestalim licima”, kaže Peulić, koji izražava bojazan da pojedini članovi porodica nestalih boraca neće doživjeti rasvjetljavanje sudbine najmilijih.

U Prnjavoru je večeras, povodom obilježavanja Dana nestalih i poginulih Republike Srpske, služen parastos u Hramu Svetog velikomučenika Georgija.

U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginula su 23.184 borca Vojske Republike Srpske, a poginulo je i nestalo 10.000 civila.

Republika Srpska traga za još 1.662 nestala srpska borca i civila, dok se u tri spomen-kosturnice u Banjaluci, Nevesinju i Istočnom Sarajevu nalazi 650 ekshumiranih neidentifikovanih posmrtnih ostataka.

SRNA

Prema dostupnim podacima utvrđen je spisak od 33 nestalnih boraca i lica sa područja opštine:

Vojna pošta Jedinica nestali pripadnici vrs
7519 Prnjavor Prnjavorska laka pješadijska  brigada BLAŽ (Josip) PETAR iz Hrvaćani, rođ. 1944. vodnik 1 klase 1.čete, 1.bataljona,, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 15.4.1994.godine. Proglašen za umrlim 13.2.2006. godine.
7029 Petrovo 1.Korpus VRS DOSTANIĆ (Vlado) LJUBO iz Gornji Galjipovci, rođ. 1965. vojnik 1.čete, 2.bataljona,, nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. .
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada ĐURĐEVIĆ (Nikola) ĐURO iz Donja Mravica, rođ. 1966. vojnik , nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 25.7.1993.godine. Proglašen umrlim dana 22.11.2011. godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada ĐURIĆ (Milovan) Nenad iz Kokori, rođ. 1975. vojnik 1.čete, 2.bataljona, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 25.1.1995.godine. I brat Pero mu poginuo.
7029 Petrovo 1.Korpus VRS Đurić (Jovo) Ranko iz Ratkovac, rođ. 1941. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Proglašen za umrlim 26.6.1998.godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada DVORANČIĆ (Radivoj) Dobrinko iz Orašje, rođ. 1967. vojnik 1.čete, 2.bataljona,, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 19.3.1994.godine. Proglašen umrlim 27.12.1999. godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada HLADUN (Vlado) MIHAJLO iz Gornja Mravica, rođ. 1971. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 12.8.1992.godine. Prograšen umrlog 26.6. 2009.godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada KALABIĆ (Živko) MILOMIR iz Gusak, rođ. 1975. vojnik 2.čete, 3.bataljona,nestao 21.7.1995, Krčevine, Zavidovići. stupio u jedinicu 3.5.1995.godine. .
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada KNEŽEVIĆ (Krsto) MIROSLAV iz Prnjavor, rođ. 1963. mlađi vodnik bolničar 3.bataljona, nestao 21.7.1995, Krčevine, Zavidovići. stupio u jedinicu 30.7.1992.godine. Proglašen za umrlog 30.9.2009. godine.
7207 Mrkonjić Grad 2.Korpus VRS Kolonja (David) Dragan iz Ratkovac, rođ. 1972. vojnik tenkovska četa, nestao 10.10.1995, Trijebovo, Mrkonjić Grad. stupio u jedinicu 10.10.1995.godine. Prijava u opštinskoj upravi u 2017. godine iz Kupresa.
7001/45 Prnjavor Prnjavorska laka brigada KUSIĆ (Savo) STANIMIR iz Gornji Vijačani, rođ. 1953. vojnik pozadinac 2.bataljon, nestao 1.7.1992, Duge njive, Modriča. stupio u jedinicu 10.6.1992.godine. Proglašen za umrlim 15.9.1998. godine
7954 Tuzla JNA LOPATKO (Danilo) MIROSLAV iz Prnjavor, rođ. 1972. vojnik inžinjerijski bataljon, nestao 15.5.1992, Tuzla, Tuzla. stupio u jedinicu 18.11.1991.godine. Proglašen za umrlog 12.9.2000.godine.
7004 Banja Luka  11.mpoap 1.Korpus VRS MALIĆ (Miloje) SRETKO iz Gornji Vijačani, rođ. 1955. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, nestao 13.8.1992, Gola planina, Mrkonjić Grad. stupio u jedinicu 16.6.1992.godine. Proglašen umrlim 12.10.2000.godine.
7029 Petrovo 4.olpbr 1.Korpus VRS MARIĆ (Marko) MARKO iz Ratkovac, rođ. 1946. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, nestao 10.9.1992, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. .
7029 Petrovo 4.olpbr 1.Korpus VRS MARKOVIĆ (Branko) DRAGO iz Prnjavor, rođ. 1956. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Proglašen za umrlim 29.3.1999.godine.
7029 Petrovo 1.Korpus VRS MATIČIĆ (Mirko) MIODRAG iz Prnjavor, rođ. 1975. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 3.8.1995.godine. .
7029 Petrovo 4.olpbr 1.Korpus VRS MATIČIĆ (Miroslav) MIRKO iz Prnjavor, rođ. 1952. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Proglašen za umrlim 7.4.2008.godine
7450 Pale MO RS NJEGOMIROVIĆ (Drago) SLOBODAN iz Ratkovac, rođ. 1933. vojnik radnik OMO Vozuća, nestao 10.9.1995, Vozuća, Zavidovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Prograšen umrlim 14.12.2001.godine.
7001/45 Prnjavor Prnjavorska laka brigada PEULIĆ (Veljko) DUŠKO iz Gornji Vijačani, rođ. 1969. vojnik pozadinac 2.bataljon, nestao 1.7.1992, Duge njive, Modriča. stupio u jedinicu 10.6.1992.godine. Proglašen za umrlog 16.3.1999. godine.
9162 Okučani JNA POPOVIĆ (Nikola) PETAR iz Galjipovci, rođ. 1944. vojnik bataljon TO, nestao 13.11.1991, Okučani, Okučani. stupio u jedinicu 18.9.1991.godine. .
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada SAMAC (Čedo) RANKO iz Grabik Ilova, rođ. 1958. vojnik 1.čete, 3.bataljona,, nestao 21.7.1995, Krčevine, Zavidovići. stupio u jedinicu 8.6.1995.godine. Proglašen za umrlog dana 17.3.2008. godine.
7127 Derventa 27. motorizovana brigada 1.KK VRS Sarić (Miladin) Milenko iz Gornja Ilova, rođ. 1972. vodnik komandir voda 1.čete 1.b, nestao 16.7.1992, Begluci, Derventa. stupio u jedinicu 20.6.1992.godine. .
7029 Petrovo 4.olpbr 1.Korpus VRS SAVIĆ (Borislav) MILOVAN iz Prnjavor, rođ. 1956. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. .
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada SEJDIĆ (Himzo) ESIM iz Prnjavor, rođ. 1964. vojnik 1.čete, 3.bataljona,, nestao 21.7.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 13.3.1994.godine. .
CL CŽR Stojanović (Stojan) Veselka iz Prnjavor, rođ. 1974. vojnik , nestala 18.8.1992, Sivša, Doboj.  Identifikovana u pogibiji vojnog helikoptera.
7029 Petrovo 1.Korpus VRS TODOROVIĆ (Uroš) STOJAN iz Prnjavor, rođ. 1943. vojnik , nestao 10.9.1995, Lozna, Banovići. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Proglašen za umrlog 11.8.1998.godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada TOPIĆ (Spasoje) BOGOLJUB iz Gornja Ilova, rođ. 1967. vojnik 3.čete, 3.bataljona, nestao 21.7.1995, Krčevine, Zavidovići. stupio u jedinicu 7.9.1994.godine. Prograšen umrlim 31.12.1999.godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada VASIĆ (Ratko) Slobodan iz Gornja Mravica, rođ. 1962. vojnik 2.čete, 4.bataljona, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 22.5.1995.godine. Proglašen za umrlog dana 18.04.2003. godine
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada VUJASINOVIĆ (Živko) RANKO iz Šarinci, rođ. 1954. vojnik 3.čete, 2.bataljona, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 11.8.1992.godine. Proglašen za umrlog dana 13.11.2007. godine
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada VUJIČIĆ (Risto) GOJKO iz Donji Vijačani, rođ. 1955. vojnik 3.čete, 2.bataljona, nestao 21.7.1995, Krčevine, Zavidovići. stupio u jedinicu 20.4.1994.godine. .
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada VUKOMANOVIĆ (Janko) ŽELjKO iz Drenova, rođ. 1972. vojnik 1.čete, 1.bataljona,, nestao 27.5.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 20.7.1994.godine. Prograšen za umrlog dana 18.5.2000. godine.
7127 Derventa 27. motorizovana brigada ŽIGIĆ (Mirko) RANKO iz Kremna, rođ. 1972. vojnik tenkovska četa, nestao 20.8.1992, Kostreš, Derventa. stupio u jedinicu 20.5.1992.godine. Proglašen za umrlog 13.8.2009.godine.
7519 Prnjavor Prnjavorska laka brigada ŽIVKOVIĆ (Sredoje) MILAN iz Donja Mravica, rođ. 1957. razvodnik 1.čete, 3.bataljona,, nestao 21.7.1995, Podsijelovo, Zavidovići. stupio u jedinicu 15.12.1994.godine. Proglašen za umrlog 4.5.2000. godine

Institut za nestala lica BiH ili da počne efektivno da radi ili da bude raspušten

13.9.2011.

Обиљежавање дана несталих и погинулих

У Бањалуци ће сутра и у четвртак бити обиљежен 15. септембар – Дан несталих и погинулих у одбрамбено-отаџбинском рату и тим поводом биће одржан округли сто, служен парастос несталим и погинулим борцима и положено цвијеће на Спомен обиљежје „12 беба“.

Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Душко Милуновић рекао је да је током борбених дејстава у отаџбинском рату погинуло 14 475 бораца Војске Републике Српске, а да је укупно погинулих, убијених и умрлих бораца око 22 500.

Милуновић је додао да се, према подацима Центра за истраживање ратних злочина, и даље 1 729 лица води као нестало, од којих је 699 бораца.

Предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Недељко Митровић рекао је да ће првог дана обиљежавања бити организован округли сто на којем ће бити дат демографски преглед кретања на простору БиХ са аспекта жртава из реда српског народа.

Подсјетио је да се у спомен костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу налазе посмртни остаци 617 жртава, од којих је мали број идентификован, због чега ова организација инсистира да новоотворена лабораторија за ДНК анализу Завода за судску медицину РС хитно почне њихову идентификацију.

Организатор обиљежавања Дана погинулих и несталих је Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе РС.

Предсједник одбора за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске и министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар Ђокић рекао је данас да је Дан погинулих и несталих дан сјећања на оне који су дали животе за Српску, а за којима породице још трагају, али и дан када треба упутити оштрији глас према надлежним институцијама да раде ажурније на трагању за несталим.

„Нисмо задовољни процесом тражења несталих, нити активностима које воде институције којима је повјерена есхумација и идентификација, посебно идентификација, јер је очито да постоји велики број ексхумираних тијела особа за којима се трага, а да при томе још није извршена идентификација“, рекао је министар Ђокић након полагања цвијећа на Спомен-обиљежју на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Ђокић је истакао да су у процесу идентификације посебно оштећене српске жртве и да је сасвим оправдано захтијевати ажурнији рад надлежних институција.

Према његовим ријечима, велика средства и друштвена подршка коју су добиле институције надлежне за тражење несталих, треба да их учини савјеснијим у раду.

Поводом обежавања 15. септембра, Дана погинулих и несталих лица РС, јутрос је у цркви Свете Тројице у Бањалуци служен парастос за погинула и нестала лица у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Делегације борачких организација, Народне скупштине РС, те савјетник предсједника РС Миладин Драгичевић и министар рада и борачко-инвалидске заштите РС Петар Ђокић положили су цвијеће на Спомен-обиљежје на гробљу Свети Пантелија.

Цвијеће ће бити положено и на Спомен-обиљежје „12 беба“, споменик „12 беба“ и Спомен-костурницу на Новом гробљу.

Ozren maj 1995.

27 godina od Ozrenskog ratišta

Stanje u zoni odgovornosti brigade

Svinjašnica, Ozren

Na Podsijelovu svakodnevne borbe, muslimani tuku liniju odbrane brigade artiljerijom, a sa manjim grupama pokušavaju prodor kroz našu odbranu. Brigada je dobro opterećena. Jedan broj naših boraca nalazi se na Oraškom ratištu, zbog toga ne puštamo borce na odmor sa Ozrena. Po naredbi komandanta brigade ppuk Vlade, bataljoni su dužni da izdvoje jedan broj boraca najmanje jačine voda u rezervu. Na Podsijelovu ima samo 20 policajaca u brigadnoj rezervi. Rezervne jedinice su formirale 1. i 3. bataljon, a 2. bataljon nije formirao bataljonsku rezervu, iako je dobio naređenje da je obavezan formirati bataljonsku rezervu.

Izvršeno je unutrašnje pregrupisavanje  jedinica brigade:

podsijelovo

p/k odbrane lpbr na Podsijelovo-Ozren.

l/o Šujanac tt.715 – k. 726 Humka – put za s. Tunjik /isklj.) posjeda 2.lpb , 1. lpb posjeda k. 702 – k- 706 – s. Lukići – k. 551 (isklj.), a 3. lpb zauzima položaje na k.551 – Vis – i 6 rovova bPJP MUP_a CJB Doboj

22.1.94-6.9.95.

Napad neprijatelja 27.5.1995. godine

selo Tunjik , Svinjašnjica.

Svakodnevno vodimo borbu slabijeg intenziteta i kao grom iz vedra neba strahovit napad muslimana 27.5.1995. godine u 03.40 časova. Muslimani su uspjeli da probiju liniju u rejonu kote  Hunke iz Stjepanskog potoka od sela Tunjika, jurišem na rovove  2. bataljona a zatim žestoka borba, linija je probijena, a muslimani kroz otvoreni prolaz napadaju sa leđa na kotu  715. ,726 i 702.[1]

U momentu napada mnogi borci su spavali, što je i logično, iznenadni napad dobro je organizovan, prihvaćena je borba, mnogo ranjenih i poginulih na obe strane, ali muslimani bezglavo napadaju.[2]

Pripadnici 2.lpb na Ozrenu

Ovaj napad nismo izdržali, počelo je povlačenje 1. i 2. bataljona na rezervni položaj, 3. bataljon se organizovano i dobro brani. Prvi utisci su stravični, imamo i prve izvještaje. U 1. bataljonu se 12 boraca vodi kao nestalo, a u 2. bataljonu 39 boraca je nestalo, ne zna se za njihovu sudbinu. Izgubili smo dosta tehnike i to 2 trocijevca, 2 BaT, 4 MB 60 mm, 1 broving 12 mm, tri RUP 12, 12 telefona, 1 centrala i 1 TAM 4500.[3]

U toku dana uspostavljena je nova linija odbrane. Nismo izgubili mnogo prostora. Linija odbrane pomjerena je od 200 do 400 metara, ali smo u taktičkom pogledu sada u znatno lošijoj poziciji. Najveći problem nam predstavlja veza sa trećim bataljonom, jer je presječena komunikacija na tt 685, a to znači da je odsječen naš treći bataljon, bPJP Doboj, Srbačka i 4. ozrenska brigada. Jedini put za Vozuću je preko s.Malčića. Borbe se nastavljaju i drugi dan. Teško je ranjen zamjenik komandanta 2. bataljona Vrhovac Dragan. Muslimani sada žestoko napadaju sa kote 706, a prema koti 685. Pravac napada im je 1. bataljon koji se dobro i organizovano brani, nažalost, i danas smo imali gubitaka. Šest boraca 1. bataljona je poginulo, a 10 ih je ranjeno. Za sada se dobro branimo na pravcu 1. i 3. bataljona, 2. bataljon je razbijen i sporo se organizuje, srećom muslimani ne napadaju na pravcu Čevaljuše gdje je razmješten 2. bataljon.

Pripadnici 1.lpb na Ozrenu

U Prnjavoru komanda brigade je opsjednuta porodicama, traže izvještaje o poginulim i nestalim borcima, izvještaje sa Ozrena ne dostavljamo, jer očekujemo da će neki od boraca koji se vode kao nestali uspjeti da se izvuku.

Žestoke borbe, ali pomjeranja linije odbrane nema, utrošene su velike količine municije, utrošili smo gotovo svu rezervu koju smo imali u Prnjavoru, neophodna nam je artiljerijska municija.

Za posljednja tri dana imamo zvanične izvještaje, pretrpjeli smo teške gubitke, imamo 9 poginulih boraca, 54 borca su ranjena, a 49 boraca vode se kao nestali. Među nestalim borcima ima i veći broj poginulih, koje su saborci vidjeli, ali nisu ih mogli izvući u žestini borbenih dejstava.

Uspjeli smo konsolidovati liniju odbrane, ukopavamo se a i dalje trpimo jaku neprijateljsku vatru. U pomoć nam je došlo 78 boraca Srbačke brigade i Vojna policija TG Ozren.

Minobacači 1.lpb na Ozrenu

U Tumarama 1.6.1995. godine, referisanje komandanata a koje vodi general Kelečević i koji ističe „Ova ofanziva muslimana imala je radikalan cilj – presijecanje Ozrena i dovođenje u okruženje tri brigade. Muslimani su u ovu ofanzivu uključili sve raspoložive snage uvodeći i svoje specijalne jedinice koje su bile na Vlašiću kao i oko 300 plaćenika iz arapskih zemalja, snage sa Gračanice prebačene su na Ozrensko ratište. Korpus nema ni jednog borca u rezervi.“. Za našu brigadu ističe da ni jedna jedinica ne bi izdržala to što smo mi izdržali, citiram: „Glavu gore, niste poraženi, Prnjavorsku brigadu i dalje smatramo herojskom brigadom“.

Znamo da muslimani neće stati, a ni teoretskih mogućnosti nemamo da dobijemo pojačanje u ljudstvu, prema riječima generala Kalečevića. Maksimalno se organizujemo, muslimani i dalje dovode svježe snage, jer su i oni pretrpjeli velike gubitke, a 2.6.1995. godine žestoko napadaju gostovićki bataljon u 05.00 časova. Naš desnokrilni, Gostovićani se izvanredno bore i odbijaju napad. U 09.20 časova napad na kotu 551 i naš treći bataljon. Ovom napadu uslijedila je artiljerijska priprema a posebno precizno je tukao tenk iz rejona Šuplje bukve, parao je rovove a mi nemamo s čim da ga uništimo. Muslimani prilaze našim rovovima, bombama i pješadijskom vatrom zaustavljeni su, borba traje oko 2 sata, pratimo rad komandanta Blagojevića koji je izuzetno vodio ovu borbu, borci se dobro drže, pridodata jedinica Srbačke brigade izvanredna je. Imamo ranjenih boraca. Pogođena je i praga, nišandžija je poginuo. Muslimani se povlače, kraće primirje i u 13.15 časova uslijedio je ponovni napad na treći bataljon, nesmanjenom žestinom napadaju uz artiljerijsku podršku. Borba traje do večernjih sati, a zatim zatišje. U žestokim borbama izgubili smo 8 boraca, jedan borac je poginuo. Posljednih nekoliko dana imali smo žestoke okršaje, izbačen je veći broj boraca iz stroja, ali nismo mogli dobiti jedinicu koja bi nam pomogla u ovim borbama. Dobili smo pomoć od jedinica sa Ozrena koje su izdvojile hrabre borce. U pomoć su nam pritekli, prije svih, Srpčani sa komandantom puk. Suvajcem Miodragom, vojna policija TG, „Đurina policija“, 2 ozrenska, „Rusakovi“, „Cigini“, „Bekšini“, 4. ozrenska lpbr. 1.mtb 27.mtbr-„Motajički bataljon“ ima sopstvenih problema na Vučijoj planini, ali dolaze nam 42 borca Motajičkog bataljona. Ova pomoć, ova saradnja i svi borci koji su nam pritekli u pomoć, ne smiju se zaboraviti.

Teške i iscrpljujuće borbe, a možemo konstatovati da moral boraca u ovom momentu zadovoljava, 3. bataljon poslije uspješnih borbi dobio je još jednu sigurnost i najstabilniji je u ovom momentu, u 1. bataljonu 1. četa umorna je poslije napornih borbi, 2. bataljon još nije stabilizovan, a to se osjeti i kod boraca. Bezbjednosna situacija je povoljnija jer smo dobili municije preko TG Ozren, količine su skromne jer u ovako žestokim borbama potrošnja je velika. Svakodnevne borbe iscrpljuju brigadu, gotovo da nemamo smjene, nakon 25 do 30 dana provedenih na Ozrenu šaljemo borce na odmor 2 do 3 dana da se okupaju, malo odmore i osvježe i – ponovo na Ozren. Prvi i treći bataljon solidno su stabilizovani, u 2. bataljonu dosta organizacionih problema. Komanda nikako da se stabilizuje.

Svojom naredbom 14.6.1995. godine, komandant brigade izvršio je organizacione promjene komande 2. bataljona. Na dužnost komandanta 2. bataljona postavljen je potporučnik Popović Ranko, komandir  1.pč 3.lpb, a njegov zamjenik je zast. Subić Tomislav. Na dužnost pomoćnika komandanta za moral postavljen je vodnik Radošević Obrad. Dotadašnji komandant 2. bataljona Kuzmanović Milorad postavlja se na dužnost referent operativnih poslova u komandi brigadi.

U organizacionom pogledu, najveći problemi javljaju se na spojevima jedinica. Sa Gostovićkim bataljonom u širem rejonu Nikolinog brda, nikako da se ostvari fizička veza, tako 17.6.1995. godine komandant ppuk Vlado sa izviđačima i vojnom policijom lpbr u obezbjeđenju te komandanta Gostovićkog bataljona, kapetanom Lazić Mirkom i njegovim pomoćnikom za obavještajno-bezbjednosne poslove, idu na komandantsko izviđanje. Nedovoljno upoznat ili prevaren kada je u pitanju raspored za obavještano-.bezbjedonosne.poslove krenuli su prema rovu „12“ svoga bataljona, iz tog pravca otvorena je vatra i dva čelna čovjeka gostovićkog bataljona poginula su. Naš desnokrilni susjed ima dosta problema oko organizacije odbrane, a mi im malo možemo pomoći jer nemamo dovoljno boraca, tako da je ostao prilično veliki međuprostor sa gostovićkim bataljonom. U ovom momentu najnepovoljnija situacija za brigadu je rejon Čevaljuše i Nikolinog brda.

Zbog izuzetno teške i složene situacije, a pogotovo kada je u pitanju moral boraca, pomoćnik komandanta za moral ppor Mitrić Boro dostavlja vanredni izvještaj 1. KK i TG Ozren. Kraći izvod izvještaja: brigada je vodila izuzetno teške borbe za posljednjih mjesec dana, uspjeli smo zaustaviti neprijateljsku ofanzivu, nažalost pretrpjeli smo velike gubitke. Za 40 dana na Ozrenskom i Oraškom ratištu, gubici su sljedeći: 14 poginulih boraca, 48 nestalih i 130 lakše i teže ranjenih boraca. Ukupno 192 borca izbačena su iz stroja brigade, a to je za nas nenadoknadiv gubitak, a pogotovo ako se zna da je dobar dio ovih boraca bio na komandnim mjestima u jedinicama.

Borački sastav brigade je umoran, a osjeća se i nesigurnost zbog slabe pomoći sa strane (izuzev pomoći Srbačke brigade), dobija se utisak da smo prepušteni sami sebi. Više puta upućivali smo zahtjev za pomoć u ljudstvu, do danas nismo dobili ni jednog vojnika.

Zahtjev se svodi da je neophodno brigadu konsolidovati i referisanje na novo ratište u zoni 1.KK,  prema potrebama VRS.

Dana 22.6.1995. godine komandant OG Doboj puk. Arsić saziva referisanje u Tumarama, komandant ppuk Vlado je bolestan, ima težu upalu pluća i leži u Prnjavoru. Na referisanje odlazi načelnik brigade maj Tomić Srđan i moralista ppor Mitrić Borko. Komandant Arsić upoznao je prisutne sa opštim stanjem na Ozrenskom ratištu, a zatim sa sadržajem telegrama koji je upućen od strane 4. ozrenske brigade, Srbačke brigade i bataljona PJP komandi TG Ozren, komandi OG Doboj, komandi 1. KK i Glavnom  štabu VRS, a komandant bPJP Blagojević Jefto uputio je telegram i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Telegram upućen na pretpostavljene komande nismo dobili, ali je puk Arsić iznio sadržaj telegrama koji nas optužuje za izdaju, dezerterstvo, dezorganizaciju i javašluk.[4]

Mnogo uvredljivih riječi upućeno je na račun naše brigade. Na optužbe puk. Arsić odgovorio je i rekao da cijeni našu brigadu više od onih koji je optužuju. Puk. Suvajac, komandant Srbačke brigade se povukao i svoju izjavu demantovao.

Ocjenu, koju su dale nama susjedne jedinice, nismo mogli prihvatiti te svojim aktom, str.povr.br. 06-910/95 od 21.6.1995. godine upoznali smo komandu 1. KK i TG Ozren. Stanje u brigadi po našoj ocjeni je veoma teško, jer smo svakodnevno u borbama, a izgubili smo veliki broj boraca, nismo prepustili da nas nosi stihija, već neprekidno radimo na stabilizaciji brigade. Zaustavili smo jaku ofanzivu neprijatelja, nismo imali masovnu pojavu dezerterstva, izuzev pojedinačnih slučajeva kod psihički rastresenih osoba, stanje se postepeno stabilizuje i nije nam jasno odakle pravo nepozvanim oficirima da konstantuju da u brigadi vlada rasulo. U ovim teškim trenucima za brigadu, kao i VRS, ovako niski udarci sigurno nam neće koristiti.

Po naređenju komandanta1. KK u brigadu dolaze ppuk. Gajić Dragiša, ppuk. Đoković Novak i KIK Miljković Mile, kako bi sagledali stanje u brigadi. Izlaganjem komandanta1. lpbr prihvaćeno je, a pomenute starješine postavljaju pitanje: Zašto su starješine jedinica koje brane Ozren, pisale protiv Prnjavorske brigade? Naš zaključak sa referisanja bio je: u slučaju pada Vozuće unaprijed treba pronaći krivca, a taj krivac trebala je biti Prnjavorska brigada, trebalo je naći opravdanje o eventualnom povlačenju jedinica sa juga Ozrenskog ratišta. Muslimani znaju da imamo dosta problema, svakodnevno nas granatiraju i sa manjim grupama pokušavaju napade, najčešće u rejonu Nikolinog brda, sve ove napade uspješno odbijamo.

Imamo dosta poteškoća, svjesni smo, sve probleme nastojimo rješiti i prevazići, o svemu je upoznata i pretpostavljena komanda, tim povodom general Talić lično nam se obratio teleksom.

Komanda 1. Krajiškog korpusa Str.pov.br. 231-1-95 od 25.6.1995. godine

Borcima i starješinama Prnjavorske brigade,

gen.puk Momir Talić

Koristimo priliku da vam se lično obratim poslije dva pisma koje ste uputili komandi Korpusa.Prije svega, izvinjavam se što vas nisam obišao u vašoj i mojoj nevolji koja nas je zadesila u borbi za slobodu našeg srpskog naroda. Nadam se da ćete mi oprostiti u razumjeti moje obaveze.

U borce Prnjavorske brigade vjerujem i vjerovaću dok ja lično postojim i dok postoji i jedan borac u vašoj brigadi. Vjerujem da ćete i sadašnje, sasvim sigurno, trenutne poteškoće savladati i da nećete dozvoliti da se sa vama porede neki koji niti su bili, niti su sada, niti će biti ravni borcima kao što su junaci prnjavorske brigade. U ove četiri pune godine, borci brigade su pokazali odlučnost, junaštvo, organizovanost i nadasve patriotizam na svim borbenim zadacima pokazali kako se bori za srpsku zemlju, za slobodu srpskog naroda.

Malo je jedinica u 1. KK koje se mogu porediti i pohvaliti sa rezultatima postignutim u borbi i sa ratnim putem od Brčkog do Knina i od Slavonije do Ozrena i taj put je toliko svijetao i čist, da nam svima može služiti za ponos, a sve optužbe na vaš račun neću prihvatiti ni od koga, jer su tendenciozne i netačne.  Znam da najbolji najteže podnose greške i gubitke, vi to ipak morate brže, glavu gore, mislite na nove pobjede, neka vas prati sreća i junaštvo i neka vam je Bog na pomoći. Pozdrav borcima i komandnom kadru, želim uspjeh do konačne pobjede!  KOMANDANT, general-potpukovnik Momir Talić, s.r.

Hvala generalu, on je kompetentan da da ocjenu brigade, generalovo povjerenje sigurno nećemo iznevjeriti.

Na Podsijelovu svakodnevne borbe, predaha nema, neprijatelj gotovo 24 časa granatira našu liniju odbrane, a i po dubini traži ciljeve. Krajem juna 1995. godine neprijatelj je pokrenuo novu ofanzivu,  Vozuću su branile i posebno na položaje Lake prnjavorske brigade, koja je imala dosta žene: Nada Boposavac problema i gubitaka. Ovaj podatak spominjemo, jer je u ispomoć Prnjavorskoj brigadi, pridodat vod vojne policije iz Srbačke brigade. Ovaj vod je u jutro 24. 6 . bio žestoko napadnut od strane neprijatelja, u čijem sastavu je bilo i mudžahedina iz čuvenog zločinačkog odreda “El Mudžahid“. Pored jakog otpora, vod je bio privremeno pomjeren sa svojih položaja. Brzom intervencijom položaji su vraćeni, ali su živote izgubili: Momir Vukašinović i Veselin Cerovac. Za kratko vrijeme, do vraćanja položaja, mudžahedini su izmasakrirali njihova tijela odsijecanjem glava, tako da su i sahranjeni bez glava. Ranjeno je nekoliko boraca iz tog voda. [5]

Svakodnevno imamo ranjenih boraca i pored brojnih problema oko organizacije odbrane uspjeli smo stabilizovati liniju odbrane. Najveći problemi su popuna brigade, manji broj novo mobilisanih boraca kvalitetom ne zadovoljava naše potrebe, teško nam je organizovati odmor boraca, svako puštanje na odmor je rizično, jer se umanjuje borbena gotovost jedinica. Prvi i treći bataljon solidno su organizovani i osjeti se dobar rad u komandi bataljona. Drugi bataljon vraća samopouzdanje, a mladi komandant ppor Popović Ranko postepeno se uvodi u posao i sigurno je da će biti dobar komandant.

ratna zastava lpbr

Pored mnogobrojnih problema koje rješavamo u hodu i prijatni trenuci za brigadu. Danas je 28.6.1995. godine, krsna slava VRS – Vidovdan, a mi smo na svečanosti u Bijeljini primili ratnu zastavu. Zastavu je primio ppor Sančanin Bogoljub, zamjenik komandanta 3. bataljon.

Ponovo konstatujemo neprekidne borbe, neprijatelj tuče artiljerijom, a sa manjim grupama kreće u napad. Rad izviđačkih grupa je neprekidan, od krajnjeg cilja muslimani ne odustaju. Obavještajni organ OG Doboj nas obavještava da se u  Zavidovićima pripremaju jedinice koje će učestvovati u b/d na Podsijelovu.

NŠ1.KK na KM lpbr Prnjavor

Oko 08.00 časova, 4.7.1995. godine u obilazak brigade dolazi general Kelečević. Zajedničko referisanje sa komandom brigade. Komandant ppuk Vlado u iscrpnom izlaganju, koje je trajalo oko dva i po časa, do detalja upoznaje generala o stanju u brigadi, kao i zadacima koje momentalno izvršavamo. Očigledno je general zadovoljan izloženim, a zatim se obratio komandi brigade da nas upozna sa stanjem: „U 1. korpusu takođe ima dosta problema, snage oko tri brigade su van zone odgovornosti korpusa, tako da nema teoretske mogućnosti ojačati jedinice na ozrenskom ratištu, koje zasigurno imaju dosta problema. Sarajevska ofanziva je teška, ali dobojska  bi mogla biti još teža. Rat će se sigurno riješiti na prostorima 1. KK. Vaša brigada je jedna od najboljih, najstabilnijih i najopremljenijih brigada. Malo je jedinica da poslije toliko gubitaka ostanu stabilne. Svima nam najteže pada što imate 48 boraca koji se vode kao nestali, za sada ništa ne možemo učiniti.“ Iz ovakvog izlaganja generala Kelečevića, došli smo do saznanja da se jedino možemo pouzdati u vlastite snage, te da se moramo maksimalno angažovati kako bi sačuvali borce i prostor koji nam je povjeren.

u KM TG Ozren

Poslije referisanja, general je obišao položaje 1. bataljona, razgovarao sa borcima i na kraju dao povoljne ocjene o stanju u brigadi. Za ne povjerovati je kako su muslimani svakodnevno aktivni, tuku nas artiljerijom, pješadijskom vatrom, izviđačke grupe su im aktivne, sve je to smišljeno da nas maksimalno iscrpe i psihički i fizički. Primjećujemo veliki broj vojnika koji dolaze u širi rejon Podsjelova u kolonama, očigledno je pripremaju se za ofanzivna dejstva. Naši rovovi su solidno popunjeni ali nemamo ni jednog borca u rezervi. Najslabije tačke su nam na spojevima na lijevom krilu sa bPJP MUP-a CSB Doboj,  a na desnom krilu sa gostovićkim bataljonom. U ovom momentu, 7.7.1995. godine sa pridodatim nam jedinicama (pragisti, tenkisti, innjižerci i izviđačka četa OG 9) na Podsijelovu se nalazi 950 boraca. Da bi mogli obezbijediti bataljonsku i brigadnu rezervu i koliko-toliko solidan odmor, trebalo bi nam još oko 200 boraca. Da dobijemo pojačanje u ovom momentu, to je gotovo nemoguće jer nema ni jedne slobodne jedinice u OG i 9 1. KK iako smo dobili usmeno obećanje generala Kelečevića i generala Arsića da ćemo ubrzo dobiti pojačanje. Obavještajni podaci koje dobijamo od OG 9 ni najmanje nisu ohrabrujući, svi su nagovještaja da se muslimani spremaju za novu ofanzivu, dovode nove snage, a pretpostavlja se da imaju i mudžahedine, koje koriste samo za ofanzivna dejstva. Naši izviđači takođe potvrđuju brojnost neprijateljskih vojnika.

Na liniji odbrane naše snage su u punoj pripravnosti, jer podaci koje imamo nagovještavaju siguran napad na pravcu naše brigade. Izvršili smo i procjenu, očekujemo napad na 1. i 3. bataljon, pravac kota 685 i Krčevine. Izvršili smo popunu municijom, obavili smo sve pripreme, zabrinjava nas jer nemamo rezervi osim voda izviđača i policije a to je nedovoljno. Gotovo smo sigurni da će nas sutra, 21.7.1995. godine, u jutarnjim satima napasti muslimani. Obavještavamo kompletnu liniju odbrane, maksimalna pripravnost,  svi smo na nogama, cijelu noć gotovo niko ne spava.

Stariji vodnik Pavle Radić, komandir 1.voda 6.baterije Praga 1.lapPVO 1.KK o borbama za kotu 551. :

vod praga

U Jakešu, pukovnik Ratko Lazarević. komandant Prvog lakog artiljerijskog puka, spremio novu naredbu – pravac Ozren i javiti se komandi Prve prnjavorske lake pješadijske brigade. Na srpsku planinu kreću Radić. Ignjatić. Šušnjar, Bojić, Tomaš, Nikolić, Tiragić, Jakovljević. Vidović. Vračarić, Mihajlović, N. Nikolić. Dardić,Janković… Nakon upoznavanja sa potpukovnikom Živkovićem, komandantom Prnjavorske. Ozrenom počeše odjekivati rafali naših „praga“ i povici podrške naših novih saboraca.

Dan za danom, na Ozrenu protiče uz žestoke borbe. Borci Prnjavorske ne puštaju ni pedalj srpske zemlje. Prati nas uspjeh. ali najdraži mi je onaj ostvaren u borbi za kotu 551. mi „pragisti“, zajedno sa braćom Prnjavorcima, dobili smo ovu značajnu kotu bez ijednog ozbiljnije ranjenog. Moram reći da smo ponosni što smo pridodati brigadi u kojoj su sve junak do junaka. Zna to dobro i naš neprijatelj (Radić ga radije krsti sa „balija“). A upoznao je i muziku naših ljepotica. posebno kada vatrom diriguju nišandžije poput Želje, Gore. Čondre. Mile… Rat još traje „pragisti“ još imaju šta da „sviraju“. Još će se čuti i o nama i o borcima Prve prnjadorske.(Glas borca lpbr, broj 4 juni 1995. str.13). U borbama u rejonu k.551 2.6.1995. godine, pogođena je praga, nišandžija je poginuo.

[1] snage ABiH sa Mudžahedinima, nakon uspješnog izviđanja našeg p/k, uz više pokušaja, prolazi kroz netučen i neminiran prostor između k.726 Humka – put za s.Tunjik i razvija se u dvije kolone, lijeva i vrši okruženje k.726 i dalje prema Šujancu, a desna kolona napada prema k.702. Dva dana prije napada izviđačko odjeljenje ABiH iz Zavidovića uspješno su poskidale minsko polje na spoju sa 1. i 2. bataljonom. Izjava dao komandir izviđača, poslije rata,  koji je neposredno učestvovao u akciji skidanja minskih polja i upadu u rovove 2. bataljona. Vidi šema rovova –polozaji 2.lpb 27.5.1995 u rejonu kote Hunke.

Pad Vozuće, str. 36

Operacija  3. korpusa  tzv. Armije  BiH,  odnosno  35. divizije  pod  tajnim  nazivom  „Proljeće  — 95” s  ciljem  osvajanja  Podsjelova  i  odsijecanja  Vozuće  počela  je  u  zoru  27. maja  i  trajala  je  do  30. maja  1995. godine.  Ova  operacija  je  među  inostranim  mudžahedinima  imala  naziv  „Fethul-mubin  i  što  znači  jasna  pobjeda. Brutalni  jutarnji  napad  desetak  kombinovanih  probojnih  diverzantskih  grupa  iz  pravca  Livada  i  Tunjika,  na  čijem  čelu  su  se  nalazili  inostrani  i  domaći  mudžahedini,  natjerao  je  srpske  branioce  da  se  povuku  sa  većeg  dijela  Podsjelova. Preživjeli  borci  VRS  pamte  nalete  vjerskih  fanatika  prema  koti  Humka  koje  je  vodio  Abu  Abdulah  iz  Libije,  koji  je  bio  veteran  iz  rata  u  Afganistanu, a  koji  je  u  ovom  napadu  poginuo. Na  srpskoj  strani  bili  su  veliki  gubici,  pa  su  tako  samo  iz  prnjavorske  brigade  poginula  i  nestala  najmanje  53  borca. Tih  dana  nestao  je  i  Radomir  Sandić  iz  Crkvene  kod  Prnjavora,  otac  jedne  od  12  tragično  stradalih  beba  u  banjalučkom  porodilištu  1992. godine.

Neposredno nakon  završetka  bitke  za  Podsjelovo  mudžahedini  su  načinili  video  zapis  brutalnog  razračunavanja  sa  zarobljenim  i  ranjenim  srpskim  borcima. O  surovosti  i  fanatizmu  mudžahedinskih  ratnika  govori  i  to  da  su  u  napadnutom  rovu  prnjavorske  brigade  8. juna  zaklana  dva  borca. Njihova  tijela  su  pronađena,  ali  su  mudžahedini  odsječene  glave  odnijeli  kao  ratni  trofej. (Stradanje srpčana na Ozrensko-vozućkom ratištu, Banja Luka, 2018. godine, str.31)

[2] NŠ oko 06.00 časova vezom izvještava komandu TG Ozren da je linija odbrane brigade na Podcijelovu probijena i traži hitnu pomoć u ljudstvu i municiji. Svo ljudstvo oko komande brigade u s. Nenići (NV, pripadnici voda vojne policije, komande stana upućuje u rejon tt. 685 radi zadržavanja daljnjeg prodora neprijatelja i dolaskom naših snaga uspostavlja prinudnu odbranu prema Čevaljuši i Putnikovom Brdu, odnosnu Šujancu,  od dijela snaga 2. lpb. Dolaskom komandanta brigade, koji na licu mjesta dalje organizuje odbranu na dostignutoj liniji.

[3] zarobljen i jedan tenk T – 55 na k.706

[4] Isto, str, 43

[5]  Srbačka brigada u otadžbinskom ratu, Srbac 2012. godine, str.91)

Krajem juna  1995. godine  grupa  inostranih  mudžahedina  napala  je  položaj  srbačke  brigade  VRS u  rejonu  Paljenika, a  dva  pripadnika  čete  vojne  policije  ove  brigade  ubijena  su  prilikom  ispomoći  napadnutoj  prnjavorskoj  brigadi  u  rejonu  Nikolinog  brda. Njihova  unakažena  i  obezglavljena  tijela,  sa  teškim  ubodnim  povredama, razmijenjena su  naknadno  i  dopremljena  u  dobojsku  patološku  službu (Stradanje srpčana na Ozrensko-vozućkom ratištu, Banja Luka, 2018. godine, str.31)

Komandant brigade o borbenim dejstvima 27.5.1995. godine u Glasu borca lpbr, broj 5 str.6 :

komandant brigade

Do napada  je  došlo  u  noći  između  26. i 27. 5.1995. godine.  Napali  su  elitnim  snagama  ranga  divizije,  što  znači  da  je  operacijom  rukovodio  sam  general. I  ova  činjenica  govori  koliko  su  očekivali  od  napada  na  naše  položaje. U napadu  su  učestvovali  i  zloglasni,  vojnički  zavidno  sposobni, a  vjerski  maksimalno  fanatizovani  pripadnici  „El  mudžahedina“ –  odreda  sa  Arapima  i  drugim  islamskim  plaćenicima. Čujem  da  sada  i  međunarodne  snage  oko  Tuzle  strahuju  zbog  njihovog  prisustva. U  munjevitom  napadu  naši  gubici  u  ljudstvu  su  bili  veći  nego  ikada  ranije. Samo  u  jednoj  četi  Drugog  bataljona  izgubili  smo  32  čovjeka. Ostali  smo  bez  velikog  broja  boraca,  stradali  su  i  komandiri, a u  borbama  je  najteže  rane  zadobio  i  Dragan  Suvajac,  zamjenik  komandanta  Drugog  bataljona  . I  nakon  ovog  pakla  brigada  je  ostala  na  svojim  položajima. Uz  mjestimično  pomjeranje  linije  na  rezervne  položaje, i  to  najviše  do  400  metara, i  dalje  smo  svim  drugim  jedinicama  u  pravcu  Vozuće  bili  garancija  da neće  pasti  u  okruženje. Bilo  je  to  vrijeme  grozničavog  dotura  municije,  mina  i  granata  i  konzervirane  hrane. Bilo  je  to  vrijeme  u  kojem  su  ispit  teškog  vremena  položili  i  borci  u  rovu  i  borci  u  pozadinskim  jedinicama. Visoko  priznanje  pripada  i  opštinskoj  vlasti  koja  je  učinila  sve  da  opstanemo  i  da  osjećamo  da  su  sa nama.

Očekivana pomoć  u  ljudstvu bila  je  i  više  nego potrebna,   ali  kako  je  ofanziva  krenula  žestoko  i  na  svim  drugim  ratištima,  ostalo  je  samo  da  se  uzdamo  u  svoje  ljude i  sopstvenu  snagu. Sva  pomoć. a  ona  je  za  nas  i  najbitnija. bili  su  naši  borci  koji  su  se  odmarali  kod  svojih  kuća. Snagu  brigade  i  vidim  upravo  činjenici  da  su  svi  do  jednog,  odmah  27. stigli  na  Ozren. Uspjeli  smo  da  se  priberemo. U  međuvremenu. saopštavaju  nam  . da  se  planira  proboj  ustaških  linija  na  Orašju. Za  proboj  su  bili  potrebni  odabrani. Odlučeno  je  da  se  iz  naše  brigade  pošalju  Vukovi. brigadni  izviđači  i  dijelovi  komande  brigade. Ukupno 124  čovjeka. do  tada  neprobojni  front  probijaju  dijelovi  naše  brigade. Svoj  dio  posla  su  izvršili  maksimalno  profesionalno. ali  kako  nije  bilo  dogovorenog  sadejstva  i  uvlačenja  u  borbu  drugih  snaga. moralo  je  doći  do  našeg  povlačenja  iz  dubine  neprijateljskih  položaja.

U toku  napada  sve  je  išlo  bez  žrtava,  ali  u  toku  povlačenja. odnosno  izvlačenja  iz  sigurnog  neprijateljskog  okruženja,  imamo  velike  gubitke. Zbog neblagovremenog  uvođenja  u  borbu  naših  drugih  jedinica,  tada  je  propala  najzrelija  prilika  da  se  vojničkim  putem  riješi  i  pitanje  zaostalog  Orašja. Vukovi  na  čelu  sa  Šemsom  i  Prodanovićem  i  izviđači  sa  Đukom  su  i  pored  ukupnog  neuspjeha  zaslužili  sva  vojnička  priznanja, o  čemu  me  je  do  u  detalje  upoznao  i načelnik  brigade.

Brane Tubak,  ppor, komandant 1.lpb, u Glasu borca  lpbr, broj 5, str. 18:

tubak

ppor Brane Tubak

Iznenada i  najžešće  do  tada,  neprijatelj  udara  po  nama  27.5.1995.  godine. Uz  pomoć  arapskih  plaćenika  uzimaju  nam  kote  726. i 702, a  zatim  i  kotu  685. U  borbama  gubimo  više  boraca  nego  za  cijeli  period  ratovanja. Teški  momenti  i  za  borce  i  za  komandni  kadar. Stabilizujemo  front  i  tako  ranjeni,  zaustavljamo  neprijateljsko  napredovanje. Izvodimo  i  žestok  kontranapad. Slijedi  zatišje  u  toku  kojeg  se  pripremamo  za  novi,  još  žešći  neprijateljski  napad. U  prvom  nisu  ostvarili  zamišljeni  cilj  i  mi  smo  bili  i  više  nego  sigurni  da će  pokušati  iznova. Osim  borbe  na  život  i  smrt,  drugi  izbor  nismo  imali.

Hronologija: Borbeni put 1.prnjavorske lpbr 1991-1996. godine, nacrt, str. 40

Ozren 1995-Proljeće-95

29.4.2022.

Višković: Presuda Mahmuljinu neobjašnjiva

Detalji presude Mahmuljinu: Znao da mudžahedini planiraju zločine, ali ništa nije učinio da ih spriječi

Tuševljak: Očekujem da će Džaferović biti sledeći na optuženičkoj klupi

Borbe na Podsijelovu

str. 149

Operacija Trećeg kurpusa, odnosno 35. divizije pod tajnim nazivom„Proljeće-95“, sa ciljem osvajanja grede Podsjelova („kapija Ozrena“) i odsijecanja Vozuće, među inostranim mudžahedinima šifrovanog naziva «Fethul-mubin» – «jasna pobjeda» počela je u zoru 27. 5.1995. godine, na Spasovdan, i trajala do 30. maja. U njoj je učešće uzelo 1. 500 muslimanskih vojnika.
Operaciji je prethodilo višemjesečno izviđanje i snimanje srpskih položaja i minskih polja, te fiktivni napad u rejonu Medića izveden sedmicu ranije.
U Odluci za napad komandanta 35. divizije nije naznačen njegov početak, a u kaseti koju su snimili snimatelji „El mudžahida“ prilikom priprema za operaciju fiksiran je 25. maj. Zakašnjenje od dva dana upućuje na zaključak da se unaprijed čekao neki krupan događaj, kako bi operacija dobila razlog, punu medijku podršku i opravdanje.
Udari združenih snaga izviđačkih dijelova 328. brigade (zavidovićke), i 329. brigade (kakanjske) pod komandom Fehima Škulja, Odred „El mudžahid“ sa oko 500 vojnika (270 ensarija-stranaca iz 40 država, i 230 domaćih sljedbenika), Treći manevarski bataljon, i Četvrti manevarski bataljon bili su usmjereni ka položajima Prnjavorske brigade VRS, bataljona Gostović, i dijela Srbačke brigade, na liniji dužine 18. kilometara. Drugi manevarski bataljon je bio u rezervi u Кrivaji.

Ozren-sema rovova 1995

južna linija rovova

Brutalni, jutarnji napad desetak kombinovanih probojnih diverzantskih grupa, bez prethodne artiljerijske pripreme, iz pravca Livada i Tunjika na čijem čelu su se nalazili inostrani i domaći mudžahedini, natjerao je branioce da se povuku iz dobro utvrđenih uporišta i zemunica sa većeg dijela Podsjelova. Izgubljene su četiri značajne kote, 715 kod Šujanca, 726 (Humka), 702, i 706 kod sela Gornjani, tako da su se zauzimanjem ove poslednje kote Muslimani duboku uklinili u Ozren, stvorivši tako dobru pretpostavku za dalje napredovanje prema Кvrgi i Plavetnom brdu. Grupu ka koti 702 predvodio je Jemenac. Preživjeli borci VRS, pamte nalete vjerskih fanatika prema koti Humka, koje je vodio Abu Abdulah iz Libije, tenkista zvani «Planinski lav», veteran iz rata u Avganistanu, sa trogodišnjim ratnim iskustvom iz Bosne. Pogođen je direktno u čelo. On je svoj život „darovao Alahu“ u ovoj četvorodnevnoj akciji, sa desetak identifikovanih afro-azijaca: Abu Zejd iz Кatara (star 27 godina, Abu Zayd, al Qatari), Abdulah Šejbani iz Saudijske Arabije (Abdullah Shaybani, 19 godina), Abu Muslim iz Jemena, Abu Bekir iz Libije, Egipćanin Muhamed Badavi (Muhammed Badawi), Ubej, Zubeir, Hurejra iz Tunisa, Alula, Sejfudin i Difae iz Jemena, i Sandžaklija Ahmed sa mjestom boravišta u Turskoj, kao i domaći mudžahedini: Fikret Murtić (1972) iz Željeznog Polja, Senid efendija Hajdarević (1974) iz Rajčića kod Visokog.

Na koti 551 iznad Sjenokosa, koju su srpske snage uspjele odbraniti, između ostalih, ginu: Sead Bećirović (1960) iz Stipovića i Ramiz Spahić (1973) iz Zavidovića.
-Put džihada zahtijeva čistu krv koju Alah daruje kao energiju onima koji ostaju. Poginulo je 19 mudžahedina od čega 14 ensarija. Smatramo ih šehidima! Sva zahvalnost pripada Alahu, a pobjeda vjernicima!- napisao je Abu Mali komandant Odreda „El mudžahid“ u svom dopisu i elektronski poslao u San Dijego jednom od sponzora koji se zvao Abu Mohamed (Кifah Wael Jayyousi). Ovaj podatak je približan gubicima domaćih izvora koji govore o 50 ranjenih (15 teže), i 20 poginulih, od čega 13 od posljedica granatiranja. Sadejstvujući, Treći manevarski bataljon A RBIH imao je sedam poginulih i 20 ranjenih, dok su gubici ostalih muslimanskih jedinica koje su učestvovale u operaciji „Proljeće-95“, bili: devet poginulih i 48 ranjenih.

Na srpskoj strani veliki gubici, preko 53 poginulih i nestalih iz Prnjavorske brigade, među kojima: Novo (Uroša) Soprenić (1949) iz sela Štrpci, Spasoje (Dragutina) Batinić (1953) iz Grabik Ilove pao na koti Humka, Petar (Natalija) Šlapak (1947), Tomislav (Radovana) Tošić (1955), Goran (Miroslava) Stojković (1974), Dragomir (Stjepana) Sarić (1955)…
Poginuli borci čija tijela nisu pronađena:  Zoran  (Milenka)  Aulić (1963) iz Mravice, Slobodan (Ratka) Vasić (1962) iz Gornje Mravice, Ranko  (Živka)  Vujasinović  (1954) iz sela Šarinci, Željko  (Janka)  Vukomanović  (1972) iz Drenove, Slavko  (Obrada)  Dević  (1955) iz Crkvene, Petar  (Josipa)  Blaž  (1944), Dobrinko  (Radivoja)  Dobrančić  (1967) iz Orašja kod Prnjavora, Nenad (Milovana) Đurić iz Кokora, Đuro (Nikole) Đurđević (1966, rođen u Beočinu), Mihajlo (Vlade) Hladun (1971) iz Prnjavora, Josip (Jure) Mačinković (1974) iz Drenove, Anđelko (Ljubomira) Milanović (1952) iz Prosjeka, Petar (Ivana) Stefanišin (1967), Nenad (Nedjeljka) Zarić (1954)…
Tih dana nestao je i Radomir (kostadina) Sandić (1958) iz Crkvene kod Prnjavora, otac kćerke Radijane, jedne od 12 beba koje su mjeseca maja 1992. godine umrle u banjalučkom porodilištu zbog nedostaka kiseonika, koji nije mogao biti dopremljen kopnenim putem zbog blokade Banjaluke a ni vazdušnim zbog odluke Savjeta bezbjednosti UN o zabrani letenja iznad BiH. Radomirovo tijelo takođe nije pronađeno.
Neposredno nakon završetka bitke za Podsjelovo, za potrebe svojih sponzora, mudžahedini su načinili videozapis brutalnog razračunavanja sa zarobljenim i ranjenim srpskim borcima.

str. 127

U rejonu Podsjelova početkom jula poginuo je pripadnik Prnjavorske brigade VRS Željko (Jure) Martinović, dok je Gojko Vasić iz Šarinaca teže ranjen u predjelu glave. A potom je zarobljen Rajko  (Vida)  Jugović  (1954) iz sela Štrpci kod Prnjavora. Nije poznato da li je tijelo stradalog razmijenjeno.

21.7.1995.

Str.153
21.7.1995. godine, počinje operacija 35. divizije (Treći korpus ABiH) nazvana „Proljeće 95-jedan“, sa ciljem ovladavanja gredom Malovan i potiskivanja srpske odbrane sa preostalog dijela Podsjelova. Izvedena je sa dva dana zakašnjenja jer je u Odluci za napad koju je potpisao pukovnik Fadil Hasanagić trebalo da počne 19. jula, ali su pripadnici zloglasnog Odreda “El mudžahid“ čekali da im se na nebu „otvori stranica Кurana“ kako bi imali uspješan napad. Operacija je obuhvatila uzak napadni prostor od šest kilometara, između srpskih sela Кosa i Čevaljuša, kako bi se odbacila prednja linija odbrane, sa kote 673 kod Okolaca i 685 kod Volujače, 551 iznad Sjenokosa, 557 i 571 na gredi Malovan, ovladalo teritorijom sela Кrčevine, Gornjani i Borovac, izbilo na objekat Кvrga i presjekla jedina preostala komunikacija od Vozuće za Ozren. Posebno je na nišanu bio objekat 551 koje se duboko uklinio u muslimansku liniju.

Pored već pomenutog Odreda fanatizovanih arapa i njihovih domaćih sljedbenika, u operaciji uzimaju učešće Četvrti manevarski bataljon iz Zavidovića, „Zelene beretke“ iz Željeznog Polja, jedinica “Asim Čamdžić“, IDČ dvije brdske brigade, 228. i 229., izviđači 327. viteške brigade iz Maglaja, te Peti manevarski bataljon iz Maglaja pod komandom kapetana Amira (Ibrahima) Sirovice. Кapetan Sirovica se ranije nalazio na funkciji zamjenika komandanta Četvrtog bataljona 201. brigade (maglajske).
Početni udar „uklinjavanja“ u srpsku odbran u, koga je planirao operativac „Al kaide“ Bilah Muatez pod šifrom «El-Кerama» („Bitka ponosa“) ponovo je izveo Odred „El mudžahid“ iz rejona Podsjelova prema odbrani Trećeg bataljona Prnjavorske brigade VRS. Prethodilo mu je temeljno izviđanje.
Кoristeći iznenada ukazanu šansu, mada to operacijom nije bilo planirano, Četvrti muslimanski manevarski bataljon je na lijevom krilu odbrane, u prodoru prema Prokopu izbio na kotu 529 iznad sela Кosa, presjekao komunikacije i stavio branioce strateški važnog Paljenika u poluokruženje. O tome je opširno pisao list „Ljiljan“ u reportaži od 9. avgusta 1995.
Pale su nove žrtve na obije strane, uz pomjeranje odbrambene srpske linije za dva kilometra ka dubini Ozrena. Branioci na Visu iznad Sjenokosa, Skradinoj kosi, i već pomenutim kotama, ojačani ljudstvom i oklopnim borbenim sredstvima, bili su svjedoci «ludila bradatih koji
su jurišali na metke», riješeni da bukvalno pregaze odbranu. U bliskim okršajima po dobro ukopanim tranšejama poginulo je 30 pripadnika Odreda „El mudžahid“ i 20 boraca iz drugih izviđačko-diverzantskih grupa. Кuvajtski dnevnik «Al Vatan» 23, jula, piše o pogibiji komandira Adila Al Ganema (28, alias Abu Muaza), sina visokog državnog funkcionera iz Кuvajta, sa jednogodišnjim bosanskim ratnim iskustvom, dodajući da je u sukobu poginulo 15 inostranih mudžahedina. Polovina je identifikovana: Abu Muslim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ibn Velid iz Egipta, Abu Omar Al Harbi iz Saudijske Arabije, Tunižanin Salman Al Farsi poznat kao «čovjek sa sabljom», Abdul Munzir, Tarik i Hatib iz Jemena, kao i njihov zemljak Al Batar, koji je protivtenkovsku obuku završio na Кubi.
U ovoj akciji poginulo je ili teže ranjeno svih dvanaest vođa probojnih grupa A RBIH, od kojih Remzo Čorbeg iz Novog Travnika, Emir M. Planja iz Rogatice, Šaćir Tabaković iz Zenice, maloljetni borac Кemal Bečić (17) iz Žepča. Grupe su imale po dvadesetak ljudi, naoružanih vatrenim i Mudžahedini su izbili na Đurića vis, golo uzvišenje bez rastinja i drveća, što im je onemogućilo brzo utvrđivanje. Srbačka i Četvrta ozrenska brigada su stavljene u obruč. Trebalo je reagovati odmah, pa je iz borbe na Bradinju povučen dio Udarnog bataljona, pojačan vodom vojne policije, i upućen na Đurića vis. U ogorčenoj višesatnoj borbi po velikoj vrućini,
na temperaturi od 37 stepeni, potiskujući sa svojim vodom mudžahedine sa Đurića visa, poginuo je komandir IDV „Švabe“ 4. Olpbr Dragan (Milenka) Tripunović -Tripa (1972) iz Medića. hladnim oružjem, i najsavremenijim nitroglicerinskim puškama, koje su ispaljivale bombe i stvarale paniku među braniocima.

Na srpskoj strani veliki gubici. U bliskim borbama, od dejstva artiljerije, ili prilikom pokušaja vraćanja rovova iz Prnjavorske brigade VRS ginu: Andrija (Mladena) Ardalić, nebojša (Boška) Bukovica (1972)  iz Grabik Ilove, Slavko (Strahinje) Budak (1972) iz sela Štrpci, Mitar (Taras) Bukalo (1960) iz Lišnje, Slobodan (Živka) Vasić, Mile (Dušana) Vukadinović (1955), Vidomir (Branka) Vukadinović (1967) oba iz Popovića, Zoran (Ostoja) Vučenović (1970), Dejan (Radivoja) Đurić, Čedo (Tome)  Đerman, Mlađan  (Dušana)  Marković,  Milanko  (Milovana)  Mitrić koji se vratio iz Slovenije, Živko (Mikajla) Grujić (1967), Borislav (Milutina) zečević (1969), Ranko (Dušana) Lazić, Stanimir (Milorada) Krajišnik,  Miroslav  (Krste)  Knežević (1963, tijelo nije pronađeno), Zoran (Gruje) Suvajac iz sela Okolica, Veselinko (Jevte) Tešić, Radenko (Novaka) Topić, Grujo (Petra) Radonjić…
Iz Srbačke brigade život su izgubili Siniša Savić (1975), Predrag Popović i Borivoje Jevrić (1962). Ranjeni borci su zbrinjavani po brigadnim sanitetima, pošto je komunikacija ka Tumarama bila pod udarom neprijateljske artiljerije, a potom i privremeno prekinuta.
širem rejonu grede Podsjelovo, pri poslednjem pokušaja komande TG „Ozren“ da u kontraudaru preokrene situaciju na ovom dijelu ratišta. Taj pokušaj se završio na vraćanju izgubljene kote 685.
Nakon majske i julske operacije četrdest vojnika VRS vodilo se «nestalim», među kojima i sanitet Prnjavorske brigade na čelu sa ljekarom Brankom Šikanićem, zarobljenim u selu Кrčevine. Ovaj podatak je potvrdio bilten muslimanske vojne Službe bezvjednosti broj 137, od 22. jula u kome
je zapisano: „Zarobljeno 40 agresorskih vojnika uključujući dva doktora i jednog medicinskog tehničara. Sve zarobljenike drže pripadnici Odreda „El mudžahid“ i nikome ne dozvoljavaju pristup zarobljenicima.“
U Livadama je nakon, okrutnog postupanja lišeno života najmanje 29 zarobljenika Prnjavorske brigade VRS, među kojima: Vlado (Petra) Simić (1962)  iz sela Mlinci, Milan  (Sredoja)  Živković  (1957) iz sela Donja Mravica, Đuro (nikole) Đurđević, Slavko (Dragoljuba) Vuković, Ljubiša  (Vid)  Peulić  (1969),  Dragoljub  (zdravka)  Tanasić (1958, pronađeni posmrtni ostaci 2002), Bogoljub (Spasoja) Topić (1967) iz Gornje Ilove, Ranko (Čede) Samac (1958) iz Ilove, Saša (Ace) Marinković (1958, dijelovi tijela pronađeni 2002), Ljubomir  (Mitra)  Janjić  (1954)  iz Čorle, Vinko (Milana) Soprenić (1966) iz mjesta Štrpci, Milomir (Živka) kalabić (1975) iz Potočana… Prije smaknuća, Miladinu (Danila) Šumanu (1962) iz sela Hrvaćani urezali su na čelu polumjesec i zvijezdu. Miladinovi posmrtni ostaci su pronađeni i dentifikovani 2007. godine u Bukviku (selo Кrčevine). Predrag (Ostoje) knežević (1960) iz Ilove i povratnik iz Švajcarske Momir (neđe) Mitrović (1961) iz sela Mravice iz Prvog bataljona Prnjavorske brigade VRS, su kao ranjenici mučeni, pa podvrgnuti obrednom klanju.
Кneževićevo obezglavljivanje dokumentovano je pred raspravnim vijećem Haškog tribunala prilikom suđenja generalu Rasimu Deliću. Glave, ubačene u kartonsku kutiju služile su kao trofeji, ali i za zastrašivanje zarobljenika smještenih u podrumu nedovršene kuće u selu Livade. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani u selu Božićima ispod Podcjelova, 2006. godine.
Jedanaest zarobljenika je u teškom psihofizičkom stanju prevezeno u logor «Lavlja jazbina» u dolini rječice Gostović, dvanaest kilometara istočno od Zavidovića. Tu su Duško Pejičić, Velibor Tošić, Кrstan Marinković, Vinko Aksentić, Petko Marić, Miodrag Samac, Vlado Ćućić, Goran Stokanović, Gojko Vujičić, Igor Guljevatelj i medicinski tehničar Velibor Trivičević podvrgnuti različitom arsenalu zlopaćenja. Vezivani su u lance i žice, tučeni željeznim šipkama, potapani u obližnju rijeku, izlagani višesatnom gledanju u sunce, strujnim udarima, vješani strmoglavo na drveće… Teže ranjenom Gojku (Riste) Vujičiću (1955) iz Donjih Vijačana mudžahedini su odsjekli glavu i prisiljavali ostale da je ljube. Obećavali su im slobodu pod uslovom da se odreknu Hrista i prijeđu na islamsku vjeru. Кrajem avgusta prebačeni su u zenički zatvor, odakle su razmijenjeni.
Pošto su 20. jula pod šifrom „Bradinj 95“ pripadnici Drugog korpusa izveli napad na taj objekat, šesti po redu od početka rata, onemogućeno je pripadnicima interventnog voda Četvrte ozrenske da pomognu u rejonu Podsjelova. Tom prilikom ginu dva napadača „Živiničkih osa“: Halil Fejzić (1971) rođen u Repuhu, i Hasan Merdanović (1963).
Inspirisan stravičnim prizorima iskasapljene srpske vojske na Podsjelovu, kapetan OG Doboj Boris Maksimović je tih dana u svoju ratnu bilježnicu zapisao poemu: “Ćele kule opet“ posvećenu borcima Prnjavorske brigade:
Alah-ekber opet viču
Azijati sred Balkana
probisvijeti iz Azije
iz Irana
Pakistana
Arabije
Malezije
iz Afrike
iz Sudana. . .
Izašli su iz Кurana
pa uz dove
neke nove
hvataju nas za vratove
i sijeku
Za din sveti
bez milosti
bez pameti
Кakva je to vjera nova
što pravila svoja piše
našom krvlju s Podsjelova
U svitanje ljetne zore
na travama kapi krvi
kao rose
a po žbunju sakatome
naše kose
Gavrani nam
sve raznose
Кud da idem ja bez glave
Mrtvom moru
Dnu Balkana
Na obale
Glave naše otiđoše
da na kolju broje dane
A kako ću ja bez glave
na sahrane
Кud bez glave
da silazim u grobnicu
Prema nebu ja da krenem
bez očiju
uz liticu
Za oproštaj ja ne nudim
hladno čelo, mlado lice
Sagnite se, poljubite
tamo gdje je
mrtvo srce
Mi ostasmo
kao prkos
kao ponos
a bez glave
poredani kao otkos
mrtve trave
Od lobanja naših opet
Azijati hoće nove
Ćele kule da naprave
Možda će ih uzidati
u zidove minareta
grada Meke
u njihovoj Arabiji
i oni će tamo tako
da se keze istoriji…
U Zgradi komande 35. divizije u Zavidovićima 2. avgusta, u prisustvu pukovnika Fadila Hasanagića, upriličen je sastanak komandnog sastava („šure) Odreda „El mudžahid“ sa političkim liderom Alijom Izetbegovićem, koji je čestitao i izrazio zahvalnost šejhu Abu Abdel Rahman Ahmedu (Anvar Šaban) i emiru Abdelkadir Moktariju (Abu El Mali) na postignutom vojničkom uspjehu. Na tom sasatanku je razgovarano o mogućnosti legalizacije statusa domaćih boraca koji su samovoljno napustili svoje jedinice i priključili se sve popularnijem Odredu.

Prnjavorska brigada VRS je ubrzo povučena sa vozućkog ratišta i upućena ka Novom Gradu. Za tijelima njenih 25 boraca koji su nestali tokom muslimanske majske i julske operacije na području između Podsjelova i Paljenika još se traga. Preko 130 boraca iz ove lake pješadijske brigade je poginulo u bici za Vozuću, o čemu svjedoči i spomen ploča otkrivena nakon završetka rata kod crkve „Svetog Đorđa“ u Stogu.

Spomen ploča za Prnjavor

Komandanti VRS

Ratni komandanti sa područja opštine

Kalaba Ljubomir (1953. – 2022.)

Preminuo borac, major komandant haubičkog artiljeriskog diviziona (HAD) 122 mm M – 38, 27. Mtbr. Ljubomir Kalaba rođen je u Velikoj Ilovi, opština Prnjavor. Otac sina i kćerke. Sahrana 24.5.2022. godine u 13. časova , Velika Ilova – Prnjavor. Večna slava i hvala !

Amblem opštine

Prnjavor u VRS:[1]

 • Komandanti brigade – rang komandanta brigade:

Mjesto stanovanja: opština Prnjavor

 1. ŽIVKOVIĆ VLADO

  pukovnik Vlado Živković

 • Godina rođenja:  1955. godine
 • Školska sprema,  visoka – profesor opštenarodne odbrane
 • Čin:  pukovnik
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost  komandant lake prnjavorske pješadijske brigade (VP 7519 Prnjavor)
 • Period:  18.9.1991. – 31.3.1996. godine
 • Postavlјen na dužnost komandanta TO Prnjavor, nadležan za jedinicu- odred TO, koja se u sastavu VP 8840 Banja Luka nalazila na Zapadno-Slavonskom ratištu. Brojna oznaka jedinice nakon osnivanja – VP 7001/45 Prnjavor
 • Ukazom Predsjednika Republike Srpske odlikovan sa:
  • Orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske 3. reda
  • Orden Miloša Obilića
 1. PEULIĆ BOŠKO,   AVL

  pukovnik Boško Peulić

 • Godina rođenja: 1947. godine
 • Školska sprema, visoka – komandno štabna vojna akademija
 • Čin:  pukovnik
 • Vojna pošta: 4122/30 Banja Luka – 122. brigada
 • Dužnost   komandant brigade, period:    20.12.1991. – 22.10.1992. godine
 • Vojna pošta:  VP 7127 Derventa  –  27. mtbr
 • Dužnost   komandant brigade, period:    23.10.1992. – 25.10.1994. godine
 • Prije stupanja na dužnost komandanta brigade jedinica je borbene zadatke izvršavala kao VP 3164 Derventa – 327. mtbr, mijenja naziv u VP 7127 Derventa – 27. mtbr)
 • Pored dužnosti komandanta 327. mtbr Derventa u određenom periodu, odnosno u periodu od 15.11.1992. do 5.2.1993. godine na Obudovačko – Posavskom ratištu obavlјao je:
 • Dužnost   komandant brigade Centra službi bezbijednosti – policijske snage
 • Takođe u periodu vršenja dijela dužnosti komandata 327. mtbr Derventa u TG 2 Banja Luka, period:        1.10.1994. – 25.12.1994. godine, obavlјao dužnost   komandant taktičke grupe 2
 • Vojna pošta:   Treća Srpska brigada
 • Dužnost   komandant brigade, period:   25.12.1994. – 05.05.1995. godine
 • Poslije prestanka dužnosti komandata Treće Srpske brigade raspoređen na dužnost u komandu 1. Korpusa u Banja Luci
 • Ukazom Predsjednika Republike Srpske odlikovan sa:
  • Orden Miloša Obilića
 • Napomena:
 • Prije stupanja na dužnost komandanta 122. brigade, kao AVL od 12.07.1990. do 24.10.1990 godine nalazio se na dužnosti načelnika štaba u 228 mtbg Postojina – Slovenija.
 • Zbog problema u funkcionisanju vojske bivše SFRJ lično radi spasavanja lјudskih života mlade vojske naredio i izvršio predislokaciju brigade na relaciji Postojina-Kotor-Kralјevo.
 • Po naređenju pretpostavlјene komande u periodu od 12.11.1990. do 19.11.1990. godine u Rakovačkim barama organizovao i izvršio formiranje 122. brigade, koja poslije formiranja odlazi na ratište u Slavoniju: Lipik – Pakrac.
 • U borbenim dejstvima ranjen dva puta: 06.07.1993. i 28.07.1993. godine.
 • U VRS ostaje do 31.12.1996. godine, kada je penzionisan.
 1. Adresa stanovanja: opština Derventa

Rođen u Prnjavoru, u predratnom periodu živio na području opštine Prnjavor, roditelјi i ostala bliža porodica živjeli ili žive na području opštine Prnjavor.

 BUKOVICA BORO,             

 • Godina rođenja:   1952. godine

  ppuk Boro Bukovica

 • Čin:   potpukovnik
 • komandant divizijona 122mm u 1.mtbr ( vojna pošta 7280 Sv. Rok ) u periodu 1.4.1991. do 28.3.1992. godine,.
 • komandir baterije 122mm M38 u TO opštine Prnjavor u periodu 28.3.1992. do 6.4.1992. godine.
 • Dužnost  komandant brigade – VP 7001/44 Prnjavor – Osinjska brigada u periodu od 6.4.1992. do 30.7.1993. godine,
 • ranjavan dva puta, Derventa i jajce i povreda od udesa u Prnjavoru.
 1. Adresa stanovanja: opština Banja Luka (do dana pogibije)

Rođen u Prnjavoru, u predratnom periodu živio na području opštine Banja Luka, – supruga i djeca žive u Banja Luci. Roditelјi – žive ili su do smrti živjeli na području opštine Prnjavor, selo Prisoje.

 KUSTURIĆ SLOBODAN,      AVL – PILOT

 • Godina rođenja:  1955. godine
 • Datum smrti:   02.08.1993. godine
 • Čin:   potpukovnik
 • Dužnost komandant avijacijske brigade – VP 7070 Banja Luka
 • Status:    poginuli borac Vojske Republike Srpske
 • Opis stradanja:   Kao pilot u vožnji u humanitarne svrhe kod želјezničke stanice u Brčkom – helikopter pogođen od neprijatelјskih snaga, poginuo na licu mjesta
 • Ukazom Predsjednika Republike Srpske odlikovan sa:
  • Orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske 3. reda
 1. Adresa stanovanja: opština Doboj (do smrti)

Rođen u Prnjavoru, šira i bliža rodbina živi na području opštine Prnjavor.

 ŠPANIĆ VLADO,          AVL

potpukovnik Vlado Španić

 • Datum rođenja:   24.08.1948. godine
 • Datum smrti:       30.01.2010. godine
 • Dužnost  komandant Prve teslićke brigade

 

 1. Adresa stanovanja: Republika Srbija – Niš (porodica)

Rođen u Prnjavoru, šira i bliža rodbina živi na području opštine Prnjavor, u najvećem dijelu selo Štrpci

 BOŽIĆ NEMANјA,        AVL

 • Godina rođenja:   1948. godine
 • Datum smrti:   21.10.2014. godine
 • Dužnost   načelnik štaba 327. mtbr Derventa – VP 7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 19. brigade u sastavu 30. divizije
 • Komandanti batalјona – diviziona:

 • Poginuli u odbrambeno – otadžbinskom ratu Republike Srpske

 MILANKOVIĆ VELjKO, sin Bogdana

poručnik Veljko Milanković

 • Datum rođenja:  5.1.1955. godine
 • Datum smrti:  14.2.1993. godine
 • Status:  poginuli borac Vojske Republike Srpske
 • Opis stradanja:     Izvršavajući redovne borbene zadatke kao komandant RJ „Vukovi sa Vučijaka“ dana 4.2.1993. godine zadobio je rane od gelera nepritelјske granate u predjelu grudnog koša i desne ruke u borbenim dejstvima za oslobađanje sela Kašić, opština Benkovac. Nakon ranjavanja prebačen je na VMA Beograd, gdje je od zadobijenih rana preminuo dana 14.2.1993. godine
 • Čin:   poručnik
 • Vojna pošta:   8840 Banja Luka
 • Vojna pošta:   7127 Derventa
 • Vojna pošta:   7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant prvog udarnog batalјona prvog Krajiškog korpusa „Vukovi sa Vučijaka“
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Orden Miloša Obilića
 1. SUBOTIĆ MILAN, sin Dušana

  kapetan Subotić Milan

 • Datum rođenja:  17.6.1952. godine
 • Datum smrti:   7.7.1993. godine
 • Status:    poginuli borac Vojske Republike Srpske
 • Opis stradanja:     Izvršavajući redovne borbene zadatke kao pripadnik RJ VP 7127 Derventa na osmatračnici u reonu Novog Šehera od gelera granate ispalјene sa neprijatelјske strane, od rana zadobijenih po čitavom tijelu poginuo na licu mjesta 07.07.1993. godine.
 • Čin:   kapetan
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost   načelnik artilјerije u 327. mtbr Derventa
 • Odlikovanje:  Orden Miloša Obilića
 • Umrli ili poginuli poslije demobililizacije iz Vojske Republike Srpske

 1. GNјATOVIĆ RANKO, sin Koste
 • Datum rođenja:  24.05.1940. godine
 • Datum smrti:   09.12.2014. godine
 • Čin:   major
 • Vojna pošta:   7519 Prnjavor   
 • Dužnost  komandant 4. batalјona
 1. KUZMANOVIĆ ŽIVOJIN, sin Dušana
 • Datum rođenja:   25.4.1941. godine

  major Žika – Živojin Kuzmanović

 • Datum smrti:   31.1.2010. godine
 • Čin:  major
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant 1. batalјona, načelnik štaba lpbr
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Orden Karađorđeve zvezde Republike Srpske 3. reda
 1. KUZMANOVIĆ MILORAD, sin Milana
 • Datum rođenja:   19.4.1947. godine

  major Milorad Kuzmanović

 • Datum smrti:   30.5.2003. godine
 • Čin:  major
 • Vojna pošta: 7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant 2. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Medalјa zasluga za narod
 1. SEGIĆ NEMANјA, sin Boška
 • Datum rođenja:  12.11.1948. godine
 • Datum smrti:  22.06.2002. godine

  major Nemanja Segić, Mačak

 • Čin:  kapetan 1. klase
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant 2. batalјona
 • Odlikovanje:  Medalјa majora Milana Tepića
 1. SUVAJAC NEDELjKO – PEPA, sin Branka
 • Datum rođenja:  1.1.1949. godine

  kapetan Nedeljko Suvajac

 • Datum smrti:   16.11.2003. godine
 • Čin:   kapetan
 • Vojna pošta:   7127 Derventa
 • Vojna pošta:    2210 Srbac
 • Dužnost   komandant 1. batalјona – 1. „Motajički“ batalјon
 • Period dužnosti k-danta:  17.11.1993. – 19.06.1996. godine
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Medalјa zasluga za narod
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Orden Miloša Obilića
 • U toku rata i po završetku odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske … opština Prnjavor

 1. AULIĆ SREĆKO, 
 • Godina rođenja:  1956. godine

  kapetan 1 klase Aulić Srećko

 • Školska sprema,  visoka – pravni fakultet
 • Čin:  kapetan 1. klase
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 5. batalјona
 1. BLAGOJEVIĆ VLADO, 
 • Godina rođenja:  1966. godine

  ppor Vlado Blagojević

 • Čin: kapetan
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost  komandant 3. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Medalјa zasluga za narod
 1. GAVRIĆ BRACO, 
 • Godina rođenja: 1961. godine
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Čin:   vodnik
 • Dužnost  komandant 1. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Medalјa majora Milana Tepića
 1. DESIĆ RATKO, 
 • Godina rođenja:   1947. godine

  k1k Ratko Desić

 • Školska sprema, viša ekonomska
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant 3. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Medalјa majora Milana Tepića
 1. ĐURĐEVIĆ VITOMIR, 
 • Godina rođenja:  1960. godine
 • Čin: kapetan
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 1. batalјona
 • Vojna pošta:  7225/TG-1 Banja Luka
 • Dužnost  komandant radničkog batalјona
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost  komandant  radničkog batalјona
 1. JUSUPOVIĆ DESIMIR, 
 • Godina rođenja:  1962. godine

  kapetan Jusupović Desimir

 • Čin:  kapetan
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 3. batalјona
 1. KALABA LjUBOMIR, 
 • Godina rođenja:  1954. godine
 • Preminuo: 23.5.2022. godine

  major Kalaba Ljubomir

 • Čin:  major
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost  komandant MPOAD
 • Dužnost   komandant HAD 122 mm M38
 • Period dužnosti k-danta:  5.10.1991. – 19.6.1996. godine
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Medalјa majora Milana Tepića
 1. MEKTIĆ DRAGAN, 
 • Godina rođenja:  1956. godine

  major Mektić Dragan

 • Vojna pošta:  3193 SJB Prnjavor
 • Dužnost   komandant batalјona policije
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Zlatna medalјa za hrabrost
 1. MERLOVIĆ NIKOLA, 
 • Godina rođenja:  1942. godine

  major Nikica Merlović

 • Čin: major
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost    komandant 1. batalјona
 • Odlikovanje:  Medalјa za vojničke vrline
 1. POPOVIĆ RANKO, 
 • Godina rođenja:   1970. godine

  por Ranko Popović, Pop

 • Čin:  kapetan
 • Vojna pošta:   7519 Prnjavor
 • Dužnost  komandant 2. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Zlatna medalјa za hrabrost
 1. TOMIĆ SRĐAN, 
 • Godina rođenja:  1957. godine

  k1kTomić Srđan,

 • Školska sprema, visoka – profesor narodne odbrane
 • Čin:  major
 • Vojna pošta:   7519 Prnjavor
 • Dužnost  komandant 3. batalјona
 • Dužnost  načelnik štaba lake prnjavorske pješadijske brigade
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Medalјa majora Milana Tepića
 1. TOPIĆ MOMIR – ŠEKI, 
 • Godina rođenja:  1955. godine

  major Momir Topić

 • Školska sprema,  srednja – 4. stepen, gimnazija
 • Čin:  major
 • Vojna pošta:   7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 3. batalјona
 1. ŠIKARAC MIRO, 
 • Godina rođenja:  1968. godine

  poručnik Miro Šikarac

 • Čin:  poručnik
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant Prvog udarnog batalјona prvog Krajiškog korpusa „Vukovi sa Vučijaka“
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS: Zlatna medalјa za hrabrost
 • Porodica prije i u toku rata odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  opština Prnjavor.Poslije završetka rata  opština Čelinac

 1. TUBAK BRANE, 
 • Godina rođenja:  1959. godine
  tubak

  ppor Brane Tubak

 • Čin: kapetan
 • Vojna pošta:  7519 Prnjavor
 • Dužnost   komandant 1. batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Medalјa za vojne zasluge
 • Porodica prije i u toku odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske opština Prnjavor. Poslije završetka rata,  grad Banja Luka

 ZIH ZVONIMIR,     AVL

 • Godina rođenja:  1953. godine

  potpukovnik Zvonimir Zih

 • Školska sprema, visoka – vojna akademija
 • Čin:  potpukovnik
 • Vojna pošta:  7127 Derventa
 • Dužnost   komandant 1. batalјona
 • Porodica u toku rata odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  opština Prnjavor,Dio porodice poslije rata  opština Prnjavor (porodična kuća s. Palačkovci). Poslije završetka rata……..opština Derventa

 PETROVIĆ STEVO,      AVL

 • Godina rođenja:  1965. godine

  major Petrović Stevo

 • Čin: major
 • Vojna pošta:    7127 Derventa
 • Dužnost   komandant pozadinskog batalјona
 • Odlikovanje – Ukaz Pr. RS:  Medalјa za vojne zasluge

[1] Iz Monografije“Naša Republika Srpska“, u izradi, Prnjavor, 2019. OBO Prnjavor

BO

Okolica – Donja Mravica

22.5.2022.

21 godina od izgradnje spomenika

PARASTOS I POMEN POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ MJESNE ZAJEDNICE OKOLICA I DONJA MRAVICA

Spomenik na Ceru, Okolica.

Kod  spomenka ispred Omladinskog doma na Ceru  u 12.00 časova , organizovan je pomen, parastos i obilježavanje  godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Okolica i Donja Mravica, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Vijence i cvijeće položili su porodice poginulih boraca, načelnik opštine i predsjednik skupštine, predstavnici boračkih udruženja opštine i ostale delegacije. Nakon dvije godine organizovan je i  ručak za PPB,  zvanice i goste za oko 60 lica u Omladinskom domu Okolici.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 27.5.2001. godine.

Ugrađeno je 16  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Spomenik u Okolici i Donjoj Mravici

Poginuli, zaroblјeni, umrli pripadnici  ratnih jedinica Vojske Republike Srpske

 1. VP 7519 Prnjavor  10 boraca
  • Donja Mravica   6 borac
  • Okolica  4   borac
 2. VP 7127 Derventa  4    borac
  • Donja Mravica  2   borac
  • Okolica  2   borac
 3. VP 3193 SJB Prnjavor  1    borac
  • Donja Mravica  1   borac
 4. VP 7463 Petrovac  1    borac
  • Petrovac  1   borac

Ukupno po Mjesnim zajednicama:

 1. Donja Mravica     9 boraca
 2. Okolica  6  boraca
 3. Petrovac  1    borac

Ukupno pripadnici    4 ratne jedinice Vojske Republike Srpske

Ukupno stradali i upisani na spomen obilјežje 16 boraca Vojske Republike Srpske

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  4    borac. Sahranjeni: opština Prnjavor, Donja Mravica
 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  4    borac. Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Mravica
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac. Sahranjeni: opština Prnjavor, Okolica
 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, razmijenjeni kao poginuli borci  1    borac. Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Okolica
 1. Van zone borbenih dejstava, odmor kući, nesretnim slučajem-samoubistvo  1    borac.Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Okolica
 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1    borac. Sahranjeni: opština Prnjavor, gradsko groblјe
 1. Van zone borbenih dejstava, u bolnici umro od moždanog udara  1    borac. U borbenim dejstvima teško ranjen, kao nesposoban oslobođen iz jedinice – demobilisan, RVI 2. kategorije 100%, umro u bolnici – moždani udar. Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Gornja Mravica
 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, proglašeni za umrle  2    borac. Sahranjeni: sudbina nije poznata
 1. Zona borbenih dejstava, teško ranjeni, od ranjavanja umrli u bolnici 1    borac. Sahranjeni: opština Petrovac

Stradali:

 • Zona borbenih dejstava  14  boraca
 • Van zone borbenih dejstava 2   borca

Sahranjeni – grobna mjesta u:

 1. Opština Prnjavor  13  boraca. Groblјe Donja Mravica    8 boraca
 • Zona borbenih dejstava  8 boraca. Groblјe Okolica  3   borca
 • Zona borbenih dejstava  3    borca. Prnjavor, gradsko groblјe    1   borac
 • Zona borbenih dejstava  1    borac. Groblјe Gornja Mravica    1   borac
 • Van zone borbenih dejstava  1    borac. Opština Bosanski Petrovac     1   borac

Groblјe Petrovac     8 boraca

 • Zona borbenih dejstava  1    borac
 1. Nepoznato   2   borca
  • Zona borbenih dejstava, zaroblјeni 2    borca

MNOGO JE JUNAKA NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU OTIŠLI I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SU SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I NјIHOVA DJELA DANAS SMO OVDJE DA IM SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVOJIH PORODICA, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU:

 1. MILOSAVAC VLADO
 2. RADONјIĆ DRAGAN
 3. SARIĆ DRAGOLjUB
 4. RADONјIĆ VLADO
 5. ĐERIĆ BORIVOJE
 6. MILIČEVIĆ MIROSLAV
 7. ŽIVKOVIĆ LjUBOMIR
 8. JANјIĆ LjUBIŠA
 9. BIJELIĆ MILAN
 10. BREZOVSKI ZDRAVKO
 11. AULIĆ ZORAN
 12. ĐURĐEVIĆ ĐURO
 13. SUVAJAC ZORAN
 14. ŽIVKOVIĆ MILAN
 15. MITROVIĆ MOMIR i
 16. RADONјIĆ GRUJO

DANA 27.5.2001. GODINE, ODNOSNO PRIJE 21 GODINA SAGRAĐENO JE I OTKRIVENO OVO SPOMEN – OBILjEŽJE, POSVEĆENO POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA SLOBODU SVOJIH PORODICA, ZA NAŠU SLOBODU I SLOBODU OVIH PROSTORA.

UPISANO JE ŠESNAEST POGINULIH PRIPADNIKA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE IZ ČETIRI RATNE JEDINICE: LAKA PRNјAVORSKA PJEŠADIJSKA BRIGADA –  10 BORACA, 327. MOTORIZOVANA BRIGADA DERVENTA – 4 BORACA, VP 3193 SJB PRNјAVOR – 1 BORAC I VP 7463 PETROVAC – 1 BORAC

TRINAEST POGINULIH SAHRANјENO JE U GROBLjIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNјAVOR: DONјA MRAVICA – 8 BORACA, OKOLICA – 3 BORCA, GRADSKO GROBLjE PRNјAVOR – 1 BORAC I GORNјA MRAVICA – 1 BORAC,

ZA DVA ZAROBLjENA BORCA SUDBINA NEPOZNATA.

JEDAN POGINULI BORAC ČIJA JE PORODICA POSLIJE IZBJEGLIŠTVA ŽIVJELA NA PODRUČJU OVIH MJESNIH ZAJEDNICA SAHRANјEN JE NA PODRUČJU BOSANSKOG PETROVCA.

ČETRNAEST BORACA STRADALO JE U ZONI BORBENIH DEJSTAVA, OD ČEGA JE DVANAEST POGINULIH I DVA ZAROBLjENA BORCA ČIJA SUDBINA NIJE POZNATA, A DVA BORCA SU STRADALI VAN ZONE BORBENIH DEJSTAVA – JEDAN POGINUO, A JEDAN OD POSLEDICA BOLESTI UMRO.

POŠTUJMO NAŠU OBAVEZU I NIKADA NE ZABORAVIMO ONE KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE:

 • ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU
 • POČIVAJTE U MIRU PONOSNA BRAĆO.

ORGANIZATOR I NOSIOC OVOG DOGAĐAJA U SARADNјI SA BORAČKOM ORGANIZACIJOM OPŠTINE PRNјAVOR SU MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE OKOLICA I DONјA MRAVICA, KOJI I NA OVAJ NAČIN CIJENE I NјEGUJU DJELA NAŠIH HEROJA.

ZAHVALIMO SE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, NAŠEM SVEŠTENSTVU KOJI NAS VJERNO PRATI I VODI KROZ MOLITVU I POMENOM IMENA NAŠIH JUNAKA ČUVA IH OD ZABORAVA.

UPUTIMO NEIZMJERNU I ISKRENU ZAHVALNOST NOSIOCIMA VLASTI OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU I DANAS SA NAMA, KOJI I OVE GODINE KAO I PRETHODNIH GODINA OBEZBIJEDIŠE POTPUNU MATERIJALNU PODRŠKU ZA ODRŽAVANјE DANAŠNјIH AKTIVNOSTI, ALI OBEZBIJEDIŠE SREDSTVA DA SE KONAČNO UREDI OVO SPOMEN-OBILjEŽJE.

MI KOJI SMO OVDJE I KOJI NE ZABORAVLjAMO PROŠLOST, PRIČAJMO O HRABROSTIMA NAŠIH JUNAKA, JUNAKA KOJI SVOJE ŽIVOTE POLOŽIŠE NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE, I NA SVAKOM MJESTU PODIGNIMO GLAS I ULOŽIMO ZAJEDNIČKE NAPORE DA OČUVANјU ISTORIJSKIH VRIJEDNOSTI I ZATO NA OVE I SLIČNE DOGAĐAJE POZIVAJMO NAŠU MLADOST, NAŠE UČENIKE I SVE ONE KOJE DANAS, KAO I PRETHODNIH GODINA NE PRISUSTVOVAŠE OVOM ČINU.

DANAS OVDJE, UVIJEK ALI I NA SVAKOM MJESTU UPUTIMO ZAHVALNOST I ODAJMO DUŽNO POŠTOVANјE ZA DOPRINOSE NAŠIM HEROJIMA NA PUTU STVARANјA REPUBLIKE SRPSKE. ( Iz protokola BO).

 

Mobilizacija TO 1992.

29 godine od mobilizacije jedinica TO opštine Prnjavor

Mobilisano

U prva dva mjeseca mobilisano 1.534 pripadnika teritorijalne odbrane opštine Prnjavor,  a do maja 1992. godine  domobilisano još 2.170 vojna obeveznika. Ukupno mobilisano (prvi put) u  ratne jedinice ukupno 3.701 pripadnika teritorijalne odbrane opštine. 

Pregled popune RJ TO opštine do 20.maja 1992. godini

Prema prikupljenim podacima u jedinice TO opštine bilo je mobilisano 3.701 lica, a raspoređeno-prošlo kroz jedinice preko 4.900 pripadnika TO.

jedinica  vojnika   podoficira   oficira   Ukupno    %
OpŠTO 1 16 17 0,46%
rjšto 3 4 7 14 0,38%
zšč 63 8 2 73 1,97%
1.OdTO 242 56 25 323 8,72%
Odred TO 208 43 6 257 6,94%
pdv 25 3 1 29 0,78%
rjtomz 834 97 18 949 25,62%
rjtomz 777 75 10 862 23,27%
PbTO 34 10 2 46 1,24%
2.OdTO 591 62 17 670 18,10%
3.OdTO 23 2 1 26 0,70%
hab122 36 6 4 46 1,24%
lpav 67 7 1 75 2,02%
mb120 11 2 13 0,35%
pionv 16 16 0,43%
pov 15 1 16 0,43%
rjVV 160 10 6 176 4,75%
vT-12 25 4 1 30 0,81%
vvp 20 20 0,54%
2.mtb 38 3 2 43 1,16%
Ukupno 3188 394 119 3.701 100,00%

Pregled mobilisanih pripadnika oružanih snaga JNA i TO sa područja opštine:

Vojna pošta svega %  VOJNIKA  PODOFICIRA  OFICIRA
3164 Derventa 1012 20,52% 849 119 44
3780 Banja Luka 18 0,36% 13 4 1
4352 Banja Luka 6 0,12% 4 2
5290 Banja Luka 14 0,28% 12 1 1
6510 Derventa 5 0,10% 4 1
6817 Banja Luka 94 1,91% 80 10 4
8840 Banja Luka 336 6,81% 272 54 10
9396 Banja Luka 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 2980 351 113
UKUPNO 4.932 100,00% 4216 543 173

Najviše je mobilisano u jedinice TO opštine, zatim u 327.mtbr, 329.okbr u čijem brojnom stanju  nalazi se i odredTO Prnjavor.

zgrada Štaba TO

Od prvih mobilizacija vojnih obveznika za popunu ratnih jedinica JNA i teritorijalne odbrane opštine i dobrovoljačkih jedinica do preformacije, odnosno stvaranje VRS  izvršena je popuna 4.932 lica, sa prosjekom starosti od 33 godina, najviše od 20 do 29 godina starosti   65,45%, što  čini 16,93% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,  6,11% učešća stanovništva opštine i  2,14% u odnosu na oko 215.670 lica po evidenciji resornog ministarstva koji su učestvovali u otadžbinskom ratu ili 54,42% po evidenciji nadležnog opštinskog organa za vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u odnosu na 8.477 evidentiranih učesnika ratu na području opštine.[1]

4.932  raspoređenih boraca sa područja opštine u  RJ TO i JA u devet vojnih pošta

Vojna pošta jedinica svega % vojnika  podoficira  oficira
3164 Derventa 1.mtb 40 0,81% 36 2 2
3164 Derventa 2.mtb 21 0,43% 15 4 2
3164 Derventa 3.mtb 478 9,69% 395 57 26
3164 Derventa 4.mtb 2 0,04% 2
3164 Derventa 4.mtč 196 3,97% 177 16 3
3164 Derventa čv 6 0,12% 4 2
3164 Derventa čvp 11 0,22% 8 2 1
3164 Derventa had122 10 0,20% 7 2 1
3164 Derventa 2 0,04% 1 1
3164 Derventa inžb 25 0,51% 24 1
3164 Derventa k-dabr 3 0,06% 1 1 1
3164 Derventa ks 5 0,10% 5
3164 Derventa ladPVO 17 0,34% 13 4
3164 Derventa 1 0,02% 1
3164 Derventa mpoad 28 0,57% 21 6 1
3164 Derventa pozb 39 0,79% 32 6 1
3164 Derventa rjVV 113 2,29% 95 13 5
3164 Derventa 15 0,30% 12 3
3780 Banja Luka 14.PoB 18 0,36% 13 4 1
4352 Banja Luka 1.pionb 6 0,12% 4 2
5290 Banja Luka 14.PoB 14 0,28% 12 1 1
6510 Derventa mtb 5 0,10% 4 1
6817 Banja Luka inžp 94 1,91% 80 10 4
8840 Banja Luka čvp 1 0,02% 1
8840 Banja Luka had122 2 0,04% 2
8840 Banja Luka inžb 1 0,02% 1
8840 Banja Luka izvč 1 0,02% 1
8840 Banja Luka lsardPVO 5 0,10% 4 1
8840 Banja Luka mad 2 0,04% 2
8840 Banja Luka mb 27 0,55% 25 2
8840 Banja Luka Odred TO 257 5,21% 208 43 6
8840 Banja Luka okb 27 0,55% 22 5
8840 Banja Luka pozb 2 0,04% 1 1
8840 Banja Luka rjVV 11 0,22% 6 3 2
9396 Banja Luka 14.PoB 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 1.OdTO 323 6,55% 242 56 25
T-22206 Prnjavor 2.mtb 43 0,87% 38 3 2
T-22206 Prnjavor 2.OdTO 670 13,58% 591 62 17
T-22206 Prnjavor 3.OdTO 26 0,53% 23 2 1
T-22206 Prnjavor hab122 46 0,93% 36 6 4
T-22206 Prnjavor lpav 75 1,52% 67 7 1
T-22206 Prnjavor mb120 13 0,26% 11 2
T-22206 Prnjavor OpŠTO 17 0,34% 1 16
T-22206 Prnjavor PbTO 46 0,93% 34 10 2
T-22206 Prnjavor pdv 29 0,59% 25 3 1
T-22206 Prnjavor pionv 16 0,32% 16
T-22206 Prnjavor pov 16 0,32% 15 1
T-22206 Prnjavor rjšto 14 0,28% 3 4 7
T-22206 Prnjavor rjtomz 1811 36,72% 1611 172 28
T-22206 Prnjavor rjVV 176 3,57% 160 10 6
T-22206 Prnjavor vT-12 30 0,61% 25 4 1
T-22206 Prnjavor vvp 20 0,41% 20
T-22206 Prnjavor zšč 73 1,48% 63 8 2
ukupno 4.932 100,00% 4216 543 173

 

U odnosu na kraj rata 1995.[2] , Opština je  31.12.1995. godine prema evidenciji OMO u odnosu na ukupan broj stanovnika opštine od 45.995, imala 11.987 v/o u evidenciji ili 26,06%. Rapoređeno u VRS 4.382 lica ili 73,30%. Ukupno rapoređenih u strukture odbrane RS 5.978 ili 49,87% u odnosu na broj v/o.

Izbačeno iz stroja:  361 poginuli i 1.575 ranjenih, što iznosi 35,94% u odnosu na broj v/o, odnosno 3,4% u odnosu na broj stanovnika samo su opštine Sanski Most 6,8%, Kneževo 5,3%, Kotor Varoš 3,7%, Prijedor i Čelinac 3,5% imale više gubitaka.

Struktura prema polu

Vojna pošta Muški ženski svega Prosek % Min Mak StDev Var
3164 Derventa 1003 9 1012 30,12 20,52% 14,00 70,00 7,99 63,83
3780 Banja Luka 18 18 29,39 0,36% 20,00 46,00 6,90 47,66
4352 Banja Luka 6 6 30,83 0,12% 19,00 50,00 11,27 126,97
5290 Banja Luka 14 14 30,57 0,28% 24,00 39,00 5,14 26,42
6510 Derventa 5 5 28,80 0,10% 23,00 37,00 6,18 38,20
6817 Banja Luka 94 94 32,10 1,91% 20,00 49,00 7,27 52,82
8840 Banja Luka 329 7 336 28,50 6,81% 18,00 59,00 7,57 57,32
9396 Banja Luka 3 3 31,67 0,06% 24,00 45,00 11,59 134,33
T-22206 Prnjavor 3431 13 3444 33,92 69,83% 13,00 68,00 10,47 109,69
ukupno 4903 29 4932 30,65 100,00% 19 51

U prosjeku najmlađu popunu ima vojna pošta 8840 Banja luka, 329.okbr JA sa 28 ipo godina starosti.

Prema polu i starosti borca

Vojna pošta svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
3164 Derventa 1012 20,52% 44 473 380 87 27 1
3780 Banja Luka 18 0,36% 9 7 2
4352 Banja Luka 6 0,12% 1 3 1 1
5290 Banja Luka 14 0,28% 7 7
6510 Derventa 5 0,10% 3 2
6817 Banja Luka 94 1,91% 35 42 17
8840 Banja Luka 336 6,81% 18 199 90 25 4
9396 Banja Luka 3 0,06% 2 1
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 107 1312 1030 645 319 31
ukupno 4932 100,00% 170 2043 1559 777 351 32

 

Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 40%, a zatim piramida opada.

Grafikon pripadnika jedinice prema  starosti

pol-to

Popuna prema godini rata

Vojna pošta svega % 1991 1992
3164 Derventa 1012 20,52% 289 723
3780 Banja Luka 18 0,36% 17 1
4352 Banja Luka 6 0,12% 5 1
5290 Banja Luka 14 0,28% 13 1
6510 Derventa 5 0,10% 5
6817 Banja Luka 94 1,91% 85 9
8840 Banja Luka 336 6,81% 258 78
9396 Banja Luka 3 0,06% 3
T-22206 Prnjavor 3444 69,83% 1537 1907
ukupno 4932 100,00% 2212 2720

Prema činu

Naziv vojnog čina svega % vojnici  podoficiri  oficiri
Vojnik na k-noj dužnosti 139 2,82% 120 11 8
Vojnik 4 0,08% 2 2
Razvodnik 221 4,48% 211 10
Desetar 539 10,93% 483 52 4
Mlađi vodnik 62 1,26% 47 14 1
Vodnik 202 4,10% 8 174 20
Vodnik 1 klase 25 0,51% 25
Stariji vodnik 79 1,60% 70 9
Stariji vodnik 1 klase 12 0,24% 11 1
Zastavnik 9 0,18% 7 2
Potporučnik 15 0,30% 15
Poručnik 29 0,59% 1 28
Kapetan 16 0,32% 16
Kapetan 1 klase 42 0,85% 42
Major 3 0,06% 3
ukupno 1397 28,33% 871 377 149

 

Prema narodnosti pripadnika jedinice

  Narodnost     svega     %
Srbi 4617 93,61%
Hrvati 54 1,09%
Muslimani 123 2,49%
Ukrainci 121 2,45%
Poljaci 2 0,04%
Česi 6 0,12%
Crnogorci 4 0,08%
Italijani 5 0,10%
Ukupno 4932 100,00%

Prema rod-službi rasporeda pripadnika jedinice

rod/sluzba svega %  vojnici  podoficiri  oficiri
Opštevojna specijalnost 3 0,06% 1 2  
Pješadija 2405 48,76% 2015 287 103
Artiljerija 456 9,25% 395 40 21
ARJ PVO 229 4,64% 183 35 11
Oklopno-mehanizovane jedinice 221 4,48% 199 14 8
Inžinjerija 266 5,39% 234 25 7
Veza 321 6,51% 265 53 3
ABHO 31 0,63% 27 4  
JEIPED 8 0,16% 8    
Tehnička služba KOV 173 3,51% 151 21 1
Vazduhoplovnotehnička služba 35 0,71% 33 2  
  2 0,04% 2    
Intendantska služba 197 3,99% 175 19 3
Sanitetska služba 71 1,44% 55 10 6
Veterinarska služba 4 0,08% 2 1 1
Saobraćajna služba 383 7,77% 354 21 8
Građevinska služba 12 0,24% 12    
Finansijska služba 2 0,04%   1 1
Administrativna služba 4 0,08%   4  
  1 0,02% 1    
Vazdušno osmatranje i javljanje 10 0,20% 10    
ukupno 4834 98,01% 4122 539 173

 

Prema komandnoj dužnosti

 

Komandne duznosti   svega    %
komandant brigade 2 0,04%
pomoćnik komandanta brigade 10 0,20%
komandant bataljona 12 0,24%
zamjenik komandanta bataljona 6 0,12%
pomoćnik komandanta bataljona 26 0,53%
komandir čete 45 0,91%
zamjenik komandira čete 22 0,45%
komandir voda 192 3,89%
zamjenik komandira voda 48 0,97%
komandir odjeljenja 231 4,68%
referenti 30 0,61%
četne/baterijske starješine 18 0,36%
komandir samostalnog odjeljenja 13 0,26%
ukupno 655 13,28%

Pregled raspoređenih prema mjestu stanovanja

naselje svega %
Babanovci 63 1,28%
Banja Luka 26 0,53%
Bijeljina 1 0,02%
Brezik 27 0,55%
Brod 3 0,06%
Čelinac 30 0,61%
Čivčije 19 0,39%
Čorle 72 1,46%
Crkvena 49 0,99%
Derventa 9 0,18%
Doboj 18 0,36%
Doline 5 0,10%
Donja Ilova 119 2,41%
Donja Mravica 80 1,62%
Donji Galjipovci 58 1,18%
Donji Palačkovci 84 1,70%
Donji Smrtići 119 2,41%
Donji Štrpci 233 4,72%
Donji Vijačani 245 4,97%
Drenova 89 1,80%
Gajevi 14 0,28%
Galjipovci 31 0,63%
Gornja Ilova 120 2,43%
Gornja Mravica 103 2,09%
Gornji Galjipovci 35 0,71%
Gornji Grabik 2 0,04%
Gornji Palačkovci 148 3,00%
Gornji Smrtići 282 5,72%
Gornji Štrpci 206 4,18%
Gornji Vijačani 176 3,57%
Grabik Ilova 113 2,29%
Gradiška 2 0,04%
Gusak 28 0,57%
Hrvaćani 62 1,26%
Jadovica 14 0,28%
Jasik 3 0,06%
Karać 6 0,12%
Kneževo 13 0,26%
Kokori 31 0,63%
Konjuhovci 10 0,20%
Kotor Varoš 1 0,02%
Kremna 122 2,47%
Kulaši 61 1,24%
Laktaši 4 0,08%
Lišnja 72 1,46%
Lužani 41 0,83%
Maćino brdo 18 0,36%
Mlinci 22 0,45%
Mračaj 22 0,45%
Mravica 5 0,10%
Naseobina Hrvaćani 3 0,06%
Naseobina Lišnja 20 0,41%
Novo Selo 12 0,24%
Okolica 89 1,80%
Okučani 2 0,04%
Orašje 43 0,87%
Ostalo 1 0,02%
Otpočivaljka 26 0,53%
Paramije 21 0,43%
Pečeneg Ilova 149 3,02%
Popovići 123 2,49%
Potočani 84 1,70%
Prijedor 1 0,02%
Prnjavor 691 14,01%
Prosjek 66 1,34%
Puraći 1 0,02%
Ralutinac 1 0,02%
Ratkovac 64 1,30%
Rudanka 1 0,02%
Šarinci 80 1,62%
Šereg Ilova 56 1,14%
Šibovska 40 0,81%
Skakavci 28 0,57%
Srbija 1 0,02%
Srpovci 24 0,49%
Štivor 7 0,14%
Teslić 5 0,10%
Velika Ilova 128 2,60%
Vršani 49 0,99%
Ukupno 4932 100,00%

Status pripadnika odreda poslije rata:

Grupa svega      % <> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
voj 4216 85,48% 964 1962 569 10 232 11 3 16 319 12 73 8 37
podf 543 11,01% 49 270 117 29 1 63 1 8 5
of 173 3,51% 19 79 27 9 2 33 1 1 2
ukupno 4932 100,00% 2311 713 10 270 11 3 19 415 14 82 8 44

 

BO

Boračka organizacija RS

 

1-kategorisani borac, 2-status RVI, 3-RVI MUP-a, 4.poginuli, 5- nestali, 7-umrli, 8-umrli poslije rata, 9-odselili, 10-ranjavani bez statusa, 11-povrijeđeni bez statusa, 12-oboljeli bez statusa,      <> nije regulisao status

[1] Sajt Vlade RS_MRBIZ, 07.03.2017. godine, odnosno podaci iz Informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, koju je skupština opštine usvojila na 2. sjednici održanoj 15.12.2016. godine.

U sastavu TO opštine (T-22206) u 2.Odredu TO opštine na platnom spisku za period  od 16-30.04.1992. godine i tokom maja, nalazili su se i pripadnici 1.mtb 77 lica, 2.mtb 278 lica i 1. čete TO iz Trstenaca, opština Derventa u brojnom stanju od 204 pripadnika, u četri voda, vezi, poz.odjeljenju, vod Pjevalovac, i vod mb82mm i 120mm.

[2] Izvještaj obuhvata opštine regije za popunu jedinica 1.KK :Banja Luka, Gradiška, Kneževo, Kozarska Dubica, Kotor varoš, Laktaši, Novi Grad, prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Srbac, S.Kostajnica i Čelinac. Ukupno 514.528 stanovnika, 132.414 broj v/o u evidenciji , što čini 26%, dok je 63.437 bilo raspoređeno u VRS. preko 60% u odnosu na broj v/o. Broj izbačenih i stroja je 14.177, poginulih 3.944 i ranjenih 10.233 ili 22% u odnosu na broj raspoređenih v/o.[1] Prema izvještaju o popuni RJ VRS sekretarijata Banja Luka MO RS od 31.12.1995. godine.

 

Brojno stanje jedinica TO opštine

Brojno stanje  ratnih jedinica teritorijalne odbrane opštine Prnjavor, i na ZSR i Brodskom dijelu ratišta RS

1. Broj boraca u ratnim jedinicama TO

Bare, južni dio Prnjavora

U 1991. i 1992.  godini , istraživanjem je utvrđena popuna od preko  pet hiljada  boraca koji su mobilisani u ratne oružane snage JNA i jedinice  TO opštine Prnjavor do preformacije u maju 1992. godine. Mobilisani čine 99,76%,  pripadnika muškog pola, što je razumljivo, jer su oni nosioci borbenih dejstava, a samo 0,24% odnosi se na ženski pol koji je raspoređen u sanitetski dio jedinice. I u 1992.godini, situacija je ista.

Pregled pripadnika TO po kategoriji lica i godini mobilizacije:

Grupa Ukupno      % 1991 1992
vojnika 3188 86,14% 1449 1739
podoficira 394 10,65% 235 159
vojnika 119 3,22% 64 55
ukupno 3.701 100,00% 1748 1953

86% pripadnika  TO  raspoređeni po kategoriji-grupi vojnika.

Pregled ratnih jedinica prema kategoriji  mobilisanih vojnih lica u RJ TO:

jedinica     vojnika     podoficira   oficira   Ukupno %
OpŠTO 1 16 17 0,46%
rjšto 3 4 7 14 0,38%
zšč 63 8 2 73 1,97%
1.OdTO 242 56 25 323 8,73%
Odred TO 208 43 6 257 6,94%
pdv 25 3 1 29 0,78%
rjtomz-čete 834 97 18 949 25,64%
rjtomz-vodovi 777 75 10 862 23,29%
PbTO 34 10 2 46 1,24%
2.OdTO 591 62 17 670 18,10%
3.OdTO 23 2 1 26 0,70%
hab122 36 6 4 46 1,24%
lpav 67 7 1 75 2,03%
mb120 11 2 13 0,35%
pionv 16 16 0,43%
pov 15 1 16 0,43%
rjVV 160 10 6 176 4,76%
vT-12 25 4 1 30 0,81%
vvp 20 20 0,54%
2.mtb 38 3 2 43 1,16%
UKUPNO 3188 394 119 3.701 100,00%

Mobilisano 3.700 vojnih obveznika u ratne jedinice teritorijalne odbrane opštine Prnjavor. Poginulo je 5 borca. Sa prekomandama brojno stanje TO opštine  iznosilo je  preko 5.000 pripadnika TO.

Pregled RJ TO prema oznakama ratnih jedinicaTO po godinama mobilizacije:

jedinica Oznaka svega % 1991 1992
OpŠTO T-8124/1 17 0,46% 5 12
rjšto T-8755/1-1 4 0,11% 2 2
rjšto T-8755/1-2 4 0,11% 2 2
rjšto T-8755/1-3 2 0,05% 2
rjšto T-8755/1-4 4 0,11% 3 1
zšč T-8124/2 73 1,97% 12 61
Odred TO T-8450 258 6,97% 212 46
1.OdTO T-8450 323 8,72% 323
pdv T-8639 29 0,78% 5 24
rjtomz T-8755/3-1 137 3,70% 46 91
rjtomz T-8755/3-2 211 5,70% 134 77
rjtomz T-8755/3-3 201 5,43% 127 74
rjtomz T-8755/3-4 135 3,64% 97 38
rjtomz T-8755/3-5 162 4,37% 100 62
rjtomz T-8755/3-6 103 2,78% 103
rjtomz T-8755/4-1 35 0,94% 15 20
rjtomz T-8755/4-10 49 1,32% 16 33
rjtomz T-8755/4-11 46 1,24% 25 21
rjtomz T-8755/4-12 83 2,24% 53 30
rjtomz T-8755/4-13 76 2,05% 48 28
rjtomz T-8755/4-15 14 0,38% 4 10
rjtomz T-8755/4-16 21 0,57% 21
rjtomz T-8755/4-17 24 0,65% 23 1
rjtomz T-8755/4-18 34 0,92% 34
rjtomz T-8755/4-19 27 0,73% 23 4
rjtomz T-8755/4-2 76 2,05% 52 24
rjtomz T-8755/4-20 25 0,67% 25
rjtomz T-8755/4-21 25 0,67% 4 21
rjtomz T-8755/4-3 24 0,65% 24
rjtomz T-8755/4-4 72 1,94% 52 20
rjtomz T-8755/4-5 51 1,38% 42 9
rjtomz T-8755/4-6 42 1,13% 23 19
rjtomz T-8755/4-7 45 1,21% 43 2
rjtomz T-8755/4-8 51 1,38% 39 12
rjtomz T-8755/4-9 42 1,13% 34 8
PbTO T-9299 46 1,24% 46
2.OdTO T-8460 671 18,12% 671
3.OdTO T-8265 26 0,70% 26
hab122 T-8124/10 46 1,24% 46
lpav T-8124/8 75 2,02% 75
mb120 T-8124/6 13 0,35% 13
pionv T-8124/9 16 0,43% 16
pov T-8124/7 16 0,43% 16
rjVV T-8124/12 176 4,75% 176
vT-12 T-8124/11 30 0,81% 30
vvp T-8124/5 21 0,57% 21
2.mtb T-8124/16 43 1,16% 43
Ukupno 3.704 100,00% 1749 1955

U 1991. godini moblisano je operativni dio jedinica TO (Odred, PDV, štab i prištabska jedinica zaštitno-štabna četa TO). U mjesnim zajednicama mobilisane su samostalne pješadijske čete i vodovi. 1992. godine vrši se domobilizacija jedinica TO i prefomiranje u druge jedinice TO. 2. odred TO, vojna policija i njihovo uključivanje u b/d na Derventskom ratištu.

Pregled prema polu, st.devijaciji i varijabili pripadnika TO:

Pol   Svega % Prosek St.Dev Var
Muški 3683 99,52% 33,59 10,35 107,3
Ženski 18 0,48% 27,55 7,73 59,79
Ukupno 3.701 100,00% 33,56 10,35 107,2

U TO je mobilisano 3.701 lice, sa prosjekom starosti od 33 godina, standardna devijacija odstupanja od prosjeka starosti  10 godina, dok je varijansa svih vrijednosti prosjeka starost 107 godina, najmlađi pripadnik sa 14 a najstariji pripadnik jedinice ima 68 godina. Učešće brojnog stanja TO je  8% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

Struktura prema polu i starosti

U odnosu na pol vojnih obveznika i raspoređenih 4.367 u RJ JA I TO na početku i kraju rata stanje je:

Pol Svega % %vo1991 %Rvo1991 %S1991 %vo1995 %Rvo1995 %S1995
Muški 4349 99,59% 32,34% 99,59% 9,24% 37,21% 99,59% 9,46%
Ženski 18 0,41% 0,13% 0,41% 0,04% 0,15% 0,41% 0,04%
Ukupno 4.367 100,00% 32,48% 100,00% 9,28% 37,37% 100,00% 9,49%

Učešće brojnog stanja TO u 1995. godini odnosu na broj u evidenciji od 37% i raspoređenih v/o u RJ VRS 157% u odnosu na procjenjeni broj 45.995 stanovnika opštine u 1995. godini.         Učešće brojnog stanja TO u 1991. godini odnosu na broj u evidenciji od 23% i raspoređenih v/o u RJ 157% i 9% u odnosu na popis  stanovništva opštine u 1991. godini.

U jedinice TO  je  mobilisano ,  najviše od 20 do 29 godina starosti  u tz. prvi poziv, odnosno 41,67%, što  čini 18,39% ukupnog muškog radnog stanovništva opštine od 15 do 64 godine,

Starost ukupno % muški ženski
15-19 godina 111 3,00% 109 2
20 do 29 godina 1468 39,66% 1457 11
30 do 39 godina 1109 29,96% 1105 4
40 do 49 godina 660 17,83% 660
50 do 59 godina 322 8,70% 321 1
preko 60 godina 31 0,84% 31
ukupno 3.701 100,00% 3683 18

Najviše ima starosne grupa 20-29 godina života oko 40%, a zatim piramida opada.

Grafikon pripadnika jedinice prema polu i starosti

pol-to

Broj boraca prema činu u TO

U odnosu na vojni čin rasporeda  pripadnika, najviše je vodnika iz reda podoficira  i kapetana I klase iz reda oficira.

Čin raspored   Svega    %
Vojnik na k-noj dužnosti 122 11,73%
Vojnik 4 0,38%
Razvodnik 171 16,44%
Desetar 403 38,75%
Mlađi vodnik 39 3,75%
Vodnik 140 13,46%
Vodnik 1 klase 17 1,63%
Stariji vodnik 57 5,48%
Stariji vodnik 1 klase 10 0,96%
Zastavnik 6 0,58%
Potporučnik 8 0,77%
Poručnik 19 1,83%
Kapetan 13 1,25%
Kapetan 1 klase 30 2,88%
Major 1 0,10%
Ukupno 1.040 100,00%

Prema komandnoj dužnosti u RJ TO:

Komandne duznosti svega % 3 4 5
komandant TO opštine 2 0,61% 2
pomoćnik komandanta TO 8 2,42% 8
komandant odreda TO 9 2,73% 9
zamjenik komandanta odreda 3 0,91% 1 2
pomoćnik komandanta odreda 22 6,67% 3 3 16
komandir čete 25 7,58% 1 11 13
zamjenik komandira čete 19 5,76% 5 11 3
komandir voda 145 43,94% 48 74 23
zamjenik komandira voda 46 13,94% 32 12 2
referenti 26 7,88% 6 10 10
četne/baterijske starješine 15 4,55% 6 9
komandir samostalnog odjeljenja 10 3,03% 5 4 1
Ukupno 330 100,00% 106 135 89

Najviše komandira vodova i četa.

U odnosu na narodnost, najviše je iz reda srba 93%

Narodnost svega % vojnika podoficira oficira
Srbi 3458 93,43% 2970 382 106
Hrvati 36 0,97% 35 1
Muslimani 116 3,13% 105 5 6
Ukrainci 80 2,16% 70 6 4
Poljaci 1 0,03% 1
Česi 1 0,03% 1
Crnogorci 4 0,11% 3 1
Italijani 5 0,14% 4 1
Ukupno 3701 100,00% 3188 394 119

 

Prema kategoriji borca stanje pripadnika TO:

1 2 3 4 5 6 7
961 115 147 180 119 168 620

Još 1333 pripadnika TO  nije kategorisano

Status RVI ima 683 pripadnika TO

Svega % RVI VRS RVI MUP
683 100,00% 494 189

Odlikovana su i nagrađena  279 pripadnika TO

Najviše pripadnika u RJTO  je rapoređeno iz naselja Prnjavora 13%

naselje Svega %
Babanovci 41 1,11%
Banja Luka 25 0,68%
Bijeljina 1 0,03%
Brezik 25 0,68%
Brod 3 0,08%
Čelinac 25 0,68%
Čivčije 12 0,32%
Čorle 58 1,57%
Crkvena 39 1,05%
Derventa 6 0,16%
Doboj 14 0,38%
Doline 4 0,11%
Donja Ilova 96 2,59%
Donja Mravica 63 1,70%
Donji Galjipovci 47 1,27%
Donji Palačkovci 59 1,59%
Donji Smrtići 74 2,00%
Donji Štrpci 165 4,46%
Donji Vijačani 202 5,46%
Drenova 78 2,11%
Gajevi 9 0,24%
Galjipovci 30 0,81%
Gornja Ilova 97 2,62%
Gornja Mravica 81 2,19%
Gornji Galjipovci 27 0,73%
Gornji Palačkovci 90 2,43%
Gornji Smrtići 198 5,35%
Gornji Štrpci 159 4,30%
Gornji Vijačani 135 3,65%
Grabik Ilova 95 2,57%
Gradiška 2 0,05%
Gusak 21 0,57%
Hrvaćani 55 1,49%
Jadovica 8 0,22%
Jasik 2 0,05%
Karać 2 0,05%
Kneževo 13 0,35%
Kokori 22 0,59%
Konjuhovci 10 0,27%
Kotor Varoš 1 0,03%
Kremna 88 2,38%
Kulaši 54 1,46%
Laktaši 4 0,11%
Lišnja 67 1,81%
Lužani 29 0,78%
Maćino brdo 10 0,27%
Mlinci 14 0,38%
Mračaj 16 0,43%
Mravica 5 0,14%
Naseobina Hrvaćani 1 0,03%
Naseobina Lišnja 18 0,49%
Novo Selo 10 0,27%
Okolica 65 1,76%
Okučani 2 0,05%
Orašje 36 0,97%
Otpočivaljka 18 0,49%
Paramije 16 0,43%
Pečeneg Ilova 102 2,76%
Popovići 101 2,73%
Potočani 73 1,97%
Prijedor 1 0,03%
Prnjavor 465 12,56%
Prosjek 45 1,22%
Ralutinac 1 0,03%
Ratkovac 45 1,22%
Rudanka 1 0,03%
Šarinci 58 1,57%
Šereg Ilova 47 1,27%
Šibovska 29 0,78%
Skakavci 16 0,43%
Srbija 1 0,03%
Srpovci 21 0,57%
Štivor 7 0,19%
Teslić 5 0,14%
Velika Ilova 102 2,76%
Vršani 34 0,92%
Ukupno 3.701 100,00%

 

Brojno stanje rejonskih štabova i ratnih jedinica TO u mjesnim zajednicama

Opština Prnjavor obuhvata teritoriju površine 631km2 sa 28 mjesnih zajednica sa formirana četri rejonska štaba teritorijalne odbrane koji rukovode i komanduju sa svim jedinicama TO mjesnih zajednica,tzv. prostorne strukture.

Četri rejonska štaba TO, šest samostalne čete TO i 20 samostalnih vodova TO

Pregled rasporeda i plana popune TO:

Oznaka jedinica TO Ima sleduje  oficira  podoficira   vojnika
T-8755/3-1 sp četa TO mjesne zajednice Prnjavor 137 96 3 5 88
T-8755/3-2 sp četa TO mjesne zajednice Štrpci 211 96 3 5 88
T-8755/3-3 sp četa TO mjesne zajednice Velika Ilova 201 96 3 5 88
T-8755/3-4 sp četa TO mjesne zajednice Potočani 135 96 3 5 88
T-8755/3-5 sp četa TO mjesne zajednice Donji Vijačani 162 96 3 5 88
T-8755/3-6 sp četa TO mjesne zajednice Smrtići 103 96 3 5 88
T-8755/4-1 ss vod TO mjesne zajednice Kremna 35 23 1 2 20
T-8755/4-10 ss vod TO mjesne zajednice Gornja Mravica 49 23 1 2 20
T-8755/4-11 ss vod TO mjesne zajednice Drenova 46 23 1 2 20
T-8755/4-12 ss vod TO mjesne zajednice Gornji Vijačani 83 23 1 2 20
T-8755/4-13 ss vod TO mjesne zajednice Kulaši 76 23 1 2 20
T-8755/4-15 ssvod TO mjesne zajednice Kokori 14 23 1 2 20
T-8755/4-16 ssvod TO mjesne zajednice Čorle 21 23 1 2 20
T-8755/4-17 ssvod TO mjesne zajednice Galjipovci 24 23 1 2 20
T-8755/4-18 ssvod TO mjesne zajednice Vršani 34 23 1 2 20
T-8755/4-19 ssvod TO mjesne zajednice Donja Mravica 27 23 1 2 20
T-8755/4-2 ss vod TO mjesne zajednice Šibovska 76 23 1 2 20
T-8755/4-20 ssvod TO mjesne zajednice Okolica 25 23 1 2 20
T-8755/4-3 ss vod TO mjesne zajednice Smrtići 24 23 1 2 20
T-8755/4-4 ss vod TO mjesne zajednice Palačkovci 72 23 1 2 20
T-8755/4-5 ss vod TO mjesne zajednice Pečeneg Ilova 51 23 1 2 20
T-8755/4-6 ssvod TO mjesne zajednice Hrvaćani 42 23 1 2 20
T-8755/4-7 ssvod TO mjesne zajednice Lišnja 45 23 1 2 20
T-8755/4-8 ssvod TO mjesne zajednice Naseobina Lišnja 51 23 1 2 20
T-8755/4-9 ssvod TO mjesne zajednice Donji Galjipovci 42 23 1 2 20
T-8755/4-21 ssvod TO mjesne zajednice Konjuhovci 25 23 3 2 20
  UKUPNO 1.811 1.036 40 70 928

Prema starosti pripadnika RjŠTO i RJ TO MZ

jedinica svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
rjšto 14 0,38% 2 4 6 2
rjtomz 949 25,62% 15 249 246 265 165 9
rjtomz 862 23,27% 5 277 224 217 120 19
ukupno 1825 49,27% 20 528 474 488 287 28

Prema komandnoj dužnosti u rjŠTO i RJTOMZ

Komandne duznosti svega %
komandant odreda TO opštine 4 1,29%
pomoćnik komandanta odreda 4 1,29%
komandir čete 5 1,61%
komandir voda 11 3,54%
referenti 10 3,22%
referenti 2 0,64%

 Rezultati posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da je na podruju opštine Prnjavor manji broj  za 12.698 stanovnika.

Popis iz 1991. godine na području opštine živelo 47.055 stanovnika. U nekoliko najvećih naseljenih mjesta opštine muslimana je bilo u Lišnji 1.847, Konjuhovci 1.451 i Puraći sa 426, ukupno 3.724

Popisom iz 2013. godine na području opštine živelo je 34.357 stanovnika, 16.675 muškaraca i 17.682 žena.

Bošnjaka 2.749, Hrvata 423, Srba 29.478 i ostali 1.698

Migracije

Jedan od važnih modula popisa stanovništva odnosi se na migracije stanovnika, a obilježja koja su vezana mjesto sadašnjeg boravka stanovnika, mjesto odakle je došlo prije rata i njegova migracija u toku rata, da li je bio raseljeno ili izbjeglo lice.

Prema prikupljenim podacima  na području opštine iz reda izbjeglog i raseljenog stanovništva evidentirano je  943 koji su bili vojno angažovani u TO i VRS, kao pripadnici vojske na starješinskim dužnostima, sa vojnim činom i kao poginuli i ranjeni pripadnici vojske VRS i TO. Raseljenih lica iz BiH koji su došli u ratnom periodu u opštinu je 868 lica, iz drugih država, mahom iz  Hrvatske je 84 i iz Srbije 11 lica.

Broj poginulih, nestalih i umrlih pripadnika vojske iz reda raseljenih lica je 176 lica, iz izbjeglog 6 i iz Srbije 2 pripadnika VRS.

Stanovništvo prema migracionim obilježjima opštine Prnjavor po popisu iz 2013. godine je imalo ukupno 34.357 stanovnika, od toga 14.176 stanovnika od rođenja stanuje u istom naseljenom mjestu  opštine.

Doseljeno stanovništvo
ukupno Bosna i Hercegovina Strane države
svega Iz opštine Iz druge opštine RS Iz

FBiH

Iz BD Nepoznato svega Iz RSFRJ Iz dr država nepoznato
20181 15059 4898 2284 2031 12 5834 5122 1398 1191 2533

 

Stanovništvo prema migracionim obilježjima opštine Prnjavor po popisu iz 2013. godine je imalo ukupno 34.357 stanovnika, od toga 14.176 stanovnika od rođenja stanuje u istom naseljenom mjestu opštine.

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz BiH u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz opštine Iz druge opštine RS Iz FBiH nepoznato
1574 327 233 1013 1

 

Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo iz drugih država  u vremenu od 1991-1995. godine u opštini Prnjavor, ukupno 2.150 stanovnika:

Svega Iz bivših SFRJ republika Iz ostalih država nepoznato
Slovenija Srbija Hrvatska Crna Gora
576 94 24 390 1 66 1

 

[1] Analiza podataka rađena je iz baze podataka u procesu kategorizacije boraca Boračke organizacije  i nadležnog odjeljenja opštinske uprave.

Podaci za pripadnike ratnih jedinica TO mjesnih zajednica prikupljeni su na osnovu podataka za kategorizaciju boraca zaključno sa 2012. godinom.

Brojčano TO opštine (uključujući i odred TO u sastavu 329. okbr JA na ZSR), brojalo je oko 4.000 boraca i činilo je oko 2 odsto Vojske Republike Srpske sa 215.671 boraca u momentu formiranja 12.5.1992. godine (Podaci iz interviju ministra RBIZ RS, „Srpskom borcu“, januar/jul 2017. godine).

Brojno stanje 327.mtbr

327.motorizovana brigade JA 1.KK 

kasarna

Brojno stanje brigade je 1.012 pripadnika od mobilizacije 5.10.1991. godine  do preformacije (19.5.1992.) formiranjem 27.mtbr VRS[1] sa područja opštine Prnjavor.

816 mobilisano u brigadu,i 196 boraca 4.mtč koja je branila kasarnu u maju1992.,

Prošlo kroz  brojno stanje brigade 1.030 boraca, 6 boraca poginulo.

22.12.1991.

Organizaciono-formacijska struktura brigade je po formaciji JA bataljonskog sastava: 4 pješadijska-motorizovana bataljona  sa divizijonima-četama za podršku, komandom , prištabskim jedinicama ( veze, izviđačko i vojnu policiju)  i pozadinski bataljon.

Pregled mobilisanih v/o po ratnim jedinicama brigade:

ratna jedinica svega % 1991 1992
1.mtb 24 3,89% 4 20
2.mtb 17 2,76% 3 14
3.mtb 405 65,64% 220 185
4.mtb 2 0,32% 2
4.mtč 38 6,16% 38
čv 5 0,81% 5
čvp 9 1,46% 1 8
had122 8 1,30% 6 2
inžb 16 2,59% 3 13
k-dabr 3 0,49% 1 2
ks 4 0,65% 4
ladPVO 14 2,27% 4 10
mpoad 27 4,38% 13 14
pozb 34 5,51% 9 25
rjVV 2 0,32% 2
9 1,46% 9
Ukupno mobilisanih u mtbr 617 100,00% 264 353

Pregled mobilisanih 617 boraca prema kategoriji vojnih lica

Grupa Ukupno % 1991 1992
vojnici 518 7,13% 206 312
podoficiri 68 0,94% 41 27
oficiri 31 0,43% 17 14
ukupno 617 8,49% 264 353

Pregled  brojnog stanja po nižim ratnim jedinicama brigade

 

NJ jedinica of pof voj svega
1. k-da 4 4 26 34
2. ov 0
3. 1.mtč 2 3 133 138
4. 2.mtč 2 4 100 106
5. 3.mtč 2 7 159 168
6. 4.mtč 0
7. poč 1 12 13
8. mb82mm 1 4 27 32
9. mb120mm 1 3 26 30
10. Zeničani 2 29 31
11. lpav-S-2M 4 4
12. pozv 12 3 45 60
popunjeno 24 31 561 616
sleduje A/R 36 16 665 717
66,7% 193,8% 84,4% 85,9%
iz Prnjavora 32 57 370 459
133% 184% 66% 75%

Najbrojnija ratna jedinica u 327.mtb koja se popunjava sa v/o sa područja opštine je 3.mtb. Prema podacima brojnog stanja iz 1992. stanje je:

Popuna ljudstvom iz Prnjavora u 3.mtb iznosila je 75 odsto, dok je popuna izvršena sa 85,9% od ratne A formacije.

Pregled  prema struktura vojnih lica:

ratna jedinica svega % 15-19 godina 20 do 29 godina 30 do 39 godina 40 do 49 godina 50 do 59 godina preko 60 godina
1.mtb 24 3,89% 1 5 13 1 4
2.mtb 17 2,76% 10 4 2 1
3.mtb 405 65,64% 10 171 173 39 11 1
4.mtb 2 0,32% 1 1
4.mtč 38 6,16% 4 19 11 3 1
čv 5 0,81% 1 4
čvp 9 1,46% 5 4
had122 8 1,30% 2 5 1
inžb 16 2,59% 3 6 7
k-dabr 3 0,49% 3
ks 4 0,65% 1 1 2
ladPVO 14 2,27% 1 8 5
mpoad 27 4,38% 18 6 3
pozb 34 5,51% 2 6 15 6 5
rjVV 2 0,32% 1 1
9 1,46% 6 2 1
ukupno 617 100,00% 22 259 254 59 22 1

Pregled prema nacionalnosti vojnih obveznika u brigadi:

Narodnost svega % vojnika podoficira oficira
Srbi 585 94,81% 490 65 30
Hrvati 8 1,30% 7 1
Muslimani 1 0,16% 1
Ukrainci 22 3,57% 19 2 1
Česi 1 0,16% 1
ukupno 617 100,00% 518 68 31

Pregled komandne dužnosti

 
Komandne duznosti svega %
pomoćnik komandanta brigade 3 2,54%
komandant bataljona 3 2,54%
zamjenik komandanta bataljona 3 2,54%
pomoćnik komandanta bataljona 6 5,08%
komandir čete 24 20,34%
zamjenik komandira čete 6 5,08%
komandir voda 60 50,85%
referenti 6 5,08%
četne/baterijske starješine 4 3,39%
komandir samostalnog odjeljenja 3 2,54%
Ukupno 118 100,00%

Pregled komandne dužnosti prema godini i kategoriji: vojnici, podoficiri i oficiri za 118 lica

 
GRUPA Komande duznosti svega % 1991 1992
3 komandir čete 3 2,54%   3
3 zamjenik komandira čete 1 0,85%   1
3 komandir voda 6 5,08%   6
3 referenti 1 0,85%   1
3 četne/baterijske starješine 2 1,69%   2
3 komandir samostalnog odjeljenja 1 0,85%   1
4 zamjenik komandanta bataljona 1 0,85%   1
4 pomoćnik komandanta bataljona 1 0,85%   1
4 komandir čete 5 4,24%   5
4 zamjenik komandira čete 2 1,69%   2
4 komandir voda 33 27,97% 5 28
4 referenti 3 2,54% 1 2
4 četne/baterijske starješine 1 0,85%   1
4 komandir samostalnog odjeljenja 2 1,69%   2
5 pomoćnik komandanta brigade 3 2,54% 1 2
5 komandant bataljona 3 2,54% 2 1
5 zamjenik komandanta bataljona 2 1,69% 1 1
5 pomoćnik komandanta bataljona 5 4,24% 1 4
5 komandir čete 16 13,56% 5 11
5 zamjenik komandira čete 3 2,54%   3
5 komandir voda 21 17,80% 8 13
5 referenti 2 1,69%   2
5 četne/baterijske starješine 1 0,85%   1
  Ukupno 118 100,00% 24 94

Pregled raspoređenih pripadnika 327.mtb sa područja opštine Prnjavor koji su prošli kroz jedinicu:

ratna jedinica svega % 1991 1992
1.mtb 40 3,95% 4 36
2.mtb 21 2,08% 4 17
3.mtb 478 47,23% 240 238
4.mtb 2 0,20% 2
4.mtč 195 19,27% 195
5.mtč 1 0,10% 1
čv 6 0,59% 6
čvp 11 1,09% 3 8
had122 10 0,99% 6 4
2 0,20% 2
inžb 25 2,47% 3 22
k-dabr 3 0,30% 1 2
ks 5 0,49% 5
ladPVO 17 1,68% 4 13
1 0,10% 1
mpoad 28 2,77% 14 14
pozb 39 3,85% 10 29
rjVV 113 11,17% 113
15 1,48% 15
Ukupno rapoređeno 1.012 100,00% 289 723

Pregled prema planovima razvoja ratnih jedinica JNA u nadležnosti Opštinskog sekretarijata za narodnu odbranu Prnjavor, 1991. godine

327.mtbr Ima sleduje oficira podoficira vojnika
1.mtb 24 935 26 31 878
2.mtb 17 935 26 31 878
3.mtb 405 935 26 31 878
4.mtb 2 935 26 31 878
4.mtč 38 152      
čv 5
čvp 9
had122 8
inžb 16
k-dabr 3
ks 4
ladPVO 14
mpoad 27
pozb 34
rjVV 2
9
Ukupno 617
BO

Babanovci

15.5.2022.

17- godišnjica od otkrivanja spomenika

Spomenik u Babanovcima

I ove godine organizovan je pomen, parastos i obilježavanje  godišnjice od otkrivanja spomenika  poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske iz mjesne zajednice Babanovci, koji svoje živote položiše za Republiku Srpsku, za slobodu svojih porodica, za našu slobodu i slobodu ovih prostora.

Otkrivanje spomenika izvršeno je 20.3.2005. godine.

Ugrađeno je 8  likova  poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Vijence i cvijeće položili su porodice poginulih boraca, načelnik opštine i predstavnici boračkih udruženja opštine. Nakon dvije godine organizovan jei  ručak za zvanice i goste za oko 50 lica u Omladinskom domu Babanovci.

17.5.2020.

12.5.2019.

Poginuli, pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske:

 1. VP 7519 Prnjavor 8 boraca

Način i okolnosti stradanja i mjesto sahrane:

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni–razmijenjeni–identifikovani  2   borca

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Van zone borbenih dejstava, poginuli, odmor kod kuće, porodična svađa 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, nesretnim slučajem, poginuli od struje 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Naseobina Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, umrli uoči napada neprijatelјa – srčani udar  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Naseobina Babanovci

 1. Zona borbenih dejstava, zaroblјeni, tijelo u povratku položaja pronađeno  1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Babanovci, Doline

 1. Zona borbenih dejstava, poginuli 1   borac

Sahranjeni: opština Prnjavor, groblјe Donja Ilova

Stradali:

 • Zona b/d  7 poginulih boraca
 • Van zone b/d, odmor kući, porodična svađa 1    poginuli borac
 • Sahranjeni – grobna mjesta u:  Babanovci  4  borca
 • Zona b/d  3 poginula borca
 • Van zone b/d  1 poginuli borac

Babanovci, Naseobina Babanovci  2  borca

Zona b/d  2 poginula borca

Babanovci, Doline 1   borac

 • Zona b/d 1 poginuli borac

Donja Ilova   1   borac

 • Zona b/d  1 poginuli borac

Iz protokola mjesne boračke organizacije Babanovci:

MNOGO JE JUNAKA NAŠIH NARODA IZ OPŠTINE PRNјAVOR KOJI SU OTIŠLI I NISU SE VRATILI, NAŠIH JUNAKA KOJI SU SVOJE ŽIVOTE POLOŽILI ZA SLOBODU NA OVIM PROSTORIMA, ZA STVARANјE NAŠE REPUBLIKE SRPSKE.

 U ZNAK SJEĆANјA NA NјIH I DANAS SMO OVDJE DA IM SE ZAHVALIMO ZA UČINјENO, DA ODAMO DUŽNU POČAST POGINULIM, NAŠOJ BRAĆI, RODBINI, KUMOVIMA, PRIJATELjIMA, KOMŠIJAMA, NAŠIM SABORCIMA, KOJI U ODBRAMBENO – OTADžBINSKOM RATU ZA BUDUĆNOST SVOJIH PORODICA, ZA SVOJU OTADžBINU POLOŽIŠE ŽIVOTE.

 ZA SPAS SVOGA RODA, ZA SLOBODU, ZA REPUBLIKU SRPSKU ŽIVOTE SU POLOŽILI I OVDJE NA OVOM SPOMEN OBILjEŽJU UPISANI SU: 

 1. BLAGOJEVIĆ SLAVKO
 2. HOLOD SLAVKO
 3. KOVALjEVSKI SLAVKO
 4. ŠLAPAK PETAR
 5. BUNIĆ MIROSLAV
 6. TAMBUR BOŽO
 7. ŠAHBAZ MERSAD
 8. KITANOVIĆ DRAGAN