bare-jug

Izrada planova i procjena

Zaštita i spašavanje

Pomoć u izradi planova i procjene ugroženosti  poslovnih subjekata i drugih pravnih lica primjenom priručnih baza podataka:

izrada planova i procjene

 • Izradi procjene  ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoline,
 • Izradi operativnih planova zaštite i spašavanja,
 • Izradi planova zaštite i spašavanja  civilne zaštite,
 • Izrada ostalih planova i programa, obučavanja i osposobljavanja, izvještaja o štetama od prirodnih i drugih nesreća,
 • vođenje potrebnih evidencija,
 • pregled propisa iz oblasti civilne zaštite.

Iskustvo u radu:

Završio sam fakultet odbrane i zaštite i imam  35 godina staža u ovoj oblasti. Mogućnost osnivanja agencije za pružanje usluga u ovoj oblasti primjenom priručnih baza podataka,

Primjeri priručnih baza podataka u accesu:

Baze podataka izrađene su u različitim oblastima rada i omogućava pregled i praćenje podataka u skladu sa namjenom baze i definisanjem cilja zadatka u toku čitavog procesa dizajniranja baze, statistička obrada (odabrane tabele i grafikoni) i štampa podataka i tabela. Baza podataka „Zaštita i spašavanje“ omogućuje unos podataka o operativnim snagama i pravnim licima zaštite i spašavanja s područja subjekta planiranja. Bazu mogu koristiti rukovodilac subjekta, snage zaštite i spašavanja i drugi nosioci  za izvršavanje propisanih obaveza, planiranje i praćenje aktivnosti i druge namjene u vezi provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja.

Izrađuje se u formi projekta kao pogodne forme za rad sa riziko-baziranim dimenzioniranjem u izradi dokumenata plana civilne zaštite..

Procesom osnovnog dizajniranja baze podataka osnovni princip je ne unošenje dupliranih podataka i važnost ispravnosti i potpunosti informacija. 

Kod statističke obrade pogodna je za ažuriranje na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou u zavisnosti od dinamike praćenja pojedinih podataka. To omogućuje formiranje vremenskih serija i praćenje trendova na mjesečnom i godišnjem nivou.

Baze su dostupne na ovom sajtu u komprimovanom obliku-zipovana. Rađene su kao modifikovane aplikacije za upravljanje relacionim bazama podataka Microsoft Access – Microsoft Jet Database Engine, koja je dio standardnog paketa aplikacije Microsoft office система XP, Vista, 2003, 2007, 2010, 2013.

 Microsoft Access – Microsoft Jet Database Engine,

Baze se sa sajta preuzima na lokalni računar postupkom “download” a zatim se raspakuje nekim standardnim programom za raspakivanje. Pošto je kако је Microsoft Access standardni dio paketa svakog Microsoft Office-a,podacima se pristupa samo klikom na prikazanu ikonicu.

docUpustvo za korišćenje baza

zipPrimjer slozenije baze 20143.88 MB

 • Baza program rada 2015.3MB
 • Obrasci za statistiku i prateći akti.
 • Baza podataka za statistiku opštinske uprave,
 • Baza strategija razvoja opštine,
 • Baza podataka za kategorisanje boraca i donošenje rješenja o kategorizaciji borca, boračkom dodatku i odlikovanom borcu,
 • Baza o spomenicima,
 • Baza podataka o zaposlenima i platama prema obrascu RAD-1
 • Baza podataka o stipendijama iz nadležnosti opštinske uprave.
 • Baza podataka o trebovanju kancelarijskim materijalom.
 • Baza podataka o ocjenjivanju u opštinskoj upravi.
 • Baza podataka o vođenju budžetskog zahtjeva korisnika,
 • Baza podataka o evidencija rada i radnom stazu,
 • Baza podataka o operativnim planovima zaštite od požara, poplava i snježnih nanosa,
 • Baza podataka o evidentiranoj štete od poplava i drugih nesreća,
 • Baza podataka planova civilne zaštite (pripravnosti, mobilizacije, preventivnog djelovanja i odgovora na prirodnu nesreću),
 • Baza podataka o procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
 • Baza evidencije u civilnoj zaštiti
Tomić Srđan, Prnjavor 2014.

Tomić Srđan, Prnjavor 2014.

Tomić Srđan

Mirka Bijelića 68

78430 Prnjavor, RS

Telefon: 065/996-148, 051/645-145

emil:srdjantomic1957@gmail.com

Prnjavor, Mirka Bijelića

Prnjavor, Mirka Bijelića