1.mtb 27.mtbr Derventa 1.KKVRS

Brojno stanje mtb

Slika 1. Broj raspoređenih pripadnika 1.mtb prema kategoriji vojnih lica,

Na linijskom dijagramu

Slika 1. Broj raspoređenih pripadnika 1.mtb prema kategoriji vojnih lica,

Na linijskom dijagramu